• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS

โครงการบริการวิชาการ

หลักสูตร "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS"

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS อาคารสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

***********************************************************

ลิงก์ลงทะเบียน https://forms.gle/VTinEMSz8mjqk17G6

***********************************************************

หลักการและเหตุผล

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้นำเข้า ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาในเชิงพื้นที่ ประกอบกับปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ การวางผังเมือง และการจัดการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าและประปา เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการนี้ งานสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS" ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS อาคารสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และสร้างทักษะใหม่ (Newskill) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ สำหรับใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ

เนื้อหาภายในหลักสูตรจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้าใจวิธีการสร้าง การจัดการข้อมูล เข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการรับรู้จากระยะไกล และระบบดาวเทียม GNSS ตลอดจนการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบรหัสเปิด (Open source GIS software) ที่มีความทันสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

  1. เข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  2. เข้าใจกระบวนการทำงาน วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  3. เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารเทศ (GIS RS และ GNSS)
  4. สามารถใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS เพื่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านแผนที่ได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี

ระยะเวลาดำเนินการ: 2 วัน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

สถานที่ดำเนินการ: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS
อาคารสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราค่าลงทะเบียน: 3,500 บาท /คน (สามารถเบิกเงินค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 

[ดาวน์โหลดกำหนดการ]


ผู้ประสานงาน

ปฐมพต  ฉินสวัสดิ์พันธุ์ 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

สำนักวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2226 โทรศัพท์มือถือ 098-6654331

 


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.