• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งสร้างมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ด้วยการคิดเชิงระบบผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 

 • PLO1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
 • PLO2 มีความรู้และใช้เทคโนโลยี ในการป้องกัน ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
 • PLO3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ผลงาน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • PLO4 สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นและวางแผนการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO5 สามารถใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารที่ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาเอก : มี 2 วิชาเอก ดังนี้
1) วิชาเอกเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology and Management) (ETM)
2) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Management) (NRM)

ระยะเวลาในการศึกษา 

หลักสูตร 2 ปี 

จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000 บาท และค่าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ดังนี้

  แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
(1) หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
(4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
(5) สารนิพนธ์ - 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์

การประกอบอาชีพ

มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังสามารถประกอบกิจการส่วนตัว หรืออาชีพอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เช่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาครัฐและภาคเอกชน นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์โครงการและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม

ทุนอุดหนุนการศึกษา

- ทุนสนับสนุนค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ [รายละเอียดทุน] (update 26/01/2566)
- ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะฯ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
- ทุนการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ [ประกาศ][ใบสมัคร]
-ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จากสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- ทุนผู้ช่วยสอน
- ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของภาครัฐและเอกชน
- ทุนผู้ช่วยวิจัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก2

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดใน (2) ถึงข้อ (4) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

     

      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ข

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปี
 5. กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดใน (2) ถึงข้อ (5) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

ดูกำหนดการรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.mahidol.ac.th

การสอบเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
✅ดูรอบการสมัคร และกำหนดการสอบทั้งหมดได้ที่http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/pdf/TOEF_ITP-Thai62-03.pdf
✅สนใจสมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/mutest/index.php?module=ANNOUCE_th.php
☎️สอบถามเพิ่มเติม: งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150 - 153

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.กฤตณะ พฤกษากร
ประธานหลักสูตร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ (ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ)
งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1101
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 024415000 ext 1101

Image

© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.