ลำดับปีงบ ประมาณประเภทระดับชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาเริ่มต้นระยะเวลาสิ้นสุดสถานที่จัดแหล่งทุนจำนวนผู้เข้าอบรม
1 2567การฝึกอบรมชาติการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร"อ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์01/02/256702/02/2567คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน24
2 2567การฝึกอบรมชาติการประยุกต์ใช้ Google Earth Engine เพื่องานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"ดร.พิสุทธินาคหมื่นไวย31/01/256702/02/2567คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน42
3 2567การฝึกอบรมชาติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการน้ำเสียนายชิษณุพงศ์ประทุม20/02/256720/02/2567คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน27
4 2567การฝึกอบรมชาติหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”รศ.ดร.นพพลอรุณรัตน์13/12/256614/12/2566คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน48
5 2567การฝึกอบรมชาติหลักสูตร การบริหารมหาวิทยาลัยยั่งยืน รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต09/01/256711/01/2567คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน53
6 2567ค่ายเยาวชนชาติค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี)ผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย02/11/256604/11/2566สวนสนประดิพัทธ์เก็บค่าลงทะเบียน190
7 2567ค่ายเยาวชนชาติค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 18ผศ.ดร.กฤตณะพฤกษากร09/10/256615/10/2566คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)50
8 2566การฝึกอบรมชาติการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์อ.อันดามันจันทร์ขาว30/08/256630/08/2566คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล-14
9 2566การฝึกอบรมชาติกิจกรรมอบรมการใช้งาน Platform sphereนายธีรวุฒิชิยานนท์30/03/256631/03/2566คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)30
10 2566การฝึกอบรมชาติความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรับรู้ระยะไกลนายธีรวุฒิชิยานนท์12/09/256614/09/2566การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)35
11 2566การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต20/10/256521/10/2565คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล19
12 2566การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Sustainable Waste Management in a Circular Economyผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย03/11/256522/11/2565คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลThailand International Cooperation Agency (TICA)23
13 2566การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร“Adapting to Climate Change: Facing the Consequence” รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์09/05/256625/05/2566คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลThailand International Cooperation Agency (TICA)30
14 2566ค่ายเยาวชนชาติโครงการ MU-EN Campดร.แพรวาวงษ์บุรี03/04/256606/04/2566คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล45
15 2566ค่ายเยาวชนชาติโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก)ดร.นรินทร์บุญตานนท์03/10/256505/10/2565คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก153
16 2566ค่ายเยาวชนชาติโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร) รศ.ดร.นพพลอรุณรัตน์18/01/256620/01/2566มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร82
17 2566ค่ายเยาวชนชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 17ดร.ธัญภัทรศาสตระบุรุษ15/10/256525/10/2565กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)50
18 2565การบรรยายพิเศษสถาบันการบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง "อัพเดทสถานการณ์ทุนวิจัย รู้เขารู้เรา เตรียมพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ" โดย นายยุทธพล ผ่องพลีศาลอ.--23/11/256423/11/2565คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-42
19 2565การประชุมวิชาการนานาชาติThe 4th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021)ศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์16/12/256416/12/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 81
20 2565การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ23/03/256523/03/2565คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน7
21 2565การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย08/06/256510/06/2565คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)5
22 2565การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย21/06/256521/06/2565คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน34
23 2565การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย11/07/256512/07/2565มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเก็บค่าลงทะเบียน9
24 2565การฝึกอบรมชาติอบรมระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 , ISO 45001, Green Office รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต29/04/256529/04/2565คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 42
25 2565การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Environmental Health and Food Safety ผศ.ดร.ปรียาพรเกิดฤทธิ์07/12/256421/12/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลThailand International Cooperation Agency (TICA)20
26 2565การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Exploring the Role of GIS Technology with Environmental Health and Human Health: Impacts, Vulnerability and Adaptations of Climate Change รศ.ดร.กาญจนานาคะภากร08/11/256419/11/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลThailand International Cooperation Agency (TICA)30
27 2565การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Human Responses to Climate Change: Mitigation and Adaptationผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอน22/11/256402/12/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลThailand International Cooperation Agency (TICA)30
28 2565การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Integrated Natural Resources Management for Sustainable Tourism and Marketing Strategiesผศ.ดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุข03/10/256416/10/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลThailand International Cooperation Agency (TICA)38
29 2565ค่ายเยาวชนชาติค่ายเยาวชนเทคโนโลยีอวกาศ (Space Camp)ผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย28/04/256528/04/2565คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)27
30 2565ค่ายเยาวชนชาติโครงการการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ "การคัดแยกขยะ" (บริษัท เกิดปัญญา จำกัด)ดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ05/04/256505/04/2565คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัท เกิดปัญญา จำกัด100
31 2565ค่ายเยาวชนชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16 (เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal)ผศ.ดร.กฤตณะพฤกษากร16/10/256421/10/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)40
32 2565ค่ายเยาวชนชาติโครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อมดร.บริพัตรศิริอรุณรัตน์08/05/256511/05/2565มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดล45
33 2564การประชุมวิชาการชาติโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดร.วิชญารงค์สยามานนท์01/08/256431/08/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล30
34 2564การประชุมวิชาการชาติเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาทเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ02/07/256402/07/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สหภาพยุโรป236
35 2564การฝึกอบรมชาติการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต20/10/256321/10/2563คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน22
36 2564การฝึกอบรมชาติการประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ20/10/256321/10/2563โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด22
37 2564การฝึกอบรมชาติการสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (Remote Sensing from Satellite for Beginner)ดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ31/05/256402/06/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)4
38 2564การฝึกอบรมชาติกิจกรรมพิเศษโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ01/10/256331/12/2563คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)729
39 2564การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)อ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์02/08/256402/08/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล85
40 2564การฝึกอบรมชาติระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginner) ดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ24/05/256425/05/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)11
41 2564การฝึกอบรมนานาชาติFood System: the Challenge to Changing the Global Environmentรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์01/09/256408/09/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ30
42 2564ค่ายเยาวชนชาติโครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดร.วิชญารงค์สยามานนท์01/06/256431/08/2564คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล30
43 2563การฝึกอบรมชาติการประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-32
44 2563การฝึกอบรมชาติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-24
45 2563การฝึกอบรมชาติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี-20
46 2563การฝึกอบรมชาติการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน24
47 2563การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ20/11/256222/11/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร92
48 2563การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์07/10/256214/10/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)70
49 2563การฝึกอบรมชาติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.กันต์ปานประยูร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล31
50 2563การฝึกอบรมชาติโครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1ดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-27
51 2563การฝึกอบรมชาติมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน51
52 2563การฝึกอบรมชาติหลักสูตร การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน29
53 2563การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability"ผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย06/11/256227/11/2562Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol UniversityThailand International Cooperation Agency (TICA)19
54 2562การประชุมวิชาการนานาชาติThe 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018)รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต22/11/256123/11/2561โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา-75
55 2562การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์18/10/256125/10/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)69
56 2562การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ การประยุกต์ใเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรแบบอัจฉริยะดร.รัตนะบุลประเสริฐ14/05/256215/05/2562ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง-43
57 2562การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต05/08/256206/08/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน27
58 2562การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม "ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"ดร.วีรฉัตร์ฉัตรปัญญาเจริญ01/04/256205/04/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล70
59 2562การฝึกอบรมชาติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดร.วีรฉัตร์ฉัตรปัญญาเจริญ13/08/256217/08/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล36
60 2562การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของอบจ.สมทุรสาคร รุ่นที่ 12ดร.นรินทร์บุญตานนท์19/04/256210/05/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร102
61 2562การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562”รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ06/08/256208/08/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน5
62 2562การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562” รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ23/07/256225/07/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน6
63 2562การฝึกอบรมนานาชาติStudy Visit and On-site Training on "Crab Banks and Ecotourism"รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว05/11/256108/11/2561จังหวัดระนองRamsar Center Japan (RCJ)14
64 2562การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Natural Disasters Management" ผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย07/05/256228/05/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)17
65 2562การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence” รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์02/07/256222/07/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลThailand International Cooperation Agency (TICA)17
66 2561การฝึกอบรมชาติโครงการ ฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ชีวิตสัมพันธ์ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย06/04/256110/04/2561ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปางมหาวิทยาลัยมหิดล49
67 2561การฝึกอบรมชาติโครงการ อบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต09/04/256110/04/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน24
68 2561การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์06/10/256013/10/2560คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)69
69 2561การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 19011 (Environmental Auditing) สำหรับ ISO 14001, Green Office, Green Library และ Green Hotel รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต21/05/256122/05/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน12
70 2561การฝึกอบรมชาติโครงการเยาวชนบ้านครูมด ศึกษาดูงานเส้นทางธรรมชาติ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย03/04/256103/04/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด97
71 2561การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 ดร.นรินทร์บุญตานนท์23/04/256111/05/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร86
72 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Officeรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต12/02/256113/02/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน83
73 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมการใช้งาน G Suite for Educationอ.--15/06/256015/06/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล-8
74 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ20/06/256122/06/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน18
75 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ23/05/256125/05/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน12
76 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ04/06/256106/06/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน14
77 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Rรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ08/03/256109/03/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน40
78 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ28/03/256130/03/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน13
79 2561การฝึกอบรมนานาชาติโครงการ Study Visit and On-site Training on "Mud Crab Raising"รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว11/12/256014/12/2560คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Ramsar Center Japan (RCJ)9
80 2561การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ "Industrial Environmental Management Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management" รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต07/05/256125/05/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)16
81 2561การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ "Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability"ผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย09/11/256028/11/2560คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)17
82 2561การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Natural Disasters Management" ผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย18/06/256106/07/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)20
83 2561การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence"รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์09/07/256127/07/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)18
84 2560การบรรยายพิเศษนานาชาติSpecial Lecture "King Bhumibol and Water Management in Thailand"รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล08/12/255908/12/2559--31
85 2560การบรรยายพิเศษนานาชาติการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Assessment of Climate Change Impacts under Representative Concentration Pathways รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล11/07/256011/07/2560คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-13
86 2560การบรรยายพิเศษสถาบันResearch talk ครั้งที่ 3/60 (3 กุมภาพันธ์ 2560) หัวข้อ "Reconstructing past climate change using speleothems from SE Asia"อ.--03/02/256003/02/2560--11
87 2560การประชุมวิชาการนานาชาติThe 2nd Environment and Natural Resources International Conference(ENRIC 2016)รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ16/11/255917/11/2559--110
88 2560การฝึกอบรมชาติกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อ.ภัทราวุธพุสิงห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด105
89 2560การฝึกอบรมชาติค่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอ.ภัทราวุธพุสิงห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด111
90 2560การฝึกอบรมชาติค่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอ.ภัทราวุธพุสิงห์05/10/255905/10/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด111
91 2560การฝึกอบรมชาติโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ26/05/256026/05/2560กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 61
92 2560การฝึกอบรมชาติโครงการยุวชนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์  ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปางมหาวิทยาลัยมหิดล50
93 2560การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร86
94 2560การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย"ผศ.ดร.ศรัณยาสุจริตกุล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน12
95 2560การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R"นายภากรศรีมโนภาษ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน7
96 2560การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน20
97 2560การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน14
98 2560การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Natural Disasters Management" ผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)1
99 2560การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Secondary Education System Focusing on English & Mathematics Teaching Learning"รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Ministry of Education Bangladesh Parliament25
100 2560การฝึกอบรมสถาบันโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office และ ISO 14001รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน7
101 2560การฝึกอบรมสถาบันโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence" รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์05/06/2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)19
102 2559การบรรยายพิเศษนานาชาติSpecial Lecture "Introduction to Disaster and Flood Risk Management"รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล30/06/255930/06/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-35
103 2559การบรรยายพิเศษนานาชาติSpecial Seminar on Environment & Educationรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล18/06/255918/06/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ม.เทคโนโลยีมหานคร22
104 2559การประชุมวิชาการชาติโครงการจัดงานประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด Forest for Lives ป่าไม้และประชาชน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคล03/12/255803/12/2558โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)445
105 2559การฝึกอบรมชาติSCG Sci-Camp รุ่นที่ 27 ดร.นรินทร์บุญตานนท์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG100
106 2559การฝึกอบรมชาติกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อ.ภัทราวุธพุสิงห์18/04/255918/04/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด50
107 2559การฝึกอบรมชาติกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อ.ภัทราวุธพุสิงห์18/10/255918/10/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด105
108 2559การฝึกอบรมชาติค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)70
109 2559การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)69
110 2559การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน11
111 2559การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 --ระดับ Advance-- รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต29/06/255929/06/2559Toyoda Gosei Rubber (Thailand) Co.,Ltd. Toyoda Gosei Rubber (Thailand) Co.,Ltd. 41
112 2559การฝึกอบรมชาติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำทิ้งจากชุมชนเชิงบูรณาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ02/05/255902/05/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23
113 2559การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร86
114 2559การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมการรณรงค์ "กรุงเทพน่าอยู่และยั่งยืน"รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  UNEP-200
115 2559การฝึกอบรมชาติระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต16/11/255816/11/2558คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 47
116 2559การฝึกอบรมชาติระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต09/06/255909/06/2559บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จ.นครปฐมบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จ.นครปฐม79
117 2559การฝึกอบรมชาติระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต30/06/255930/06/2559Toyoda Gosei Rubber (Thailand) Co.,Ltd. Toyoda Gosei Rubber (Thailand) Co.,Ltd. 29
118 2559การฝึกอบรมชาติสำนักงานสีเขียวรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต26/07/255926/07/2559SCG Packaging โรงงานวังศาลา กาญจนบุรี SCG Packaging โรงงานวังศาลา กาญจนบุรี 10
119 2559การฝึกอบรมนานาชาติ-ผศ.ดร.พัฒนทวีโภค  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Royal Government of Bhutan5
120 2559การฝึกอบรมนานาชาติ-รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว06/06/255906/06/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Ramsar Center Japan (RCJ)20
121 2559การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรบนานาชาติ หลักสูตร Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainabilityผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย15/02/255927/02/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Department of Housing and Urban Planning, Lao PDR5
122 2558การประชุมวิชาการนานาชาติThe 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2014)รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต06/11/255707/11/2557--106
123 2558การประชุมวิชาการนานาชาติการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC2014)"รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต06/11/255707/11/2557โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ-165
124 2558การฝึกอบรมชาติโครงการ SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26 อ.ภัทราวุธพุสิงห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG100
125 2558การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์เที้ยธิทรัพย์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)70
126 2558การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต17/08/255817/08/2558คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32
127 2558การฝึกอบรมชาติโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 60
128 2558การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของ อบจ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 8 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร86
129 2558การฝึกอบรมนานาชาติ-รศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญ13/11/255713/11/2557คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-8
130 2558การฝึกอบรมนานาชาติ-รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล  โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ-15
131 2558การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Sustainable Water Resources Management" รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA), Thailand and Technical Cooperation Directorate (TC14
132 2557การบรรยายพิเศษชาติการบรรยายพิเศษ Research Talk ครั้งที่ 2/57 เรื่อง "การสร้างผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในเส้นทางของนักวิจัยรุ่นใหม่"นางศิรินพัชรจามรดุสิต12/12/255612/12/2556คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-21
133 2557การฝึกอบรมชาติSCG Sci-Camp รุ่นที่ 25 ดร.หะรินสัจเดย์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG100
134 2557การฝึกอบรมชาติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน19
135 2557การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)22
136 2557การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)67
137 2557การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 7 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร86
138 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยนายภากรศรีมโนภาษ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน19
139 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม หลักสูตร สำนักงานสีเขียว (Green Office) รุ่นที่ 2รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน35
140 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม หลักสูตร สำนักงานสีเขียว (Green Office) รุ่นที่ 3รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน19
141 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม หลักสูตร สำนักงานสีเขียว รุ่นที่ 1รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน18
142 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-19
143 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน32
144 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ19/02/255719/02/2557คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน32
145 2557การฝึกอบรมนานาชาติKODOMO Ramsar for Education for Sustainable Development (ESD) รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-43
146 2556การฝึกอบรมชาติSCG Sci-Camp รุ่นที่ 24 รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG95
147 2556การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-25
148 2556การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชน Eco Seed Camp รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต  บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัดบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด93
149 2556การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)70
150 2556การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน13
151 2556การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน23
152 2556การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 6 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร84
153 2556การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste Management for Sustainableผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)17
154 2555การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร IWRM and Climate Change Adaptationอ.--30/07/255517/08/2555คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลThailand International Cooperation Agency (TICA)17
155 2555การฝึกอบรมชาติSCG Sci-Camp รุ่นที่ 23นางสาวลักษณาวดีจตุรภัทร์02/04/255509/04/2555คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG99
156 2555การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Youth Envi-Camp) รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์11/10/255413/10/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก 82
157 2555การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6 รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์17/10/255421/10/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)68
158 2555การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ18/07/255520/07/2555คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน28
159 2555การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของ อบจ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 5อ.--20/04/255508/05/2555คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร76
160 2555การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Environmental Management Emphasis on the Sustainability Management of Industryรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Royal Government of Bhutan3
161 2555การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Health and Geographic Information Systemรศ.ดร.กาญจนานาคะภากร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)10
162 2555การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Life Cycle Impact Assessment for Environmental Managementอ.--25/06/255513/07/2555คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลThailand International Cooperation Agency (TICA)16
163 2555การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Life Cycle Thinking: Tool and Its Applicationรศ.ดร.วินัยนุตมากุล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)7
164 2555การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Natural Disaster Managementอ.--28/05/255515/06/2555คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลThailand International Cooperation Agency (TICA)16
165 2555การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste Management for Sustainabilityอ.--03/09/255521/09/2555-Thailand International Cooperation Agency (TICA)20
166 2555ค่ายเยาวชนชาติโครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 (Power Green Leader Camp 4)อ.--13/10/255416/10/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)14
167 2554การบรรยายพิเศษชาติทิศทางและแนวโน้มการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ASEAN และ Global เรื่อง พลังงานสะอาด (Clean Power) ผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวา23/08/255423/08/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)29
168 2554การบรรยายพิเศษชาติเรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ASEAN และ Global เรื่อง พลังงานสะอาด (Clean Power)ผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวา02/08/255402/08/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)18
169 2554การบรรยายพิเศษนานาชาติการจัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "Coastal Wetland Conservation, Restoration and Wise Use"รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว28/01/255428/01/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ภายใต้โครงการ In - House Technical Session ของคณะ35
170 2554การฝึกอบรมชาติการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเบื้องต้นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ16/03/255418/03/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน6
171 2554การฝึกอบรมชาติการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ11/05/255413/05/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน10
172 2554การฝึกอบรมชาติการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ23/02/255425/02/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน15
173 2554การฝึกอบรมชาติการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ19/07/255422/07/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน10
174 2554การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ดร.นรินทร์บุญตานนท์14/10/255317/10/2553คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-18
175 2554การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 ดร.นรินทร์บุญตานนท์18/10/255324/10/2553คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)60
176 2554การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 22 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม14/06/255421/06/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG98
177 2554การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนแบบ CAD Standard: โดยใช้โปรแกรม AutoCAD 2012อ.--01/09/255401/09/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน8
178 2554การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 4 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร22/03/255408/04/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร76
179 2554การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม DGM/ Supervisorผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวา01/07/255430/09/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด25
180 2554การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” อ.--19/10/255320/10/2553คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บค่าลงทะเบียน22
181 2554การฝึกอบรมนานาชาติRegional Training Course on Climate Change Vulnerability Assessment and Adaptation Planningอ.--26/10/255330/10/2553คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล-35
182 2554การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Beyond Climate Change Impacts on Water Resources and Biodiversity: Communication and the Role of Societyรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์06/06/255424/06/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)12
183 2554การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Environmental Health and Food Safety รศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดี02/05/255420/05/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)17
184 2554การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Environmental Management รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์21/02/255421/02/2554-กระทรวงสารธารณสุขประเทศอัฟกานนิสถาน 9
185 2554การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Industrial Ecology and Environmentรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต04/07/255422/07/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)16
186 2554การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Integrated Water Resources Management and Climate Change Adaptation รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล22/11/255303/12/2553คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)16
187 2553การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 21รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG100
188 2553การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับทายาทผู้แทนจำหน่าย รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG38
189 2553การฝึกอบรมชาติโครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp รุ่นที่ 4 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)70
190 2553การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 3ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร23/03/255323/03/2553คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร74
191 2553การฝึกอบรมชาติโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผศ.ดร.เรวดีโรจนกนันท์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 67
192 2553การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-20
193 2553การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-20
194 2553การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Climate Change and Its Impactรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-22
195 2553การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Hazardous Waste Managementผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)19
196 2553การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Tropical Wetlands Managementรศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)13
197 2552การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน รุ่นที่ 20ผศ.สิทธิพงษ์ดิลกวณิช16/03/255223/03/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG99
198 2552การฝึกอบรมชาติโครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp รุ่นที่ 3 โครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3รศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดี13/10/255119/10/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)62
199 2552การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทครสาคร รุ่นที่ 2ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร24/03/255210/04/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร81
200 2552การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูงผศ.เกษมกุลประดิษฐ์20/05/255222/05/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-20
201 2552การฝึกอบรมนานาชาติ-รศ.ดร.วินัยนุตมากุล09/06/255219/06/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Royal Government of Bhutan4
202 2552การฝึกอบรมนานาชาติEnvironmental Issues in Asia and Importance of International Cooperationอ.--27/08/255219/09/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลSoutheast Asia - Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS)12
203 2552การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Industrial Ecology and Environmentรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต06/07/255224/07/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)12
204 2552การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Air Pollution Management"รศ.ดร.วินัยนุตมากุล04/05/255229/05/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-12
205 2552การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Hazardous Waste Management"ผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย31/08/255225/09/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-21
206 2552การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Food Safety and Environmentรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดี03/08/255214/08/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-18
207 2551การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนช้างเผือกซิเมนต์ไทย รุ่นที่ 19รศ.อนุชาติพวงสำลี22/03/255129/03/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-100
208 2551การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร น้ำกับคุณค่าความเป็นมนุษย์รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์27/06/255127/06/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-81
209 2551การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีผศ.พรศิริสินสวัสดิ์05/11/255007/11/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-17
210 2551การฝึกอบรมนานาชาติTraining of Trainers Course on Economic and Financial Instruments for IWRMรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล02/06/255106/06/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-21
211 2551การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Air Pollution Management"ผศ.ดร.เอื้อมพรมัชฌิมวงศ์04/08/255127/08/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)12
212 2551การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Environmental Health with the Emphasis on Food Security"รศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดี07/07/255125/07/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)14
213 2551การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Hazardous Waste Management"ผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย01/09/255126/09/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-18
214 2551การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติหลักสูตร "Sustainable Use and Management of Wetlands"รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว05/11/255020/11/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์UNEP20
215 2551การฝึกอบรมสถาบันWorkshop "Team Building and Method of Successful Team Work"อ.Sonja CarolaDimter04/03/255106/03/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-16
216 2551การฝึกอบรมสถาบันโครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนวิทยาศาสตรรศ.ดร.ปกรณ์สุวานิช15/10/255022/10/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-70
217 2550การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนช้างเผือกซีเมนต์ไทย รุ่นที่ 18 รศ.ดร.สุริยพงศ์วัฒนาศักดิ์21/04/255028/04/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-100
218 2550การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผศ.เกษมกุลประดิษฐ์15/01/255019/01/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-29
219 2550การฝึกอบรมชาติโครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 รศ.อนุชาติพวงสำลี16/10/254922/10/2549คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-70
220 2550การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทครสาคร รุ่นที่ 1ผศ.ดร.เอื้อมพรมัชฌิมวงศ์19/03/255010/04/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร76
221 2550การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ผศ.เกษมกุลประดิษฐ์23/05/255025/05/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-20
222 2550การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Air Pollution Management"ผศ.ดร.เอื้อมพรมัชฌิมวงศ์16/01/255015/02/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-18
223 2550การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Analysis of Air Quality at the Work Place"รศ.ดร.วินัยนุตมากุล16/02/255009/03/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-1
224 2550การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Environmental Health with the Emphasis on Food Security"รศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดี03/09/255021/09/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)18
225 2550การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Hazardous Waste Management" ผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย23/04/255018/05/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-14
226 2550การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรม "Eco-Minds Regional Youth Forum" ผศ.ดร.กอบแก้วมโนมัยพิบูลย์29/05/255004/06/2550โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา (กรุงเทพฯ)-27