• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555

ผลรางวัลแม่อนุรักษ์ ปี 2555

ภาคเหนือ
 • แม่บัวแก้ว จินดาธรรม จังหวัดเชียงราย
 • แม่ประคอง สาต๊ะ จังหวัดลำพูน

ภาคใต้
 • แม่เบญจมาส นาคหลง จังหวัดสงขลา
ภาคกลาง
 • แม่ปิยะรัตน์ พลอยเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ
 • 1. ผลงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
  แม่ปิยะรัตน์เป็นผู้ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว และเป็นผู้บุกเบิกในการพานักเรียนไปเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือทำ โดยเฉพาะโครงการธนาคารขยะ ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง อีกทั้งเกิดเครือข่ายในการทำงานระหว่างลูกศิษย์ ศิษย์เก่า และผู้ปกครองได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ แม่ปิยะรัตน์ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการ จนทำให้หลักสูตรของโรงเรียนแห่งนี้ เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงาน

  2. การได้รับและส่งต่อความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
  ตั้งแต่เด็ก แม่ปิยะรัตน์ ได้ซึมซับวิถีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของคุณทวด ที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองและหาของกินของใช้อื่นๆ จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในท้องที่ที่อยู่ติดคลองและป่าจากอย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ดี แม่ปิยะรัตน์ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมค่อยๆ เสื่อมลง จนเกิดความตระหนักว่า จะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับเมื่อศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย
  เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และได้ทำงานรับราชการครู แม่ปิยะรัตน์จึงได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน ต่อจากนั้น แม่ปิยะรัตน์ ได้มีโอกาสพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยจับประเด็นทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นส่วนสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน จนทำให้เป็นแบบอย่างของโรงเรียนใกล้เคียงมาศึกษาดูงาน
  สำหรับการส่งต่อด้านจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปสู่ลูกนั้น แม่ปิยะรัตน์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ลูกได้เห็นมาตั้งแต่ลูกยังเล็ก โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการประหยัดพลังงาน การใช้ชีวิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยมีการนำทรัพยากรที่ไม่ใช่แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งความตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติตนของแม่ปิยะรัตน์ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้สนับสนุนแม่ปิยะรัตน์ทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยดี
  3. เป้าหมายในอนาคต
  แม่ปิยะรัตน์ มุ่งมั่นทุ่มเทด้วยกำลังกายและกำลังใจที่จะถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่นักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนรุ่นพี่สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่รุ่นน้องได้ ดำเนินกิจกรรมที่ฝึกฝนให้นักเรียนได้เป็นผู้นำ ใช้ศักยภาพของนักเรียน และให้นักเรียนได้นำไปถ่ายทอดกับผู้ปกครอง นอกจากนี้ แม่ปิยะรัตน์ ยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะถ่ายทอดงานที่ตนทำไปสู่ครูรุ่นใหม่ เพื่อสร้างครูรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่องานของชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคตด้วย
  [คลิปสัมภาษณ์]

© 2023 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.