• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554

นางมาลา จินดาหลวง

นางมาลา จินดาหลวง
จ.เชียงราย อาชีพเกษตรกร
มีบุตร 3 คน อายุ 46 ปี / อายุ 42 ปี / อายุ 38 ปี

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแม่ •ครอบครัวชาวนาสัมผัสวิถีชีวิตชนบท ปัจจุบันเป็นเกษตรกรทำสวนป่า ทำนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ทำโรงเรือนเลี้ยงกล้วยไม้และเพาะเนื้อเยื้อ ทั้งลูกและแม่ต่างช่วยกันในพื้นที่ 14 ไร่ ขุดบ่อเก็บน้ำเพื่อความชุ่มชื้น จัดสวนไม่ใช้ยาสารเคมี ยาฆ่าแมลง ปลอดภัยไร้สารเคมีและปลูกผักทุกชนิดโดยใช้ปุ๋ยหมักเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์จำนวน 14 ไร่
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม •แม่เป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
•เป็นวิทยากรในการอบรม เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพและพลังงานทดแทนเตาเผาถ่าน 200 ลิตร
•เป็นศูนย์เรียนรู้ สวนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ
•ได้รับเลือกเป็นคนต้นแบบของโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียงของตำบลป่าตึงอ.แม่จัน จ.เชียงราย”
•เป็นแม่ดีเด่นของหมู่บ้าน /ผู้สูงอายุของตำบล

นางฉลวย กาเหว่านาค

นางฉลวย กาเหว่านาค
จ.ปทุมธานี
ปัจจุบันในบทบาทประธานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านความเป็นแม่ การส่งเสริมหรือสนับสนุนลูกเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม •ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 เริ่มกับลูกทำงานเพื่อชุมชน โดยสามีเป็นกรรมการชุมชน
•ปี พ.ศ.2538 ร่วมรณรงค์การรักษาความสะอาดในคลองโดยการเก็บขยะกำจัดวัชพืชร่วมกับชาวบ้าน
•ปี พ.ศ.2544 คุณฉลวยเป็นประธานชุมชนฯ และจัดหาของเล่นให้กับเด็กๆ /จัดประเพณีต่างๆ
เรื่องของการบริหารจัดการน้ำ •คิดหาวิธีแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย คลองบางปรอกโดยคิดวิธีการสร้างถังดักไขมันรายครัวเรือนขึ้นในชุมชน มีการพัฒนาและปรับปรุงแนวความคิดไปเรื่อยๆ มีเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุด เรื่อง“ถังดักไขมันที่มีต้นทุนต่ำ ผลประโยชน์สูงสุด อายุการใช้งานนาน” ยังขยายเครือข่ายการติดตั้งถังดักไขมัน นำร่องไปอีก 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการน้ำชุมชน โดยมีผู้ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย
•และมีส่วนผลักดันให้เกิดเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พศ .2549
•ผลงานที่ภาคภูมิใจอีกชิ้นหนึ่งก็คือ เป็นแกนนำในการสร้างห้องสมุดเรือชุมชนบางปรอก
กิจกรรมด้านการดูแลน้ำ •เริ่มปี พ.ศ.2547 พัฒนาคลอง เป็นแกนนำนำคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชน ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะและวัชพืช ในคลองบางปรอก
•รณรงค์การใช้น้ำหมักชีวภาพเทลงคลองในช่วงเวลาน้ำเสียและมีจุดหยดน้ำหมักเวลาน้ำมีกลิ่นเหม็น
การแก้ไขปัญหาระยะยาวเรื่องน้ำ •มีธนาคารน้ำหมักสำรองไว้ใช้แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในทุกพื้นที่และแนะนำการใช้ประโยชน์ต่างๆ แทนการใช้สารเคมี
มีการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง •กิจกรรมด้านการดูแลและป้องกันน้ำเสีย ในชุมชน จังหวัดปทุมธานี
•กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม
•เป็นวิทยากร/ ศึกษาดูงานในพื้นที่/ ให้คำแนะนำ ด้านการจัดการน้ำ (น้ำเสีย)
•กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม /อนุรักษ์ประเพณี และได้รับรางวัลมากมาย

แม่กันยา ปันกิติ

กันยา ปันกิติ
จ.ตรัง
อาชีพ ทำสวนสมรม(สวนผสม-ภาษาถิ่น) มีบุตร 2 คน
เป็นประธานองค์กรชุมชนปฎิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดบ้านน้ำปลิว คณะเครือข่ายปฎิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดและคณะกรรมการเครือข่ายปฎิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย

บทบาทด้านความเป็นแม่
อบรมสั่งสอนบุตรโดยอาศัยหลักเหตุผล หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นก็ต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผล สั่งสอนให้รู้จักการทำงานเห็นคุณค่าของเงิน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ส่งเสริมให้บุตรรู้จักการทำงานรับใช้สังคม และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันบุตรได้ทำงานอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม •ผู้นำชุมชนในการจัดตั้งองค์กรชุมชน ทำความเข้าใจกับคนในชุมชนในการดูรักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน ร่วมกันร่างกฎระเบียบและกติกาขององค์กรชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยไม่ทำลาย
•ส่งเสริมให้ทำการเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน โดยรณรงค์ให้คนในสังคมลดละเลิกการใช้สารเคมี
•ได้เชื่อมองค์กรชุมชนต่างๆ จัดตั้งเป็นเครือข่าย ตั้งแต่ พ.ศ.2543 ปัจจุบันให้ชื่อว่า “เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด” เป็นสมาชิก “เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และได้ร่วมผลักดันการใช้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งใช้ชื่อว่า “โฉนดชุมชน”
•ปัจจุบันองค์กรชุมชนที่นางกันยา ปันกิติ และคนในชุมชนร่วมกันจัดตั้ง ใช้ชื่อว่า “องค์กรชุมชนปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดบ้านน้ำปลิว” ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชน
•ส่งเสริมให้ทำสวนสมรม ลดละเลิกการใช้สารเคมี
•ฟื้นฟูป่าขี้ทราย ซึ่งเสื่อมโทรมจากการทำเหมืองแร่เป็นสวนยางพารา และสวนปาล์ม
•ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ซึ่งมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
•ประชุมอนุกรรมการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่โฉนดชุมชน ในคณะกรรมการประสานจัดโฉนดชุมชน (ปจช.)
•หารือการจัดทำแผนที่โฉนดชุมชน กับมหาวิทยาลัยทักษิณ
•ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนแม่บทลดโลกร้อน
•ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน รณรงค์เรื่องโฉนดชุมชนและการปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่อง
•เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
•นำผักพื้นบ้านมามอบให้เทศบาลนครตรัง เพื่อทำกับข้าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นางแช่ม ฮั้นเย็ก

นางแช่ม ฮั้นเย็ก
จังหวัดตรัง
อาชีพ เกษตรกรสวนยางพารา
บทบาทด้านความเป็นแม่ •สอนลูกให้เข้าใจธรรมชาติ การปลูกฝังจิตสำนึก ประเพณีวัฒนธรรมกับชุมชน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม •รู้จักป่าชายเลนใกล้บ้าน พัฒนา ร่วมกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ นับ 10 ปี
•อาชีพเสริมในหมู่บ้าน การทำผ้าฝ้ายยอมสีธรรมชาติ
•นำเนื้อหาการอนุรักษ์ทรัพยากรในป่าชายเลนสอนเด็กๆ ในชุมชน ผ่านศิลปวัฒนธรรมอย่างลิเกป่ารองแง็ง
ผลงานในปัจจุบัน •กรรมการป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ จ.ตรัง
•กรรมการกลุ่มผู้หญิงบ้านทุ่งตะเซะ จ.ตรัง
•คณะทำงานภูมิภาค-ภาคใต้ คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว

© 2022 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.