• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้มีศักยภาพในการวางแผนและบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาทางความคิด การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรภาคพิเศษ:        จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (2 ปีการศึกษา)

แผน ก แบบ ก 2: 186,000 บาท

แผน ข: 193,500 บาท
โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้

 

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

(1)  หมวดวิชาบังคับ

18 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

(2)  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  

  6  หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

(3)  วิทยานิพนธ์  

12  หน่วยกิต

-

(4)  สารนิพนธ์

-

  6  หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า

36  หน่วยกิต

36  หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก 2
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง
  2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แผน ข
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง
  2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  5. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ประธานหลักสูตร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 024415000 ext 2308

หรือ รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร (เลขานุการหลักสูตร)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 024415000 ext 1318

หรือ นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ (ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ)
งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1101
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 024415000 ext 1101

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
✅ดูรอบการสมัคร และกำหนดการสอบทั้งหมดได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/announce.php?id=2401MS00&y=2565
✅สนใจสมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/mutest/index.php?module=ANNOUCE_th.php
☎️สอบถามเพิ่มเติม: งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150 - 153

กำหนดการรับสมัคร

ระยะเวลาในการรับสมัคร

รอบที่ 1 วันที่ พุธ 1 ธันวาคม 2564 - จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สัมภาษณ์วันที่ ศุกร์ 11 มีนาคม 2565
รอบที่ 2 วันที่ อังคาร 1 มีนาคม 2565 - เสาร์ 30 เมษายน 2565 สัมภาษณ์วันที่ พุธ 11 พฤษภาคม 2565
รอบที่ 3 วันที่ อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 - เสาร์ 25 มิถุนายน 2565 สัมภาษณ์วันที่ ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

สมัครได้ที่

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล [grad.mahidol.ac.th]
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง [สมัครออนไลน์]

การประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นักเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม เช่น SEA, EIA, EHIA, บุคลากรทางด้านการศึกษาหรือประกอบอาชีพอิสระ

© 2023 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.