ลำดับปีงบ ประมาณชื่อโครงการประเภทโครงการ หัวหน้าโครงการ ประเภททุนแหล่งทุนระยะเวลา เริ่มต้นระยะเวลา สิ้นสุด
1 2566โครงการ จัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2โครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/12/256519/07/2566
2 2566โครงการจ้างส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ปี 2566โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 16/01/256615/07/2566
3 2566โครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปราจีนบุรีโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.วิมลสอนแจ่มทุนภายนอกกรมชลประทาน31/10/256529/03/2566
4 2566จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สำนักงานสีเขียว (Green Office) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการยาสูบแห่งประเทศไทย 15/12/256531/07/2566
5 2566หลักสูตรการยกระดับด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReLโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกการประปานครหลวง25/01/256626/01/2566
6 2565Dry Season Pilots of the Mekong River Commission Protocols on Riverine Plastic Monitoring Programme (RPM)โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัยทุนภายนอกสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำ15/11/256431/12/2564
7 2565One Health Training for in-service Natural Resource Management and Environment Sector Professionals (forestry, wildlife, biodiversity & ecosystems)โครงการบริการวิชาการดร.บริพัตรศิริอรุณรัตน์ทุนภายนอกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 15/11/256430/06/2565
8 2565Wet Season Pilots of the Mekong River Commission Protocols on Riverine Plastic Monitoring Programme (RPM) in Thailandโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัยทุนภายนอกสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำ08/08/256531/12/2565
9 2565การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ทโครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกบริษัท อัครรัฐนันท์ จำกัด 15/08/256503/11/2566
10 2565การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียน Green office ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา01/07/256531/10/2565
11 2565การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)19/10/256419/10/2564
12 2565การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล15/11/256415/11/2564
13 2565โครงการ MEA GO และสำรวจทัศนคติพฤติกรรมการใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการของเสีย และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)08/09/256531/03/2566
14 2565โครงการ ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะสิ้นสุดแผน : แนวทางปฏิบัติที่ดีในการติดตามผลและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการบริการวิชาการดร.บริพัตรศิริอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)30/12/256426/08/2565
15 2565โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ บริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)20/09/256519/01/2566
16 2565โครงการการวิเคราะห์ดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กาญจนานาคะภากรทุนภายนอกสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 21/12/256416/10/2565
17 2565โครงการการศึกษาหลักฐานและให้ความเห็นเชิงวิชาการข้อมูลรังวัดพื้นที่เหมือง บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด โครงการบริการวิชาการดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุทุนภายนอกบริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด 15/11/256430/11/2564
18 2565โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย19/02/256505/09/2565
19 2565โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก) โครงการบริการวิชาการดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก16/09/256505/10/2565
20 2565โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The Power Green Camp 17) โครงการบริการวิชาการดร.ธัญภัทรศาสตระบุรุษทุนภายนอกบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)12/07/256530/11/2565
21 2565โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 2 การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)26/11/256422/08/2565
22 2565โครงการจ้างสำรวจพื้นที่สีเขียว มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 20/07/256519/12/2565
23 2565โครงการด้านสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรการวิจัยกับต่างปะรเทศเพื่อเป้าหมาย SDGs ภายใต้หัวข้อเรื่อง รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular-Green Economy Model BDG)ของประเทศไทยการส่งเสริมองค์ความรู้ศักยภาพและความตระหนักถึงความสำคัญของBCGสำหรับภาคส่วนในการการขับเคลื่อน BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)31/03/256525/11/2565
24 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 01/07/256531/10/2565
25 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา01/07/256531/10/2565
26 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา01/07/256531/10/2565
27 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะวิทยาศาสตร์ พะเยาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา11/07/256531/10/2565
28 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พะเยาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา18/07/256531/10/2565
29 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา01/07/256531/10/2565
30 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของงานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา11/07/256530/09/2565
31 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของเทศบาลตำบลทับมาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกเทศบาลตำบลทับมา18/07/256530/09/2565
32 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 29/06/256531/10/2565
33 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดระนองโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)06/07/256531/10/2565
34 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล01/07/256531/10/2565
35 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้27/07/256530/09/2565
36 2565โครงการติดตามประเมินผลผลิตและผลลัพธ์โครงการที่สนับสนุนชุมชน โดยวิธีคัดเลือกโครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 18/03/256512/11/2565
37 2565โครงการนำร่องการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย โครงการบริการวิชาการดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุทุนภายนอกการยางแห่งประเทศไทย28/04/256524/11/2565
38 2565โครงการประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษที่จะระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีน โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 (นครปฐม)03/02/256502/09/2565
39 2565โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อขอการรับรองสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)31/05/256530/12/2565
40 2565การจัดทำบัญชีการระบายมลพิษแอมโมเนียซึ่งเป็นสารตั้งต้นทุติยภูมิก่อให้เกิด PM2.5 จากกิจกรรมของมนุษย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโครงการวิจัยดร.จิรทยาเริ่มมนตรีทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256430/09/2565
41 2565การจัดทำแผนผังภูมินิเวศแหล่งฟอสซิลเขาน้อยและป่าพน อุทยานธรณีโลกสตูลโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)21/04/256520/04/2566
42 2565การติดตามนิเวศวิทยาประชากรและการเติบโตของวัวแดง (Bos javanicus) ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256430/09/2565
43 2565การประเมินความมั่นคงทางอาหารภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำแม่จาง จังหวัดลำปางโครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 28/01/256527/01/2566
44 2565การประเมินประสิทธิภาพของ CMIP6 GCMs เพื่อจำลองอุณหภูมิและฝนในอดีตบริเวณพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการวิจัยอ.กฤตณะพฤกษากรทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 25/01/256524/01/2566
45 2565การปรากฏและการกระจายของละองละมั่ง ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)14/03/256513/03/2566
46 2565การยกระดับศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวเช่าเหมาลำยอร์ชเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 16/11/256415/11/2565
47 2565การวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเล : การประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โครงการวิจัยศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)29/04/256528/04/2566
48 2565การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน โครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 01/10/256430/09/2565
49 2565การศึกษาช้างป่าแบบบูรณาการเพื่อลดผลกระทบความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการวิจัยดร.บริพัตรศิริอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)30/09/256529/09/2566
50 2565การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนชุมชนเกษตรในเมืองสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน: มิติความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรน้ำ -พลังงาน - อาหาร -คน โครงการวิจัยดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)15/03/256514/03/2568
51 2565โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัวแดง (Bos javanicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ของมหาวิทยาลัยมหิดลโครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)01/10/256430/09/2567
52 2565ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลต่อพลวัตป่าชายเลน สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ในสมัยโฮโลซีน: นัยที่เกี่ยวเนื่องกับการกักเก็บคาร์บอนระยะยาวของชายฝั่งอันดามัน ประเทศไทยโครงการวิจัยผศ.ดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/12/256430/11/2565
53 2565ผลกระทบของไฟต่อคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพ และจุลชีววิทยาของดินในพื้นที่ทำไร่หมุนเวียนบริเวณลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โครงการวิจัยดร.นพพลอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานปลัดกรทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๋ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 10/03/256509/03/2567
54 2565อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต่อสัณฐานวิทยาของไซเลมตลอดฤดูกาลเติบโต: ข้อมูลเชิงลึกจากกายวิภาคของวงปีไม้ในระยะยาวในไม้สนเขตร้อนชื้นของประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256430/09/2565
55 2564 โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกบริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรซ จำกัด 01/03/256431/07/2564
56 2564การตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว Green officeโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล14/09/256414/09/2564
57 2564การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 30/08/256430/08/2564
58 2564การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2564 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้30/08/256430/08/2564
59 2564การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด 07/09/256407/09/2564
60 2564การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2564โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้15/07/256415/09/2564
61 2564โครงการ Climate Action Leader Forum โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)12/05/256412/09/2564
62 2564โครงการ จ้างบุคคลภายนอกตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2564โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/09/256415/12/2564
63 2564โครงการการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อสร้างอาคารศูนย์เฉพาะโรคหัวใจ มะเร็งและรังสิวินิจฉัย 10 ชั้น / โครงการอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีโครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี16/11/256315/09/2564
64 2564โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด 01/10/256328/02/2564
65 2564โครงการการระบายก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และกรดกำมะถัน โครงการบริการวิชาการดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุทุนภายนอกศาลแพ่ง01/09/256430/04/2565
66 2564โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย15/02/256430/09/2564
67 2564โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 01/04/256430/06/2565
68 2564โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp รุ่นที่ 16) โครงการบริการวิชาการอ.กฤตณะพฤกษากรทุนภายนอกบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)20/08/256431/12/2564
69 2564โครงการจัดทำเนื้อหารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (SD Report)โครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/03/256430/09/2564
70 2564โครงการจัดทำระบบการจัดการสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ (ZooMS) โครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 22/07/256427/04/2565
71 2564โครงการจ้างตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25/08/256425/08/2564
72 2564โครงการด้านสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : การใช้ประโยชน์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (DBAR) ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยด้าน SDGs กับต่างประเทศโครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)26/05/256426/10/2564
73 2564โครงการตรวจประเมินผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)01/04/256426/11/2564
74 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 14/09/256414/09/2564
75 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด (โครงการ เอส 1) จ.กำแพงเพชร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)28/10/256328/10/2563
76 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)10/09/256410/09/2564
77 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 01/09/256401/09/2564
78 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สาขาที่ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)11/11/256311/11/2563
79 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2113/11/256313/11/2563
80 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 19/10/256419/10/2564
81 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)31/08/256431/08/2564
82 2564โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)19/10/256330/09/2564
83 2564โครงการทดสอบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและสาหร่ายของแผ่นฟิล์มโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)01/11/256325/12/2563
84 2564โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 16/07/256416/07/2564
85 2564โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)15/06/256414/10/2564
86 2564โครงการวิเคราะห์ความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสวนยางพาราโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31/05/256430/05/2565
87 2564โครงการศึกษาความเหมาะสมในการคัดเลือกต้นไม้และการบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)31/05/256425/06/2564
88 2564โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม โครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 30/01/256426/09/2564
89 2564โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/07/256431/08/2564
90 2564โครงการอบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศและวิเคราะห์ข้อมูลการ จัดการพื้นที่ฝั่งกลบขยะมูลฝอยโครงการบริการวิชาการดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 (นนทบุรี)08/09/256410/09/2564
91 2564จ้างจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะ ชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ.2563 โครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์01/05/256431/08/2564
92 2564ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์ของโรงงานไพ่ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตร29/09/256427/03/2565
93 2564A comparison between machine learning methods and statistical techniques for mapping groundwater salinity distribution in Thailand’s coastal aquifersโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/09/256431/08/2565
94 2564การใช้พื้นที่ซ้อนทับระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) และชุมชน และการพัฒนาระบบเตือนภัยในภาคตะวันออกของประเทศไทย โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256330/09/2564
95 2564การประเมินทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตรโครงการวิจัยดร.นพพลอรุณรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/04/256431/03/2565
96 2564การประเมินผลกระทบจากภัยแล้งต่อความมั่นคงด้านการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง โครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 02/08/256401/08/2565
97 2564การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนยางพารา ภาคตะวันออกของประเทศไทยโครงการวิจัยผศ.ดร.มณฑิรายุติธรรมทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)26/04/256425/10/2565
98 2564การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 01/04/256431/03/2565
99 2564การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานโครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)06/08/256405/08/2565
100 2564การพัฒนาระบบคาดการณ์และแจ้งเตือนการแพร่กระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดลำปาง โครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)21/04/256420/10/2565
101 2564การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซด์เพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากน้ำเสียในกระบวนการสังเคราะห์แสงเทียมโครงการวิจัยดร.เพียงใจพีระเกียรติขจรทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/04/256431/03/2565
102 2564การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินระบบเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 5G เพื่อการจัดการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโครงการวิจัยดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256330/09/2564
103 2564การศึกษา และวิเคราะห์เชิงระบบของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีผลต่อการหนุนเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG โครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/06/256414/06/2565
104 2564โครงการรัฐสภาสีเขียว: เส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)26/04/256425/10/2565
105 2564นวัตกรรมต้นแบบถังดักไขมันเพื่อกำจัดไขมันแปรรูปอาหารและอาหารเหลือทิ้ง โครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 30/07/256429/07/2565
106 2564แผนงานการศึกษากลไกทางการเงินสำหรับการบริหารจัดการมรดกทางธรรมชาติ เพื่อความท่องเที่ยวบนความยั่งยืนโครงการวิจัยดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 01/04/256431/03/2565
107 2564พฤติกรรมเชิงลึกของเกษตรกรและคนในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรปลอดการเผา โครงการวิจัยนางสาวสุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256330/09/2564
108 2564เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการวิจัยผศ.ดร.กันต์ปานประยูรทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)17/03/256416/03/2564
109 2563 โครงการจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2563โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 24/01/256329/09/2563
110 2563การจัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ระยะยาว 3 ปี (2564-2566) โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 21/04/256316/11/2563
111 2563การวิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในห้องปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (RECOFTC)18/04/256325/06/2563
112 2563โครงการ HMMT Eco Forest Learning Center โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)01/03/256302/12/2568
113 2563โครงการ ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 01/09/256329/05/2564
114 2563โครงการการตรวจประเมินเบื้องต้นสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด (โครงการ เอส1) จ.กำแพงเพชร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)20/08/256320/08/2563
115 2563โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20/10/256320/10/2563
116 2563โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์16/10/256313/11/2563
117 2563โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกโรงพยาบาลค่ายสุรนารี09/09/256309/09/2563
118 2563โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดโครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด01/06/256330/09/2563
119 2563โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 9โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 23/03/256322/09/2563
120 2563โครงการจัดทำเนื้อหารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (SD Report) โครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/03/256330/09/2563
121 2563โครงการจ้างทำหนังสือคู่มือการติดตามและประเมินผลพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 28/05/256327/07/2563
122 2563โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2563โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/256230/09/2563
123 2563โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 22/07/256322/07/2563
124 2563โครงการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 21/11/256231/05/2563
125 2563โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ระยะที่ 2 คลองเจดีย์บูชา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐโครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 (นครปฐม)22/01/256319/08/2563
126 2563โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)01/11/256228/02/2563
127 2563โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2562โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)01/11/256231/01/2563
128 2563โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)15/06/256314/02/2564
129 2563โครงการวิเคราะห์ความเข้มข้นก๊าชเรือนกระจก โครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15/04/256324/04/2564
130 2563โครงการวิเคราะห์แผนและร่างนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Sustainable Policy) โครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/08/256331/03/2564
131 2563โครงการศึกษาข้อมูลบัญชีรายการและการใช้ประโยชน์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ แนวโน้มและศักยภาพการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 02/06/256328/01/2564
132 2563โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ของ กรมชลประทานโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 01/06/256311/09/2563
133 2563โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร โครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 20/05/256314/01/2564
134 2563จ้างตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2563 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/07/256315/12/2563
135 2563ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินสถานการณ์และคาดการณ์พิบัติภัยน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำแม่สาย-น้ำรวกโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 28/02/256301/01/2564
136 2563การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนในอุทยานธรณีโลกสตูลโครงการวิจัยผศ.ดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)13/03/256312/03/2564
137 2563การประเมินการกักเก็บคาร์บอนและการผลิตออกซิเจนของต้นไม้ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน และลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายนอกศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย26/05/256325/05/2564
138 2563การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน พลาสติกชีวภาพ และปุ๋ยอัดเม็ดจากน้ำกากส่าร่วมกับกากยีสต์ โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)03/09/256302/03/2565
139 2563การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยสภาพภูมิประเทศแบบคาสต์ ระบบถ้ำ และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรณี ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 01/07/256330/06/2564
140 2563การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)31/08/256302/03/2565
141 2563การเพิ่มมูลค่าการค้าข้ามแดนทางบก ระหว่างไทย-มาเลเซีย ที่ด่านสะเดา โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)29/09/256328/09/2564
142 2563ทดสอบระบบโครงการวิจัยนางสวัสดิรักษ์ใสงามทุนภายนอกกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)10/01/256330/09/2564
143 2563นิเวศวิทยาและประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 01/04/256331/03/2564
144 2563แนวทางป่าประชารัฐเพื่อลดการเกิดและลุกลามของไฟป่าดอยพระบาท จังหวัดลำปาง โครงการวิจัยดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)28/09/256327/06/2565
145 2563ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและประมาณการผลผลิตแบบแม่นยำสำหรับการปลูกอ้อย โครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)03/09/256302/03/2565
146 2562ADB TA-9204 THA: Strengthening Integrated Water Resource Planning and Management at River Basin Level: Strategic Environmental Assessment (SEA) of Rayong Province and Khlong Yai River Basin Development and Revision of Thai Draft SEA Guidelinesโครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกInternational Centre for Environmental Management (ICEM) 01/03/256210/07/2562
147 2562Baseline and Biodiversity Monitoring Surveys for the ASEAN Flyway Network Sitesโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ปิยะกาญจน์เที้ยธิทรัพย์ทุนภายนอกASEAN Centre for Biodiversity: ACB14/03/256230/06/2562
148 2562Survey and Database Development for Wildlife and Habitat in Tung Yai Naresuan West โครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกUnited Nations Development Programme (UNDP) 01/06/256210/12/2562
149 2562การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด16/09/256216/09/2562
150 2562โครงการ English-Thai Technical Translatorโครงการบริการวิชาการอ.ภัทราวุธพุสิงห์ทุนภายนอกUnited Nations Development Programme (UNDP) 22/02/256210/03/2562
151 2562โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร11/09/256211/09/2562
152 2562โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)05/09/256206/09/2562
153 2562โครงการการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ของพื้นที่คลองซอยที่เชื่อมกับคลองดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 02/04/256230/07/2562
154 2562โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน โครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม16/02/256213/09/2562
155 2562โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 8 โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01/04/256230/11/2562
156 2562โครงการจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (SD Report) โครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/02/256230/09/2562
157 2562โครงการจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/01/256225/10/2562
158 2562โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/256130/09/2562
159 2562โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0โครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม25/12/256224/12/2563
160 2562โครงการทดสอบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของแผ่นฟิล์มโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)05/08/256230/08/2562
161 2562โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 08/08/256208/08/2562
162 2562โครงการฝึกอบรมและตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)10/05/256210/05/2562
163 2562โครงการพัฒนาความยั่งยืนเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 31/10/256231/03/2563
164 2562โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ระยะที่ 1 คลองเจดีย์บูชา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 (นครปฐม)19/06/256208/08/2562
165 2562โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรีโครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 22/01/256215/09/2562
166 2562จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้กรอบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ในจังหวัดตราดโครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน01/09/256230/09/2562
167 2562โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2562โครงการบริการวิชาการดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร19/04/256210/05/2562
168 2562An assessment of Climate in the past millennium in nortwest Thailand by using evidence from archeological site โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/11/256131/10/2562
169 2562การจัดการเขตพื้นที่ปลูกข้าวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 05/11/256106/11/2562
170 2562การจัดการความรู้การทำนาแปลงใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)17/10/256116/08/2562
171 2562การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการพันธุ์ข้าว และกระบวนการจัดการเครือข่ายของ Young Smart Farmer เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโครงการวิจัยดร.นพพลอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)11/03/256210/03/2563
172 2562การประเมินและเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการจัดการของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มของเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ สู่ทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการวิจัยดร.นพพลอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 26/10/256128/12/2562
173 2562การประยุกต์ใช้มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เพื่อลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 28/06/256227/08/2563
174 2562การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วมระหว่างน้ำกากส่าและกากยีสต์โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
175 2562การพัฒนาการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็ก โครงการวิจัยนายวรงค์บุญเชิดชูทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 01/11/256131/10/2562
176 2562การพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โครงการวิจัยดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/08/256229/08/2563
177 2562การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงครั่งและการเพิ่มมูลค่าผลไม้เศรษฐกิจและยางพาราด้วยผลิตภัณฑ์จากครั่ง โครงการวิจัยดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
178 2562การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการขยะและน้ำเสียแบบบูรณาการทุกภาคส่วนบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการวิจัยดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/08/256229/08/2563
179 2562การส่งเสริมการบำบัดเชิงชีวภาพของน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำทะเลโดยสารกระจายคราบน้ำมันจากสารลดแรงตึงผิวชีวภาพร่วมกับสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์โครงการวิจัยดร.วิชญารงค์สยามานนท์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/06/256231/05/2563
180 2562การสร้างภาพฉายสิ่งแวดล้อมในอดีตสมัยวัฒนธรรมโลงไม้โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/04/256229/04/2565
181 2562การสื่อสารเพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่เผชิญปัญหาหมอกควันโครงการวิจัยดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/03/256228/02/2564
182 2562ความมั่นคงด้านน้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาเพชรบุรีตอนล่างโครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 21/12/256120/12/2562
183 2562ความหลากหลายของพรรณไม้และโครงสร้างของสังคมพืชบนภูเขาหินปูนบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/01/256231/12/2562
184 2562โครงการการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟเพื่อยกระดับสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟระดับโลก (ปีที่ 1)โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/12/256130/11/2562
185 2562โครงการพัฒนาเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
186 2562โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการวิจัยผลกระทบจากแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำโครงการวิจัยดร.เพชญ์เตชรัตน์--23/09/256222/03/2563
187 2562นิเวศวิทยาและประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 2562โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
188 2562ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและประมาณการผลผลิตแบบแม่นยำสำหรับการปลูกอ้อยโครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
189 2561โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิรูปอุตสาหกรรม”ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม22/02/256125/09/2561
190 2561โครงการ “ตรวจประเมินเบื้องต้นรับรองมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม”โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)04/09/256104/09/2561
191 2561โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 7โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)31/03/256125/12/2561
192 2561โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 7โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)13/03/256125/12/2561
193 2561โครงการการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี02/02/256131/07/2561
194 2561โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 03/01/256127/10/2561
195 2561โครงการจ้างสังเคราะห์และจัดทำองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยสำหรับกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 โครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 03/03/256129/06/2561
196 2561โครงการจ้างสำรวจการใช้ประโยชน์ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของชุมชนชายฝั่งอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก01/08/256129/03/2562
197 2561โครงการตรวจประเมินเบื้องต้นโครงการสำนักงานสีเขียว Green office awaed Pre-assessmentโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)25/04/256125/05/2561
198 2561โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/256030/09/2561
199 2561โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 30/05/256130/05/2561
200 2561โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ.ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2561โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)23/07/256122/02/2562
201 2561โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2560โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)14/03/256113/08/2561
202 2561โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)27/02/256123/11/2561
203 2561โครงการศึกษาผลของสารสกัดธรรมชาติต่อการสร้างฮอร์โมนเพศ และการพัฒนาของนกพิราบ (Columba livia) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 03/08/256129/04/2562
204 2561โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี โครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 21/03/256130/09/2561
205 2561จ้างจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (MU Sustainability)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล18/06/256111/04/2562
206 2561ประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) ปี 2561โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 16/03/256120/11/2561
207 2561โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2561โครงการบริการวิชาการดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร23/04/256111/05/2561
208 2561การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วมระหว่างน้ำกากส่าและกากยีสต์โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดา--01/10/256030/09/2561
209 2561การพัฒนาประสิทธิภาพสารไล่แมลงจากสารสกัดสาบเสือ และหญ้าดอกขาว เพื่อควบคุมหนอนใยผักแบบชีววิถี ในการปลูกผักกินใบโครงการวิจัยนางสาวลัดดาเสียงอ่อนทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 28/08/256127/08/2562
210 2561การวิเคราะห์ทางเลือกการปรับตัวของชาวนาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:การประเมินด้านเศรษฐกิจและนิเวศเกษตรโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/02/256115/04/2562
211 2561การศึกษาระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารกับการค้าระหว่างประเทศภายใต้กฏระเบียบใหม่โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/02/256114/02/2562
212 2561ความพึงพอใจของผู้เขียนในการตัดสินใจเลือกส่งบทความเข้ารับการติพิมพ์ในวารสาร Environment and natural Resources Journal โครงการวิจัยนางสาวอิสรีย์อภิญญาทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 01/08/256131/07/2562
213 2561เครื่องมือตรวจติดตามและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสาหร่ายในน้ำดิบของระบบผลิตน้ำประปาโครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกการประปานครหลวง10/05/256109/05/2562
214 2561โครงการเทิดพระเกียรติเพื่อศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนโครงการวิจัยรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256030/09/2561
215 2561โครงการศึกษาผลกระทบด้านขยะและน้ำเสียบริเวณพื้นที่เขตชายแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/03/256129/01/2562
216 2561ชายฝั่งทะเลไทย: ความเปราะบาง ความยืดหยุ่น และการปรับตัวของบริเวณชายฝั่งทะเลไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.กาญจนานาคะภากรทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)28/09/256127/09/2564
217 2561ชุดโครงการเมืองยั่งยืนโครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)10/04/256109/04/2563
218 2561นิเวศวิทยาและประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 2561โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256030/09/2561
219 2561ปฏิสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน สิ่งแวดล้อม และมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตามแนวทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในสมัยโฮโลซีน โครงการวิจัยผศ.ดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)02/05/256101/05/2562
220 2561ผู้สูงอายุ การแยกตัวจากสังคม ความว้าเหว่ สุขภาพ การดูแลทางสังคมและความมีอายุยืนยาว : การศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากกรณีศึกษาในประเทศไทยและอินเดียโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)31/12/256007/01/2561
221 2561แผนงานการยกระดับมาตรฐานกาแฟไทยเพื่อความสามารถทางการแข่งขันภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/10/256030/09/2561
222 2561พลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากกระบวนการหมักย่อยร่วมระหว่างกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไปโอดีเซลล์สาหร่ายโครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)02/05/256101/05/2563
223 2560การสื่อสารเพื่อการปรับตัวและการมีส่วนร่วมในการจัดการชายฝั่ง กรณีศึกษาจ.ชุมพร-ดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
224 2560Restoration of Biodiversity at BMW Site, Rayong Province, Thailandโครงการบริการวิชาการดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายนอกBMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.20/10/255830/10/2559
225 2560การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย “3R ประชารัฐโครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี20/08/256019/03/2561
226 2560การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Standard)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28/12/256025/06/2560
227 2560กิจกรรมการบูรณาการด้วยการประยุกต์งานวิจัยในการส่งเสริมศักยภาพการผลิต SMEs สมุนไพรโครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม13/07/256024/12/2560
228 2560กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดโครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม14/06/256013/06/2561
229 2560โครงการการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด เพิ่มเติมส่วนขยายโรงงานฟีนอล 2โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด13/05/256030/01/2560
230 2560โครงการการติดตามตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการฝายอย่างยั่งยืนโครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม13/07/256012/07/2561
231 2560โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาชาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)22/09/256022/09/2560
232 2560โครงการจ้างรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลสอบถามการใช้ประโยขน์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนชายฝั่งอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดโครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน11/07/256010/04/2561
233 2560โครงการจ้างสำรวจการใช้ประโยขน์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนชายฝั่งอำเภอเมืองจังหวัดตราดโครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก01/10/256030/05/2561
234 2560โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/03/256030/03/2560
235 2560โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)02/12/255930/09/2560
236 2560โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)02/12/256030/09/2560
237 2560โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)17/07/256017/07/2560
238 2560โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 26/04/256026/04/2560
239 2560โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 20/12/255916/09/2559
240 2560โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2560โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 31/03/256030/09/2560
241 2560โครงการพัฒนาศักยภาพและการจัดการข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
242 2560โครงการวิจัยโรงเรียนสุขภาวะโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 30/12/255930/06/2559
243 2560โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมโครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 01/02/256030/11/2560
244 2560โครงการส่งเสริมกิจกรรมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน ภายใต้แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (MU Sastainability)โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/04/256031/12/2560
245 2560จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 13/03/256012/10/2560
246 2560จ้างตรวจประเมินพื้นที่ 5ส และเสนอแนะข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรม 5ส ของการไฟฟ้านครหลวง ตามมาตรฐานกลางและเกณฑ์การตรวจประเมินพื้นที่ ๕สโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)21/08/256020/11/2560
247 2560รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการส่วนต่อขยายทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ส่วนขยายโซน C)โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)14/07/256031/03/2561
248 2560การใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลจากการหมักกากน้ำตาลโครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
249 2560การใช้พืชพลังงานในการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลจาก น้ำมันพืชใช้แล้ว โครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
250 2560การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธ์และเกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/11/255916/11/2560
251 2560การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองขนาดเล็กสู่อากาศจากกิจกรรมการเผากำจัดขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โครงการวิจัยดร.จิรทยาเริ่มมนตรีทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/07/256030/06/2561
252 2560การผลิตก๊าชไฮโดรเจนและก๊าชมีเทนจากกระบวนการหมักย่อยร่วมของกากเซลล์สาหร่ายและกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 03/11/255902/11/2560
253 2560การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากกระบวนการหมักย่อยร่วมของกากเซลล์สาหร่ายและกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล03/11/255903/11/2560
254 2560การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำทิ้งกระบวนการหมักไร้แสงด้วยเซลล์อิเล้กโทรไลซิสจุลชีพโครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายนอกเครือข่ายพันธมิตรการวิจัย คลัสเตอร์พลังงาน (RUN)01/04/256031/03/2561
255 2560การพัฒนาเพาะเลี้ยงหอยทากบกพื้นเมืองเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
256 2560การพัฒนาระบบอัตโนมัติของอากาศยานไร้คนขับสำหรับพ่นสารอินทรีย์ทางใบสำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะม่วงสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกโครงการวิจัยดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)17/07/256016/03/2561
257 2560การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการจัดการพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย โครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25/07/256024/03/2561
258 2560การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารและประสิทธิภาพทางนิเวศในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล10/01/255930/09/2560
259 2560การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ในการจัดการชุมชนคาร์บอนต่ำโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 02/05/256030/04/2561
260 2560การศึกษานิเวศวิทยาระดับภูมิภาพและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสมในพื้นที่ซ้อนทับ 2560โครงการวิจัยอ.NorbertoAsensioทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
261 2560การสังเคราะห์ตัวแบบเมืองน่าอยู่จังหวัดลำปาง ศึกษาวิเคราะห์พลวัตรระบบแวดล้อมและทัศนภาพยุทธศาสตร์สู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทสากลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิจัยดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
262 2560การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในวัดป่า กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีโครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
263 2560นิเวศวิทยา ประชากร และแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) และชาวบ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
264 2560ประสิทธิภาพของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่ใช้แผ่นเหล็กสำเร็จรูปเป็นวัสดุปูพื้นโครงการวิจัยผศ.ดร.กันต์ปานประยูรทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
265 2560พฤติกรรมวัฎภาคและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวภาพผสมจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว แอลกอฮอล์และดีเซล โดยใช้เทคนิคการเกิดอิมัลชั่นด้วยสารลดแรงตึงผิวโครงการวิจัยอ.ณภัสนันท์พสุการัชต์ชัยทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
266 2560วัสดุพืชพรรณสำหรับสวนดาดฟ้าบำรุงรักษาต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
267 2559โครงการการจัดทำกิจกรรมการชดเชยคาร์บอนของบริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด เพื่อขอใช้เครื่องหมายรับรองการชดเชยคาร์บอนโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด15/06/255930/11/2559
268 2559โครงการการดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจัดทำแผนขยายผลการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)22/03/255923/05/2559
269 2559โครงการการตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)06/06/255916/06/2559
270 2559โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2559โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด01/01/255931/12/2559
271 2559โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ ๕โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)08/03/255925/07/2559
272 2559โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 6โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
273 2559โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 5 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01/03/255931/12/2559
274 2559โครงการจัดทำเกณฑ์การจัดระดับความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)09/08/255904/02/2560
275 2559โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคริสเตียน ในที่ดินแปลงศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย01/01/255901/07/2559
276 2559โครงการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่เกาะต่างๆ (เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล) โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)24/06/255923/11/2559
277 2559โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (โครงการต่อเนื่อง-ปี58)โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255830/09/2559
278 2559โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)11/11/256007/07/2560
279 2559โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 10/12/256004/09/2560
280 2559โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 10/12/255804/09/2559
281 2559โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)09/06/255909/06/2559
282 2559โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 29/06/255929/06/2559
283 2559โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด30/06/255930/06/2559
284 2559โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และต้นทุน-ผลประโยชน์จากกิจกรรมการลดการเผาตอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่โล่งเชิงเศรษฐศาสตร์โครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม02/02/255929/08/2559
285 2559โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2559โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 24/12/255818/02/2559
286 2559โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 01/12/255827/07/2559
287 2559โครงการพัฒนาหลักสูตรนิเวศท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษารอบพื้นที่โครงการป่าวังจันทร์โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)04/07/255915/12/2559
288 2559โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างทีมงานผู้ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม (Green Office Auditors) อย่างยั่งยืนโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)15/09/255914/03/2560
289 2559โครงการวิเคราะห์ความเข้มข้นก๊าชเรือนกระจกโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น02/05/255931/07/2559
290 2559โครงการศึกษา การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น กรณีศึกษาการผลิตอ้อยโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม29/12/255828/09/2559
291 2559โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2559โครงการบริการวิชาการอ.กฤษฎาพันธุ์ผลากิจทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)30/12/255828/10/2559
292 2559โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี11/02/255907/09/2559
293 2559Estimation of carbon sources and sinks in Metropolitan city using remote sensing techniques: a case study of Bangkok, Thailandโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/05/255930/04/2560
294 2559กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่นโครงการวิจัยดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 01/10/2558 
295 2559การกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/06/255931/05/2560
296 2559การใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลจากการหมักกากน้ำตาลโครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
297 2559การประเมินผลผลิตข้าวในอนาคตของประเทศไทย โดย EPIC โมเดล โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
298 2559การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวในการกำจัดแคดเมียมและสังกะสีออกจากดินปนเปื้อน โครงการวิจัยอ.ณภัสนันท์พสุการัชต์ชัยทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 02/02/256001/02/2561
299 2559การพัฒนาเพาะเลี้ยงหอยทากบกพื้นเมืองเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
300 2559การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศสังคมพืชเดี่ยว กรณีศึกษาระบบนิเวศกกธูปฤาษีโครงการวิจัยดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
301 2559การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ : กรณีศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการวิจัยนางสาวอารยานอบน้อมทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 29/08/255928/04/2560
302 2559การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต 1,3 propanediol และเอทานอลจากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 19/08/255915/08/2560
303 2559นิเวศวิทยา ประชากร และแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) และชาวบ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลยโครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
304 2559แบบจำลองเพื่อประเมินผลกระทบและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเตรียมพื้นที่ถ่านหิน โครงการวิจัยดร.เพชญ์เตชรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)05/09/255904/09/2560
305 2559ผลของสารปรับปรุงดินต่อการดูดซับแคดเมียมของต้นข้าวโครงการวิจัยนายชิษณุพงศ์ประทุมทุนภายนอกศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย16/05/255916/05/2560
306 2559ผู้ประสานงานโครงการเมืองยั่งยืนโครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)10/03/255909/03/2561
307 2559แผนงานการกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/06/255931/05/2560
308 2559แผนงานการประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของรูปแบบโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าเรือปากบารา โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/05/255914/05/2560
309 2559วัสดุพืชพรรณสำหรับสวนดาดฟ้าบำรุงรักษาต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
310 2559สาเหตุการเกิดและการระบุวงปีปลอมของไม้สนเขาร่วมกับการจำแนกขอบเขตที่แท้จริงของไม้ต้นฤดูและไม้ปลายฤดูเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการศึกษาการผันแปรของสภาพภูมิอากาศและการตอบสนองต่อการเติบโตของไม้สนโครงการวิจัยอ.กฤษฎาพันธุ์ผลากิจทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/05/255930/04/2561
311 2558โครงการการจัดทำมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ของ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด01/01/255822/08/2558
312 2558โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดผลกระทบสิ่งแวด ล้อม บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด01/01/255830/12/2558
313 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติกโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)29/04/255829/04/2559
314 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 2โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)10/04/255809/06/2558
315 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 3โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)27/04/255826/06/2558
316 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 4โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)27/08/255826/10/2558
317 2558โครงการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของเหมืองทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 16/01/255816/02/2558
318 2558โครงการการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปีงบประมาณ 2558 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 13/12/255708/09/2558
319 2558โครงการการยกระดับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในเครือข่ายกลุ่มประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing HIA for ASEAN-Networks)โครงการบริการวิชาการดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ29/04/255828/04/2559
320 2558โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 4โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01/04/255801/02/2559
321 2558โครงการขยายผลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco school)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 25/03/255827/09/2558
322 2558โครงการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ISO 14001 : 2004 & OHSAS 18001 : 2007โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)09/09/255808/06/2559
323 2558โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255730/09/2558
324 2558โครงการทวนสอบ "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (CCS Plant)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด23/06/255823/06/2558
325 2558โครงการทวนสอบ "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (MMA Plant)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด22/06/255822/06/2558
326 2558โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด15/09/255815/09/2558
327 2558โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด13/08/255813/08/2558
328 2558โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท ธนภักดี จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท ธนภักดี จำกัด25/07/255825/07/2558
329 2558โครงการประเมินให้การรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 28/03/255825/07/2558
330 2558โครงการพัฒนาเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้าโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม08/01/255807/09/2558
331 2558โครงการพัฒนาโครงร่าง และเนื้อหาหลักสูตร ในด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด01/04/255830/09/2558
332 2558โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับเทศบาลสู่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมการนำเสนอข้อเสนอการดำเนินงานโครงการโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 14/01/255830/09/2558
333 2558โครงการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กันต์ปานประยูรทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 19/02/255820/04/2558
334 2558โครงการวิจัยข้อมูลฐานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสำหรับโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนของ ปตท.ในพื้นที่วังจันทร์โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)29/04/255828/04/2559
335 2558โครงการศึกษา การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น กรณีศึกษาการผลิตอ้อยโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/12/255730/09/2558
336 2558โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.เรวดีโรจนกนันท์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25/09/255824/09/2559
337 2558โครงการศึกษาปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) พื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกกรมชลประทาน30/07/255824/07/2559
338 2558โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย โครงการย่อยที่ ๒ : การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยโครงการบริการวิชาการอ.สรรพิศาศรีไตรรัตน์ทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)30/12/255725/09/2558
339 2558โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของประเทศ ภายใต้มาตรา ๖ ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Article 6 of United Nations Framework Convention on Climate Change) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28/02/255825/09/2558
340 2558โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2558โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/05/255831/12/2558
341 2558โครงการสร้างค่านิยมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ปีงบประมาณ 2558โครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 22/12/255726/09/2558
342 2558โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานที่สูญเปล่า (From Waste to Worth)โครงการบริการวิชาการดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกบริษัท สมาร์ท เวท กรุ๊ป จำกัด01/02/255830/05/2558
343 2558โครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)01/05/255831/12/2558
344 2558โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29/10/255729/10/2557
345 2558ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3 : การศึกษาวิจัยปริมาณก๊าซมีเทนในระบบข้าวนาน้ำน้อยโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)30/12/255723/01/2559
346 2558การใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลจากการหมักกากน้ำตาลโครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
347 2558การบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าวไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 14/10/255713/10/2558
348 2558การประมวลองค์ความรู้ การสื่อสารเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโครงการวิจัยดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัย--30/06/255829/06/2559
349 2558การประเมินความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศรุนแรงในพื้นที่อ่าวรูปตัว ก ต่อพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อการวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคตโครงการวิจัยผศ.ดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 11/09/255810/09/2560
350 2558การประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล25/09/255824/09/2559
351 2558การประเมินผลผลิตข้าวในอนาคตในประเทศไทย โดย EPIC โมเดล โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
352 2558การประยุกต์และการเผยแพร่แบบจำลอง EPIC ในการประเมินระบบการผลิตข้าวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของสปป.ลาว โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล02/05/255701/11/2558
353 2558การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนของปุ๋ยพืชสดในชุดดินเชียงของโครงการวิจัยอ.บรรณรัตน์ปรีดาสุทธิจิตต์ทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 15/07/255814/07/2559
354 2558การพัฒนาแบบจำลองปัจจัยด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและโอกาสทางการเงินและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกไทย: กรณีศึกษา เขตเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ท่าเรือน้ำลึกทวายโครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
355 2558การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารและมิแทเบอลิซึมของกรุงเทพมหานคร เพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นเมืองที่ยั่งยืนโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายนอกศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย09/03/255808/03/2559
356 2558การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
357 2558การสื่อสารการเกษตรเพื่อลดโลกร้อน:การสื่อสารเนื้อหาวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเข้าใจและนำไปปฎิบัติของชุมชน โครงการวิจัยดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/07/255830/06/2559
358 2558ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ ระดับน้ำทะเล และสังคมในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนช่วงสมัยโฮโลซีน: เข้าใจอดีตเพื่อการปรับตัวรับกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในอนาคต โครงการวิจัยผศ.ดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/07/255830/06/2560
359 2558คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำดื่มจากตู้กดน้ำที่ให้บริการในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐมโครงการวิจัยนายชิษณุพงศ์ประทุมทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 04/08/255803/08/2559
360 2558โครงการการประเมินความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศรุนแรงในพื้นที่อ่าวรูปตัว ก ต่อพืชเศรษฐกิจหลัก และการใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่อวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมโครงการวิจัยผศ.ดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 11/09/255811/09/2560
361 2558โครงการตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตร์เชิงระบบเพื่อความมั่นคงการเกษตรภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลวัตรสังคม กรณีศึกษา: ภาคส่วนการเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน โครงการวิจัยดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 11/09/255810/09/2560
362 2558โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทางเลือกเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในพื้นที่อ่าวตัว ก โครงการวิจัยศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 11/09/255810/09/2560
363 2558นิเวศวิทยา ประชากร และแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) และชาวบ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลยโครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
364 2558แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการวิจัยตามยุทธศาสตร์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการวิจัยนายยุทธพลผ่องพลีศาลทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 30/06/255829/06/2559
365 2558ประสิทธิภาพของถ่านชีวภาพและปุ๋ยหมักจากเศษซากพืชในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรกรรมโครงการวิจัยอ.กฤษฎาพันธุ์ผลากิจทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 15/07/255814/07/2559
366 2557โครงการ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศโครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกกรมควบคุมมลพิษ01/05/255730/04/2558
367 2557โครงการการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01/02/255727/12/2557
368 2557โครงการการจัดทำเอกสารโครงการและเผยแพร่แบบอย่างการดำเนินงานที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียนโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/06/255730/07/2557
369 2557โครงการการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัม ลาดพร้าว 101โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกบริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 29/11/255631/10/2557
370 2557โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด ประจำปี 2557โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด01/01/255730/12/2557
371 2557โครงการการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 05/02/255704/11/2557
372 2557โครงการการพัฒนาเครื่องมือการคำนวณปริมาณคาร์บอนและคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยระดับชุมชน ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานของแผนสุขภาวะชุมชนโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัยทุนภายนอกกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)01/10/255630/03/2558
373 2557โครงการการวางมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ให้กับ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)01/03/255730/11/2557
374 2557โครงการการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และจัดทำเอกสาร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล"โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กาญจนานาคะภากรทุนภายนอกศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24/04/255720/09/2557
375 2557โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการบริการวิชาการรศ.รุ่งจรัสหุตะเจริญทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
376 2557โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 19/02/255717/08/2557
377 2557โครงการจัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง Cyanide Residue Environmental Accumulation and Bio-Remediation from Gold Mining "การสะสมไซยาไนด์ในสิ่งแวดล้อมและการกำจัดทางด้านชีวภาพจากไซยาไนด์ที่เหลือจากกระบวนการผลิตทองคำ"โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 01/09/255731/08/2558
378 2557โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255630/09/2557
379 2557โครงการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนสีเขียว และการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)01/04/255727/12/2557
380 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด23/08/255723/08/2557
381 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด13/08/255713/08/2558
382 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)10/07/255710/07/2557
383 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด19/08/255719/08/2557
384 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด21/08/255721/08/2557
385 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด23/07/255723/07/2557
386 2557โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/06/255731/03/2558
387 2557โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่1 (ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)24/01/255720/09/2557
388 2557โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามโครงการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาล ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)28/05/255724/10/2557
389 2557โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2557โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/08/255731/12/2557
390 2557โครงการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่โครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ 01/05/255729/07/2557
391 2557โครงการแหล่งเรียนรู้ "อุทยานสีเขียว" ประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/06/255731/01/2558
392 2557โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรีโครงการบริการวิชาการผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี21/08/255716/02/2558
393 2557Mapping and Enhancing Natural Resource Governanace in Small Island Communities โครงการวิจัยศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกUNEP01/10/255730/04/2558
394 2557Undergraduate Student and Instructor Perspectives on Analytical Grid Rubric - referenced Laboratory Report Assessmentโครงการวิจัยอ.Trace John Lawrence Ouelletteทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 05/03/255704/03/2558
395 2557การคำนวณการกระจายของฝุ่นละอองและก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าราชบุรีโครงการวิจัยดร.เพชญ์เตชรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล18/08/255717/08/2558
396 2557การถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)07/05/255706/05/2558
397 2557การทำงานร่วมกันของแบคทีเรียและพืชในการส่งเสริมการบำบัดแคดเมียมในดินปนเปื้อนด้วยพืชและการพัฒนาเซลล์ตรึงแบคทีเรียสำหรับการเติมหัวเชื้อในดินโครงการวิจัยรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)16/06/255715/06/2560
398 2557การประเมินผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล20/11/255719/11/2558
399 2557การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมต่อสวัสดิการของบุคคลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล08/01/255707/01/2558
400 2557การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง (Admission) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการวิจัยนางสาวราตรีธรรมคำทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 24/11/255723/11/2558
401 2557การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว: การประเมินเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา จ.พิจิตรโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)12/12/255711/06/2559
402 2557การพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่รูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/07/255714/07/2558
403 2557การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255630/09/2557
404 2557การศึกษาความมีประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำธูปฤาษีในการสะสมคาร์บอนอินทรีย์และโลหะหนักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการวิจัยอ.สรรพิศาศรีไตรรัตน์ทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 05/03/255704/03/2558
405 2557การศึกษานิเวศวิทยาระดับภูมิภาพและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฏ และชะนีลูกผสมในพื้นที่ซ้อนทับโครงการวิจัยอ.NorbertoAsensioทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล11/09/255710/09/2558
406 2557การศึกษาพื้นที่อาศัย รูปแบบเส้นทางการใช้พื้นที่และอาหารของชะนีโครงการวิจัยอ.NorbertoAsensioทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255630/09/2557
407 2557การศึกษาวัฏจักรไนโตรเจนและค่าการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซค์จากดินในการเกษตร : กรณีศึกษาข้าวโพดโครงการวิจัยผศ.ดร.มณฑิรายุติธรรมทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)02/06/255701/06/2559
408 2557การศึกษาสภาพแวดล้อมบรรพกาลและการเปลี่ยนแปลงพืชพรรณของป่าพุหมู่บ้านท่ามะเดื่อ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีจากหลักฐานทางนิเวศในอดีตโครงการวิจัยผศ.ดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล09/04/255708/04/2558
409 2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการวิจัยนางสาวอุทุมพรไวฉลาดทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 04/08/255704/02/2559
410 2557ผลกระทบจากการขยายเมืองต่อระบบนิเวศหนองน้ำและประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีโครงการวิจัยดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล09/04/255708/04/2558
411 2557มหาอุทกภัยและความแห้งแล้ง:การศึกษาลักษณะและผลกระทบต่อระบบนิเวศในอดีตในลุ่มน้ำโขงตอนล่างของประเทศไทยโครงการวิจัยอ.สรรพิศาศรีไตรรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล10/11/255709/11/2558
412 2557รูปแบบการจัดการเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลของเกษตรกรในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกโครงการวิจัยอ.วิภาวรรณตินนังวัฒนาทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล15/09/255714/09/2558
413 2556โครงการการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด พื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดกาญจนบุรีโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด22/01/255616/07/2556
414 2556โครงการการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะพระทอง จังหวัดพังงา)โครงการบริการวิชาการผศ.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)21/12/255520/01/2556
415 2556โครงการการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา)โครงการบริการวิชาการผศ.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)21/12/255520/01/2556
416 2556โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด01/01/255630/12/2556
417 2556โครงการการประเมินคาร์บอนฟุต พริ้นท์ผลิตภัณฑ์ของอะซิโตน คิวมีน ฟีนอล และบิสฟีนอลเอ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด01/08/255628/02/2557
418 2556โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดนนทบุรี โครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี31/07/255626/04/2557
419 2556โครงการการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล จังหวัดระยอง ระยะที่ 3โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง01/06/255630/05/2557
420 2556โครงการการศึกษารวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)30/01/255626/09/2556
421 2556โครงการจัดทำต้นฉบับข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 25/08/255623/05/2557
422 2556โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255530/09/2556
423 2556โครงการพัฒนาโครงร่าง และเนื้อหาหลักสูตร ในด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด01/06/255631/01/2557
424 2556โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้กฎหมายด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (ปีที่ 2) ปีงบประมาณ 2556โครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 (นครปฐม)20/08/255603/12/2556
425 2556โครงการพัฒนาระบบทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)27/03/255622/10/2556
426 2556โครงการมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ปี 2556 โครงการ Energy Mind Awardโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/06/255631/12/2556
427 2556โครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)โครงการ