• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology

- เอกวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ

- เอกวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* การแบ่งวิชาเอกจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

ปรัชญาของเรา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based education) โดยใช้ศาสตร์บูรณาการในการเรียนการสอนที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา (Learning-centered education) ผ่านการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง และการทำโครงการวิจัยจนเกิดเป็นทักษะหรือองค์ความรู้เพิ่มเติมที่สร้างได้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทำให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเอง และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในศาสตร์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
congratulations-1.png

TCAS รอบ 1 Portfolio 

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตรวจสอบรายละเอียดการสัมภาษณ์ทางอีเมล์ที่ให้ไว้ในแบบยืนยันด้วยค่ะ
ทดสอบระบบ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. (เปิดระบบ Zoom 8.30 น.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉพาะสายวิทย์-คณิต และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

โครงสร้างของหลักสูตร (ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- เอกวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
- เอกวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ    
เอกวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    100 หน่วยกิต
เอกวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     98 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    4 หน่วยกิต

หลักสูตร 4 ปี (ทวิภาค)


ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย 21,000 บาทต่อเทอม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต

PLO1 วางแผนและดำเนินการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ ดิน น้ำ และอากาศ ทั้งในระดับสถานประกอบการชุมชน และระบบนิเวศ ได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสากลและจรรยาบรรณวิชาชีพ
PLO2 แสดงทักษะในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องตามวิธีการมาตรฐานสากล
PLO3 บริหารจัดการโครงการป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการ จรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพ และบริบทของสังคม
PLO4 สื่อสาร ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เครื่องมือในการสื่อสารและภาษาที่เหมาะสมกับผู้รับสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
PLO5 ทำงานในบทบาทนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทผู้นำและสมาชิกของกลุ่มเพื่อให้บรรจุเป้าหมายของกลุ่ม
PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามหลักจริยธรรม
PLO7 วางแผนพัฒนาตนเองในบริบทของการเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ และเท่าทันต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง
PLO8 เอกวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สร้างผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณนักวิจัย
เอกวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สร้างผลงานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณนักวิจัย

อาชีพที่สามารถทำได้

สามารถประกอบอาชีพได้ในสายงานวิชาการและสายงานปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น
 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรท้องถิ่น
 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 4. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
 5. ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษในสถานประกอบการ
 6. ผู้ช่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 7. ผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
สำหรับนักศึกษารหัส 62xxxxx เป็นต้นไป
 1. ประกาศมหาวิทยามหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 63XXXXX เป็นต้นไป (ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2562) [ดาวโหลด]
 2. แผนการศึกษา 2562 ตาม มคอ.2 [ดาวโหลด]
  แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 [ดาวโหลด]
 3. วิชาเลือกเฉพาะด้าน[ดาวโหลด]
 4. ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2565 [ดาวโหลด]
คณาจารย์ในหลักสูตร
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ติดต่อเรา

บรรยากาศการฝึกงานของนศ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

บรรยากาศการออกภาคสนามของนักศึกษา

การติดตามผลการเรียนนักศึกษาผ่าน E-Advisor

กิจกรรมของเรา


© 2023 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.