ลำดับระดับปีผู้แต่งทั้งหมดผู้แต่งในคณะชื่อเรื่องตีพิมพ์ชื่อวารสารปีที่ฉบับที่หน้าที่Link วารสารฐานข้อมูล 
1 ชาติ2023อภิสรา โชติภาภรณ์, วรนันท์ บุตราช*อภิสรา โชติภาภรณ์, วรนันท์ บุตราชปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการนำนโยบายคณะคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Faculty) สู่การปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 10238-52 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
2 ชาติ2022Prueksakorn K, Samerwong P, Sattraburut T, Ha H, Ahn K, Kim T*.กฤตณะ พฤกษากร, ภัทรา เสมอวงษ์, ธัญภัทร ศาสตระบุรุษAdjusting ventilation for heat control in an industrial building using computational fluid dynamics: Case study of a heat treatment plant in automobile industryThai Environmental Engineering Journal (TEEJ)36171-87 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
3 ชาติ2022Nguyen HAT, Gheewala SH, Phucharoen C, Nguyen VAL, Prueksakorn K*. กฤตณะ พฤกษากรApplication of data envelopment analysis for assessment of eco-efficiency of food shops at Phuket Island, ThailandThai Environmental Engineering Journal (TEEJ)36111-20 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
4 ชาติ2022Kyaw KM, Rittima A*, Phankamolsil Y, Tabucanon AS, Sawangphol W, Kraisangka J, Talaluxmana Y, Vudhivanich V.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอนEvaluating hydroelectricity production re-operating with adapted rule curve under climate change scenarios: Case study of Bhumibol Dam in Thailandวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Engineering Journal) "17238-46 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
5 ชาติ2022Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S, Paisantanakij W.สยาม อรุณศรีมรกตSocio-economic impact of COVID-19 (Novel Coronavirus SARS – CoV-2) in Thailand and India: A brief reviewJournal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)1521-14 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
6 ชาติ2022Sachdev H, Udom C, Nanan P. หะริน สัจเดย์The integration of a system science for social knowledge co-creation in enhancing the local sustainable agriculture development: A case study in Phraek Nam Daeng Sub-District, Amphawa District, Samut Songkhram Provinceวารสารศิลปการจัดการ (Journal of Arts Management) 631479-1512 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
7 ชาติ2022Phutonglom P, Rittima A*, Phankamolsil Y, Tabucanon AS, Sawangphol W, Kraisangka J, Talaluxmana Y, Vudhivanich V.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอนTracing crop water requirement in the pumping, gravitational and inundation irrigation schemes using cloud–based IrriSAT applicationวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Engineering Journal) 17228-37 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
8 ชาติ2022พงษ์พัฒน์ ใหม่จันทร์ดี, กัมปนาท ภักดีกุล, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล* (Maijandee P, Bhaktikul K, Kansuntisukmongkol K*)กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, กัมปนาท ภักดีกุลการจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Successful environmental management among Buddhist monks in the Northeast of Thailand) วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Journal of MCU Social Science Review) 111361-377 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
9 ชาติ2022จารุวรรณ วงค์ทะเนตร*, รัชฌาธร เทพรัตน์ (Wongthanate J* , Theppharat R.)จารุวรรณ วงค์ทะเนตรการนำเศษของเสียจากชีวภาพไปใช้ประโยชน์โดยผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Utilization of waste from biomass for fuel briquettes production)วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thai Science and Technology Journal) 306124-136 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
10 ชาติ2022วรงค์ บุญเชิดชู*, อนุชัย ถนอมสินรัตน์. (Buncherdchoo V*, Thanomsinrat A.) วรงค์ บุญเชิดชูการพัฒนากระบวนการแก้ไขความถูกต้อง สาหรับเซ็นเซอร์วัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต้นทุนต่ำ (Development of error correcting for low cost PM2.5 sensor)วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Journal of BSRU-Research and Development Institute) 7277-91 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
11 ชาติ2022อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน*, กิตติญาภรณ์ เหล็กแปง, ศิรินภา มิ่งส่วน (Tabucanon AS*, Lekpaeng K, Mingsuan S.) อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอนการศึกษาการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับหลังคาเขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ (The study on synergy of solar panel and green roof for improving power generation)วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) 13185-98 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
12 ชาติ2022อิสรีย์ อภิญญา*, ชิษณุพงศ์ ประทุมอิสรีย์ อภิญญา, ชิษณุพงศ์ ประทุมความพึงพอใจของผู้เขียนในการตัดสินใจเลือกส่งบทความ เข้ารับการตีพิมพ์ในวารสาร Environment and Natural Resources Journalอินฟอร์เมชั่น (Information)28265-86 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
13 ชาติ2022รัฐพล ศรประเสริฐ*, อนงคณ์ หัมพานนท์, นรินธร ดำหมาน, จรัลศรี ตาลทรัพย์, ฮาซีมะห์ เจ๊ะเต็ง, สยาม อรุณศรีมรกต, ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์, พระอธิการสำรวม สิริภทโท, พระมนู ขนฺติธมฺโมสยาม อรุณศรีมรกตความหนาแน่นและการกระจายพันธุ์ไผ่ในบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (Density and distribution of bamboo in the wildlife conservation area of Wat Klai Kang Won (Khao Sarapuddee Sri Charoenthum), Hunka district, Chai Nat province)วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (Journal of Srinakharinwirot University)1427131-143 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
14 ชาติ2022รัฐพล ศรประเสริฐ*, สยาม อรุณศรีมรกต, อนงคณ์ หัมพานนท์, ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์, พระครูพิสุทธิ์บุญสาร, พระครูสิริชัยมงคล, พระมหานัธนิติสุมโน, สุวรรณี อับดุลรามัน, สุเฟียนีย์ ตาเละ, สุธิดา ป้องนอก, อัจฉรา ไวยพัฒน์ (Sornprasert R* , Aroonsrimorakot S, Hambananda A, Jonganurak T, Phrakhruphisutbunsan , Phrakhrusirichaimongkol, Phramahnutthanitsumano, Abdulramam S, Taleh S, Pongnok S, Waiyapat A.)สยาม อรุณศรีมรกตความหลากหลายพรรณไม้รอบและบนโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Diversity of plants around and on the ancient monument at Wat Yai Chai Mongkol, Phra Nakorn Sri Ayutthaya Province)วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) 132286-300 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
15 ชาติ2022จารุวรรณ วงค์ทะเนตร*, ฐิติกา มณีกูล (Wongthanate J* , Maneekul T.) จารุวรรณ วงค์ทะเนตรเทคโนโลยีและนโยบายการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน กรณีศึกษาประเทศไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา (Technology and policy of converting waste into energy: A case study of Thailand, the UK and the United States) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thai Science and Technology Journal) 30619-33 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
16 ชาติ2022จุฑามณี แสงสว่าง*, พัชรี อำรุง, ชิษณุพงศ์ ประทุม, ศรันยา เผือกผ่อง (Sangsawang J*, Amroong P, Pratum C, Puakpong S.) ชิษณุพงศ์ ประทุมปริมาณสารอัลฟ่าอะไมริน (a-amyrin) ในสารสกัดจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata L.) ที่สกัดด้วยเอทานอลและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (Concentration of a-amyrin and antibacterial activity against propionibacterium acnes of ethanolic extracts from Siam weed (Chromolaena odorata L.) leaves)วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology) 10291-105 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
17 ชาติ2022ภัทรา เสมอวงษ์, กฤตณะ พฤกษากร, อาทิตยา เนียมสอาด, อรปรียา ปิยังกร, ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ* (Samerwong P, Prueksakorn K, Neamsaard A, Piyangkorn O, Sattraburut T*)ภัทรา เสมอวงษ์, ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ, กฤตณะ พฤกษากรปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนักเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Affecting the drop out and graduation periods of undergraduate student of Prince of Songkla University, Phuket campus in COVID-19 situation)วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Education Khon Kaen University) 444118-131 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
18 ชาติ2022Sattraburut T, Samerwong P, Prueksakorn K, Piyangkorn O, Neamsaard A.ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ, ภัทรา เสมอวงษ์, กฤตณะ พฤกษากรปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2563 (Factors affecting the opinions of the general public on the reopening of Phuket to foreign tourists during the COVID-19 situation in 2020)วารสารร่มพฤกษ์ 340117-138 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
19 ชาติ2021Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตAttitudes and motivation of Thai undergraduate students towards learning English languageWalailak Journal of Social Science 146248270 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
20 ชาติ2021Sae-heng P, Arunrat N, Pumijumnong N, Chareonwong U, Stewart TN, Sereenonchai S*.Thomas Neal Stewart, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Knowledge translation process of the Sustainable Rice Platform (SRP) standard in ThailandJournal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)14290-105 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
21 ชาติ2021Aroonsrimorakot S*, Bhaktikul K, Metadilogkul O.กัมปนาท ภักดีกุล, สยาม อรุณศรีมรกตPalmyra palm and the protection of landslide along the canal Science and Technology (NUJST) (วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)291121-131 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
22 ชาติ2021Laothammajak M, Sachdev H*หะริน สัจเดย์Participatory scenario development for low-carbon city strategies: A case study of Krabi Municipality, ThailandJournal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences (วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)431254-1270 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
23 ชาติ2021Bhaktikul K, Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M.สยาม อรุณศรีมรกต, กัมปนาท ภักดีกุลSustainable low-carbon community development: A study based on a royal project for highland community development in ThailandJournal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์))14214-28 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
24 ชาติ2021Nanan P, Sachdev H*หะริน สัจเดย์The integration of a systematic thinking science and cross-impact analysis for a holistic view of sustainable agriculture development: A case study in Phraek Nam Daeng sub-district, Amphawa district, Samut Songkhram provinceJournal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences (วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)431238-1253 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
25 ชาติ2021ประทีป เทพยศ*, อภิรมย์ อังสุรัตน์ ( Pratip Tepyot*, Apirom Angsurat) ประทีป เทพยศ, อภิรมย์ อังสุรัตน์การพัฒนาและประเมินระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Development and evaluation of online durable article maintenance system: Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 821-12 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
26 ชาติ2021พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์*, พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, ศรัณยา สุจริตกุลพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, ศรัณยา สุจริตกุลรูปแบบสถาปัตยกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยของข้าราชการ กรณีศึกษากรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีราชภัฏเพชรบูรณ์สาร (Phetchabun Rajabhat Journal)23121-32 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
27 ชาติ2020Oo PZ, Boontanon SK*, Boontanon N, Tanaka S, Fujii S.นรินทร์ บุญตานนท์Abundance and distribution of suspended microplastics in the surface water of Chao Phraya River Estuaryวารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environmental Engineering Journal)34257-66 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
28 ชาติ2020Sayam Aroonsrimorakot, Meena Laiphrakpam, Warit Paisantanakij, and Guntima Nilthongkumสยาม อรุณศรีมรกตBarriers in the employment of persons with disabilitiesInterdisciplinary Research Review1541-7 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
29 ชาติ2020Chooprasit C*, Wongsiri S, Varith J, Daengprok W, Ariyadet C, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตBiological transformed cannabinoids bee pollen: A symbiosis approach on Apis mellifera raising protocol in Cannabis sativa L. (Hemp) cultivar in Samoeng District, Chiang Mai, ThailandInterdisciplinary Research Review15326-32 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
30 ชาติ2020Sevilai R*, Varith J, Kanchanawong P, Pimpimol J, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตFactors influencing adoption of vertical forced-air sulfur dioxide fumigation technology of fresh longan exporters in ThailandInterdisciplinary Research Review15422-27 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
31 ชาติ2020Aroonsrimorakot S, Sarapirom K*.สยาม อรุณศรีมรกตThe development of green office standard: Thailand initiativeInterdisciplinary Research Review1528-18 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
32 ชาติ2020สุรีย์รัตน์ ทองประภา*, กัมปนาท ภักดีกุล, วัชระ เสือดี, วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ (Thongprapha S*, Bhaktikul K, Suiadee W, Chatpanyacharoen W.)สุรีย์รัตน์ ทองประภา, กัมปนาท ภักดีกุล, วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญการจัดสรรน้าชลประทานโดยวิธีเชิงพันธุกรรมด้วย ASP และ Javascript (พื้นที่ศึกษา พื้นที่ระหว่างแม่น้าเจ้าพระยาและ แม่น้าท่าจีน) (Genetic algorithms for water allocation using ASP and Javascript: A case study of Chao Phraya River and Tha Chin River)วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (Engineering Journal of Research and Development)31423-32 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
33 ชาติ2020"สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์*, รัตติกานต์ เนียมจันทร์, ภาวิณี พัฒนจันทร์, บัณฑิต ติรชุลี, ธาณี ดาวเรือง, ศิววรรณ พูลพันธุ์, จิรทยา พันธุ์สุข (Vinitnantharat S*, Neamchan R, Pattanachan P, Phoolphundh S, Pansuk J.)"จิรทยา เริ่มมนตรีการใช้วัสดุพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่ออนุบาลกุ้งกุลาดำ (Use of local materials for water quality improvement in black tiger shrimp nursery pond)วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต (Journal of Community Development and Life Quality)81184-197 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
34 ชาติ2020"ชนิกานต์ ขาประไพ, ณัชชา บุญถนอม, ธัญชนก โรจนานนท์, จารุวรรณ วงค์ทะเนตร* (Kumpapai C, Boonthanom N, Rodjananon T, Wongthanate J*)จารุวรรณ วงค์ทะเนตรการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (The efficiency comparison of fuel briquettes from agricultural wastes)วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)16328-38 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
35 ชาติ2020"จันทนา อุดม, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, หะริน สัจเดย์*, พระครูกาญจนกิจโสภณ ทนากร (Udom C, Paiboonrattananon N, Butchiwan P, Sachdev H*, Phrakrukanchanakitsophon)"หะริน สัจเดย์การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Organizational transition into innovative organization)วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences)3181-90 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
36 ชาติ2020จันทนา อุดม*, หะริน สัจเดย์, รุ่งจรัส หุตะเจริญหะริน สัจเดย์การพัฒนาตัวแบบการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ และแผนการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (The development learning module for sustainable strategy and sustainability city planning)วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Academic Journal Phranakhon Rajabhat University)11167-79 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
37 ชาติ2020ยุทธพล ผ่องพลีศาล, สวัสดิรักษ์ ใสงามยุทธพล ผ่องพลีศาล, สวัสดิรักษ์ ใสงามการพัฒนาตัวแบบเชิงระบบ เพื่อการเรียนรู้และกลไกการเปลียนผ่าน การพัฒนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา:กรณีศึกษาคระสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล (The development of systematic module for learning and transformative mechanism of academic services master plan development for higher education institutions: The case study of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (The Journal of MCU Peace Studies)8185-95 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
38 ชาติ2020จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์*, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ณัฐปภัสษ์ จุ้ยเจริญหะริน สัจเดย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic human resource development)วารสารธุรกิจปริทัศน์ (Business Review)141187-196 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
39 ชาติ2020สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย (Excellent tourism center for sustainable tourism management in Thailand)วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality and Tourism)15195-110 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
40 ชาติ2020จงดี โต้อิ้ม, อุทุมพร ไวฉลาดอุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้มการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาหลักการทางสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (The study of learning achievement of student-centered learning approach: Principle of Environmental Informatics Course)วารสารมหาวิทยาลัยศิลปาการ (Silpakorn University Journal)402115-131 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
41 ชาติ2020Man H, Sereenonchai Sสุกัญญา เสรีนนท์ชัยการสื่อสารขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม: การเปรียบเทียบการควบคุมมลพิษทางอากาศระหว่างจีนกับไทย (Communication of the environmental organizations: Comparison of air pollution control between China and Thailand)วารสารปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Journal)123162-179 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
42 ชาติ2020"กนกวรรณ ชุมพลบัญชร*,นันทิยา ดวงภุมเมศ, ธีรพงษ์ บุญรักษา, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย (Chumpolbunchon K*, Doungpoommes N, Boonraksa T, Serinonchai S)"สุกัญญา เสรีนนท์ชัยปัจจัยพยากรณ์การกระทำด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทยต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพมหานคร (Predictive factors for environmental actions among different generations of Thais in Bangkok)นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)24258-70 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
43 ชาติ2020ไพลิน บุนนาค (Bunnak P.)ไพลิน บุนนาคผลของกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการต่อการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The Effect of the Academic Supplemental Activities on Participants in Providing Knowledge about Environmental Management for Students in the Doctor of Philosophy Program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 7132-42 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
44 ชาติ2020สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา, ปุณณดา ทะรังศรี, ชัชวินทร์ นวลศรี, จักรกฤช ศรีละออ*สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาผลของปุ๋ยหมักจากของเสียกระบวนการผลิตไฮเทนจากน้ำกากส่าและกากยีสต์ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตคะน้า (Effects of compost from hythane production from stillage and brewer’s yeast cells co-digested of organic materials on growth and yield of chainese kale)PSRU Journal of Science and Technology5131-41 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
45 ชาติ2020ชัชวินทร์ นวลศรี, ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย, จักรกฤช ศรีละออ, สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาสุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา, ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัยระยะเวลากักเก็บน้ำที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนแบบไม่ใช้แสงจากการหมักย่อยร่วมของน้ำกากส่ากับกากยีสต์ (Optimum hydraulic retention time for dark-fermentative hydrogen production from co-digestion of vinasse and dried spent yeast)THE JOURNAL OF APPLIED SCIENCE192101-115 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
46 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Arunlertaree C.สยาม อรุณศรีมรกต, จำลอง อรุณเลิศอารีย์Effciency of activated carbon and white charcoal from textile dyeing industry in synthetic wastewaterInterdisciplinary Research Review (เดิมชื่อ วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR))14614-20 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
47 ชาติ2019Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S, Shanker AR. สยาม อรุณศรีมรกตEnvironmental education and awareness among students in India, Japan and Thailand for sustainable developmentวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย14248-53 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
48 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Phuynongpho S, Athirot S. สยาม อรุณศรีมรกตFactors affecting performance of standard application and indicator for greenhouse gas emission in green office, Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR) 14160-65 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
49 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Bovornkitti Sสยาม อรุณศรีมรกตForecasting incidence of road accidents during the 2019 new year holiday seasonThammasat Medical Journal (ธรรมศาสตร์เวชสาร)194620-626 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
50 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M, Arunlertaree C, Korattana C.สยาม อรุณศรีมรกต, จำลอง อรุณเลิศอารีย์Green office, its features and importance for sustainable environmental management: A comparative review in search for similarities and differencesInterdisciplinary Research Review (เดิมชื่อ วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research)14531-38 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
51 ชาติ2019Bhaktikul K, Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M, Metadilogkul O, Konjengbam S.กัมปนาท ภักดีกุล, สยาม อรุณศรีมรกตIndicators of active ageing for sustainable development: A comparative insights of ageing elderlies from Chiang Mai (highland) and Nakhon Pathom (lowland) Provinces, ThailandInterdisciplinary Research Review (เดิมชื่อ วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research)14539-46 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
52 ชาติ2019Laiphrakpam M, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตReview of indicators on active ageing towards sustainable development in Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 13341-50 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
53 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M, Metadilogkul O.สยาม อรุณศรีมรกตSocial, religious, recreational and medicinal usage of cannabis in India and Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Interdisciplinary Research Review)14443-50 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
54 ชาติ2019Man H, Sereenonchai S*.สุกัญญา เสรีนนท์ชัยกรอบการนำเสนอข่าวและการแข่งขัน: ประเด็นมลพิษทางอากาศ (PM2.5) ในสื่อใหม่ของจีน Frame construction and competition: New media coverage of PM2.5 issue in China วารสารปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Journal) 11112-28 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
55 ชาติ2019ชนัดดา พิมพสุทธิ์, รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์*, ธรรมรัตน์ พุทธไทย, นิกร ทองทิพย์ (Phimphasut C, Chaiyarat R*, Phutthai T, Thongtip N.)รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, ธรรมรัตน์ พุทธไทยการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (Habitat utilization of the Gaur (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province)วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (RESGAT Journal) 20 Special 151-161 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
56 ชาติ2019นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์* (Arunrat N, Pumijumnong N*.)นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ และการปลูกพืชที่หลากหลาย บริเวณลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (Comparison of cost and return for grain and seed maize planting and diversified farming, Mae Chaem basin, Chiang Mai province)วารสารเกษตร 351169-181 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
57 ชาติ2019ปุณยาพร ปรางบาง,ทิพวรรณ ขันคูณ,ธัญชนก ยะมงคล,นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, อุทัย เจริญวงค์, นพพล อรุณรัตน์*Thomas Neal Stewart, นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัยการรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย (Farmers’ perception and adaptation to climate change in Thailand)วารสารเกษตรพระวรุณ (Pawarun Agriculture Journal) 161105-119 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
58 ชาติ2019Thepsiriamnuay H, Pumijumnong P*. (หิริพงศ์ เทพศิริอำนวย, นาฎสุดา ภูมิจำนงค์*) นาฏสุดา ภูมิจำนงค์การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของแนวทางการปรับตัวต่อการกัดเซาะหาดทรายในประเทศไทย Cost-benefit analysis of adaptation options on sandy beach erosion in Thailand วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) 24117-32 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
59 ชาติ2019สุกัญญา เสรีนนท์ชัย* (Sereenonchai S.*)สุกัญญา เสรีนนท์ชัยการสื่อสารเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสังคมไทย (Communication for climate change adaptation in Thailand)วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal) 14151-68 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
60 ชาติ2019อิสรีย์ อภิญญา* (Apinya I*) อิสรีย์ อภิญญาแนวทางการสืบค้นและแปลผลข้อมูลหน่วยวัดคุณภาพวารสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูล Scopus (Guidelines for searching and interpreting environmental sciences journal metrics data at national and international levels)วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT Research and Development Journal) 4213-22 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
61 ชาติ2018Lar NM, Pumijumnong N*, Roachanakanan R, Arunrat N, Tint S.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, เรวดี โรจนกนันท์, นพพล อรุณรัตน์An assessment of climate variability on farmers’ livelihoods vulnerability in Ayeyarwady Delta of MyanmarApplied Environmental Research4011-15 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
62 ชาติ2018Aroonsrimorakot S*, Kasibut K, Schulte B.สยาม อรุณศรีมรกตAssessment of greenhouse gas emission from yard-long-bean cultivation by farmers in Pathum Thani province วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 13261-65 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
63 ชาติ2018Aryee MK, Pumijumnong N*, Punwong P, Roachanakanan R.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, ปรมิตา พันธ์วงศ์, เรวดี โรจนกนันท์Assessment of the sustainability of Accra Metropolitan Area, Ghana Applied Environmental Research 40127-39 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
64 ชาติ2018Sayam Aroonsrimorakot*.สยาม อรุณศรีมรกตCarbon footprint of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Salaya Campus, Thailand in the year 2010- 2012วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 1361-9 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
65 ชาติ2018Sonchaem W, Punnakanta L*.วิมล สอนแจ่ม, ลือพล ปุณณกันต์Estimation of non-point source BOD loading in urban area: A case study in Phetchaburi Municipality, Thailand Science, Engineering and Health Studies (เดิมชื่อ Silpakorn University Science and Technology Journal) 12159-68 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
66 ชาติ2018Chumlong Arunlertaree, Saranya Sucharitaku, Naphatsawan Nakaumka, Sayam Aroonsrimorakot*.จำลอง อรุณเลิศอารีย์, สยาม อรุณศรีมรกต, ศรัณยา สุจริตกุลFactors affecting employee acceptance of ISO14001 in a small lacquer factory in Samutsakhon Province, Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 13615-25 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
67 ชาติ2018Angsurat A, Aroonsrimorakot S*.อภิรมย์ อังสุรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกตPerformance evaluation on water consumption of the general support staff of Mahidol University, Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 13120-26 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
68 ชาติ2018Khunanake W*, Pradatsudara A, Pattanakiat S.สุระ พัฒนเกียรติStakeholder involvement in developing environmental indicators for the Lam Nam Yang Part 1 watershed in the northeastern ThailandApplied Environmental Research 40328-41 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
69 ชาติ2018จันทนา อุดม, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, หะริน สัจเดย์*, พระปลัดสมชาย ดำเนินหะริน สัจเดย์กรอบแนวคิดการสังเคราะห์ตัวแบบยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการเป็นเมืองน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Analysis strategic model framework to enhance local administration as livable city) วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (Journal of Graduate MCU KhonKaen campus) 51109-129 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
70 ชาติ2018ยุทธพล ผ่องพลีศาล*, ชิษณุพงศ์ ประทุมยุทธพล ผ่องพลีศาล, ชิษณุพงศ์ ประทุมกระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Participation processes in organization for development of research master plan in Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research: JPR2R)5-54-60 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
71 ชาติ2018จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์ (Chanthana Udom, Harin Sachdev) หะริน สัจเดย์การคิดเชิงระบบและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมความรู้ (Systematic thinking and the development of learning organization to drive for knowledge based society)วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Journal of Mcu Social Science Reviews) 73244-259 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
72 ชาติ2018สีตลา กลิ่นมรรคผล*, ภาณี นาคไร่ขิง (Seetala Klinmakphon*, Panee Nakraikhing)สีตลา กลิ่นมรรคผล, ภาณี นาคไร่ขิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Human Resource Management Affecting Staff Organizational Commitment Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Humanities and Social Sciences Surin Rajabhat University) 202199-209 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
73 ชาติ2018ภาณี นาคไร่ขิง*, สีตลา กลิ่นมรรคผลภาณี นาคไร่ขิง, สีตลา กลิ่นมรรคผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Assessment of personnel satisfaction to performance agreement system Faculty of Environmental and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research: JPR2R)5-18-28 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
74 ชาติ2018ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา, สวรรยา แซ่แต้, ชิษณุพงศ์ ประทุม* (Sakulkiatpanya T, Saetae S, Pratum C*) ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา, ชิษณุพงศ์ ประทุม, สวรรยา แซ่แต้การประเมินความสัมพันธ์ของมลพิษทางอากาศบนถนนหลวงรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา(Relationship Assessment of Air Pollution from the Highways around Mahidol University (Salaya Campus), Thailand) วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University) 15128-41 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
75 ชาติ2018จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์*, ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (Chanthana Udom, Harin Sachdev, Songwut Trangwattana)หะริน สัจเดย์การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (Development of causal model in effectiveness of organizational of Rajabhat University; Rattakosin group)วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (Journal of MCU Peace Studies) 631095-1112 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
76 ชาติ2018สุดา ขำดำรงเกียรติ, ไพลิน บุนนาค*สุดา ขำดำรงเกียรติ, ไพลิน บุนนาคการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรในด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The study of satisfaction toward program in term of supporting factors and happiness of learning of bachelor degree graduates in academic year 2559 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research: JPR2R)5-1-9 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
77 ชาติ2018ยุทธพล ผ่องพลีศาลยุทธพล ผ่องพลีศาลการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยตามยุทธศาสตร์องค์กร: กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Promotion for effective research management following the organization strategy: A case study of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science) 1331-11 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
78 ชาติ2018จันทนา อุดม, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, หะริน สัจเดย์*, ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร (Chanthana Udom, Nongnooch Paiboonrattananon, Phairoj Butchiwan, Harin Sachdev*, Theathanick Siriwoharn)หะริน สัจเดย์การสังเคราะห์ตัวแบบการพัฒนายุทธศาสตร์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (The synthesis on strategic development model to be a learning organization)วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ (Journal of Southern Technology) 112113-121 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
79 ชาติ2018จันทนา อุดม, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, หะริน สัจเดย์, พระปลัดสมชาย ดำเนินหะริน สัจเดย์ทัศนภาพและทางเลือกยุทธศาสตร์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่สังคมความรู้ (Scenario and Strategic Alternatives for the Enhancement of Learning Organization towards a Knowledge-Based Society) วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal) 11195-107 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
80 ชาติ2018ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, รัตนะ บุญประเสริฐ, อเนก สุขเจริญรัตนะ บุลประเสริฐผลของกากน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของกวางตุ้ง (Effect of the bio-extracts sludge on chinese cabbage growth) วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) 492(suppl.) 377-380 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
81 ชาติ2018พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, กันต์ ปานประยูร*, กัมปนาท ภักดีกุล, พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์ (Hinjiranan P, Panprayun G*, Bhaktikul K, Suwansumrit P.)พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, กันต์ ปานประยูร, กัมปนาท ภักดีกุลสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายในหน่วยงานราชการ: กรณีศึกษากรมชลประทาน ปากเกร็ด (Desired environments for government residential compound development: A case study of Royal Irrigation Department, Pak Kret) วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต (Journal of Community Development and Life Quality) 62403-413 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
82 ชาติ2017สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาสุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา"หญ้าเนเปียร์" กับการผลิตพลังงานทดแทน วารสารสิ่งแวดล้อม 21119-24 link N/A Index Score
83 ชาติ2017Chongtaku T, Aroonsrimorakot S*, Whangchai N, Charoenjit K.สยาม อรุณศรีมรกตApplication of geo-informatics for studying abundance and distribution of land snails in Chon Buri, Thailand: A case study of Hemiplecta sp. วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12331-37 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
84 ชาติ2017Mam S*, Kovin C, Sinthunawa C.จิรพล สินธุนาวาCapacity building of university faculty members to promote the sustainable self in Cambodian higher education ABAC Journal 37199-118 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
85 ชาติ2017Bodhipadma K*, Noichinda S, Onnui K, Phanomchai S, Punnakanta L, Leung DWM.ลือพล ปุณณกันต์Direct androgenesis in anther culture of butterfly pea related to flower developmentวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (The Journal of Applied Science) 1611-6 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
86 ชาติ2017Asvaplungprohm D*, Rattanapian P, Aroonsrimorakot S, Vigripat T, Borwornnuntakul T, Rojsurakitti T, Kobjaiklang C.สยาม อรุณศรีมรกตFactors affecting air quality management in Bangkok วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12469-78 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
87 ชาติ2017Aroonsrimorakot S*, Phuynongpho S.สยาม อรุณศรีมรกตFactors affecting the water usage performance of standard application of green office in Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) 12224-30 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
88 ชาติ2017Aroonsrimorakot S*, Sakulkiatpanya T, Muangkun S.สยาม อรุณศรีมรกต, ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญาHeavy metal concentration in the components of golden apple snail (Pomacea canaliculata) and pond snail (Filopaludina martensi) วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 1255-10 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
89 ชาติ2017Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M.สยาม อรุณศรีมรกตImplementing green supply chain management practices in organizations in Thailand: A review in search for key factors in GSCM implementation วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 1268-14 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
90 ชาติ2017Songkampol N, Wongthanate J*.จารุวรรณ วงค์ทะเนตรOptimal conditions of dye removal from textile dyeing industrial wastewater by adsorption process วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology) 13370-84 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
91 ชาติ2017Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S, Sharma ARS.สยาม อรุณศรีมรกตRe-examining India’s Northeast regions tourism potential through its policy and economic co-operation between India and Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12648-54 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
92 ชาติ2017Pradabphetrat P*, Aroonsrimorakot S, Thaewnon-ngiw B, F?reder L, Tosh C, Piyapong C.สยาม อรุณศรีมรกตThe shy and the bold: Behavioural differences in native and invasive apple snailsวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12418-24 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
93 ชาติ2017วรพร สังเนตร, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตกรณีศึกษาเหมืองหินในอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (A case study on stone mining in Phu Pha Man Dstrict, Khon Kaen Province, Thailand) วารสารราชบัณฑิตยสภา (เดิมชื่อ วารสารราชบัณฑิตยสถาน) 421&2 153-160 link N/A Index Score
94 ชาติ2017สยาม อรุณศรีมรกต*, วรพร สังเนตร, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ (Aroonsrimorakot S*, Sangnate V, Pradabphetrat P.)สยาม อรุณศรีมรกตการใช้สารเคมีในการทำนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (The Chemical Application in Rice Production of Farmers in Nong-Sue District, Pathum Thani Province) วารสารเกษตรพระวรุณ 142173-180 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
95 ชาติ2017ธิดารัตน์ คำล้อม, สุระ พัฒนเกียรติสุระ พัฒนเกียรติการประเมินพื้นที่ทิ้งร้างเพื่อการจัดกำรสิ่งแวดล้อม อำ เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย (Abandoned area assessment for environmental management in Putthamonthon District Nakhonpathom Province Thailand) วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 18111-20 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
96 ชาติ2017กันต์ ปานประยูร*กันต์ ปานประยูรการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากโครงการระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนชนบท วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10249-68 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
97 ชาติ2017จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์*, เพ็ญมาศ หนาแน่น, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์ (Udom C, Sachdev H*, Nanan P, Butchiwan P, Paiboonrattananon N.) หะริน สัจเดย์การวิเคราะห์ขีดความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อการปรับตัวภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (An analysis of rice growing farmers’ adaptive capacity under the risk of climate change)วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (Journal of MCU Peace Studies) 5334-47 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
98 ชาติ2017ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา, สุระ พัฒนเกียรติ*, ธรรมรัตน์ พุทธไทยสุระ พัฒนเกียรติ, ธรรมรัตน์ พุทธไทยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อจำแนกป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีการสร้างเขื่อนสองรูปแบบ (Geospatial analysis for forest cover identification in watershed constructed within two dam types) วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย 1168-75 link N/A Index Score
99 ชาติ2017ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต*, จันทิมา ปิยะพงษ์, กฤษนัยน์ เจริญจิตร (Pradabphetrat P, Aroonsrimorakot S*, Piyapong C, Charoenjit K.)สยาม อรุณศรีมรกตการวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย (Analysis of the Spread Areas of Golden Apple Snail (Pomacea canaliculata) in Thailand) วารสารเกษตรพระวรุณ 142247-257 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
100 ชาติ2017ราตรี ธรรมคำราตรี ธรรมคำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Comparative Study of Student Learning Achievement of Mahidol Quota Admission and Center Admission: Case Study Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4-9-17 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
101 ชาติ2017รัตนะ บุลประเสริฐ, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์รัตนะ บุลประเสริฐ, พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ขีดความสามารถเชิงพื้นที่เพื่อการป้องกันและการบรรเทาภัยธรรมชาติในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี (The capabilities of area for prevent and mitigation natural disasters in urban areas: A case study Udon Thani province, Thailand)วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 18พิเศ291-304 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
102 ชาติ2017อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์, สุระ พัฒนเกียรติสุระ พัฒนเกียรติแบบจำลองภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการป่าไม้ในฟาร์ม อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (Geo-informatics modeling for farm-forest management in prathai district Nakhon ratchasima province)วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 182-341-47 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
103 ชาติ2017ชิษณุพงศ์ ประทุมชิษณุพงศ์ ประทุมผลของสารอินทรีย์ปริมาณสูงในนํ้าเสียโรงงานขนมจีนต่อประสิทธิภาพการบำบัดนํ้าเสียของหญ้าแฝกหอมและกกกลมจันทบูร (Influence of High Organic Substances Concentrations in Fermented Rice Noodle (Khanomjeen) Factory Wastewater on Efficiency Wastewater Treatment of Vetiveria Zizanioides Nash. and Cyperus Corymbosus Rottb.)วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 363324-332 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
104 ชาติ2017กันต์ ปานประยูรกันต์ ปานประยูรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 8 กิโลวัตต์และความเป็นไปได้ของการขยายระบบ (8 kWp Rooftop PV System and Feasibility of System Expansion) วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4-76-86 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
105 ชาติ2017จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์หะริน สัจเดย์อนาคตของเรา-เราเป็นผู้กำหนด: การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างอนาคตขององค์กร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 112136-148 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
106 ชาติ2017สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตอุบัติเหตุการเดินทางในช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ ตามนโยบายการลดอุบัติเหตุ (Traffic accident during the seven days' vacation of Songkran Festival under the government policies to reduce accidents) วารสารราชบัณฑิตยสภา (เดิมชื่อ วารสารราชบัณฑิตยสถาน) 423483-491 link N/A Index Score
107 ชาติ2016Bodhipadma K, Noichinda S, Permchalad K, Changbandist S, Phanomchai S, Punnakanta L, Leung DWM*.ลือพล ปุณณกันต์A study of cannonball trees in Thailand: Hood staminodes are larger than ring stamens but only germination of staminal ring pollen can be stimulated by exogenous sucrose King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology 93167-173 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
108 ชาติ2016Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S. สยาม อรุณศรีมรกตDowry in India and bride price in Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research) 11633-39 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
109 ชาติ2016Sittijunda S*, Pattra S.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาEvaluation of different pretreatment methods to prepare an inoculum for bio-hydrogen production from cassava starch wastewater Asia-Pacific Journal of Science and Technology (เดิมชื่อ วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)) 21281-92 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
110 ชาติ2016Angsurat A, Aroonsrimorakot S*.อภิรมย์ อังสุรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกตPerformance evaluation on electricity consumption of Humanities and Social Science Faculties in Mahidol University, Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research) 11627-32 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
111 ชาติ2016ณัฐวุฒิ ยาใจ, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์การกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ วารสารวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ฉบับการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 (Journal of Urban and Regional Planning) 1135-42 link N/A Index Score
112 ชาติ2016ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์*, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรรณ์, รัตนะ บุลประเสริฐรัตนะ บุลประเสริฐการใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก (Use of Black Plastic Bags as Container in Composting Process) วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3156-62 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
113 ชาติ2016สยาม อรุณศรีมรกต*, ชิงชัย เมธพัฒน์ สยาม อรุณศรีมรกตการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในห้องปูพรมและไม่ปูพรม: กรณีศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The monitoring of TSP and PM10 in carpeted and non carpeted rooms: Case study of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 11422-26 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
114 ชาติ2016ทิชา โลลุพิมาน*, กาญจนา นาคะภากร, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, สิริกร กาญจนสุนทร, สุเพชร จิรขจรกุลกาญจนา นาคะภากร, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนยางพาราโดยการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล กรณีศึกษา จังหวัดระยอง (Estimation of above ground carbon stock in para rubber plantation by application of remote sensing, Rayong province, Thailand) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 246พิเ914-926 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
115 ชาติ2016รัฐพล ศรประเสริฐ*, อนงคณ์ หัมพานนท์, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 262239-251 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
116 ชาติ2016ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศการวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยขององค์กรผ่านโปรแกรม Scival Analysis Research Performance and Collaborative Partnerships by SciVal วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1361243-252 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
117 ชาติ2016ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต, Leopold F?reder, Colin Tosh, จันทิมา ปิยะพงษ์*สยาม อรุณศรีมรกตความแตกต่างในการหนีผู้ล่าของหอยโข่งพันธุ์พื้นเมืองและหอยเชอรี่ในประเทศไทย วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 72325-338 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
118 ชาติ2016ณัฐสุดา คำปา, สุวรรณา บุญตานนท์, นรินทร์ บุญตานนท์*นรินทร์ บุญตานนท์เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืช: เครื่องมือสำคัญในการรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก (Portable photosynthetic sensor: An important tool for greenhouse gas reduction campaign) วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environmental Engineering Journal) 3021-8 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
119 ชาติ2016เบญจภรณ์ ประภักดี จิรวีฐ์ แสงทอง เบญจภรณ์ ประภักดี, จิรวีฐ์ แสงทองแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...จากขวดทดลองสู่พื้นที่จริงวารสารสิ่งแวดล้อม 2011-13 link N/A Index Score
120 ชาติ2016รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข, วาสนา แจ้งประจักษ์รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุขประสิทธิภาพการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: ศึกษากรณีประเทศญี่ปุ่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไทย (Electrical and electronic wastes management: Policies, practices, and consequences - A study of Japan, Switzerland, and Thailand)วารสารเกษมบัณฑิต 172194-209 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
121 ชาติ2016อุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้มอุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้มปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 102165-177 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
122 ชาติ2016สยาม อรุณศรีมรกต, ยงยุทธ วัชรดุลย์สยาม อรุณศรีมรกตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต (UN Sustainable Development Goals: 17 aspects for future world) วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 1131-7 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
123 ชาติ2016นภารัตน์ ขนันทัย, ชิษณุพงศ์ ประทุม*นภารัตน์ ขนันทัย, ชิษณุพงศ์ ประทุมผลของการให้ความรู้เรื่องระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อความเข้าใจของนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)91163-172 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
124 ชาติ2016ศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์, พัชรินทร์ นินทจันทร์, จงดี โตอิ้ม*ศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์, จงดี โตอิ้มผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The effects of the resilience-enhancing program on the undergraduates of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 222149-179 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
125 ชาติ2016ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์*, อเนก สุขเจริญ, จันทร์จรัส วีรสาร, ลักขณา เบ็ญจวรรรณ์, รัตนะ บุลประเสริฐรัตนะ บุลประเสริฐผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก (Effect of fermented period for bio-extracts on the growth of Chilli (Capsicum annuum L.)) แก่นเกษตร 441พิเ866-872 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
126 ชาติ2016ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชแร่โพแทชที่พบในเกลือชั้นกลางในหมวดหินมหาสารคามแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (Analysis of Potash Layer Found in the Middle Salt, in Maha Sarakham Formation, Khorat Basin, Northeastern Thailand) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103236-245 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
127 ชาติ2016จันทนา อุดม*, หะริน สัจเดย์, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ไพโรจน์ บุตรชีวันหะริน สัจเดย์สถาบันหลักของสังคมกับการพัฒนาเยาวชน (Social key institutions and the linkage of youth development) วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 112227-237 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
128 ชาติ2015Palakit K*, Duangsathaporn K, Siripatanadilok S, Lumyai P.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจEffect of climate variable on monthly growth of Agaia odoratsissina and Hydnocarpus ilicifolia at the Sakaerat Envinomental Research Station(SERS), Northeastern Thailand Environment and Natural Resources Journal 1311-12 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
129 ชาติ2015Hata H, Chimchome V, To-im J*.จงดี โตอิ้มForest habitat and fruit availability of hornbills in Salakphra wildlife sanctuary, Kanchanaburi province, Thailand Environment and Natural Resources Journal 13113-20 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
130 ชาติ2015Pumijumnong N*, Wannasri S.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Teak log coffins in Northwest Thailand: Dated by dendrochronology and 14Cwiggle matching Applied Environmental Research 3721-16 link