• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับโลกและธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมโดยการประเมินคุณค่าของเทคโนโลยีในหลายมิติ ตลอดจนสามารถต่อยอดองค์ความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเกษตรกรรม ด้านการจัดการของเสีย ด้านชีวภาพ ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

การจัดการเรียนการสอน

 • หลักสูตรภาคปกติ : จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
 • หลักสูตรภาคพิเศษ : จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา (บาท) 30,000 บาท ค่าวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท
ภาคพิเศษ : อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา (บาท) 40,000 บาท ค่าวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท
[ดาวน์โหลดประกาศค่าธรรมเนียม]

ทุนอุดหนุนการศึกษา

1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ
2. ผู้ที่เข้ารับการศึกษา มีสิทธิ์ที่จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลและทุนจากหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เช่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของ สพช. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนา ทุนมูลนิธิ ชิน โสภณพาณิช ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวอุทุมพร ไวฉลาด
02-4415000 ต่อ 1109
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครและกำหนดการ ปีการศึกษา 2567
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=schedule

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
  ที่ปรึกษา
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียาพร เกิดฤทธิ์
  ประธานคณะกรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
  กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
  กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงใจ พีระเกียรติขจร
  กรรมการ
 6. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ นาคหมื่นไวย
  กรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร
  กรรมการและเลขานุการ
 8. นางสาวอุทุมพร ไวฉลาด
  ผู้ช่วยเลขานุการ

รางวัลที่นักศึกษาเคยได้รับ

1.น.ส.ณัฐสุดา คำปา
 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557
 • รางวัล Semi-Grand Seoul International Invention Fair (SIIF 2014) จากผลงาน จากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรม เรื่อง "กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง"
 • รางวัล Special Award Seoul International Invention Fair (SIIF 2014) จากผลงาน ผลงานกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวน
 • รางวัล Silver Prize Seoul International Invention Fair (SIIF 2014) จากผลงาน ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรม เรื่อง "อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์" จากงานแสดงนิทรรศการและประกวดระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 จัดโดย Korea Invention Promotion Association : KIPA ที่ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติโคเอ็กซ์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2557
 • รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในเวที "43rd International Exhibition of Inventions of Geneva" เมื่อวันที่ 15-19 เมษายน 2558 ณ กรุงเจนีวา จาก สมาพันธ์รัฐสวิส
 • รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2559 ระดับดี จากผลงาน กังหันลมแบบใบพัดหมุนสวนทาง (Counter Rotating Wind Generator) ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 • รางวัลเหรียญบรอนซ์เงิน "Seoul International Invention Fair 2016" (SIIF 2016) ผลงาน เรื่อง"มอเตอร์สายพันธุ์ใหม่ : ลูกผสมมอเตอร์ และไดนาโม(MO-DY) ในงาน "Seoul International Invention Fair 2016" ( SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559
 • รางวัลเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Hybrid Inverter-Direct Drive Evaporator for Smart Farming)” ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
2.นางสาวณัฎฐวี ตาสกุล
3. นายอุกฤษ เรืองชู
4.นางสาวแพรพลอย ก้องสุรกานต์

© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.