• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Image

ปรัชญาของเรา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ บนแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านการฝึกภาคสนาม จะทำให้บัณฑิตมีการพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่หลากหลาย สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการประกอบอาชีพ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉพาะสายวิทย์-คณิต และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
Image

โครงสร้างของหลักสูตร

 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิตประกอบด้วย


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน    39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    4 หน่วยกิต

หลักสูตร 4 ปี (ทวิภาค)


ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย 21,000 บาทต่อเทอม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต

PLO1 ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ ดิน น้ำ และอากาศ ทั้งในระดับสถานประกอบการชุมชน และระบบนิเวศ โดยใช้หลักการและวิธีการที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสากล
PLO2 ออกแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักการมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประสิทธิผลในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม
PLO3 บริหารจัดการโครงการ เพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพ
PLO4 สื่อสาร ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เครื่องมือในการสื่อสารและภาษาที่เหมาะสมกับผู้รับสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
PLO5 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทผู้นำและสมาชิกของกลุ่ม ที่มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามหลักจริยธรรม รวมถึงประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล

อาชีพที่สามารถทำได้

 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรท้องถิ่น
 2. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
 3. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในสถานประกอบการ
 4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
สำหรับนักศึกษารหัส 59xxxxx – 61xxxxx
 1. แผนการศึกษา 2556 ตาม มคอ.2 [ดาวโหลด]
 2. วิชาเลือกเฉพาะด้าน [ดาวโหลด]
สำหรับนักศึกษารหัส 62xxxxx เป็นต้นไป
 1. ประกาศมหาวิทยามหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 63XXXXX เป็นต้นไป (ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2562) [ดาวโหลด]
 2. แผนการศึกษา 2562 ตาม มคอ.2 [ดาวโหลด]
  แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 [ดาวโหลด]
 3. วิชาเลือกเฉพาะด้าน[ดาวโหลด]
 4. ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2565 [ดาวโหลด]
คณาจารย์ในหลักสูตร
ทุนอุดหนุนการศึกษา

บรรยากาศการฝึกงานของนศ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

บรรยากาศการออกภาคสนามของนักศึกษา

การติดตามผลการเรียนนักศึกษาผ่าน E-Advisor

กิจกรรมของเรา


© 2023 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.