• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระเบียบปฏิบัติ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ประกาศ / ข้อบังคับ

การทำโครงการวิจัย 

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งด้านงานวิจัย

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

การขอ IRB

การขอรับค่าตีพิมพ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ทุนวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน

การให้บริการเพื่อทำโครงการวิจัยของคณะ

งานกายภาพและบริการพื้นฐาน

งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม


ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้มาขอให้บริการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการงานบริหารงานวิจัยจึงได้รวบรวมขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ไว้สำหรับทุกท่าน
ดูขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับบริการ
This image for Image Layouts addon

แบบสำรวจข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปสู่การค้นหาทุนที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
เข้าสู่แบบสำรวจ
© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.