ลำดับวันที่นำเสนอผู้นำเสนอรูปแบบระดับประเทศเรื่องที่นำเสนอปีงบฯชื่อการประชุม
1 24/02/2565ณัทชัย ปัญญา, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, ปิยกาญจน์ เที๊ยธิทรัพย์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัยบรรยายชาติไทยปัจจัยการพัฒนาชุมชนประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนของชุมชนกุฎีจีน เมืองเก่าธนบุรี Factor Of Development of Sustainable Historic Commuinity of Gudichin,Thonburi Old Town2565The 6th Conference on Natural Resource, Geoinfomation and Environment
2 26/01/2565Allan S. TabucanonบรรยายนานาชาติไทยHYBRID NEURO FUZZY-BASED RESERVOIRRE OPERATION MODEL CASE STUDY OFBHUMIBOL DAM IN THAILAND2565Conference: THA 2022 International Conference on Moving Towards Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19At: Thailand
3 08/12/2564รศ. ประพฤติ เกิดสืบ , ผศ.ดร. ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์บรรยายชาติไทยคุณภาพน้ำและธาตุอาหารในน้ำบางประการสำหรับถิ่นอาศัยของนกชายเลนอพยพ บริเวณพื้นที่ชุมน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุครสงคราม2565การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
4 07/12/2564รศ.ดร. นวลจันทร์ สิงห์คราญบรรยายนานาชาติไทยGreenhouse Gas Assessment & Impact Mitigations in the Lower Melong Basin's Watershed Networks in Thailand25652021 Special Symposium on SDGs & Water-Energy in Mekong River
5 23/11/2564ศ.ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์บรรยายนานาชาติonlineContributions, challenges, and opportunities of the small-scale anchovy fisheries in Thailand2565The West Pacific Symposium 2021 “Changing West Pacific Ocean: Science and Sustainability”
6 22/11/2564ศ.ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์บรรยายนานาชาติonlineResponsible Consumption and Production embedded in the Thai Marine Shrimp Farming Certification Programs2565The West Pacific Symposium 2021 “Changing West Pacific Ocean: Science and Sustainability”
7 11/11/2564ผศ.ดร.กฤตณะ พฤกษากรบรรยายนานาชาติไทยApplication of Data Envelopment Analysis Approach in Food Services on Phuket Island, Thailand2565The conference and topic selected: (E)Sustainable Lifestyle, Tourism, and Services
8 28/07/2564Ratana Chuenpagdee, Suphakarn Traesupap, Suvaluck Satumanatpan*, Thammasak Yeemin, Kungwan JuntarashoteบรรยายนานาชาติUnited KingdomSmall-scale fisheries of Thailand: The “moderate” case2564MARE Conference People and the SEA XI (virtual)
9 08/06/2564Suchada Juntarasena, Gunn Panprayunบรรยายชาติไทยตู้รังสียูวีฆ่าเชื้อพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Powered Ultraviolet C Germicidal Closet2564งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการรดับชาติครั้งที่ 5 UCC National conference
10 08/06/2564ผศ.ดร. กันต์ ปานประยูรบรรยายชาติไทยตู้รังสียูวีซีฆ่าเชื้อโรค พลังแสงอาทิตย์ (Solar Powered Ultraviolet C Germicidal ClosetX2564การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th UTCC National conference
11 22/01/2564Preeyaporn Koedrith บรรยายนานาชาติMyanmarInhibitory Effect of Weed-based Ectracts as Bio-control against Common Cutworm (SPODOPTERALITURA) in Green Vegetable Cultivation2564The 5th NIES Forums on Sustainable Future in Asia
12 17/12/2563Allan S. Tabucanon, Kiyo Kurisu, Keisuke HanakiบรรยายนานาชาติไทยAssessment and Mitigation of Tangible Flood Damages Driven by Climate Change in Tropical Urban City2564The 2nd AIT-BNU Joint Virtual Workshop
13 16/12/2563Boonluksiri Y, Prapagdee B, Sombatsompop N*บรรยายนานาชาติไทยAn accelerated biodegradation of Poly(lactic acid) by inoculation of Pseudomonas geniculate WS3 combined with nutrient addition2564IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
14 03/12/2563วาสนา เทพสง่า, มณฑิรา ยุติธรรมบรรยายชาติไทยการเปรียบเทียบปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดนครราชสีมา2564The 16th KU-KPS Natinal conference
15 03/12/2563พีรวิชฎ์ ถิ่นพังงา, ประพฤติ เกิดสืบ, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์บรรยายชาติไทยความผันแปรของความอุดมสมบูรณ์ในดินนาอินทรีย์และดินนาทั่วไป บริเวณตอนบนของพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์2564การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16
16 02/12/2563นิตยา บัวงาม, บัณฑิต ชาญณรงค์ และ จารุวรรณ วงค์ทะเนตรบรรยายชาติไทยการศีกษาความเป็นไปได้ในการใช้แบล๊คคาร์บอนโฟม กำจัดน้ำมันและไขมัน Fassibility study on oil and grease remobal by black carbon foam2564การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ม.เกษตร กำแพงแสน
17 02/12/2563ประภาพร นพรัตน์ จารุวรรณ วงค์ทะเนตร อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และ ศรัณยา สุจริตกุล บรรยายชาติไทยการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แบล็คคาร์บอนโฟมกำจัดนำมันและไขมัน Feasibility study on oil and grease removal by black carbon foam2564การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
18 02/12/2563ประภาพร นพรัตน์ จารุวรรณ วงค์ทะเนตร อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และ ศรัณยา สุจริตกุล บรรยายชาติไทยแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านพักอาศัยข้าราชการเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนสีเขียว ENVIRONMENTAL MANAGEMENT GUIDELINES FOR DEVELOPING A CIVIL SERVANT RESIDENCE INTO A GREEN COMMUNITY2564การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
19 02/12/2563วัลภา สักจันทร์ , มณฑิรา ยุติธรรมบรรยายชาติไทยวิธีการที่ดี สำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขยะของโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร2564การประชุมวิชาการระดับชาติ มก. กำแพงแสนครั้งที่ 17
20 27/11/2563ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทยบรรยายชาติไทยการประเมินสมรรถนะของใบไม้ ในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนไม่โครสโคป ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพ2564การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2563 ม.สวนสุนันทา กรุงเทพ
21 26/11/2563พงษ์พัฒน์ ประสงค์, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, ศรัณยา สุจริตกุล, ปริญญา พุทธาภิบาบรรยายชาติไทยการศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์พื้นที่ป่าชุมชนท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชนเชิงธรณีวิทยา2564ารประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8
22 24/11/2563Kamalaporn Kanongdate, Kampanad Bhaktikul, Suvaluck Satumanas pan, Chamlong บรรยายนานาชาติTaiwanResponse of inland aquaculturist to alteration in salinity and temperature.2564The International conference of Science and Technology 2019 (TICST 2019)
23 24/11/2563ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์บรรยายชาติไทยประสานพลังสู้ PM 2.5 : การพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาคมศาลายา2564Mahidol Quality fair 2020
24 22/11/2563Kamalaporn Kanongdate, Kampanad Bhaktikul, Suvaluck Satumanas pan, Chamlong ArunlertareeบรรยายนานาชาติTaiwanThe disbution of inland aquaculure in response to salinity change in the river system.2564The International conference of Science and Technology 2019 (TICST 2019)
25 03/11/2563Pongsathorn Sukdanont, Kimura Akari, Suphachai Amkha, Noppol Arunrat, Ryusake HatanoบรรยายนานาชาติTaiwanSoil parameters as CH4 emission factors from Thai paddy soils-Khon Kaen and Ayutthaya2564International conference ot the East and Southeast Asia Federarion of all Science Societies ( ESAFS 2019)
26 19/10/2563Nuanchan SingkranบรรยายนานาชาติไทยNutrient flow assessment reflected by anthropogenic activities in the Chao Phraya river basin, Thailand2564The 2nd International Sysmosium on Water Pollution and Treatment (ISWPT 2019)
27 15/10/2563Suvaluck Satumanatpan, Kongpop Rungruengrayup, Anawach Saithong, Nova Almine4, Thammasak Yeemin, Kungwan Juntarashote and Ratana ChuenpagdeeบรรยายนานาชาติAustraliaA rapid appraisal of dried fish value chain in Thailand2564The World Fisheries Congress, being held at the Adelaide Convention Centre (online)
28 07/10/2563ดร.นรินทร์ บุญตานนท์บรรยายนานาชาติไทยElectricity Generation using Wind Stack Together with Carbon Dioxide Capture2564International Conference on Environmental Engineering, Science and Management เชียงราย ประเทศไทย
29 25/09/2563กันยากร ผลดี, จิรทยา เริ่มมนตรี , อารุญ เกตุสาคร และ กันต์ ปานประยูรบรรยายชาติไทยการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว และกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการ การผลิตข้าวสาร2563การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 ปี 2563
30 25/09/2563ดร.จิรทยา เริ่มมนตรีบรรยายชาติไทยการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว และกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการ การผลิตข้าวสาร2563การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 ปี 2563 ไบเทค บางนา
31 17/09/2563ผศ.ดร.กุลวดี แก่นสันติสุขมงคลบรรยายชาติไทยปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช2563การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11“วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่”
32 17/09/2563สาวิณี นาคขวัญ, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์, และเศวตฉัตร ศรีสุรัตน์บรรยายชาติไทยศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช2563การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11“วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่”
33 15/09/2563Teerapunyapong P, Phankamolsil Y, Rittima A, Talaluxmana Y, Tabucanon AS.บรรยายนานาชาติJapanEstimation of groundwater recharge using wetspass model in the Phanom Thuan Song Phi Nong-Bang Len Operation and maintenance projects, Thailand256322nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
34 15/09/2563Khin Muyar Kyaw, Areeya Rittima, Jidapa Kraisangka, Yutthana Talaluxmana Varawoot Vudhivanich,Allan TabucanonบรรยายนานาชาติJapanTRACING CROP WATER DEMAND IN THE LOWER PING RIVER BASIN, THAILAND USING CLOUD–BASED IRRISAT APPLICATION2563Proceedings of the 22nd IAHR-APD Congress 2020, Sapporo, Japan
35 19/08/2563Piyakarn TeartisupบรรยายนานาชาติKoreaEastern sasus crane reintroduction project in Thailand25632019 Society of Wetland Scientists (SWS)
36 31/07/2563สุจริต คูณธนกุลวงศ์, วราวุธ วุฒิวณิชย์, อารียา ฤทธิมา, ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ ,อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, วุฒิชาติ แสวงผล, จิดาภา ไกรสังข์, ยุทธนา ตาละลักษมณ์บรรยายชาติไทยความท้าทายของทางออกภัยแล้ง 2020 : สถานการณ์ปัจจุบันของน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำ– การวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ The Challenges of Drought 2020 : Current Situation of Water Supply and Water Demand–Reservoir Planning and Operati2563 13th THAICID NATIONAL e-SYMPOSIUM 2020
37 31/07/2563ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอนบรรยายชาติไทยบทเรียนจากอดีตถึงปัจจุบันและศักยภาพในการเก็บกักน้ำในอนาคตของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ Lesson Learnt from Past to Present and Water Storage Potential in Future for Bhumibol and Sirikit Dams256313th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
38 28/07/2563Nuanchan Singkran, Pitchaya Anantawong, Naree InthararichianบรรยายนานาชาติVietnamBOD load Analysis for the Chao Pharya rover basin, Thailand2563International confrence on clean water, air & soil 2019
39 11/07/2563Monthira Yuttitham, Anusorn Boonpoke, Thittaya Ngamsang, Ukrit RuangchuaบรรยายนานาชาติUnited KingdomClimate change impact assessment on Agriculture an Ecological system for adaptation in Kwan Phayao, Thailand2563World congress on Geology & Earth Science
40 16/06/2563Suthida Kanatireklap, Supawat Kanatireklap, Anawach Saithong, Suvaluck Satumanatpan, Wannakiat Thubthimsangบรรยายชาติไทยการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue Economy2563The 6th Marine Science Conference ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
41 27/05/2563Nwe Ni Win, Ampai Thongteeraparp, Kobkaew Manomaipiboon and Achara UssawarujikulchaiบรรยายนานาชาติไทยFactors Affecting on Household Willingness to Participate in Municipal Solid Waste Management in Yangon, Mandalay and Nay Pyi Taw Cities of Myanmar2563Proceedings of the 9th International conference on Environmental Engineering, Science and Managemen
42 27/05/2563สรวิชญ์ หงษ์พาเวียน กันต์ ปานประยูร และ มณฑิรา ยุติธรรมบรรยายชาติไทยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือพลังงานแสงอาทิตย์ แบบคาตามารานขนาดเล็ก Greenhouse gas emission from a small solar power catamaran 2563การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 19
43 27/05/2563นโคทร ศรีจันทร์ จารุวรรณ วงค์ทะเนตร อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และ ศรัณยา สุจริตกุลบรรยายชาติไทยการศึกษาผลลัพธ์ด้านการใช้พลังงานจากการด าเนินโครงการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ A Study of the Energy Consumption Results of Energy Conservation in Schools in the Bangkok, Nonthaburi and Samut2563การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 19
44 27/02/2563S. Kunket , J. Chaiprapa , P. Vijuksungsith ,R. Boonprasert* บรรยายนานาชาติไทยApplication Micro X-ray Fluorescence to Analysis Herbicides Residues in Soil of Lowland Rice Area of Thailand2563The 37th MST International Conference
45 27/02/2563W. Toikaew , J. Chaiprapa , P. Vijuksungsith, R. Boonprasert*บรรยายนานาชาติไทยAssessment Effects of Pesticide Contamination in Soil by Using Micro X-ray Fluorescence: A Case Study Residue Analysis Chlorfenapyr Group in Soil Samples from Intensive Horticulture Area in Nakhon Pathom, Thailand2563 The 37th MST International Conference
46 27/02/2563N. Jansri, J. Chaiprapa , P. Vijuksungsith, R. Boonprasert*บรรยายนานาชาติไทยUsing Micro-X-ray Fluorescence to Evaluation the Distribution of Calcium (Ca2+) in the Vertical of Sediment from Shrimp Farming in Freshwater Aquaculture in Central of Thailand2563 The 37th MST International Conference
47 27/02/2563P. Nontasin , C. Chantaviboon , S.Khamkoet , N.Jiaranaikul , P. Vijuksungsith, R. Boonprasert* บรรยายนานาชาติไทยUsing Synchrotron mMicro-X-ray Fluorescence in The Study of Herbicides Residues in Plants: A Case Study Paraquat in Leaves of Brassica oleracea var. Alboglabra2563The 37th MST International Conference
48 25/02/2563R. Boonprasert* , T. Meejan , N. Luxsitanon , T. Meeniam , N. Jiaranaikul , P. VijuksungsithบรรยายนานาชาติไทยUsing Synchrotron ต -X-ray Fluorescence to Evaluation Transporters and Uptake Organochlorine Compounds of Paraquat from Soil in Oryza sativa L 2563THE 37TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MICROSCOPY SOCIETY OF THAILAND (MST37)
49 13/02/2563Panupong Srimalanon, Benjaphom Prapagdee, Ignacio Martin-Fabiani, Narongrit SombatsompopบรรยายนานาชาติไทยEffect of reprocessing cycles on mechanical properties and antibacterial performance of in situ compatibilized PBS/PLA blends dopend with HPQM2563PACCON 2020 (Pure and applied chemistry International conference)
50 13/02/2563Panupong Srimalanon, Benjaphom Prapagdee, Ignacio Martin-Fabiani, Narongrit SombatsompopบรรยายชาติไทยEffect of reprocessing cycles on mechanical properties and antibacterial performance of in situ compatibilized PBS/PLA blends dopend with HPQM2563PACCON 2020 (Pure and applied chemistry International conference)
51 13/01/2563Kanjanasiranont N*, Prueksasit T, Sahanavin N, Prapagdee S.บรรยายนานาชาติKoreaSpatial and temporal variations of pm2.5 in the Vicinity of Expressways in Bangkok, Thailand25633rd International Conference on Sustainable Development of Water and Environment, ICSDWE 2020
52 16/12/2562Y Boonluksiri1, B Prapagdee and N SombatsompopบรรยายนานาชาติไทยThe following article is Open access An accelerated biodegradation of Poly(lactic acid) by inoculation of Pseudomonas geniculate WS3 combined with nutrient addition2563The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) , Materials Science and Engineering, Volume 773
53 19/11/2562Worathep Phunsawat, Raywadee Roachanakanan, Tavida KamolvejบรรยายนานาชาติJapanStructural Measure and Non-Structural Measure on Drought Disaster Risk Reduction: Case Studies of Ban Don Mai Ngam, Buri Ram Province and Ban Arkot, Surin Province, Thailand2563Conference: Asian Environmental Resilience Research Initiative 2019 At: Faculty of Environmental Science Affiliation: Nagasaki University
54 25/06/2562Satumanatpan S.บรรยายนานาชาติNetherlandsSustainable small-scale fisheries: A transdisciplinary quest. Paper presented at "Trensdisciplinary fisheries science for blue justice: the need to go between, across and beyound."2562TBTI special sessiond for 10th international people and sea conference. University of Amterdam.
55 14/06/2562กชมน สุขโยญศ, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคลบรรยายชาติไทยการศึกษาองค์ความรู้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศสังคม ด้วยองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กรณ๊ศึกษา ตำบลบ้านซ่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา2562การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4
56 11/06/2562ณัฎคณาพร จีนโต, กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, ชโลทร แก่นสันติสุขมงคลบรรยายชาติไทยการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ภายใต้แนวคิดเมืองนิเวศ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี2562ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 48
57 31/05/2562นิพิฐพนธ์ โชติวงษ์, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคลบรรยายชาติไทยทุนชุมชนของหมู่บ้านฉู่ฉี่ในการรับมือต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด2562การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ม.ราชภัฎวไชยอลงกรณ์
58 25/04/2562Punsuk JiratayaบรรยายนานาชาติไทยUse of local materials in aquaculture farming and the case study at extentive farm.2562NGS-WQM 2019 Next generation sequencing, probioties and other technologies for water quality management in aquaculture
59 02/04/2562พิชญ์ภรณ์ เขียวกายสิทธิ์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นพพล อรุณรัตน์, กฤตพร ใจแน่น, สุภาพร รัตนบุตราบรรยายชาติไทยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ: กรณีศึกษา ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา นครปฐม2562การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
60 29/01/2562มุทริกา บุญสิทธิ์, กาญจนา นาคะภากร, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, สุเพชร จิรขจรกุลบรรยายชาติไทยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินความเปราะบางด้านกายภาพของโครงสร้างบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา2562การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ครั้งที่ 57
61 28/04/2561Piyawongnarat T., Satuamanatpan S.บรรยายนานาชาติไทยInfuences of dissolved oxygen and chlorophylle-a concentration on condition index of oyster Saccostrea cucullata (Born 1778) in chonburi province2561The International conference on Agriculture and Natural resources 2018
62 27/04/2561Harin SachdevบรรยายนานาชาติไทยThe combined methodology of DPSIR framework and Land use change for exploring small-holder agriculture security and farmers sustainable livelihoods. A case study of Phaknamdang subdistrick at the upper gulf of Thailand2561TSAE Internatinal conference 2018
63 20/03/2561มณฑิรา ยุติธรรมบรรยายนานาชาติไทยVulnerabilyty assessment from Climate change of Fishery in the Kwan phayao การวิเคราะห์ความเปราะบาง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการประมงในกว๊านพะเยา2561Local & Global sustainability: meeting the challenges & solutions
64 09/03/2561Nathsuda Pumijumnong, Noppol ArunratบรรยายชาติไทยAssessment of Landuse Change and Climate Change on Runoff in Mea Chaem Watershed การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำแม่แจ่ม2561การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
65 15/02/2561Monthira YuttithamบรรยายนานาชาติSri LankaCarbon footprint of canned pineapple2561ICCC2018
66 04/01/2561Nathsuda PumijumnongบรรยายนานาชาติไทยLate Holocene Interpretation of high-resolution oxygen Isotope derived from tropical trees2561Rice in Southeast Asia (Bangkok 2018)
67 31/08/2560Singkran, NบรรยายนานาชาติSwedenFlood overview and flood risk management for the Chao Phraya River Basin, Thailand. 2560Discussion panel: Impacts of droughts and floods in cities: policies and governance, 2016 World Water Week, Stockholm
68 16/08/2560Singkran, NบรรยายนานาชาติไทยUrban product analysis and management of Bangkok Metropolis2560UEM Congress 2017: Disruptive Technologies and Innovations in Transportation, Energy, & Commerce, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
69 18/07/2560Singkran, NบรรยายนานาชาติสเปนUrban consumption efficiency & improvement for livable city2560The 7th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management, Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain
70 21/06/2560Monthira YuttithamบรรยายนานาชาติSouth KoreaThe Measurement of Nitrous Oxide Emission from Maize Cultivation2560The 4th EnvironmentAsia International conference "Pratical Global Policy and Environmental Dynamics"
71 01/06/2560พีรพงศ์ สังข์ดิษฐ์, เพชญ์ เตชรัตน์บรรยายชาติไทยผลกระทบจากการผลิตพลังงานจากถ่านหิน: กรณีศึกษาการกระจายของฝุ่นถ่านหินจากกองถ่านหิน2560การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13
72 31/05/2560วิศรา จิตมุ่ง, เพชญ์ เตชรัตน์บรรยายชาติไทยเปรียบเทียบเทคโนโลยีระหว่างการหมักและไฮโดรเทอร์มอล ลิควิกแฟกชั่นในการแปลงขยะให้เป็นพลังงาน กรณีศึกษา ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี2560การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13
73 31/05/2560สวรรยา แซ่แต้, เพชญ์ เตชรัตน์บรรยายชาติไทยพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง (Energy from Tidal Current)2560การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13
74 31/05/2560ถิรวุฒิ กลิ่นละออ, เพชญ์ เตชรัตน์, Raphael Idemบรรยายชาติไทยสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเฟอร์ฟูรอลจากขยะ โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลลิควิกเฟกชั่น2560การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13
75 29/03/2560สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์บรรยายนานาชาติColumbiaRelatioship between perception of resilience and wellbeing of small-scale fishers in Rayoung province, Gulf of Thailand2560SfAA 76th Annual meeting Vancouver, British Columbia. The Western Bayshore
76 28/03/2560นรินทร์ บุญตานนท์, ณัฐสุดา คำปาบรรยายนานาชาติSwitzerlandเครื่องมือวัดและควบคุมการสังเคราะห์แสงของพืชชั้นสูง (Advanced photosynthetic measurement and control device)256045th International Exhibition of Invention of Geneva
77 27/03/2560นรินทร์ บุญตานนท์, ณัฐสุดา คำปา, พีระวิทย์ สิงห์โต, เรวัต ยิ้มวิไลบรรยายนานาชาติSwitzerlandมอเตอร์แบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในตัว (Self-electric generating motor)256045th International Exhibition of Invention of Geneva
78 25/03/2560Riggio A, Lynam AJ, Asensio N, Chaiyarat R.บรรยายนานาชาติChinaChanges in richness and diversity of tropical mammals over 17 years in a protected area of Northeastern Thailand2560Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) Asia-Pacific Chapter Meeting 2017
79 18/03/2560ศศิวิมล ศุภมงคล, จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร, สุรชัย หมื่นสังข์บรรยายชาติไทยการใช้ประโยชน์เศษวัสดุเหลือทิ้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์2560การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
80 17/03/2560มะลิวัลย์ พวงมณี, จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชรบรรยายชาติไทยการประเมินปริมาณและอัตราการเกิดมูลฝอยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ จังหวัดนครปฐม2560การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
81 16/03/2560วิชชุลดา สีจันทา, เบญจภรณ์ ประภักดี, ศรัณยา สุจริตกุล และเอื้อมพร มัชฌิมวงศ์.บรรยายชาติไทย คุณภาพอากาศ ทางด้านจุลชีววิทยาภายในโรงอาหารที่มีการระบายอากาศโดยวิธีกลและวิธีธรรมชาติ: กรณีศึกษา หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง2560การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
82 16/03/2560พรพรรณ บุญวันต์, เบญจภรณ์ ประภักดี, จารุวรรณ วงค์ทะเนตร และอัจฉราพร ขำโสภาบรรยายชาติไทยการเติม แบคทีเรียต้านรอบรากพืชเพื่อส่งเสริมการเติบโตและบำบัดดินปนเปื้อนแคดเมียมโดยต้นหยีน้ำ (Derris indica)2560การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
83 16/03/2560สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์บรรยายชาติไทยการปรับตัวของเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก2560การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
84 15/03/2560Teartisup P, Kerdsueb P.บรรยายนานาชาติJapanSoil carbon sequestration in wetland soil: Seasonal flooding forest of lower Chi River, Northeastern of Thailand2560International Conference on Engineering and Applied Sciences (EAS) International Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences (CES)
85 10/02/2560รัตนะ บุลประเสริฐบรรยายชาติไทยขีดความสามารถเชิงพื้นที่เพื่อการป้องกันและการบรรเทาภัยธรรมชาติในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี2560การประชุมวิชาการเทคโนโลยีองกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2017
86 03/02/2560Srimalanon P, Prapagdee B, Sombatsompop N.บรรยายนานาชาติไทยMechanical, physical properties and antibacterial performance of PLA/PBS blends with additions of DCP and HPQM agents2560Proceedings in the Pure and Applied Chemistry International Conferences (PACCON) 2017
87 02/02/2560Tangudom P, Sombatsompop N, Prapagdee B.บรรยายนานาชาติไทยEffect of nano TiO2 on mechanical and antibacterial performances of poly(methyl methacrylate)/acrylic rubber2560Proceedings in the Pure and Applied Chemistry International Conferences (PACCON) 2017
88 19/01/2560ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย สุภัทร ประสพศิลป์, บรรยายชาติไทยอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อสัตว์เฉพาะถิ่นบนภูเขาหินปูน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี2560งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6
89 08/12/2559นภวรรณ โพธิ์ทอง, จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, บัณฑิต ชาญณรงค์, เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทรโปสเตอร์ชาติไทยผลของอัตราส่วนของผักตบชวาและตะกอนแป้งมันสำปะหลังสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพและเชื้อเพลิงอัดก้อน2560การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
90 25/11/2559สิริกัลยา พานชาตรี, เบญจภรณ์ ประภักดี, จำลอง อรุณเลิศอารีย์, อัจฉราพร ขำโสภาบรรยายชาติไทยการควบคุมโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีทางชีวภพในพริกโดยใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis2560การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6
91 16/11/2559Phatcharaporn Thuamkaew,Yortyot Seetang-Nun, Pravate Tuitemwong and Preeyaporn Koedrithโปสเตอร์นานาชาติไทยDevelopment of Magnetic Nanoparticle-Based Method for Rapid Detection of Foodborne Pathogenic Bacteria Campylobacter jejuni25602nd Environment and Nutural Resources international conference
92 16/11/2559Pasika Niamrit, Panupong Puttarak, Ramida Wattanapokasin, and Preeyaporn KoedrithบรรยายนานาชาติไทยIn vitro DNA protective effect of Asiatic acid against cadmium-induced toxicity using colorectal Lovo cell line25602nd Environment and Nutural Resources international conference
93 16/11/2559อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยบรรยายนานาชาติไทยPromotion Measures of Home Composting: A Case study in Huu Dinh Commune, Vietnam25602nd Environment and Nutural Resources international conference
94 05/10/2559Sittijunda S*. Teerakun M, Reungsang A.บรรยายนานาชาติSouth KoreaFermentation of hydrogen, 1,3-propanediol and ethanol productions from waste glycerol using up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor25602016 Asia Biohydrogen & Biogas Symposium (ABBS2016)
95 29/08/2559Pumijumnong NบรรยายนานาชาติJapanHolocene environmental change in Northwestern Thailand derived from teak log coffin culture2559The Eight World Archeological (WAC-8)
96 07/08/2559Satumanatpan S, Pollnac R.-นานาชาติไทยSocial resilience among small-scale fishers in Rayong Province, gulf of Thailand2559ASIA-Pacific Small Scale Fisheries TBTI
97 27/07/2559นาฎสุดา ภูมิจำนงค์บรรยายชาติไทยกลไกการสร้างแรงจูงใจการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดพิจิตร2559การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2559
98 27/07/2559นาฎสุดา ภูมิจำนงค์บรรยายชาติไทยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร2559การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพ
99 14/07/2559ศิริประภา วรรณศิริ, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์โปสเตอร์ชาติไทยชุมชนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย2559สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 10
100 14/07/2559ณัฐวุฒิ ยาใจ*, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์, ศิริประภา วรรณศิริบรรยายชาติไทยแนวทางการจัดการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์สำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ (Guidelings for creative tourism management for Huai Jorakae Mark reservoir non-huntion area wetland, Buriram Province)2559สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 10
101 11/07/2559ทิตยา งามแสง, มณฑิรา ยุติธรรมบรรยายนานาชาติไทยการประเมินความเปราะบางของพื้นที่ตั้งระบบกำจัดมูลฝอยชุมชนด้วยระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Vulnerability assessment of municipal solid waste disposal system with sanitary landfill)2559การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
102 04/07/2559สุกัญยา ห้วยทราย, เบญจภรณ์ ประภักดี, จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, ศรัณยา สุจริตกุลบรรยายชาติไทยแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตลาดประเภทที่ 1 เขตมีนบุรี (Guildline for environmental management within the type 1 markets located in Minburi District)2559การประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6: การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน
103 09/06/2559รติรัจน์ สุภพิสุทธิ์, เพชญ์ เตชรัตน์, ชัญญา สะอาดบรรยายชาติไทยการศึกษาแหล่งที่เก็บรวบรวมถ่านหินที่เหมาะสมและการกระขายถ่านหินเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly coal storage and distribution center)2559การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
104 08/06/2559ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์ ศรุติพันธ์, เพชญ์ เตชรัตน์, บันลือ เอมะรุจิบรรยายชาติไทยการติดตามคุณภาพอากาศจากการผลิคกระแสไฟฟ้าด้วยการสำรวจระยะไกล (Monitoring air quality caused by electricity generation using remote sensing)2559การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
105 08/06/2559สกุลวจี ปรางค์จันทร์, เพชญ์ เตชรัตน์, บันลือ เอมะรุจิบรรยายชาติไทยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ (Environmental performance analysis of clean coal technology: Krabi coal-fired power plant case study)2559การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
106 05/06/2559Satumanatpan S, Moore P, Lentisco A, Kirkman H.บรรยายนานาชาติKoreaEffective approaches for governing marine and coastal areas-A case of Koh Tao2559World Fisheries Congress
107 01/06/2559สุวรรณ พิทักษ์สินธร, กันต์ ปานประยูร, มณฑิรา ยุติธรรม, ยอดชาย เตียเปิ้น, รัตนา ลักขณาวรกุล, เทวรัตน์ นันทะวงศ์, อาภาพรรณ สัตยาวิบูล, แทนทัศน์ เพียกขุนทดบรรยายชาติไทยการศึกษาการใช้เรือพลังแสงอาทิตย์เพื่อการท่องเที่ยวในแนวปะการัง (Study on using solar powered catamaran for coral reef tourism)2559The 5th Marine Science Conference
108 01/06/2559สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ และคณะบรรยายชาติไทยการอภิบาลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะเต่า2559The 5th Marine Science Conference
109 11/05/2559อุกฤษ เรืองชู, มณฑิรา ยุติธรรมบรรยายชาติไทยการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากดินในการเกษตรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Nitrous oxide flux of agricultural soil in maize2559การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15
110 11/05/2559ณัฐสุดา คำปา, สุวรรณา บุญตานนท์, นรินทร์ บุญตานนท์บรรยายชาติไทยเครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืช: เครื่องมือสำคัญในการรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก (Portable photosynthetic sensor: An important tool for greenhouse gas reduction campaign)2559การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15
111 01/05/2559ภัทรวสี มณีสุธรรม, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, กาญจนา นาคะภากรบรรยายชาติไทยวอเตอร์ฟุตปริ้นของการเพาะปลูกส้มสายน้ำผึ้ง ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (The Water Footprint of Orange (Mandarin cv. Sai Nam Pueng) at Fang District, Chiang mai Province ) 2559การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559
112 29/04/2559พัชราภรณ์ ท้วมแก้ว, ปรียาพร เกิดฤทธิ์บรรยายชาติไทยการพัฒนาวิธีตรวจสอบอย่างรวดเร็วสำหรับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร Campylobacter jejuni (Development of rapid detection method for foodborne pathogenic bacteria Campylobacter jejuni)2559การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559
113 29/03/2559Satumanatpan S, Pollnac R.บรรยายนานาชาติCanadaRelationship between perception of resilience and wellbeing of small scale fishers in Rayong Province2559Society for Applied Anthropology (SfAA) 2016
114 26/03/2559Laowattanaroj K, Kamnerdpetch C, Lertsuchatavanich U, Thavipoke P.บรรยายนานาชาติไทยEfficacy of chitosan nanoparticles loaded bioactive substance obtained from Baciilus subtilis B03 cultures for controlling flower rusty spot disease in Dendrobium2559The 7th Academic Meeting National and International Conference at Suan Sunandha Rajabhat University
115 27/02/2559-บรรยายชาติไทยการใช้วงปีไม้สักจากโลงไม้อนุมานสิ่งแวดล้อมในอดีต ในบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย2559ประชุมวิชาการโครงการ "การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ใน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน"
116 27/02/2559นาฎสุดา ภูมิจำนงค์บรรยายชาติไทยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน: โดยหลักฐานที่หลากหลาย2559ประชุมวิชาการโครงการ "การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ใน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน"
117 16/02/2559Chotichaicharin B, Jarungrattanaong R, Ussawarujikulchai A, Kansuntisukmongkol K.บรรยายชาติไทยCost-Effectiveness Analysis of Plastic-Cup Waste Management at Mahidol University , Salaya capus2559Launch EEI-LMS conference
118 03/02/2559-บรรยายชาติไทยการประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง จากอากาศยานนักบิน เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากไฟป่า2559การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวการและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFONTECH 2016
119 25/01/2559รัตนะ บุลประเสริฐบรรยายชาติไทยผลของระยะเวลาหมักน้ำหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก2559ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที 17 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
120 19/01/2559ศันสนีย์ ชูแววบรรยายนานาชาติCambodiaSaline intrusion in the past,present and future in the Mekong Delta of Vietnam.2559Wetland Alliance International Conference Wetland Management: Science, Practice and Sustainable development
121 12/01/2559ศันสนีย์ ชูแววบรรยายนานาชาติCambodiaValuing the economic benefits of Water Onion coservation2559Wetland Alliance International Conference Wetland Management: Science, Practice and Sustainable developmen
122 12/01/2559ศันสนีย์ ชูแววบรรยายนานาชาติCambodiaVisitors's opinion on water-based ecotourism producks wetland conservation.2559Wetland Alliance International Conference Wetland Management: Science, Practice and Sustainable development
123 08/01/2559เบญจภรณ์ ประภักดี บรรยายชาติไทยSynergistic use of plant growth promoting bacteria and plant to ptomote cadmium phytoremediation in cadmium contamicated soil2559งานประชุมวิชาการนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุสโส สกว. ครั้งที่ 15
124 23/12/2558Ackaboot P, Nakhapakorn K, Wongthanate J, Roachanakanan R. บรรยายชาติไทยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการจัดการน้ำท่วมโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Strategy Environment Assessment for the flood protection plan using Geographic Information System)2559การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน” The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Communi
125 08/12/2558Warrajareansri C, Wongthanate J, Prapagdee B, Channarong B.บรรยายชาติไทยEffect of C/N ratio on biohydrogen production from starch wastewater by mixed cultures2559The 12th National Conference, Kasetsart University (Kamphaengsaen Campus)
126 08/12/2558พงศ์ศรัณย์ โรจนธีรนาถ, เบญจภรณ์ ประภักดี , จารุวรรณ วงค์ทะเนตร , อัจราพร ขำโสภาบรรยายชาติไทยการใช้แบคทีเรียช่วยส่งเสริมการบำบัดแคดเมียมในดินปนเปื้อนโดยถั่วเหลือง2559การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 12
127 08/12/2558จักรภพ วรเจริญศรี, จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, เบญจภรณ์ ประภักดี, บัณฑิต ชาญณรงค์บรรยายชาติไทยผลของอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนและหัวเชื้อที่มีต่อการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานผลิตแป้ง (Effect of C/N ratio and seed sludge pretreatment for biohydrogen production from starch wastewater)2559การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 12
128 02/12/2558นาฎสุดา ภูมิจำนงค์บรรยายนานาชาติAustriaTeak Log coffin in Northwest Thailand:date by Dendrochronology and 14C wiggle Matching2559การบรรยาย ณ ภาคโบราณคดี มหาวิทยาลัยเวียนนา ออสเตรีย
129 07/11/2558Singkran N.บรรยายนานาชาติHong KongWater quality and TMDL determinations for the Chaopraya River, Thailand25595th International Conference on Environmental Science and Information Application Technology (ESIAT 2014)
130 04/11/2558Palakit K, Duangsathaporn K.บรรยายนานาชาติไทยLeaf Phenological Features and Monthly Wood Increments of Melia azedarach relating to Climate Variability2559The International Conference on Science and Technology (TICST2015), RMUTT, Pathum Thani
131 03/09/2558บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, วัลลภ พงษ์ยืน, สมพร กันธวงศ์บรรยายชาติไทยโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาวิจัยปริมาณก๊าซมีเทนในระบบข้าวนาน้ำน้อย2558การประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 จัดโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
132 17/08/2558Yuttitham M, Panin P, Phromphantakorn O, Prasertmak Y.บรรยายนานาชาติไทยGreenhouse gases emission of maize cultivation: A case study in Nakhon Ratchasima province, Thailand2558ISC 2015 - Sustainable Uses of Soil in Harmony wuth Food Security
133 23/07/2558Singkran, NบรรยายนานาชาติAustraliaInfluences of land use and climate changes on hydrologic system in the northeastern river basin of Thailand. Research Seminar2558School of Geography, Planning and Environmental Management. The University of Queensland, Brisbane, Australia
134 17/07/2558Singkran, NบรรยายนานาชาติAustralia2011 Thailand flood: Situations & disaster management2558Environmental Engineering Research Seminar. School of Civil and Environmental Engineering. University of Technology Sydney, Australia
135 08/07/2558Singkran, N.บรรยายนานาชาติไทยWater quality and TMDL determinations for the Chaopraya River, Thailand2558Environmental Science and Information Application Technology
136 05/07/2558Sirisawad T, Teartisup P*, Teartisup S, Kerdsueb P.บรรยายนานาชาติAustraliaThe influence of environmental contexts and local identity upon wetland community center design2558The 9th International Convention of Asia Scholars
137 02/07/2558ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์*, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรรณ์, รัตนะ บุลประเสริฐบรรยายชาติไทยการใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก2558การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4
138 17/06/2558Wankumpha J, Prapagdee B, Wongthanate J, Kymsopa A.โปสเตอร์นานาชาติไทยAbility of cadmium-resistant bacteria to increase cadmium solubility in contaminated soil2558The 3rd EnvironmentAsia International Conference
139 17/06/2558Sae-Tang N, Choowaew S, Boonratana R, Phuted U.บรรยายนานาชาติไทยEnvironmental impacts from boat excursions at Bueng Borapet Wetland, Nakhon Sawan province, Thailand2558The 3rd EnvironmentAsia International Conference
140 17/06/2558Chantarawong G, Ussawarujikylchai A, Manomaipiboon K, Juisiri C.บรรยายนานาชาติไทยGreenhouse gas emission reduction from municipal solid waste management in Wang Nam Yen municipality, Sa Kaeo Province2558The 3rd EnvironmentAsia International Conference
141 17/06/2558Sepsuk P, Ussawarujikulchai A, Manomaipiboon K, Juisiri C.โปสเตอร์นานาชาติไทยGreenhouse gases emission reduction from municipal solid waste management by composting and redesign collection routing: A case study in Lux Muang subdistrict municipality, Ratchaburi province2558The 3rd EnvironmentAsia International Conference
142 17/06/2558Songkampol N, Wongthanate J, Prapagdee B, Suwanich P.โปสเตอร์นานาชาติไทยOptimal conditions of dye removal from textile dyeing industrial wastewater by adsorption2558The 3rd EnvironmentAsia International Conference
143 08/06/2558Choowaew SบรรยายนานาชาติUruguayการศึกษาปริมาณภาระบีโอRamsar COP12 side event: Regional Wetland Symposia - The early stage of Asian Wetland Symposium (AWS) and the 7th AWS2558Ramsar COP12 side event: Regional Wetland Symposia
144 28/05/2558อุไรวรรณ พรายมี, พัฒน ทวีโภค, สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ, คัมภีร์ พรหมพรายบรรยายชาติไทยการเตรียมฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากสารผสมเบตา-ไคโตซานและพอลิ (แอล-แลกติก แอซิด)2558การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3
145 28/05/2558อาทิตยา รักดี, พัฒน ทวีโภค, ทินกร เตืยนสิงห์, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิชบรรยายชาติไทยคุณสมบัติของสารชีวภาพที่ตรึงบนอนุภาคไคโตแซนระดับนาโน ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia eragrostidis ภายใต้สภาวะควบคุม2558การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3
146 28/05/2558อัจฉรา สุดโต, พัฒน ทวีโภค, จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร, นฤมล จียโชคบรรยายชาติไทยสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดสีย้อม ชนิดรีแอคทีฟบลู 171 ด้วยระบบคอลัมน์ โดยใช้เซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris แห้งทีผ่านการตรึงแบบผสมบนเม็ดอัลจิเนค-ไคโตซาน2558การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3
147 28/04/2558Panpumpo S, Prapagdee B, Ussawarujikylchai A, Kumsopha A.บรรยายนานาชาติไทยBiodegradation of polylactic acid by indigenous microorganisms from landfill soil and wastewater sludge from Tuna processing and canning factory2558The 6th National and International Conference of Suan Sunandha Rajabhat University
148 28/04/2558ธิดารัตน์ ชูชื่น , จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, อัจราพร ขำโสภา , ศรัณยา สุจริตกุลบรรยายชาติไทยแนวทางของการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลสีเขียว Guideline of peomotion for development to green hospital2558The 6th National and International Conference of Suan Sunandha Rajabhat University
149 07/04/2558Yodrasing P, Boontanon N, Kitpati Boontanon S, Polprasert C.บรรยายนานาชาติไทยAnalysis of beta-agonists in animal feeds by liquid chromatography-tandem mass spectrometry and health risk assessment2558International Conference on Agricultural, Ecological and Medical Sciences (AEMS-2015
150 27/03/2558จริยา ศรเกลี้ยง, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์บรรยายชาติไทยความพึงพอใจของชาวประมงต่อการติดตั้งโป๊ะเชือกที่หาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง2558การประชุม 1st National and International Graduate Conference
151 26/03/2558นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ บรรยายชาติไทยการแปรปรวนของสภาพอากาศในปีพ.ศ.2560 ต่อผลผลิตข้าวในจังหวัดบุรีรัมย์2558การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558
152 16/03/2558Techarat P.บรรยายนานาชาติไทยSchool environmental education: A learning by doing method2558The 2nd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2015)
153 26/02/2558Hinjiranan S, Hinjiranan P, Roojanavech S.บรรยายนานาชาติไทยThe health status evaluation related to the environment changes regarding the tourism development in four provinces of the western part of Thailand towards the capability of Dawei special economic zone2558Multidisciplinary Research and Innovation for Globally Sustainable Development
154 03/02/2558วลัยภรณ์ อรัญญิก, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, ปฐมพงษ์ สงวนวงศ์บรรยายชาติไทยการประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล กรณีศึกษาตำบลบางขุนไพร จังหวัดเพชรบุรี2558การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
155 15/12/2557Sritrairat SบรรยายนานาชาติUSAEcosystem services and potential utilization of urban Typha angustifolia wetlands of across metropolitan Bangkok, Thailand2558American Geophysical Union Fall Meeting 2014
156 01/12/2557Tinnungwattana W, Wichchukit S, Suban na Auyuthaya S.บรรยายนานาชาติJapanFood mapping: Learning process tool to enhance sustainable healtht eating habits for youths in Krateep community2558The Inaugural Asian Conference on the Social Sciences and Sustainablility
157 12/11/2557Pumijumnong N.บรรยายนานาชาติMalaysiaEfforts in restoration of mangroves in coastal areas and their effects.2558The 1st International Conference on Mangroves of Asia-Pacific Countries in view of Climate Change
158 12/11/2557Prajuabwan N, Tinnungwattana W, Wichchukit S.บรรยายนานาชาติJapanLearning process for changing from chemical to safe agricultural production in the Bann-Lak-Mate community2558The Inaugural Asian Conference on the Social Sciences and Sustainablility
159 12/11/2557อรพรรณ เพ็ชรใหม่, รัตนะ บุลประเสริฐ, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์บรรยายชาติไทยการประยุกค์ใช้เทคนิคทางด้านภูมิสารสนเทศประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ของหน่วยที่ดินในชุมชนเกษตรและชุมชนเมือง2558การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557
160 12/11/2557อรพรรณ เพ็ชรใหม่, รัตนะ บุลประเสริฐ, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์บรรยายชาติไทยการประยุกค์ใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความมั่นคงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้2558การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557
161 06/11/2557Lieotrakun T, Charmondusit K, Saikhun KบรรยายนานาชาติไทยEvaluation of the greenhouse gas emission and removal of dairy farm: A case study of Farm Chokchai Company Limited2558The 1st Environment and Natural Resources International Conference
162 06/11/2557Hata H, Chaiyarat R, Asensio N, Intarabutr P, Chimchome V, To-im JบรรยายนานาชาติไทยForest habitat and fruit availability of hornbills in Salakphra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi province, Thailand2558The 1st Environment and Natural Resources International Conference
163 06/11/2557Sutthipattanasomboon C, Wongthanate J, Prapagdee B, Arunlertaree CบรรยายนานาชาติไทยImpacts of pH and iron concentration on thermophilic biohydrogen production from starch processing wastewater2558The 1st Environment and Natural Resources International Conference
164 06/11/2557Englong A, Punwong P, Traiperm Pโปสเตอร์นานาชาติไทยPalaeoenvironment study in fresh water spring areas, Thong Pha Phum district, Kanchanaburi province, Thailand using palaecological analyses2558Joint Symposium on Frontier Research in Biodiversity and Agricultural Resource
165 06/11/2557Juprasong Y, Punwong P, Traiperm Pโปสเตอร์นานาชาติไทยThe effect of oil spill on leaf epidermis of Terminalia catappa L.: A case study of crude oil leakage in Rayong, Thailand2558Joint Symposium on Frontier Research in Biodiversity and Agricultural Resources
166 06/11/2557Wiwattanakantang P, To-im JบรรยายนานาชาติไทยTourist satisfaction on sustainable tourism development, Amphawa floating market Samut Songkhram, Thailand2558The 1st Environment and Natural Resources International Conference
167 03/11/2557Sae-Tang N, Choowaew Sโปสเตอร์นานาชาติCambodiaA study of water-based ecotourism at Bueng Borapet wetland, Nakhon Sawan province, Thailand2558Asian Wetland Symposium / Ramsar Pre-COP12 Asia Regional Meeting
168 03/11/2557Choowaew SบรรยายนานาชาติCambodiaLotus fields and Thai culture2558Asian Wetland Symposium / Ramsar Pre-COP12 Asia Regional Meeting
169 03/11/2557Choowaew SบรรยายนานาชาติCambodiaThe university network for wetland research and trainings in the Mekong Region: Experience and achievements2558Asian Wetland Symposium / Ramsar Pre-COP12 Asia Regional Meeting
170 27/10/2557Kachenchart B, Kuhakarn C, Pootanakit K, Jaipetch T, Sirithunya P, Pongyuen W, Hongthong S, Manitkoon S, Thongsamut C, Tuangsom N, Sukruedeehansa TบรรยายนานาชาติไทยBiological nitrification inhibitory properties of root exudates from traditional Thai rice (Oryza satica L.) and their mitigation of N2O and CH4 emission from paddy soil25584th International Rice Congress
171 08/10/2557เบญจภรณ์ ประภักดีบรรยายชาติไทยSoil bioaugmentation with a rare actinomycete to accelerate the biodegradation of polylactic acid2558งานประชุมวิชาการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557
172 21/09/2557Suebpala W, Chuenpagdee R, Yeemin T, Satumanatpan S, Juntarashote K บรรยายนานาชาติMexicoKnowledge gap on ecological impacts of fishing gears in Thailand25572nd World Small Scale-Fisheries Congress Proceedings
173 21/09/2557Suebpala W, Yeemin T, Suthacheep M, Satumanatpan S, Juntarashote K, Hart K, Chuenpagdee RบรรยายนานาชาติMexicoSmall-scale fisheries "fish chain": A case study of Trat Province, Thailand25572nd World Small Scale-Fisheries Congress Proceedings
174 06/08/2557Teerintra Sirisawad, Piyakarn Teartisup*, Songliat Teartisup, Prapeut KerdsuebบรรยายนานาชาติSingaporeWetland community center design based-on environmental contexts and local identity25572014 4th International Conference on Environmental and Agriculture Engineering (ICEAE 2014)
175 10/06/2557สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, รัตนา ชื่นภักดี, กังวาลย์ จันทรโชติบรรยายชาติไทยการวิเคราะห์ช่องว่างการอภิบาลพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2557การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
176 26/05/2557Nathsuda PumijumnongบรรยายนานาชาติChinaState of the art of Teak Tree-ring network in Thailand2557PAGES ASIA2K
177 26/05/2557สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, Hugh Kirkman, พิเศษ เสนาวงษ์, ทรงยศ อยู่สุขบรรยายชาติไทยถอดบทเรียน การจัดกรพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมภูเก็ตสู่ความยั่งยืน2557การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
178 08/04/2557Jaruwan WongthanateบรรยายนานาชาติไทยSignal interpretation in the bender element test2557International Conferenceon Engineering Science and Innovative Technology (ESIT)
179 27/03/2557ดวงพร เชี่ยวสมุทร, พัฒน ทวีโภค, ชาลี นาวานุเคราะห์, ปริญญา พุทธาภิบาลบรรยายชาติไทยคุณสมบัติทางกายภาพและความสามารถของเม็ดบีดลีโอนาไดต์ที่เตรียมด้วยเทคนิคการตรึงบนโครงสร้างร่างแหในการดูดจับสีย้อมเบสิคบลู 19 ในน้ำเสียสังเคราะห์25572nd Academic Science and Technology Conference
180 19/03/2557Jaimung J, Ussawarujikulchai A, Nakhapakorn K. บรรยายนานาชาติไทยComparison the water footprint of oil palm plantation in Surat Thani and Rayong Provinces of Thailand25572014 International Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable Development, ICUE 2014
181 13/03/2557นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ และ นพพล อรุณรัตน์บรรยายนานาชาติไทยVulnerability assessment of food security of farmer in Srisaket Province, Thailand2557การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556: อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน
182 04/03/2557Singkran, NบรรยายนานาชาติVietnamDetermining hydrology regime and sedimentation pattern of the Lamtakhong Basin, Thailand2557The 2013 Final Regional Meeting on National Studies. Mekong River Commission, Can Tho City, Vietnam
183 05/02/2557Apinya T, Ussawarujikulchai A, Sombatsompop N and Prapagdee B*บรรยายนานาชาติไทยIsolation and screening of polylactic acid-degrading bacteria25572nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress
184 23/01/2557ณัชชา ศรหิรัญ และ กุลวดี แก่นสันติสุขมงคลบรรยายชาติไทยการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก กรณีศึกษาบ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก2557งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
185 21/01/2557Jareerat Usawanuwat, Narin Boontanon and Suwanna Kitpati BoontanonบรรยายชาติไทยAnalysis of three anticancer drugs (5-fluorouracil, cyclophosphamide and hydroxyurea) in water samples by HPLC-MS/MS2557International Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences (BCES-2014)
186 21/01/2557Jirarat Pattanasuttichonlakul, Narin Boontanon and Suwanna Kitpati BoontanonบรรยายนานาชาติไทยContamination of perfluorooctane sulfonated (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in air2557International Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences (BCES-2014)
187 17/01/2557กุลวดี แก่นสันติมงคลบรรยายชาติไทยองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน2557การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2557
188 12/01/2557Nathsuda PumijumnongบรรยายชาติCambodiaTeak log coffin culture in Northern Thailand: Dendrochronology and a revision of dating theories for teak head coffins2557Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA) Conference
189 30/12/2556Kanchana Nakhapakorn, Chanist Prasertburanakul, Sukit Viseshsin and Jaruntorn BoonyanuphapบรรยายชาติไทยUsing LiDAR determining the forst canopy height for carbon stocks estimation in Thailand2557Geoinfotech 2013
190 29/12/2556Prapeut Kerdsueb and Piyakarn TeartisupบรรยายนานาชาติMalaysiaThe use of geoinformatics for estimating soil organic matter in central plain of Thailand25573rd International Conference on Environment Science and Biotechnology (ICESB 2013)
191 11/12/2556Singkran, NบรรยายนานาชาติCambodiaInfluences of land use changes on flow patterns in the Lamtakhong, Thailand2557The 4th International Conference on Conservation Agriculture in Southeast Asia. University of Battambang, Battambang, Cambodia
192 07/12/2556Kanda Mongkarothai, Jaruwan Wongthanate, Benjaphorn Prapagdee and Achara UssawarujikulchaiบรรยายชาติไทยEffect of substrate concentration on biohydrogen production from food waste by mixed cultures2557การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10
193 06/12/2556Piya Karawake, Patana Thavipoke, Kanchit Thammasiri and Chitrapan ThiampayothonบรรยายชาติไทยEffects of media and age of capsule on seed germination of Corybas ecarinatus Anker & Seidenf2557การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10
194 06/12/2556Jitraporn Jaimung, Achara Ussawarujikulchai and Kanchana NakhapakornบรรยายชาติไทยThe water footprint assessment oil palm for biodiesel production in Surat Thani Province of Thailand2557การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10
195 22/10/2556Duangboobpha S, Prapagdee B*, Kumsopa A and Wongthanate JบรรยายนานาชาติไทยIsolation and screening of cadmium resistant rhizobacteria and their ability on siderophore and biosurfactant production255739th Congress on Science and Technology of Thailand (STT39)
196 22/10/2556Thongdara R, Tanachaikhan P, Kulpradit K, Tibkaew A.บรรยายนานาชาติIndonesiaThe urban expansion to durian orchard in Nonthaburi255734th Asian Conference on Remote Sensing 2013, ACRS 2013
197 19/10/2556Nathsuda PumijumnongบรรยายนานาชาติChinaCambial activity and radial growth in relation to climate factors of three tropical trees species at Chang Island, Thailand25578th Pacific Regional Wood Anatomy Confernce/Annual Meeting of International Academy of Wood Science
198 17/10/2556เบญจภรณ์ ประภักดีบรรยายชาติไทยSoil inoculation of soil plant growth promoting rhizobacteria to assist cadmium phytoextraction2557นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 13
199 17/10/2556Jaruwan WongthanateบรรยายชาติไทยThermophilic biogydrogen production from agro-food industrial wastewater with synthetic media in batch reactor2557นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 13
200 15/10/2556Satumanatpan S, Kirkman H and Senowongse PบรรยายนานาชาติChinaMaking environmental protected areas work-a case study for Phuket Island, Thailand2557Testuaries and Coastal Areas in Times of Intense Change
201 05/09/2556Singkran, NบรรยายนานาชาติไทยClassifying risk zones by the impacts of oil spills in the coastal waters of Thailand2556Pacem in Maribus XXXIV, International Forum on Sustainable Governance of the Ocean. Bangkok, Thailand
202 31/05/2556Sayam Aroonsrimorakot, Chumporn Yuwaree, Chumlong Arunlertaree, Rungjaras Hutajareorn and Tarinee BuaditบรรยายนานาชาติไทยCarbon footprint of dormitories at Mahidol university, Salaya campus, Thailand2556 The Third International Congress on Interdisciplinary Studies and Good Governanc
203 31/05/2556Sayam Aroonsrimorakot and Tarinee BuaditบรรยายนานาชาติไทยCarbon footprint of Honda Automobile (Thailand) Co.,Ltd. (sales and services activities)2556 The Third International Congress on Interdisciplinary Studies and Good Governance
204 17/05/2556Parkorn SuwanichบรรยายนานาชาติไทยHazard possibility study in geology from potash mine in Thailand 2556The 2nd EnvironmentAsia international Conference on "Human Vulnerability and Global Environmental Change"
205 16/05/2556Benjaphorn PrapagdeeบรรยายนานาชาติไทยPotential of cadmium-resistant bacteria on the enhancement of sunflower root elongation under toxic heavy metal conditions 2556The 2nd EnvironmentAsia international Conference on "Human Vulnerability and Global Environmental Change"
206 21/03/2556Singkran, NบรรยายนานาชาติIndonesia2011 Thailand flood situations &disaster management2556The training of Trainer course on Integrated Urban Flood Management. Jakarta, Indonesia
207 25/02/2556Piyakarn Teartisup and Prapeut KerdsuebบรรยายนานาชาติItalyLand subsidence prediction in central plain of Thailand2556International Conference on Climate change and Humanity - ICCCH 2013
208 20/01/2556Sayam Aroonsrimorakot, Chumporn Yuwaree, Chumlong Arunlertaree, Rungjaras Hutajareorn and Tarinee BuaditบรรยายนานาชาติUnited Arab EmiratesCarbon footprint of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol university, Salaya campus, Thailand.2556SciVerse ScienceDirect APCBEE Procedia 00(2013) in ICESD 2013
209 19/01/2556Sayam Aroonsrimorakot and Chumporn YuwareeบรรยายนานาชาติUnited Arab EmiratesCleaner technology application in printing factory (offset lithography system)2556SciVerse ScienceDirect APCBEE Procedia 00(2013) in ICESD 2013
210 19/01/2556Chooyok P, Pumijumnong N and Ussawarujikulchai AบรรยายนานาชาติUnited Arab EmiratesThe water footprint assessment of ethanol production from molasses in Kanchanaburi and Supanburi Province of Thailand2556SciVerse ScienceDirect APCBEE Procedia 00(2013) in ICESD 2013
211 15/01/2556Chumlong Arunlertareeบรรยายชาติไทยการผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้วัสดุตัวกลางชนิดที่ชอบน้ำ 2556การประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5
212 26/12/2555ดร. กาญจนา นาคะภากร รศ.ดร. นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ บรรยายชาติไทยThe integration of GIS and mathematical model for shoreline prediction25563rd Asian Conference on Remote Sensing 2012, (ACRS 2012)
213 20/12/2555Singkran, NบรรยายนานาชาติLao P.D.R.Determining flow & influences of land use change on water conditions in the Lamtakhong, Nakhonratchasim province, Thailand2556The 2012 Final Regional Workshop on National Pilot Studies. Mekong River Commission, Luangprabang, Lao P.D.R.
214 07/12/2555เบญจภรณ์ ประภักดีบรรยายชาติไทยAntibiotic resistance of enterococci bacteria isolated from seawater at Bangsaen Beach, Chonburi province2556การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9
215 07/12/2555เบญจภรณ์ ประภักดีบรรยายชาติไทยBiotreatment of cadmium in aqueous solution by cadmium resistant bacteria2556การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9
216 07/12/2555จุฬาภรณ์ กำเนิดเพ็ชร โปสเตอร์ชาติไทยการใช้สารทุติยภูมิของเชื้อ Bacillus subtilis BO1 เพื่อยับยั้งการเจริญของCurvularia eragrostidis สาเหตุโรคดอกจุดสนิมของกล้วยไม้2556การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9
217 07/12/2555กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, จำลอง อรุณเลิศอารีย์ และจงดี โตอิ้ม บรรยายชาติไทยเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น:กรณีศึกษาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นของเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน 2556การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9
218 18/10/2555จารุวรรณ วงค์ทะเนตร บรรยายนานาชาติไทยEffects of initial pH and temperature on biohydrogen production from agro-industrial wastewater using anaerobic mixed cultures255638th congress on science and technology of Thailand (STT 38)
219 28/08/2555Saranya SucharitakuบรรยายนานาชาติไทยThe pattern of household receiving remittance in KOSS, Thailand2555The 2nd Asian Population Association (APA) Conference
220 12/07/2555Sansanee ChoowaewบรรยายนานาชาติRomaniaWetland culture of people's daily life in Thailand 2555-
221 16/06/2555Benjaphorn PrapagdeeบรรยายนานาชาติUSACharacterization of a Cadmium Resistant Plant Growth Promoting Rhizabacterium and its Potential on Increasing Plant Root Elongation under a Cadmium Toxic Condition2555112th General Meeting of the American Society for Microbiology
222 26/02/2555Piyakarn Teartisupม Prapeut KerdsuebบรรยายนานาชาติSingaporeRemotely Sensed Data and Multiphase Integration to classify Wetland types, Western Thailand2555International conference on Climate Change and Humanity ICCCG 2012
223 16/01/2555Worachart Wisawapipat, Irb Kheoruenromne, Anchalee Suddhiprakarn, Robert J. GilkesบรรยายนานาชาติไทยTrace Elements in Thai Oxisols on Limestone in Relation to Rainfall2555Procedia: Social and Behavioral Science- 2012 International (Spring) Conference of Asia Pacific Business Innovation and Technology Management Society
224 15/01/2555Weerawat Ounsaneha, Thunwadee Tachapattaworakul Suksaroj, Kitikorn ChamondusitบรรยายนานาชาติไทยSelection of the Sustainable Area for Rubber Plantation of Thailand by Eco-efficiency2555Procedia: Social and Behavioral Science- 2012 International (Spring) Conference of Asia Pacific Business Innovation and Technology Management Society
225 14/01/2555S.Charmondusit, K, Bhaktikul, C. Arunlertaree, W.Wisawapipat, C.Rattanapan, and K. CharmondusitบรรยายนานาชาติไทยPloblem Based Training Program on Industrial Ecology and Environment for the Sustainability Management of Industry2555Procedia: Social and Behavioral Science- 2012 International (Spring) Conference of Asia Pacific Business Innovation and Technology Management Society
226 14/01/2555V.Panyathanakun, S. Tantayanon, C. Tingsabadh, and K. CharmondusitบรรยายนานาชาติไทยPreliminary Study on the Community-Based-Eco-Industrial Estate Develop2555Procedia: Social and Behavioral Science- 2012 International (Spring) Conference of Asia Pacific Business Innovation and Technology Management Society
227 14/01/2555Kampanad BhaktikulบรรยายนานาชาติไทยState of Knowledge on Climate Change and Adaptation Activites in Thailand2555Procedia: Social and Behavioral Science- 2012 International (Spring) Conference of Asia Pacific Business Innovation and Technology Management Society
228 01/11/2554Nakhapakorn kบรรยายนานาชาติChinaThe Relation Between Land Cover and the Urban Heat Island Using Geoinformatics Applications 2555“MAIRS” session in the IRDR Conference 2011
229 20/10/2554Sayam AroonsrimorakotบรรยายนานาชาติSouth KoreaPulmonary Function of Iron Pipe Production Workes in Chonburi province 2555THE 42rd APACPH 2011 Conference
230 12/10/2554R.Chaiyarat, C.Sookjam, K. Eimpampai, and P. DamrongpholบรรยายนานาชาติChinaAccumulation of Organochlorines in Birds from Bueng Boraphet Wetland, Central Plain of Thailand2555Summary of Presentations at the 2nd China Wetland Cultural Festival & Asian Wetland Symposium
231 24/06/2554ณัฐวรินทร์ สิงแสงแก้ว, อัจฉราพร ขำโสภา, อนวัช สังข์เพ็ชร, และปริตตา ประยูรยงค์บรรยายชาติไทยการกำจัดสีย้อมโดยใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัสดุดูดซับ (Removal of dyes by soybean meal)2554การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 23
232 20/01/2554สุชาติ นวกวงษ์บรรยายชาติไทยการตรวจวัดซ้ำสิ่งแวดล้อม: การเชื่อมต่อท่อก๊าซธรรมชาติที่สถานีเชื้อเพลิง2554การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ "ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4" บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร"
233 29/11/2553Satumanatpan,S. and Poovachiranon, S.บรรยายนานาชาติไทยSeagrasses in Thailand: Past, Present and Future. 25549th International Seagrass Biology Workshop. Trang Province, Thailand
234 27/10/2553Madsamon Khumpong, Benjaphorn Prapagdee, Chumlong Arunlertaree and Jaruwan WongthanateบรรยายนานาชาติไทยBio–hydrogen production from industrial wastewater under the optimum of pH and temperature2554Proceeding in The 36th Congress on Science and Technology of Thailand.
235 27/10/2553Kittibodee Chinnacotpong, Benjaphorn Prapagdee, Achara Ussawarujikulchai and Jaruwan WongthanateบรรยายนานาชาติไทยEffect of pH on bio-hydrogen production from food waste under mesophilic and thermophilic conditions2554Proceeding in The 36th Congress on Science and Technology of Thailand.
236 22/10/2553Wongthong P., Satumanatpan, S. and Windhorst, W. บรรยายนานาชาติไทยA Participatory Approach - Key to Success in Mangrove Management in Prednai, Eastern Thailand2554Coastal Zone Asia Pacific Conference 2010-CZAP 2010. Bkk, Thailand.
237 22/10/2553Satumanatpan, S. Yodkam, K. and Plathong S. บรรยายนานาชาติไทยChallenges of and Obstacles to the Management Effectiveness of Marine Resources: a Case Study of Surin Marine Protected Area,2554Coastal Zone Asia Pacific Conference 2010-CZAP 2010. Bkk, Thailand.
238 29/08/2553สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, วีรนิต ฐานสุพร, พิเศษ เสนาวงษ์, อรนุช ศิลป์มณีพันธุ์บรรยายชาติไทยการประเมินผลสำเร็จการจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธุ์2553การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่สอง "ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลในประเทศไทย อุปสรรคและโอกาส"
239 28/07/2553Satumanatpan, S., Senawongse, P., Silpamaneephan, O. and Chomchit, P. บรรยายนานาชาติCanadaChallenges of Successful Integrated Coastal Zoning: Lessons from the Southern Part of the Gulf of Thailand2553-
240 28/07/2553สุดาลักษณ์ บัวล่า ปฐมพงษ์ สงวน วงศ์ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์. บรรยายชาติไทยการศึกษาอัตรค่าบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กรณีศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ตำบลคลองจุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี2553การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ โรงแรมเซ็นทารา หากใหญ่ สงขลา (โดยมหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนาธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล)
241 25/06/2553Yodkam, K. and Satumanatpan, S. บรรยายนานาชาติไทยBiophysical and Social Indicators for the Evaluation of the Management Effectiveness of Mu Koh Surin Marine National Park2553-
242 05/06/2553Sayam Aroonsrimorakot, Kraichart TantakarnarpaบรรยายนานาชาติChinaApplication of cleaner technology in packaging printing factory (Offset lithography system)2553SETAC Asia/Pacific 2010 "Balance between Economic Growth and Environmental Protection: Sustainability through Better Science"
243 04/06/2553Hongpokaphon, A. and Charmondusit, K. บรรยายนานาชาติMalaysiaCharacterization of Industrail Waste from Industrail Estate in Map Ta Phut Area, Thailand2553The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference on Environment Research and Technology
244 26/05/2553Charmondusit, K.บรรยายนานาชาติTaiwanDevelopment of Eco-efficiency Indicator for Macro Scale Evaluation in the Map Ta Phut Industrial 2553The International Workshop on Eco-Industrial Park, Taiwan
245 16/05/2553Nongnapat Wannakovit, Nathsuda Pumijumnong, Achim Br?uning , Sapit Diloksumpun and Nipon TongthamบรรยายชาติไทยCLIMATE RESPONSE TO EAST HIMALAYAN FIR (Abies spectabilis (D. Don) Spach) IN CENTRAL HIMALAYAN REGION, NEPAL2553การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย EAU ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
246 16/05/2553Sarut prapatpong, Nathsuda PumijumnongบรรยายชาติไทยCLIMATE RESPONSE TO TREE-RING WIDTH OF Pinus kesiya Royal ex Gordon : PHUKIAO WILDLIFE SANCTUARY AND PHU SOI DAO NATIONAL PARK2553การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย EAU ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
247 16/05/2553Chotika Muangsong, Nathsuda Pumijumnong, Binggui Cai, and Ming TanบรรยายชาติไทยStalagmite stable isotope indicates the extreme monsoon rainfall in Thailand2553การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย EAU ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
248 16/05/2553จตุรงค์ พยอมแย้ม, กาญจนา นาคภากร, อัจรา อัศวรุจิกุลชัย และ สุเพชร จิรขจรกุล,บรรยายชาติไทยการพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมในการกำจัดขยะชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี2553การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย EAU ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
249 24/03/2553รัตนะ บุลประเสริฐบรรยายชาติไทยการสำรวจความหลากหลายของกล้วยไม้ป่า (เอื้องชมพูไพร (Calauthe rosea) ตามภูมิศาสตร์พืชพรรณเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เขาวังเขมร กาญจนบุรี)2553-
250 13/02/2553เสาวลักษณ์ มาธุสรสกุล สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ สัญชัย สูติพันธ์วิหาร และ จำลอง อรุณเลิศอารีย์. บรรยายชาติไทยแนวทางการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หาดเจ้าหลาวและหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี2553แนวทางการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หาดเจ้าหลาวและหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
251 12/02/2553กิตติมา ยอดคำ, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, สุระ พัฒนเกียรติบรรยายชาติไทยการประเมินประสิทธิผลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา2553การประชุมทางวิชาการเสอนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11
252 12/02/2553ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ สุรพล อาจสูงเนิน รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์บรรยายชาติไทยความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวงศ์หนูในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย2553การประชุมทางวิชาการเสอนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11