ลำดับระดับปีผู้แต่งทั้งหมดผู้แต่งในคณะชื่อเรื่องตีพิมพ์ชื่อวารสารปีที่ฉบับที่หน้าที่Link วารสารฐานข้อมูล 
1 ชาติ2565Sattraburut T, Samerwong P, Prueksakorn K, Piyangkorn O, Neamsaard A.ภัทรา เสมอวงษ์ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2563วารสารร่มพฤกษ์340117-138 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
2 ชาติ2022Prueksakorn K, Samerwong P, Sattraburut T, Ha H, Ahn K, Kim T*.กฤตณะ พฤกษากร, ภัทรา เสมอวงษ์, ธัญภัทร ศาสตระบุรุษAdjusting Ventilation for Heat Control in an Industrial Building Using Computational Fluid Dynamics: Case Study of a Heat Treatment Plant in Automobile IndustryThai Environmental Engineering Journal (TEEJ)36171-87 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
3 ชาติ2022Nguyen HAT, Gheewala SH, Phucharoen C, Nguyen VAL, Prueksakorn K*. กฤตณะ พฤกษากรApplication of Data Envelopment Analysis for Assessment of Eco-Efficiency of Food Shops at Phuket Island, ThailandThai Environmental Engineering Journal (TEEJ)36111-20 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
4 ชาติ2022Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S, Paisantanakij W.สยาม อรุณศรีมรกตSocio-economic Impact of COVID-19 (Novel Coronavirus SARS – CoV-2) in Thailand and India: A Brief Review"Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)"1521-14 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
5 ชาติ2022พงษ์พัฒน์ ใหม่จันทร์ดี, กัมปนาท ภักดีกุล, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล* (Maijandee P, Bhaktikul K, Kansuntisukmongkol K*)กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, กัมปนาท ภักดีกุลการจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Successful Environmental Management among Buddhist Monks in the Northeast of Thailand) วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Journal of MCU Social Science Review) 111361-377 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
6 ชาติ2022อิสรีย์ อภิญญา*, ชิษณุพงศ์ ประทุมอิสรีย์ อภิญญา, ชิษณุพงศ์ ประทุมความพึงพอใจของผู้เขียนในการตัดสินใจเลือกส่งบทความ เข้ารับการตีพิมพ์ในวารสาร Environment and Natural Resources Journalวารสารอินฟอร์แมชั่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28265-86 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
7 ชาติ2022ภัทรา เสมอวงษ์, กฤตณะ พฤกษากร, อาทิตยา เนียมสอาด, อรปรียา ปิยังกร, ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ* (Samerwong P, Prueksakorn K, Neamsaard A, Piyangkorn O, Sattraburut T*)ภัทรา เสมอวงษ์, ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ, กฤตณะ พฤกษากรปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนักเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Factors Affecting the drop out and Graduation Periods of Undergraduate Student of Prince of Songkla University, Phuket Campus in COVID-19 Situation)วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Education Khon Kaen University) 444118-131 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
8 ชาติ2022Sattraburut T, Samerwong P, Prueksakorn K, Piyangkorn O, Neamsaard A.ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ, ภัทรา เสมอวงษ์, กฤตณะ พฤกษากรปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2563 (Factors Affecting the Opinions of the General Public on the Reopening of Phuket to Foreign Tourists during the COVID-19 Situation in 2020)วารสารร่มพฤกษ์ 340117-138 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
9 ชาติ2021Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตAttitudes and motivation of Thai undergraduate students towards learning English languageWalailak Journal of Social Science 146248270 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
10 ชาติ2021Sae-heng P, Arunrat N, Pumijumnong N, Chareonwong U, Stewart TN, Sereenonchai S*.Thomas Neal Stewart, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Knowledge translation process of the Sustainable Rice Platform (SRP) standard in ThailandJournal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)14290-105 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
11 ชาติ2021Aroonsrimorakot S*, Bhaktikul K, Metadilogkul O.กัมปนาท ภักดีกุล, สยาม อรุณศรีมรกตPalmyra palm and the protection of landslide along the canal Science and Technology (NUJST) (วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)291121-131 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
12 ชาติ2021Laothammajak M, Sachdev H*หะริน สัจเดย์Participatory scenario development for low-carbon city strategies: A case study of Krabi Municipality, ThailandJournal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences (วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)431254-1270 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
13 ชาติ2021Bhaktikul K, Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M.สยาม อรุณศรีมรกต, กัมปนาท ภักดีกุลSustainable low-carbon community development: A study based on a royal project for highland community development in ThailandJournal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์))14214-28 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
14 ชาติ2021Nanan P, Sachdev H*หะริน สัจเดย์The integration of a systematic thinking science and cross-impact analysis for a holistic view of sustainable agriculture development: A case study in Phraek Nam Daeng sub-district, Amphawa district, Samut Songkhram provinceJournal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences (วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)431238-1253 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
15 ชาติ2021ชนัดดา พิมพสุทธิ์, รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์*, ธรรมรัตน์ พุทธไทย, นิกร ทองทิพย์ (Phimphasut C, Chaiyarat R*, Phutthai T, Thongtip N.)รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, ธรรมรัตน์ พุทธไทยการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus C.H. Smith. 1827) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (Habitat utilization of the Gaur (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province)วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand)20พิเศษ151-161 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
16 ชาติ2021ประทีป เทพยศ*, อภิรมย์ อังสุรัตน์ ( Pratip Tepyot*, Apirom Angsurat) ประทีป เทพยศ, อภิรมย์ อังสุรัตน์การพัฒนาและประเมินระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Development and evaluation of online durable article maintenance system: Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 821-12 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
17 ชาติ2021พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์*, พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, ศรัณยา สุจริตกุลพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, ศรัณยา สุจริตกุลรูปแบบสถาปัตยกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยของข้าราชการ กรณีศึกษากรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีราชภัฏเพชรบูรณ์สาร (Phetchabun Rajabhat Journal)23121-32 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
18 ชาติ2020Oo PZ, Boontanon SK*, Boontanon N, Tanaka S, Fujii S.นรินทร์ บุญตานนท์Abundance and distribution of suspended microplastics in the surface water of Chao Phraya River Estuaryวารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environmental Engineering Journal)34257-66 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
19 ชาติ2020Sayam Aroonsrimorakot, Meena Laiphrakpam, Warit Paisantanakij, and Guntima Nilthongkumสยาม อรุณศรีมรกตBarriers in the employment of persons with disabilitiesInterdisciplinary Research Review1541-7 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
20 ชาติ2020Chooprasit C*, Wongsiri S, Varith J, Daengprok W, Ariyadet C, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตBiological transformed cannabinoids bee pollen: A symbiosis approach on Apis mellifera raising protocol in Cannabis sativa L. (Hemp) cultivar in Samoeng District, Chiang Mai, ThailandInterdisciplinary Research Review15326-32 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
21 ชาติ2020Sevilai R*, Varith J, Kanchanawong P, Pimpimol J, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตFactors influencing adoption of vertical forced-air sulfur dioxide fumigation technology of fresh longan exporters in ThailandInterdisciplinary Research Review15422-27 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
22 ชาติ2020Aroonsrimorakot S, Sarapirom K*.สยาม อรุณศรีมรกตThe development of green office standard: Thailand initiativeInterdisciplinary Research Review1528-18 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
23 ชาติ2020สุรีย์รัตน์ ทองประภา*, กัมปนาท ภักดีกุล, วัชระ เสือดี, วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ (Thongprapha S*, Bhaktikul K, Suiadee W, Chatpanyacharoen W.)สุรีย์รัตน์ ทองประภา, กัมปนาท ภักดีกุล, วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญการจัดสรรน้าชลประทานโดยวิธีเชิงพันธุกรรมด้วย ASP และ Javascript (พื้นที่ศึกษา พื้นที่ระหว่างแม่น้าเจ้าพระยาและ แม่น้าท่าจีน) (Genetic algorithms for water allocation using ASP and Javascript: A case study of Chao Phraya River and Tha Chin River)วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (Engineering Journal of Research and Development)31423-32 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
24 ชาติ2020"สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์*, รัตติกานต์ เนียมจันทร์, ภาวิณี พัฒนจันทร์, บัณฑิต ติรชุลี, ธาณี ดาวเรือง, ศิววรรณ พูลพันธุ์, จิรทยา พันธุ์สุข (Vinitnantharat S*, Neamchan R, Pattanachan P, Phoolphundh S, Pansuk J.)"จิรทยา เริ่มมนตรีการใช้วัสดุพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่ออนุบาลกุ้งกุลาดำ (Use of local materials for water quality improvement in black tiger shrimp nursery pond)วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต (Journal of Community Development and Life Quality)81184-197 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
25 ชาติ2020"ชนิกานต์ ขาประไพ, ณัชชา บุญถนอม, ธัญชนก โรจนานนท์, จารุวรรณ วงค์ทะเนตร* (Kumpapai C, Boonthanom N, Rodjananon T, Wongthanate J*)จารุวรรณ วงค์ทะเนตรการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (The efficiency comparison of fuel briquettes from agricultural wastes)วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)16328-38 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
26 ชาติ2020"จันทนา อุดม, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, หะริน สัจเดย์*, พระครูกาญจนกิจโสภณ ทนากร (Udom C, Paiboonrattananon N, Butchiwan P, Sachdev H*, Phrakrukanchanakitsophon)"หะริน สัจเดย์การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Organizational transition into innovative organization)วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences)3181-90 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
27 ชาติ2020จันทนา อุดม*, หะริน สัจเดย์, รุ่งจรัส หุตะเจริญหะริน สัจเดย์การพัฒนาตัวแบบการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ และแผนการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (The development learning module for sustainable strategy and sustainability city planning)วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Academic Journal Phranakhon Rajabhat University)11167-79 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
28 ชาติ2020ยุทธพล ผ่องพลีศาล, สวัสดิรักษ์ ใสงามยุทธพล ผ่องพลีศาล, สวัสดิรักษ์ ใสงามการพัฒนาตัวแบบเชิงระบบ เพื่อการเรียนรู้และกลไกการเปลียนผ่าน การพัฒนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา:กรณีศึกษาคระสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล (The development of systematic module for learning and transformative mechanism of academic services master plan development for higher education institutions: The case study of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (The Journal of MCU Peace Studies)8185-95 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
29 ชาติ2020จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์*, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ณัฐปภัสษ์ จุ้ยเจริญหะริน สัจเดย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic human resource development)วารสารธุรกิจปริทัศน์ (Business Review)141187-196 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
30 ชาติ2020สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย (Excellent tourism center for sustainable tourism management in Thailand)วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality and Tourism)15195-110 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
31 ชาติ2020จงดี โต้อิ้ม, อุทุมพร ไวฉลาดอุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้มการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาหลักการทางสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (The study of learning achievement of student-centered learning approach: Principle of Environmental Informatics Course)วารสารมหาวิทยาลัยศิลปาการ (Silpakorn University Journal)402115-131 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
32 ชาติ2020Man H, Sereenonchai Sสุกัญญา เสรีนนท์ชัยการสื่อสารขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม: การเปรียบเทียบการควบคุมมลพิษทางอากาศระหว่างจีนกับไทย (Communication of the environmental organizations: Comparison of air pollution control between China and Thailand)วารสารปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Journal)123162-179 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
33 ชาติ2020"กนกวรรณ ชุมพลบัญชร*,นันทิยา ดวงภุมเมศ, ธีรพงษ์ บุญรักษา, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย (Chumpolbunchon K*, Doungpoommes N, Boonraksa T, Serinonchai S)"สุกัญญา เสรีนนท์ชัยปัจจัยพยากรณ์การกระทำด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทยต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพมหานคร (Predictive factors for environmental actions among different generations of Thais in Bangkok)นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)24258-70 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
34 ชาติ2020ไพลิน บุนนาค (Bunnak P.)ไพลิน บุนนาคผลของกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการต่อการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The Effect of the Academic Supplemental Activities on Participants in Providing Knowledge about Environmental Management for Students in the Doctor of Philosophy Program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 7132-42 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
35 ชาติ2020สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา, ปุณณดา ทะรังศรี, ชัชวินทร์ นวลศรี, จักรกฤช ศรีละออ*สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาผลของปุ๋ยหมักจากของเสียกระบวนการผลิตไฮเทนจากน้ำกากส่าและกากยีสต์ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตคะน้า (Effects of compost from hythane production from stillage and brewer’s yeast cells co-digested of organic materials on growth and yield of chainese kale)PSRU Journal of Science and Technology5131-41 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
36 ชาติ2020ชัชวินทร์ นวลศรี, ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย, จักรกฤช ศรีละออ, สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาสุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา, ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัยระยะเวลากักเก็บน้ำที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนแบบไม่ใช้แสงจากการหมักย่อยร่วมของน้ำกากส่ากับกากยีสต์ (Optimum hydraulic retention time for dark-fermentative hydrogen production from co-digestion of vinasse and dried spent yeast)THE JOURNAL OF APPLIED SCIENCE192101-115 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
37 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Arunlertaree C.สยาม อรุณศรีมรกต, จำลอง อรุณเลิศอารีย์Effciency of activated carbon and white charcoal from textile dyeing industry in synthetic wastewaterInterdisciplinary Research Review (เดิมชื่อ วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR))14614-20 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
38 ชาติ2019Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S, Shanker AR. สยาม อรุณศรีมรกตEnvironmental education and awareness among students in India, Japan and Thailand for sustainable developmentวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย14248-53 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
39 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Phuynongpho S, Athirot S. สยาม อรุณศรีมรกตFactors affecting performance of standard application and indicator for greenhouse gas emission in green office, Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR) 14160-65 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
40 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Bovornkitti Sสยาม อรุณศรีมรกตForecasting incidence of road accidents during the 2019 new year holiday seasonThammasat Medical Journal (ธรรมศาสตร์เวชสาร)194620-626 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
41 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M, Arunlertaree C, Korattana C.สยาม อรุณศรีมรกต, จำลอง อรุณเลิศอารีย์Green office, its features and importance for sustainable environmental management: A comparative review in search for similarities and differencesInterdisciplinary Research Review (เดิมชื่อ วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research)14531-38 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
42 ชาติ2019Bhaktikul K, Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M, Metadilogkul O, Konjengbam S.กัมปนาท ภักดีกุล, สยาม อรุณศรีมรกตIndicators of active ageing for sustainable development: A comparative insights of ageing elderlies from Chiang Mai (highland) and Nakhon Pathom (lowland) Provinces, ThailandInterdisciplinary Research Review (เดิมชื่อ วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research)14539-46 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
43 ชาติ2019Laiphrakpam M, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตReview of indicators on active ageing towards sustainable development in Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 13341-50 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
44 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M, Metadilogkul O.สยาม อรุณศรีมรกตSocial, religious, recreational and medicinal usage of cannabis in India and Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Interdisciplinary Research Review)14443-50 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
45 ชาติ2019Man H, Sereenonchai S*.สุกัญญา เสรีนนท์ชัยกรอบการนำเสนอข่าวและการแข่งขัน: ประเด็นมลพิษทางอากาศ (PM2.5) ในสื่อใหม่ของจีน Frame construction and competition: New media coverage of PM2.5 issue in China วารสารปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Journal) 11112-28 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
46 ชาติ2019ชนัดดา พิมพสุทธิ์, รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์*, ธรรมรัตน์ พุทธไทย, นิกร ทองทิพย์ (Phimphasut C, Chaiyarat R*, Phutthai T, Thongtip N.)รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, ธรรมรัตน์ พุทธไทยการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (Habitat utilization of the Gaur (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province)วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (RESGAT Journal) 20 Special 151-161 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
47 ชาติ2019นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์* (Arunrat N, Pumijumnong N*.)นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ และการปลูกพืชที่หลากหลาย บริเวณลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (Comparison of cost and return for grain and seed maize planting and diversified farming, Mae Chaem basin, Chiang Mai province)วารสารเกษตร 351169-181 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
48 ชาติ2019ปุณยาพร ปรางบาง,ทิพวรรณ ขันคูณ,ธัญชนก ยะมงคล,นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, อุทัย เจริญวงค์, นพพล อรุณรัตน์*Thomas Neal Stewart, นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัยการรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย (Farmers’ perception and adaptation to climate change in Thailand)วารสารเกษตรพระวรุณ (Pawarun Agriculture Journal) 161105-119 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
49 ชาติ2019Thepsiriamnuay H, Pumijumnong P*. (หิริพงศ์ เทพศิริอำนวย, นาฎสุดา ภูมิจำนงค์*) นาฏสุดา ภูมิจำนงค์การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของแนวทางการปรับตัวต่อการกัดเซาะหาดทรายในประเทศไทย Cost-benefit analysis of adaptation options on sandy beach erosion in Thailand วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) 24117-32 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
50 ชาติ2019สุกัญญา เสรีนนท์ชัย* (Sereenonchai S.*)สุกัญญา เสรีนนท์ชัยการสื่อสารเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสังคมไทย (Communication for climate change adaptation in Thailand)วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal) 14151-68 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
51 ชาติ2019อิสรีย์ อภิญญา* (Apinya I*) อิสรีย์ อภิญญาแนวทางการสืบค้นและแปลผลข้อมูลหน่วยวัดคุณภาพวารสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูล Scopus (Guidelines for searching and interpreting environmental sciences journal metrics data at national and international levels)วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT Research and Development Journal) 4213-22 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
52 ชาติ2018Lar NM, Pumijumnong N*, Roachanakanan R, Arunrat N, Tint S.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, เรวดี โรจนกนันท์, นพพล อรุณรัตน์An assessment of climate variability on farmers’ livelihoods vulnerability in Ayeyarwady Delta of MyanmarApplied Environmental Research4011-15 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
53 ชาติ2018Aroonsrimorakot S*, Kasibut K, Schulte B.สยาม อรุณศรีมรกตAssessment of greenhouse gas emission from yard-long-bean cultivation by farmers in Pathum Thani province วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 13261-65 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
54 ชาติ2018Aryee MK, Pumijumnong N*, Punwong P, Roachanakanan R.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, ปรมิตา พันธ์วงศ์, เรวดี โรจนกนันท์Assessment of the sustainability of Accra Metropolitan Area, Ghana Applied Environmental Research 40127-39 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
55 ชาติ2018Sayam Aroonsrimorakot*.สยาม อรุณศรีมรกตCarbon footprint of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Salaya Campus, Thailand in the year 2010- 2012วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 1361-9 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
56 ชาติ2018Sonchaem W, Punnakanta L*.วิมล สอนแจ่ม, ลือพล ปุณณกันต์Estimation of non-point source BOD loading in urban area: A case study in Phetchaburi Municipality, Thailand Science, Engineering and Health Studies (เดิมชื่อ Silpakorn University Science and Technology Journal) 12159-68 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
57 ชาติ2018Chumlong Arunlertaree, Saranya Sucharitaku, Naphatsawan Nakaumka, Sayam Aroonsrimorakot*.จำลอง อรุณเลิศอารีย์, สยาม อรุณศรีมรกต, ศรัณยา สุจริตกุลFactors affecting employee acceptance of ISO14001 in a small lacquer factory in Samutsakhon Province, Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 13615-25 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
58 ชาติ2018Angsurat A, Aroonsrimorakot S*.อภิรมย์ อังสุรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกตPerformance evaluation on water consumption of the general support staff of Mahidol University, Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 13120-26 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
59 ชาติ2018Khunanake W*, Pradatsudara A, Pattanakiat S.สุระ พัฒนเกียรติStakeholder involvement in developing environmental indicators for the Lam Nam Yang Part 1 watershed in the northeastern ThailandApplied Environmental Research 40328-41 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
60 ชาติ2018จันทนา อุดม, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, หะริน สัจเดย์*, พระปลัดสมชาย ดำเนินหะริน สัจเดย์กรอบแนวคิดการสังเคราะห์ตัวแบบยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการเป็นเมืองน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Analysis strategic model framework to enhance local administration as livable city) วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (Journal of Graduate MCU KhonKaen campus) 51109-129 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
61 ชาติ2018ยุทธพล ผ่องพลีศาล*, ชิษณุพงศ์ ประทุมยุทธพล ผ่องพลีศาล, ชิษณุพงศ์ ประทุมกระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Participation processes in organization for development of research master plan in Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research: JPR2R)5-54-60 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
62 ชาติ2018จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์ (Chanthana Udom, Harin Sachdev) หะริน สัจเดย์การคิดเชิงระบบและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมความรู้ (Systematic thinking and the development of learning organization to drive for knowledge based society)วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Journal of Mcu Social Science Reviews) 73244-259 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
63 ชาติ2018สีตลา กลิ่นมรรคผล*, ภาณี นาคไร่ขิง (Seetala Klinmakphon*, Panee Nakraikhing)สีตลา กลิ่นมรรคผล, ภาณี นาคไร่ขิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Human Resource Management Affecting Staff Organizational Commitment Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Humanities and Social Sciences Surin Rajabhat University) 202199-209 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
64 ชาติ2018ภาณี นาคไร่ขิง*, สีตลา กลิ่นมรรคผลภาณี นาคไร่ขิง, สีตลา กลิ่นมรรคผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Assessment of personnel satisfaction to performance agreement system Faculty of Environmental and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research: JPR2R)5-18-28 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
65 ชาติ2018ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา, สวรรยา แซ่แต้, ชิษณุพงศ์ ประทุม* (Sakulkiatpanya T, Saetae S, Pratum C*) ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา, ชิษณุพงศ์ ประทุม, สวรรยา แซ่แต้การประเมินความสัมพันธ์ของมลพิษทางอากาศบนถนนหลวงรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา(Relationship Assessment of Air Pollution from the Highways around Mahidol University (Salaya Campus), Thailand) วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University) 15128-41 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
66 ชาติ2018จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์*, ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (Chanthana Udom, Harin Sachdev, Songwut Trangwattana)หะริน สัจเดย์การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (Development of causal model in effectiveness of organizational of Rajabhat University; Rattakosin group)วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (Journal of MCU Peace Studies) 631095-1112 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
67 ชาติ2018สุดา ขำดำรงเกียรติ, ไพลิน บุนนาค*สุดา ขำดำรงเกียรติ, ไพลิน บุนนาคการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรในด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The study of satisfaction toward program in term of supporting factors and happiness of learning of bachelor degree graduates in academic year 2559 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research: JPR2R)5-1-9 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
68 ชาติ2018ยุทธพล ผ่องพลีศาลยุทธพล ผ่องพลีศาลการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยตามยุทธศาสตร์องค์กร: กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Promotion for effective research management following the organization strategy: A case study of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science) 1331-11 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
69 ชาติ2018จันทนา อุดม, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, หะริน สัจเดย์*, ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร (Chanthana Udom, Nongnooch Paiboonrattananon, Phairoj Butchiwan, Harin Sachdev*, Theathanick Siriwoharn)หะริน สัจเดย์การสังเคราะห์ตัวแบบการพัฒนายุทธศาสตร์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (The synthesis on strategic development model to be a learning organization)วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ (Journal of Southern Technology) 112113-121 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
70 ชาติ2018จันทนา อุดม, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, หะริน สัจเดย์, พระปลัดสมชาย ดำเนินหะริน สัจเดย์ทัศนภาพและทางเลือกยุทธศาสตร์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่สังคมความรู้ (Scenario and Strategic Alternatives for the Enhancement of Learning Organization towards a Knowledge-Based Society) วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal) 11195-107 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
71 ชาติ2018ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, รัตนะ บุญประเสริฐ, อเนก สุขเจริญรัตนะ บุลประเสริฐผลของกากน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของกวางตุ้ง (Effect of the bio-extracts sludge on chinese cabbage growth) วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) 492(suppl.) 377-380 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
72 ชาติ2018พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, กันต์ ปานประยูร*, กัมปนาท ภักดีกุล, พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์ (Hinjiranan P, Panprayun G*, Bhaktikul K, Suwansumrit P.)พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, กันต์ ปานประยูร, กัมปนาท ภักดีกุลสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายในหน่วยงานราชการ: กรณีศึกษากรมชลประทาน ปากเกร็ด (Desired environments for government residential compound development: A case study of Royal Irrigation Department, Pak Kret) วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต (Journal of Community Development and Life Quality) 62403-413 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
73 ชาติ2017สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาสุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา"หญ้าเนเปียร์" กับการผลิตพลังงานทดแทน วารสารสิ่งแวดล้อม 21119-24 link N/A Index Score
74 ชาติ2017Chongtaku T, Aroonsrimorakot S*, Whangchai N, Charoenjit K.สยาม อรุณศรีมรกตApplication of geo-informatics for studying abundance and distribution of land snails in Chon Buri, Thailand: A case study of Hemiplecta sp. วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12331-37 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
75 ชาติ2017Mam S*, Kovin C, Sinthunawa C.จิรพล สินธุนาวาCapacity building of university faculty members to promote the sustainable self in Cambodian higher education ABAC Journal 37199-118 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
76 ชาติ2017Bodhipadma K*, Noichinda S, Onnui K, Phanomchai S, Punnakanta L, Leung DWM.ลือพล ปุณณกันต์Direct androgenesis in anther culture of butterfly pea related to flower developmentวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (The Journal of Applied Science) 1611-6 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
77 ชาติ2017Asvaplungprohm D*, Rattanapian P, Aroonsrimorakot S, Vigripat T, Borwornnuntakul T, Rojsurakitti T, Kobjaiklang C.สยาม อรุณศรีมรกตFactors affecting air quality management in Bangkok วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12469-78 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
78 ชาติ2017Aroonsrimorakot S*, Phuynongpho S.สยาม อรุณศรีมรกตFactors affecting the water usage performance of standard application of green office in Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) 12224-30 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
79 ชาติ2017Aroonsrimorakot S*, Sakulkiatpanya T, Muangkun S.สยาม อรุณศรีมรกต, ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญาHeavy metal concentration in the components of golden apple snail (Pomacea canaliculata) and pond snail (Filopaludina martensi) วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 1255-10 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
80 ชาติ2017Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M.สยาม อรุณศรีมรกตImplementing green supply chain management practices in organizations in Thailand: A review in search for key factors in GSCM implementation วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 1268-14 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
81 ชาติ2017Songkampol N, Wongthanate J*.จารุวรรณ วงค์ทะเนตรOptimal conditions of dye removal from textile dyeing industrial wastewater by adsorption process วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology) 13370-84 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
82 ชาติ2017Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S, Sharma ARS.สยาม อรุณศรีมรกตRe-examining India’s Northeast regions tourism potential through its policy and economic co-operation between India and Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12648-54 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
83 ชาติ2017Pradabphetrat P*, Aroonsrimorakot S, Thaewnon-ngiw B, F?reder L, Tosh C, Piyapong C.สยาม อรุณศรีมรกตThe shy and the bold: Behavioural differences in native and invasive apple snailsวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12418-24 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
84 ชาติ2017วรพร สังเนตร, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตกรณีศึกษาเหมืองหินในอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (A case study on stone mining in Phu Pha Man Dstrict, Khon Kaen Province, Thailand) วารสารราชบัณฑิตยสภา (เดิมชื่อ วารสารราชบัณฑิตยสถาน) 421&2 153-160 link N/A Index Score
85 ชาติ2017สยาม อรุณศรีมรกต*, วรพร สังเนตร, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ (Aroonsrimorakot S*, Sangnate V, Pradabphetrat P.)สยาม อรุณศรีมรกตการใช้สารเคมีในการทำนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (The Chemical Application in Rice Production of Farmers in Nong-Sue District, Pathum Thani Province) วารสารเกษตรพระวรุณ 142173-180 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
86 ชาติ2017ธิดารัตน์ คำล้อม, สุระ พัฒนเกียรติสุระ พัฒนเกียรติการประเมินพื้นที่ทิ้งร้างเพื่อการจัดกำรสิ่งแวดล้อม อำ เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย (Abandoned area assessment for environmental management in Putthamonthon District Nakhonpathom Province Thailand) วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 18111-20 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
87 ชาติ2017กันต์ ปานประยูร*กันต์ ปานประยูรการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากโครงการระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนชนบท วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10249-68 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
88 ชาติ2017จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์*, เพ็ญมาศ หนาแน่น, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์ (Udom C, Sachdev H*, Nanan P, Butchiwan P, Paiboonrattananon N.) หะริน สัจเดย์การวิเคราะห์ขีดความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อการปรับตัวภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (An analysis of rice growing farmers’ adaptive capacity under the risk of climate change)วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (Journal of MCU Peace Studies) 5334-47 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
89 ชาติ2017ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา, สุระ พัฒนเกียรติ*, ธรรมรัตน์ พุทธไทยสุระ พัฒนเกียรติ, ธรรมรัตน์ พุทธไทยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อจำแนกป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีการสร้างเขื่อนสองรูปแบบ (Geospatial analysis for forest cover identification in watershed constructed within two dam types) วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย 1168-75 link N/A Index Score
90 ชาติ2017ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต*, จันทิมา ปิยะพงษ์, กฤษนัยน์ เจริญจิตร (Pradabphetrat P, Aroonsrimorakot S*, Piyapong C, Charoenjit K.)สยาม อรุณศรีมรกตการวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย (Analysis of the Spread Areas of Golden Apple Snail (Pomacea canaliculata) in Thailand) วารสารเกษตรพระวรุณ 142247-257 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
91 ชาติ2017ราตรี ธรรมคำราตรี ธรรมคำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Comparative Study of Student Learning Achievement of Mahidol Quota Admission and Center Admission: Case Study Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4-9-17 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
92 ชาติ2017รัตนะ บุลประเสริฐ, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์รัตนะ บุลประเสริฐ, พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ขีดความสามารถเชิงพื้นที่เพื่อการป้องกันและการบรรเทาภัยธรรมชาติในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี (The capabilities of area for prevent and mitigation natural disasters in urban areas: A case study Udon Thani province, Thailand)วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 18พิเศ291-304 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
93 ชาติ2017อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์, สุระ พัฒนเกียรติสุระ พัฒนเกียรติแบบจำลองภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการป่าไม้ในฟาร์ม อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (Geo-informatics modeling for farm-forest management in prathai district Nakhon ratchasima province)วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 182-341-47 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
94 ชาติ2017ชิษณุพงศ์ ประทุมชิษณุพงศ์ ประทุมผลของสารอินทรีย์ปริมาณสูงในนํ้าเสียโรงงานขนมจีนต่อประสิทธิภาพการบำบัดนํ้าเสียของหญ้าแฝกหอมและกกกลมจันทบูร (Influence of High Organic Substances Concentrations in Fermented Rice Noodle (Khanomjeen) Factory Wastewater on Efficiency Wastewater Treatment of Vetiveria Zizanioides Nash. and Cyperus Corymbosus Rottb.)วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 363324-332 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
95 ชาติ2017กันต์ ปานประยูรกันต์ ปานประยูรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 8 กิโลวัตต์และความเป็นไปได้ของการขยายระบบ (8 kWp Rooftop PV System and Feasibility of System Expansion) วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4-76-86 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
96 ชาติ2017จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์หะริน สัจเดย์อนาคตของเรา-เราเป็นผู้กำหนด: การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างอนาคตขององค์กร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 112136-148 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
97 ชาติ2017สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตอุบัติเหตุการเดินทางในช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ ตามนโยบายการลดอุบัติเหตุ (Traffic accident during the seven days' vacation of Songkran Festival under the government policies to reduce accidents) วารสารราชบัณฑิตยสภา (เดิมชื่อ วารสารราชบัณฑิตยสถาน) 423483-491 link N/A Index Score
98 ชาติ2016Bodhipadma K, Noichinda S, Permchalad K, Changbandist S, Phanomchai S, Punnakanta L, Leung DWM*.ลือพล ปุณณกันต์A study of cannonball trees in Thailand: Hood staminodes are larger than ring stamens but only germination of staminal ring pollen can be stimulated by exogenous sucrose King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology 93167-173 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
99 ชาติ2016Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S. สยาม อรุณศรีมรกตDowry in India and bride price in Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research) 11633-39 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
100 ชาติ2016Sittijunda S*, Pattra S.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาEvaluation of different pretreatment methods to prepare an inoculum for bio-hydrogen production from cassava starch wastewater Asia-Pacific Journal of Science and Technology (เดิมชื่อ วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)) 21281-92 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
101 ชาติ2016Angsurat A, Aroonsrimorakot S*.อภิรมย์ อังสุรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกตPerformance evaluation on electricity consumption of Humanities and Social Science Faculties in Mahidol University, Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research) 11627-32 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
102 ชาติ2016ณัฐวุฒิ ยาใจ, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์การกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ วารสารวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ฉบับการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 (Journal of Urban and Regional Planning) 1135-42 link N/A Index Score
103 ชาติ2016ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์*, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรรณ์, รัตนะ บุลประเสริฐรัตนะ บุลประเสริฐการใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก (Use of Black Plastic Bags as Container in Composting Process) วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3156-62 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
104 ชาติ2016สยาม อรุณศรีมรกต*, ชิงชัย เมธพัฒน์ สยาม อรุณศรีมรกตการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในห้องปูพรมและไม่ปูพรม: กรณีศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The monitoring of TSP and PM10 in carpeted and non carpeted rooms: Case study of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 11422-26 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
105 ชาติ2016ทิชา โลลุพิมาน*, กาญจนา นาคะภากร, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, สิริกร กาญจนสุนทร, สุเพชร จิรขจรกุลกาญจนา นาคะภากร, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนยางพาราโดยการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล กรณีศึกษา จังหวัดระยอง (Estimation of above ground carbon stock in para rubber plantation by application of remote sensing, Rayong province, Thailand) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 246พิเ914-926 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
106 ชาติ2016รัฐพล ศรประเสริฐ*, อนงคณ์ หัมพานนท์, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 262239-251 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
107 ชาติ2016ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศการวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยขององค์กรผ่านโปรแกรม Scival Analysis Research Performance and Collaborative Partnerships by SciVal วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1361243-252 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
108 ชาติ2016ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต, Leopold F?reder, Colin Tosh, จันทิมา ปิยะพงษ์*สยาม อรุณศรีมรกตความแตกต่างในการหนีผู้ล่าของหอยโข่งพันธุ์พื้นเมืองและหอยเชอรี่ในประเทศไทย วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 72325-338 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
109 ชาติ2016ณัฐสุดา คำปา, สุวรรณา บุญตานนท์, นรินทร์ บุญตานนท์*นรินทร์ บุญตานนท์เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืช: เครื่องมือสำคัญในการรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก (Portable photosynthetic sensor: An important tool for greenhouse gas reduction campaign) วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environmental Engineering Journal) 3021-8 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
110 ชาติ2016เบญจภรณ์ ประภักดี จิรวีฐ์ แสงทอง เบญจภรณ์ ประภักดี, จิรวีฐ์ แสงทองแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...จากขวดทดลองสู่พื้นที่จริงวารสารสิ่งแวดล้อม 2011-13 link N/A Index Score
111 ชาติ2016รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข, วาสนา แจ้งประจักษ์รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุขประสิทธิภาพการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: ศึกษากรณีประเทศญี่ปุ่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไทย (Electrical and electronic wastes management: Policies, practices, and consequences - A study of Japan, Switzerland, and Thailand)วารสารเกษมบัณฑิต 172194-209 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
112 ชาติ2016อุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้มอุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้มปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 102165-177 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
113 ชาติ2016สยาม อรุณศรีมรกต, ยงยุทธ วัชรดุลย์สยาม อรุณศรีมรกตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต (UN Sustainable Development Goals: 17 aspects for future world) วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 1131-7 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
114 ชาติ2016นภารัตน์ ขนันทัย, ชิษณุพงศ์ ประทุม*นภารัตน์ ขนันทัย, ชิษณุพงศ์ ประทุมผลของการให้ความรู้เรื่องระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อความเข้าใจของนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)91163-172 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
115 ชาติ2016ศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์, พัชรินทร์ นินทจันทร์, จงดี โตอิ้ม*ศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์, จงดี โตอิ้มผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The effects of the resilience-enhancing program on the undergraduates of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 222149-179 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
116 ชาติ2016ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์*, อเนก สุขเจริญ, จันทร์จรัส วีรสาร, ลักขณา เบ็ญจวรรรณ์, รัตนะ บุลประเสริฐรัตนะ บุลประเสริฐผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก (Effect of fermented period for bio-extracts on the growth of Chilli (Capsicum annuum L.)) แก่นเกษตร 441พิเ866-872 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
117 ชาติ2016ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชแร่โพแทชที่พบในเกลือชั้นกลางในหมวดหินมหาสารคามแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (Analysis of Potash Layer Found in the Middle Salt, in Maha Sarakham Formation, Khorat Basin, Northeastern Thailand) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103236-245 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
118 ชาติ2016จันทนา อุดม*, หะริน สัจเดย์, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ไพโรจน์ บุตรชีวันหะริน สัจเดย์สถาบันหลักของสังคมกับการพัฒนาเยาวชน (Social key institutions and the linkage of youth development) วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 112227-237 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
119 ชาติ2015Palakit K*, Duangsathaporn K, Siripatanadilok S, Lumyai P.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจEffect of climate variable on monthly growth of Agaia odoratsissina and Hydnocarpus ilicifolia at the Sakaerat Envinomental Research Station(SERS), Northeastern Thailand Environment and Natural Resources Journal 1311-12 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
120 ชาติ2015Hata H, Chimchome V, To-im J*.จงดี โตอิ้มForest habitat and fruit availability of hornbills in Salakphra wildlife sanctuary, Kanchanaburi province, Thailand Environment and Natural Resources Journal 13113-20 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
121 ชาติ2015Pumijumnong N*, Wannasri S.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Teak log coffins in Northwest Thailand: Dated by dendrochronology and 14Cwiggle matching Applied Environmental Research 3721-16 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
122 ชาติ2015รัฐพล ศรประเสริฐ*, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการใช้ใบแฝกลุ่ม (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) ในการเพาะเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Ley.ex Fr.) Kar.) (Using of Vetiver (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) leaves in LingZhi mushroom (Ganoderma lucidum (Ley.ex Fr.) Kar.) cultivation)วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal of Agricultural Research and Extension Maejo University) 3217-16 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
123 ชาติ2015ชฎาพร ประสพถิ่น, เอมอร พิทยายน*ชฎาพร ประสพถิ่นการใช้ประโยชน์พื้นที่ในอาคาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555 (Space Utilization in the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University for Academic Year 2013) วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 2163-81 link N/A Index Score
124 ชาติ2015พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, เกษม กุลประดิษฐ์, รัตนะ บุลประเสริฐพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, เกษม กุลประดิษฐ์, รัตนะ บุลประเสริฐการเปลี่ยนแปลงนิเวศภูมิทัศน์ของพื้นที่สวนผลไม้ทุเรียนนนทบุรี ภายหลังน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 214678-693 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
125 ชาติ2015วิลินธร ชูโต, ชิษณุพงศ์ ประทุม*วิลินธร ชูโต, ชิษณุพงศ์ ประทุมการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (Perception of students in upper secondary school on environmental issues and management) วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 10352-59 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
126 ชาติ2015ภาณุพันธุ์ อิ่นแก้ว, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการศึกษาเปรียบเทียบสารกำจัดแมลงตกค้างในผักใบเขียวของการปลูกพืชแบบทั่วไป แบบปลอดสารพิษ และแบบอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม (A comparative study on insecticide residues of green leafy vegetables from general cultivation, pesticide-free vegetable and organic vegetable production in Nakhon Pathom Province)วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก (Romphuek Journal, Academic Journal of Krirk University)33353-73 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
127 ชาติ2015อนาวิน สุวรรณะ, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์การอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยโดยชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต (Journal of Community Development and Life Quality) 3117-28 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
128 ชาติ2015ชิษณูพงศ์ ประทุมชิษณุพงศ์ ประทุมความเป็นไปได้ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรม (Feasibility study of carbon dioxide recycling using a biological wastewater treatment system for industrial sources) วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 112116-141 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
129 ชาติ2015รัฐพล ศรประเสริฐ, พรสุดา เรืองเสวียด, ฉันทพิชญา อ้ายชุม, สุชาดา กาทอง, ฟาซีมะ เจ๊ะแม, วาสิตา แสนบุญยัง, อนงคณ์ หัมพานนท, สยาม อรุณศรีมรกต, ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์, พระอธิการสำรวม สิริภทโทสยาม อรุณศรีมรกตความหลากหลายของพืชกาฝากมะม่วง (Dendrophthoe pentandra (L.)Miq.) และพรรณไม้อาศัยในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าวัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท วารสารวนศาสตร์ 34273-83 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
130 ชาติ2015คันธรส ชานาญกิจ*, จาริณี อิ้วชาวนาคันธรส ชำนาญกิจ, จาริณี อิ้วชาวนาเจตคติ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Attitude, satisfaction and utilization of social media among students and staff at the Faculty of Environment and Resources Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 2143-53 link N/A Index Score
131 ชาติ2015สยาม อรุณศรีมรกต, ชนกนันท์ จินดาประชา, สมฤทัย เจตเกษนิจ, อนงคณ์ หัมพานนท์สยาม อรุณศรีมรกตชีววิทยาบางประการของกุ้งแคระนิลพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 10317-23 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
132 ชาติ2015ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชพิบัติภัยแผ่นดินไหวในไทยกับเนปาลต่างปรากฏการณ์ต่างสาเหตุ (Earthquake disaster in Thailand and Nepal is different in phenomenon and caused)วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 921-8 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
133 ชาติ2015กิติกร จามรดุสิตกิติกร จามรดุสิตเมืองเชิงนิเวศและการประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ (Eco-city and application of eco-efficiency for the development of an eco-city) วารสารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 1132-45 link N/A Index Score
134 ชาติ2015วันทนีย์ โพธิ์กลาง, อุทุมพร ไวฉลาดวันทนีย์ โพธิ์กลาง, อุทุมพร ไวฉลาดแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Motivation to study in Bachelor's degree at the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Integrated Social Science Journal)22111-134 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
135 ชาติ2014Cochrane S. Steven CochraneA Comparative study on socio cultural adaptation of foreign students on international programmes in Thailand วารสารสหศาสตร์ (Interdisciplinary Studies Journal) 142250-273 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
136 ชาติ2014Wongthanate J*, Mapracha N, Prapagdee B, Arunlertaree C.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, เบญจภรณ์ ประภักดี, จำลอง อรุณเลิศอารีย์Efficiency of modified grease trap for domestic wastewater treatment วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10210-22 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
137 ชาติ2014Yuttitham M*, Sukserm T, Sintarasukit, Suwanmance S.มณฑิรา ยุติธรรมGreenhouse gases emission from tourism activities at Change National Park and Coral reef tourism at Mak, Rang, and Kradad Island, Trad province International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM) 22260-63 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
138 ชาติ2014Simking P, Yatbantoong N, Saetiew N, Saengow S, Yodsri W, Chaiyarat R, Wongnarkpet S, Jittapalapong S*.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์Prevalence and risk factors of Babesia infections in cattle trespassing natural forest areas in Salakpra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา (The Journal of Tropical Medicine and Parasitology) 37110-19 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
139 ชาติ2014Anannavee N, Longpradit P, Dejdumrong N, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตQuality Financial Analysis of Para-Rubber on Google-Maps Prototype System International Journal of the Computer, the Internet and Management 22241-46 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
140 ชาติ2014Wongthanate J*, Anusasnee N, Prapagdee B, Kumsopa Aจารุวรรณ วงค์ทะเนตร, เบญจภรณ์ ประภักดี, อัจฉราพร ขำโสภาRemoval of lead from synthetic wastewater using aquatic plants วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10316-30 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
141 ชาติ2014Intorpetch B, Wisawapipat W*, Arunlertaree C, Teartisup P.จำลอง อรุณเลิศอารีย์, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์Soil physicochemical status and nutrient management for paddy soils in the lower central plain of Thailand after the flood disaster in 2011 Environment and Natural Resources Journal 12157-67 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
142 ชาติ2014Pongpom A, Bhaktikul K*, Wisawapipat W, Teartisup Pกัมปนาท ภักดีกุล, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์Spatial distribution of potentially toxic trace elements of agricultural soils in the lower central plain of Thailand after the 2011 flood Environment and Natural Resources Journal 12168-79 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
143 ชาติ2014Karawake K, Nutmagul W, Navanugraha C, Suncharitgul S, Yuttithum M, Hutacharoen R*.รุ่งจรัส หุตะเจริญ, ศรัณยา สุจริตกุล, มณฑิรา ยุติธรรมThe usage of gibberellin-rich seed-waste for vegetable growth enhancement: A case study of rambutan seed Environment and Natural Resources Journal 1227-17 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
144 ชาติ2014กนกกร สุขสบาย, กาญจนา นาคะภากร*กาญจนา นาคะภากรการตรวจวัดพื้นที่เกิดไฟป่าด้วยช่วงคลื่นเทอร์มอลอินฟราเรดของภาพดาวเทียมแลนด์เซต : กรณีศึกษาอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย (Fire detection using LANDSAT thermal data: In SaiYok district, Kanchanaburi province, Thailand) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 224462-473 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
145 ชาติ2014กัทลี คุรุกุล, กาญจนา นาคะภากร*กาญจนา นาคะภากรการประเมินหาพื้นที่เปราะบางชายฝั่งโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จังหวัดสมุทรสงคราม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 226พิเ775-788 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
146 ชาติ2014อรอร สาราจิตต์, กาญจนา นาคะภากร*กาญจนา นาคะภากรการประยุกต์ภูมิสารสนเทศสำหรับสถานการณ์การกัดเซาะของชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 226พิเ789-800 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
147 ชาติ2014ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ, สวัสดิรักษ์ ใสงาม*ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ, สวัสดิรักษ์ ใสงามการพัฒนาทิศทางงานวิจัยในองค์การโดยใช้เทคนิค ZOPP และ Force Field Analysis (Development of Research Focus Area in Organization by Using ZOPP and Force Field Analysis) วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 1112-22 link N/A Index Score
148 ชาติ2014Purchkoon N*, Teartisup P, Siriaroonrat B.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์การพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่ เพื่อประเมินถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทย (The development of spatial model to assess the habitat suitability for Eastern Sarus Crane population) วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (Journal of Wildlife in Thailand) 21182-94 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
149 ชาติ2014วิลินธร ชูโต, ศิรินพัชร จามรดุสิต*วิลินธร ชูโต, ศิรินพัชร จามรดุสิตการพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 1123-30 link N/A Index Score
150 ชาติ2014ณัฐฑิตา โรจนประศาสน์, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ยวิภาวรรณ ตินนังวัฒนาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพะยูนและหญ้าทะเลสำหรับโรงเรียนชายฝั่งจังหวัดตรัง วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 16235-47 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
151 ชาติ2014รัฐพล ศรประเสริฐ*, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการเพาะเห็ดแครง (Schizophyllum commune) เสริมด้วยใบหญ้าแฝกลุ่ม (Vetiveria zizanioides) ในวัสดุเพาะขี้เลื่อยไม้ยางพารา (Cultivation of Hed Krang (Schizophyllum commune) supplemented with Ya Faek Lum (Vetiveria zizanioides) leaves in para rubber sawdust substrate)วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 226837-847 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
152 ชาติ2014ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชการศึกษาความเป็นไปได้ของความเสี่ยงจากการทำเหมืองแร่โพแทช ในประเทศไทย (The study of potash mining risk potential in Thailand) วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 34189-103 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
153 ชาติ2014Sangkham S*, Sakunkoo P, Arunlertaree C.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ความเข้มข้นเชื้อราในอากาศจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยแบบเทกอง กรณีศึกษา: พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Concentration of airborne fungi from dumping landfill a case study with a Khon Kaen municipality, Khon Kaen Procince) วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Journal for Public Health Research) 7238-46 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
154 ชาติ2014วันวิสา พิลึก*, ประสงค์ สงวนธรรม, สุระ พัฒนเกียรติสุระ พัฒนเกียรติความหลากหลายของไลเคนในสังคมพืช อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ วารสารวนศาสตร์ 3311-10 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
155 ชาติ2014นิภาศักดิ์ คงงาม*, ประภัสรา ศิริขันธ์แสง, ธวัชชัย ชิณวงศ์, เกษม จันทร์แก้ว, สมพงษ์ ธงไชยสมพงษ์ ธงไชยคุณค่าทางอาหาร ละแวกะดาม ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 36265-75 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
156 ชาติ2014จารุวรรณ วงค์ทะเนตร*, ลักขณา มุ่งวัฒนาจารุวรรณ วงค์ทะเนตรเทคโนโลยีสะอาดของการจัดการของเสียในฟารม์โคนม จังหวัดราชบุรี (Clean technology of waste management in dairy farm Rajchaburi Province) วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ10138-49 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
157 ชาติ2014อุทุมพร ไวฉลาด, วันทนีย์ โพธิ์กลางอุทุมพร ไวฉลาด, วันทนีย์ โพธิ์กลางศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol R2R e-Journal 1255-75 link N/A Index Score
158 ชาติ2014Sakunkoo P, Sangkham S, Arunlertaree C.จำลอง อรุณเลิศอารีย์สถานที่ฝังกลบมูลฝอยแหล่งแพร่ละอองชีวภาพแขวนลอยสู่บรรยากาศ (Landfill site as the bioaerosols to the ambient air) วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Journal for Public Health Research) 731-6 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
159 ชาติ2014สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตอาเซียน : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก (Romphuek Journal, Academic Journal of Krirk University)32389-108 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
160 ชาติ2013Aopreeya M, Arunlertaree C, Yuwaree C, Boonprasert R, Hutacharoen R*. รุ่งจรัส หุตะเจริญ, จำลอง อรุณเลิศอารีย์, รัตนะ บุลประเสริฐ, ชุมพร ยุวรีBlood cockle shell: an agro-waste for N and P removal of shrimp farm effluent Environment and Natural Resources Journal 11158-69 link TCI Index Score
161 ชาติ2013Aroonsrimorakot S, Yuwaree C.สยาม อรุณศรีมรกต, ชุมพร ยุวรีCarbon footprint from activities and services in car-service centers: A case study of Kitpaisarn Honda Cars Co., Ltd. The Journal of Interdisciplinary Networks. Special Issue on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities 2 (Special Issue)1106-111 link N/A Index Score
162 ชาติ2013Aroonsrimorakot S*, Yuwaree C, Arunlertaree C, Hutajareorn R, Buadit T.สยาม อรุณศรีมรกต, จำลอง อรุณเลิศอารีย์, รุ่งจรัส หุตะเจริญ, ชุมพร ยุวรีCarbon footprint of central canteen of Mahidol university Salaya campus, Thailand วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal of Agricutural Research and Extension) 303 (Suppl.) 49-55 link TCI Index Score
163 ชาติ2013อรุณรัตน์ คุ้มโภคา, จารุวรรณ วงศ์ทะเนตร, กุลยา จันทนา, ปาณิสา จันทร์เทียนจารุวรรณ วงค์ทะเนตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 15414-22 link TCI Index Score
164 ชาติ2013พัชยา ตุลาทอง, ปกรณ์ สุวานิช, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, เบญจภรณ์ ประภักดีปกรณ์ สุวานิช, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, เบญจภรณ์ ประภักดีการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้รับและไม่ได้รับเงินยังชีพประเภทค่ากระแสไฟฟ้า วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 1543-13 link TCI Index Score
165 ชาติ2013กิติกร จามรดุสิต*, ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์, ภัทราวรรณ อาวรณ์, ประภัสสร เจนวารินทร์, ภัทราวดี วิเศษสิงห์กิติกร จามรดุสิตการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของชุดเฟอร์นิเจอร์ครัวโดยใช้การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Enhancing eco-efficiency of the kitchen furniture by using eco-design) วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) (ชื่อใหม่ Asia-Pacific Journal of Science and Technology) 184677-696 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
166 ชาติ2013วิสาขา เบ้าทอง, ปกรณ์ สุวานิช, เบญจภรณ์ ประภักดี, อัจฉราพร ขำโสภา, อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ปกรณ์ สุวานิช, เบญจภรณ์ ประภักดี, อัจฉราพร ขำโสภาการศึกษาความรู้และความตระหนักในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ปลูกแตงโม : กรณีศึกษาตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 15235-44 link TCI Index Score
167 ชาติ2013วนากานต์ เร่งเพียร, จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, เอมอร จันทร์อนุรักษ์, ประพิณภรณ์ ศรสุนทรจารุวรรณ วงค์ทะเนตรการศึกษาประสิทธิภาพของชนิดตัวดูดซับตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำ วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 15329-37 link TCI Index Score
168 ชาติ2013ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชการศึกษาปริมาณโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ (KBr profile) ในหลุมเจาะ K-68 และ K-70 ที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิสูจน์การเกิดชั้นหินแบบตลบทับของชั้นเกลือหินและโพแทชในหมวดหินมหาสารคาม โดยเปรียบเทียบกับชั้นหินปกติ (The studying potassium bromide profile (KBr profile) of drilledholes K-68 and K-70 in Nachueak District, Maha Sarakham Province to prove the overturn bed of rock salt and potash bed in Maha Sarakham formation by comparative KBr contents with a normal bed)วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal) 413756-769 link TCI Index Score
169 ชาติ2013เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐในประเทศไทย (Green public procurement in Thailand) วารสารสิ่งแวดล้อม 17416-25 link TCI Index Score
170 ชาติ2013ณัฐทิตา โรจนประศาสน์, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะวิภาวรรณ ตินนังวัฒนาความรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับพะยูนของชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5239-55 link TCI Index Score
171 ชาติ2013Prasopsin S, Bhumpakphan N, Chaiyarat R.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ความหลากหลายของพืชอาหาร และการเลือกกินของกระทิง (Bos gaurus laosiensis) บริเวณคลองปลากั้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (Diversity of food plants and food preference of Indochinese gaur (Bos gaurus laosiensis) at Lholng Pla Kang buffer zone of Khao Yai national park, Nakhon Ratchasima province)วารสารวนศาสตร์ 3221-13 link TCI Index Score
172 ชาติ2013ณัฐทิตา โรจนประศาสน์*, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ยวิภาวรรณ ตินนังวัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนชายฝั่งในจังหวัดตรัง (Sustainability indicators of coastal community-based ecotourism in Trang province) วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5178-95 link TCI Index Score
173 ชาติ2013ชาคริต ศรีประจวบวงค์, นฤมล เครือองอาจนุกูล, กิติกร จามรดุสิต*กิติกร จามรดุสิตผลของสารเพิ่มการทนแรงกระแทกและกระบวนการลามิเนตที่มีต่อสมบัติความเสียหายของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตใส (Effects of impact modifiers and lamination processes on the damage property of transparent poly(methyl methacrylate) cast sheet) วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) (ชื่อใหม่ Asia-Pacific Journal of Science and Technology) 183484 -500 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
174 ชาติ2013Aroonsrimorakot S, Yuwaree C, Hambananda A, Sornprasert R. สยาม อรุณศรีมรกตรูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน: กรณีศึกษา ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (Pattern and factors to enhance community strength by its potential and local wisdom for sustainable development; A case study of Tambon Klong Dan, Amphur Bang Bo, Samutprakarn province)วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก (Romphuek Journal, Academic Journal of Krirk University )311157-172 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
175 ชาติ2013เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์หมึกพิมพ์รักษ์โลก วารสารสิ่งแวดล้อม 17355-62 link TCI Index Score
176 ชาติ2012Aroonsrimorakot S, Yuwaree C.สยาม อรุณศรีมรกต, ชุมพร ยุวรีElephant Welfare in Tourism Business in Pattaya,Thailand. วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 35121-35 link TCI Index Score
177 ชาติ2012Seewiseng L*, Bhaktikul K, Aroonlertaree C, Suaedee W.กัมปนาท ภักดีกุล, จำลอง อรุณเลิศอารีย์The water footprint of oil plam crop in Phetchaburi Province International Journal of Renewable Energy 7249-54 link TCI Index Score
178 ชาติ2012Uttraporn T, Sucharitaku S, Theeraraj G, Yuwaree C, Navanugrah C, Hutacharoen R*รุ่งจรัส หุตะเจริญWaste water minimization: Utilization of rubber latex residue and swine dung as fertilizer for para rubber seedling growth Environment and Natural Resources Journal 101 53-67 link TCI Index Score
179 ชาติ2012วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์, ประดับ เรียนประยูร, อรุณชัย ตั้งเจริญบำรุงสุข, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการใช้เทคนิคดิฟฟิวส์รีเฟล็กแทนส์อินฟราเรดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มสเปกโทรสโกปีในการหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดิน วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 35284-100 link TCI Index Score
180 ชาติ2012นวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์, ปกรณ์ สุวาณิช, จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ปกรณ์ สุวานิช, จารุวรรณ วงค์ทะเนตรการประเมินรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลยคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 14444-54 link TCI Index Score
181 ชาติ2012จนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล, ปกรณ์ สุวานิช, กาญจนา นาคะภากร, สุกิจ วิเศษสินธุ์ปกรณ์ สุวานิช, กาญจนา นาคะภากรการประเมินและติดตามลักษณะภูมิประเทศในบริเวณที่เกิดดินถล่มโดยใช้ข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลขและข้อมูลไลดาร์หลายช่วงเวลาพื้นที่ศึกษา บ้านน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 1311-10 link TCI Index Score
182 ชาติ2012สุระ พัฒนเกียรติ, กฤษณัยน์ เจริญจิตรสุระ พัฒนเกียรติการประยุกต์การประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบ่อแก้วจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (Applied natural disaster risk assessment with watershed classification in borkaew watershed, Chiang Mai, Thailand) วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 1321-12 link TCI Index Score
183 ชาติ2012ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชการปรับปรุงเผนที่ธรณีวิทยาหมวดหินภูทอดที่ได้จากหลุมเจาะสำรวจเกลือหินและโพแทชจากลักษณะภูมิประเทศและจากหินโผล่บนที่ราบสูงโคราช วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) (ใหม่ Asia-Pacific Journal of Science and Technology) 17158-70 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
184 ชาติ2012หิริพงศ์ เทพศิริอำนวย, นาฎสุดา ภูมิจำนงค์, เรวดี โรจนกนันท์นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, เรวดี โรจนกนันท์การเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ชุ่มน้ำอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล กรณีศึกษา : จังหวัดจันทบุรี วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) 29161-75 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
185 ชาติ2012กิตติ โพธิปัทมะ, สมโภชน์ น้อยจินดา, พรรทิภา ทองพวง, วลีรัตน์ วัฒนชลทิศ, ลือพล ปุณณกันต์, กรวิศฎ์ ณ ถลางลือพล ปุณณกันต์การเพิ่มจำนวนยอดใหม่ในขวดแก้วและการปรับให้คุ้นสภาพแวดล้อมของต้นกระดุมทองเลื้อย (In Vitro shoot proliferation and plantlet acclimatization of creeping daisy) วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 432 (พิเศษ) 641-644 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
186 ชาติ2012สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์, รุจา ภู่ไพบูลย์สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลาดินในการจัดการคุณภาพน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ (Community participation in Saladin self-suffeciency community in the management of water quality in Mahasawat canal) วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา (The Public Health Journal of Burapha University) 7212-24 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
187 ชาติ2012สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจากระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับรถโดยสารประจำทาง วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 14411-23 link TCI Index Score
188 ชาติ2012อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย*, นิภาวรรณ ชูชาติ, มณีวัลย์ เนตรรังสี, ศศิธร นิทัศน์อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยการศึกษาการนำไขมันและน้ำมันจากบ่อดักไขมันมาเป็นส่วนผสมในการทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Grease and oil from grease trap as a mixture of briquette fuel) วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 26257-64 link TCI Index Score
189 ชาติ2012นันทิรา ด้วงคำฟู, จำลอง อรุณเลิศอารีย์จำลอง อรุณเลิศอารีย์การศึกษาศักยภาพของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมอาหารทะเล วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 1443-10 link TCI Index Score
190 ชาติ2012กุลธิดา อิทธิพร*, เรวดี โรจนกนันท์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, จิระนันท์ เหมพูลเสริฐเรวดี โรจนกนันท์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์การสะสมของตะกั่วในขนนกที่มีอุปนิสัยการกินอาหารแตกต่างกันบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ประเทศไทย วารสารหาดใหญ่วิชาการ (Hatyai Academic Journal) 10279-84 link TCI Index Score
191 ชาติ2012เหมือนฝัน บุญกันทะ*, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, นรินทร์ บุญตานนท์, สุเมตต์ ปุจฉาการนาฏสุดา ภูมิจำนงค์, นรินทร์ บุญตานนท์การสะสมของโลหะหนักในโครงร่างแข็งปะการังโขด (Porites lutea) บริเวณเกาะง่าม หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ประเทศไทย วารสารหาดใหญ่วิชาการ (Hatyai Academic Journal) 1019-14 link TCI Index Score
192 ชาติ2012พศิกา จักรบุตร, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคลกุลวดี แก่นสันติสุขมงคลความมั่นคงทางทรัพยากรอาหารจากป่าชุมชนป่าแดง จังหวัดแพร่ (Food security among communities adjacent to Pahdaeng community forest, Phrae province) วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University) 151529-45 link TCI Index Score
193 ชาติ2012วชิรา ศิริศักดิ์สกุล, ประดับ เรียนประยูร, วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตคุณภาพอากาศทางด้านจุลินทรีย์ภายในอาคารของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา, จังหวัดสุรินทร์ วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 35269-83 link TCI Index Score
194 ชาติ2012จตุรวิทย์ บุญพิทักษ์*, จิรพล สินธุนาวา, ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์, ไกรวุฒิ วัฒนสินจิรพล สินธุนาวาทางเลือกเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในการตรวจท้องที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรมในเขตนครบาล (Low Carbon Police Patrolling Options for Crime Prevention in The Bangkok Metropolitan Area) วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) 8257-74 link TCI Index Score
195 ชาติ2012วรชาติ วิศวพิพัฒน์วรชาติ วิศวพิพัฒน์เทคโนโลยีการบำบัดดินปนเปื้อนโลหะหนักด้วยวัสดุฟอสเฟต วารสารแก่นเกษตร 404373-378 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
196 ชาติ2012ดวงพร จันทร์แก้ว, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส