ลำดับปีงบ ประมาณชื่อโครงการประเภทโครงการ หัวหน้าโครงการ ประเภททุนแหล่งทุนระยะเวลา เริ่มต้นระยะเวลา สิ้นสุด
1 2566Senior technical consultant for implementing Wildlife and Protected Areas Finance Solutionsโครงการบริการวิชาการดร.บริพัตรศิริอรุณรัตน์ทุนภายนอกUnited Nations Development Programme (UNDP) 12/06/256631/12/2566
2 2566การจัดจ้างตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 21/04/256601/08/2566
3 2566การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)30/05/256630/09/2566
4 2566โครงการ Provision of Consultancy Services for the Green Office Award Implementationโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกPTTEP International Limited (Yangon Branch)25/05/256631/12/2566
5 2566โครงการ จัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2โครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/12/256519/07/2566
6 2566โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ปิยะกาญจน์เที้ยธิทรัพย์ทุนภายนอกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี 22/04/256622/03/2567
7 2566โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานีโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ปิยะกาญจน์เที้ยธิทรัพย์ทุนภายนอกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี09/02/256604/01/2567
8 2566โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงครามโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม04/03/256627/01/2567
9 2566โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 (The Power Green Camp 18) โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กฤตณะพฤกษากรทุนภายนอกบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)18/08/256630/11/2566
10 2566โครงการจ้างขับเคลื่อนกิจกรรมและประเมินการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 04/02/256601/09/2566
11 2566โครงการจ้างจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ของฝ่ายวิศกรรมบริการและอาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 04/08/256603/03/2567
12 2566โครงการจ้างวิเคราะห์ความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกในตัวอย่างก๊าซที่ปลดปล่อยจากตะกอนน้ำเสียโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15/08/256614/11/2566
13 2566โครงการจ้างส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ปี 2566โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 16/01/256615/07/2566
14 2566โครงการจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2566โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 14/02/256611/09/2566
15 2566โครงการตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11/09/256629/12/2566
16 2566โครงการตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)23/08/256631/10/2566
17 2566โครงการตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 12/09/256630/11/2566
18 2566โครงการตรวจประเมินผลการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน 5 ชุมชน โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)15/08/256614/10/2566
19 2566โครงการตรวจประเมินผลการพัฒนาชุมชนบนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)01/02/256604/04/2566
20 2566โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร22/09/256630/11/2566
21 2566โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สาขาที่1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)19/07/256631/10/2566
22 2566โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 01/05/256631/10/2566
23 2566โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเทนทอล เซอร์วิส จำกัด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเทนทอล เซอร์วิส จำกัด 27/09/256630/11/2566
24 2566โครงการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564-2567 โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 23/05/256618/11/2566
25 2566โครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปราจีนบุรีโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.วิมลสอนแจ่มทุนภายนอกกรมชลประทาน31/10/256529/03/2566
26 2566โครงการปรับปรุงดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้งและพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยเเล้งจากข้อมูลดาวเทียมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กาญจนานาคะภากรทุนภายนอกสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 14/04/256605/07/2567
27 2566โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อขอการรับรองสำนักงานสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๖โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)26/07/256625/01/2567
28 2566โครงการอบรมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 16/01/256615/04/2566
29 2566จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สำนักงานสีเขียว (Green Office) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการยาสูบแห่งประเทศไทย 15/12/256531/07/2566
30 2566ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการองค์กรสีเขียว ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA GO Standard) ปี 2566 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)18/04/256615/12/2566
31 2566หลักสูตรการยกระดับด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReLโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกการประปานครหลวง25/01/256626/01/2566
32 2566หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing for Beginners) โครงการบริการวิชาการนายธีรวุฒิชิยานนท์ทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)12/09/256614/09/2566
33 2566 Multi-scale seamless prediciton of arboviral outbreaks in Thailand (ARBOTHAI)โครงการวิจัยรศ.ดร.กาญจนานาคะภากรทุนภายนอกThe Wellcome Trust14/04/256613/04/2568
34 2566Pandemic literacy and viral zoonotic spillover risk at the frontline of disease emergence in Southeast Asia to improve pandemic preparednessโครงการวิจัยดร.บริพัตรศิริอรุณรัตน์ทุนภายนอกสหภาพยุโรป01/10/256530/09/2570
35 2566การติดตามนิเวศวิทยาประชากรและการเติบโตของวัวแดง (Bos javanicus) ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 2)โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256530/09/2566
36 2566การประเมินการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินในพื้นที่ไร่ข้าวโพดที่ เปลี่ยนแปลงจากป่าไม้ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยแม่ทะ จังหวัดลำปาง โครงการวิจัยดร.ธัญภัทรศาสตระบุรุษทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 03/07/256602/07/2567
37 2566การประเมินผลกระทบจากภัยแล้งต่อความมั่นคงด้านการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง (ปีที่ 2) โครงการวิจัยผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 06/03/256605/03/2567
38 2566การผสมผสานวิธีการใช้วิธีพืชร่วมกับแบคทีเรียเฉพาะถิ่นเพื่อเป็นแนวป้องกันสีเขียวในการป้องกันการแพร่กระจายโลหะหนักจากพื้นที่กำจัดขยะชุมชนโครงการวิจัยรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256530/09/2566
39 2566การพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำทิ้งจากกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็กโครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256530/09/2566
40 2566การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซด์เพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียในกระบวนการสังเคราะห์แสงเทียมโครงการวิจัยผศ.ดร.เพียงใจพีระเกียรติขจรทุนภายในทุนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล01/07/256630/06/2568
41 2566การเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)12/04/256611/04/2567
42 2566การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสีเขียวของภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวโครงการวิจัยผศ.ดร.กฤตณะพฤกษากรทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)21/10/256520/02/2566
43 2566การศึกษาข้อมูลเมตาโบโลมิกส์ของการผลิตมีเทนจากน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกโครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในทุนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล01/09/256631/08/2568
44 2566การศึกษามวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่างๆ ของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อปรับใช้เป็นระดับอ้างอิงในการให้ปุ๋ย กรณีศึกษาดินเนื้อปูนโครงการวิจัยผศ.ดร.วันวิสาข์ปั้นศักดิ์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 15/02/256614/02/2567
45 2566ความเชื่อมโยงของการให้คุณค่าต่อทรัพยากรชายฝั่งและนิเวศบริการของชาวประมงชายฝั่งและชาวประมงพื้นบ้านกับรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์โครงการวิจัยดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256530/09/2566
46 2566อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต่อสัณฐานวิทยาของไซเลมตลอดฤดูกาลเติบโต: ข้อมูลเชิงลึกจากกายวิภาคของวงปีไม้ในระยะยาวในไม้สนเขตร้อนชื้นของประเทศไทย (ระยะที่ 2) โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256530/09/2566
47 2566ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล อื่นๆรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ--01/10/256530/09/2566
48 2565Dry Season Pilots of the Mekong River Commission Protocols on Riverine Plastic Monitoring Programme (RPM)โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัยทุนภายนอกสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำ15/11/256431/12/2564
49 2565One Health Training for in-service Natural Resource Management and Environment Sector Professionals (forestry, wildlife, biodiversity & ecosystems)โครงการบริการวิชาการดร.บริพัตรศิริอรุณรัตน์ทุนภายนอกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 15/11/256430/06/2565
50 2565Wet Season Pilots of the Mekong River Commission Protocols on Riverine Plastic Monitoring Programme (RPM) in Thailandโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัยทุนภายนอกสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำ08/08/256531/12/2565
51 2565การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ทโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกบริษัท อัครรัฐนันท์ จำกัด 15/08/256503/11/2566
52 2565การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียน Green office ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา01/07/256531/10/2565
53 2565การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)19/10/256419/10/2564
54 2565การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล15/11/256415/11/2564
55 2565โครงการ MEA GO และสำรวจทัศนคติพฤติกรรมการใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการของเสีย และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)08/09/256531/03/2566
56 2565โครงการ ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะสิ้นสุดแผน : แนวทางปฏิบัติที่ดีในการติดตามผลและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการบริการวิชาการดร.บริพัตรศิริอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)30/12/256426/08/2565
57 2565โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ บริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)20/09/256519/01/2566
58 2565โครงการการวิเคราะห์ดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กาญจนานาคะภากรทุนภายนอกสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 21/12/256416/10/2565
59 2565โครงการการศึกษาหลักฐานและให้ความเห็นเชิงวิชาการข้อมูลรังวัดพื้นที่เหมือง บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด โครงการบริการวิชาการดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุทุนภายนอกบริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด 15/11/256430/11/2564
60 2565โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย19/02/256505/09/2565
61 2565โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก) โครงการบริการวิชาการดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก16/09/256505/10/2565
62 2565โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The Power Green Camp 17) โครงการบริการวิชาการดร.ธัญภัทรศาสตระบุรุษทุนภายนอกบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)12/07/256530/11/2565
63 2565โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 2 การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)26/11/256422/08/2565
64 2565โครงการจ้างสำรวจพื้นที่สีเขียว มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 20/07/256519/12/2565
65 2565โครงการด้านสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรการวิจัยกับต่างปะรเทศเพื่อเป้าหมาย SDGs ภายใต้หัวข้อเรื่อง รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular-Green Economy Model BDG)ของประเทศไทยการส่งเสริมองค์ความรู้ศักยภาพและความตระหนักถึงความสำคัญของBCGสำหรับภาคส่วนในการการขับเคลื่อน BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)31/03/256525/11/2565
66 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 01/07/256531/10/2565
67 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา01/07/256531/10/2565
68 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา01/07/256531/10/2565
69 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะวิทยาศาสตร์ พะเยาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา11/07/256531/10/2565
70 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พะเยาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา18/07/256531/10/2565
71 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา01/07/256531/10/2565
72 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของงานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา11/07/256530/09/2565
73 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของเทศบาลตำบลทับมาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกเทศบาลตำบลทับมา18/07/256530/09/2565
74 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 29/06/256531/10/2565
75 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดระนองโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)06/07/256531/10/2565
76 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล01/07/256531/10/2565
77 2565โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้27/07/256530/09/2565
78 2565โครงการติดตามประเมินผลผลิตและผลลัพธ์โครงการที่สนับสนุนชุมชน โดยวิธีคัดเลือกโครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 18/03/256512/11/2565
79 2565โครงการนำร่องการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย โครงการบริการวิชาการดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุทุนภายนอกการยางแห่งประเทศไทย28/04/256524/11/2565
80 2565โครงการประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษที่จะระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีน โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 (นครปฐม)03/02/256502/09/2565
81 2565โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อขอการรับรองสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)31/05/256530/12/2565
82 2565การจัดทำบัญชีการระบายมลพิษแอมโมเนียซึ่งเป็นสารตั้งต้นทุติยภูมิก่อให้เกิด PM2.5 จากกิจกรรมของมนุษย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโครงการวิจัยผศ.ดร.จิรทยาเริ่มมนตรีทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256430/09/2565
83 2565การจัดทำแผนผังภูมินิเวศแหล่งฟอสซิลเขาน้อยและป่าพน อุทยานธรณีโลกสตูลโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)21/04/256520/04/2566
84 2565การติดตามนิเวศวิทยาประชากรและการเติบโตของวัวแดง (Bos javanicus) ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256430/09/2565
85 2565การประเมินความมั่นคงทางอาหารภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำแม่จาง จังหวัดลำปางโครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 28/01/256527/01/2566
86 2565การประเมินประสิทธิภาพของ CMIP6 GCMs เพื่อจำลองอุณหภูมิและฝนในอดีตบริเวณพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการวิจัยผศ.ดร.กฤตณะพฤกษากรทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 25/01/256524/01/2566
87 2565การปรากฏและการกระจายของละองละมั่ง ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)14/03/256513/03/2566
88 2565การยกระดับศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวเช่าเหมาลำยอร์ชเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 16/11/256415/11/2565
89 2565การวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเล : การประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โครงการวิจัยศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)29/04/256528/04/2566
90 2565การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน โครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 01/10/256430/09/2565
91 2565การศึกษาช้างป่าแบบบูรณาการเพื่อลดผลกระทบความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการวิจัยดร.บริพัตรศิริอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)30/09/256529/09/2566
92 2565การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนชุมชนเกษตรในเมืองสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน: มิติความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรน้ำ -พลังงาน - อาหาร -คน โครงการวิจัยผศ.ดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)15/03/256514/03/2568
93 2565โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัวแดง (Bos javanicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ของมหาวิทยาลัยมหิดลโครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)01/10/256430/09/2567
94 2565ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลต่อพลวัตป่าชายเลน สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ในสมัยโฮโลซีน: นัยที่เกี่ยวเนื่องกับการกักเก็บคาร์บอนระยะยาวของชายฝั่งอันดามัน ประเทศไทยโครงการวิจัยผศ.ดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/12/256430/11/2565
95 2565ผลกระทบของไฟต่อคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพ และจุลชีววิทยาของดินในพื้นที่ทำไร่หมุนเวียนบริเวณลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โครงการวิจัยรศ.ดร.นพพลอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานปลัดกรทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๋ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 10/03/256509/03/2567
96 2565อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต่อสัณฐานวิทยาของไซเลมตลอดฤดูกาลเติบโต: ข้อมูลเชิงลึกจากกายวิภาคของวงปีไม้ในระยะยาวในไม้สนเขตร้อนชื้นของประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256430/09/2565
97 2565ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดลอื่นๆรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ--01/10/256430/09/2565
98 2564 โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกบริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรซ จำกัด 01/03/256431/07/2564
99 2564การตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว Green officeโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล14/09/256414/09/2564
100 2564การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 30/08/256430/08/2564
101 2564การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2564 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้30/08/256430/08/2564
102 2564การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด 07/09/256407/09/2564
103 2564การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2564โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้15/07/256415/09/2564
104 2564โครงการ Climate Action Leader Forum โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)12/05/256412/09/2564
105 2564โครงการ จ้างบุคคลภายนอกตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2564โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/09/256415/12/2564
106 2564โครงการการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อสร้างอาคารศูนย์เฉพาะโรคหัวใจ มะเร็งและรังสิวินิจฉัย 10 ชั้น / โครงการอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีโครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี16/11/256315/09/2564
107 2564โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด 01/10/256328/02/2564
108 2564โครงการการระบายก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และกรดกำมะถัน โครงการบริการวิชาการดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุทุนภายนอกศาลแพ่ง01/09/256430/04/2565
109 2564โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย15/02/256430/09/2564
110 2564โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 01/04/256430/06/2565
111 2564โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp รุ่นที่ 16) โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กฤตณะพฤกษากรทุนภายนอกบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)20/08/256431/12/2564
112 2564โครงการจัดทำเนื้อหารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (SD Report)โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/03/256430/09/2564
113 2564โครงการจัดทำระบบการจัดการสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ (ZooMS) โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 22/07/256427/04/2565
114 2564โครงการจ้างตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25/08/256425/08/2564
115 2564โครงการด้านสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : การใช้ประโยชน์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (DBAR) ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยด้าน SDGs กับต่างประเทศโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)26/05/256426/10/2564
116 2564โครงการตรวจประเมินผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)01/04/256426/11/2564
117 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 14/09/256414/09/2564
118 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด (โครงการ เอส 1) จ.กำแพงเพชร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)28/10/256328/10/2563
119 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)10/09/256410/09/2564
120 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 01/09/256401/09/2564
121 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สาขาที่ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)11/11/256311/11/2563
122 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2113/11/256313/11/2563
123 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 19/10/256419/10/2564
124 2564โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)31/08/256431/08/2564
125 2564โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)19/10/256330/09/2564
126 2564โครงการทดสอบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและสาหร่ายของแผ่นฟิล์มโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)01/11/256325/12/2563
127 2564โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 16/07/256416/07/2564
128 2564โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)15/06/256414/10/2564
129 2564โครงการวิเคราะห์ความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสวนยางพาราโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31/05/256430/05/2565
130 2564โครงการศึกษาความเหมาะสมในการคัดเลือกต้นไม้และการบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)31/05/256425/06/2564
131 2564โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 30/01/256426/09/2564
132 2564โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/07/256431/08/2564
133 2564โครงการอบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศและวิเคราะห์ข้อมูลการ จัดการพื้นที่ฝั่งกลบขยะมูลฝอยโครงการบริการวิชาการดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 (นนทบุรี)08/09/256410/09/2564
134 2564จ้างจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะ ชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ.2563 โครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์01/05/256431/08/2564
135 2564ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์ของโรงงานไพ่ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตร29/09/256427/03/2565
136 2564A comparison between machine learning methods and statistical techniques for mapping groundwater salinity distribution in Thailand’s coastal aquifersโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/09/256431/08/2565
137 2564การใช้พื้นที่ซ้อนทับระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) และชุมชน และการพัฒนาระบบเตือนภัยในภาคตะวันออกของประเทศไทย โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256330/09/2564
138 2564การประเมินทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตรโครงการวิจัยรศ.ดร.นพพลอรุณรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/04/256431/03/2565
139 2564การประเมินผลกระทบจากภัยแล้งต่อความมั่นคงด้านการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง โครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 02/08/256401/08/2565
140 2564การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนยางพารา ภาคตะวันออกของประเทศไทยโครงการวิจัยผศ.ดร.มณฑิรายุติธรรมทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)26/04/256425/10/2565
141 2564การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 01/04/256431/03/2565
142 2564การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานโครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)06/08/256405/08/2565
143 2564การพัฒนาระบบคาดการณ์และแจ้งเตือนการแพร่กระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดลำปาง โครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)21/04/256420/10/2565
144 2564การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซด์เพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากน้ำเสียในกระบวนการสังเคราะห์แสงเทียมโครงการวิจัยผศ.ดร.เพียงใจพีระเกียรติขจรทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/04/256431/03/2565
145 2564การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินระบบเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 5G เพื่อการจัดการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโครงการวิจัยดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256330/09/2564
146 2564การศึกษา และวิเคราะห์เชิงระบบของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีผลต่อการหนุนเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG โครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/06/256414/06/2565
147 2564โครงการรัฐสภาสีเขียว: เส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)26/04/256425/10/2565
148 2564นวัตกรรมต้นแบบถังดักไขมันเพื่อกำจัดไขมันแปรรูปอาหารและอาหารเหลือทิ้ง โครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 30/07/256429/07/2565
149 2564แผนงานการศึกษากลไกทางการเงินสำหรับการบริหารจัดการมรดกทางธรรมชาติ เพื่อความท่องเที่ยวบนความยั่งยืนโครงการวิจัยผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 01/04/256431/03/2565
150 2564พฤติกรรมเชิงลึกของเกษตรกรและคนในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรปลอดการเผา โครงการวิจัยนางสาวสุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 01/10/256330/09/2564
151 2564เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการวิจัยผศ.ดร.กันต์ปานประยูรทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)17/03/256416/03/2564
152 2563 โครงการจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2563โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 24/01/256329/09/2563
153 2563การจัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ระยะยาว 3 ปี (2564-2566) โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 21/04/256316/11/2563
154 2563การวิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในห้องปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (RECOFTC)18/04/256325/06/2563
155 2563โครงการ HMMT Eco Forest Learning Center โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)01/03/256302/12/2568
156 2563โครงการ ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 01/09/256329/05/2564
157 2563โครงการการตรวจประเมินเบื้องต้นสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด (โครงการ เอส1) จ.กำแพงเพชร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)20/08/256320/08/2563
158 2563โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20/10/256320/10/2563
159 2563โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์16/10/256313/11/2563
160 2563โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกโรงพยาบาลค่ายสุรนารี09/09/256309/09/2563
161 2563โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดโครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด01/06/256330/09/2563
162 2563โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 9โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 23/03/256322/09/2563
163 2563โครงการจัดทำเนื้อหารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (SD Report) โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/03/256330/09/2563
164 2563โครงการจ้างทำหนังสือคู่มือการติดตามและประเมินผลพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 28/05/256327/07/2563
165 2563โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2563โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/256230/09/2563
166 2563โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 22/07/256322/07/2563
167 2563โครงการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 21/11/256231/05/2563
168 2563โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ระยะที่ 2 คลองเจดีย์บูชา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 (นครปฐม)22/01/256319/08/2563
169 2563โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)01/11/256228/02/2563
170 2563โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2562โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)01/11/256231/01/2563
171 2563โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)15/06/256314/02/2564
172 2563โครงการวิเคราะห์ความเข้มข้นก๊าชเรือนกระจก โครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15/04/256324/04/2564
173 2563โครงการวิเคราะห์แผนและร่างนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Sustainable Policy) โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/08/256331/03/2564
174 2563โครงการศึกษาข้อมูลบัญชีรายการและการใช้ประโยชน์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ แนวโน้มและศักยภาพการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 02/06/256328/01/2564
175 2563โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ของ กรมชลประทานโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 01/06/256311/09/2563
176 2563โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 20/05/256314/01/2564
177 2563จ้างตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2563 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/07/256315/12/2563
178 2563ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินสถานการณ์และคาดการณ์พิบัติภัยน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำแม่สาย-น้ำรวกโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 28/02/256301/01/2564
179 2563การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนในอุทยานธรณีโลกสตูลโครงการวิจัยผศ.ดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)13/03/256312/03/2564
180 2563การประเมินการกักเก็บคาร์บอนและการผลิตออกซิเจนของต้นไม้ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน และลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายนอกศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย26/05/256325/05/2564
181 2563การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน พลาสติกชีวภาพ และปุ๋ยอัดเม็ดจากน้ำกากส่าร่วมกับกากยีสต์ โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)03/09/256302/03/2565
182 2563การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยสภาพภูมิประเทศแบบคาสต์ ระบบถ้ำ และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรณี ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 01/07/256330/06/2564
183 2563การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)31/08/256302/03/2565
184 2563การเพิ่มมูลค่าการค้าข้ามแดนทางบก ระหว่างไทย-มาเลเซีย ที่ด่านสะเดา โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)29/09/256328/09/2564
185 2563ทดสอบระบบโครงการวิจัยนางสวัสดิรักษ์ใสงามทุนภายนอกกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)10/01/256330/09/2564
186 2563นิเวศวิทยาและประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 01/04/256331/03/2564
187 2563แนวทางป่าประชารัฐเพื่อลดการเกิดและลุกลามของไฟป่าดอยพระบาท จังหวัดลำปาง โครงการวิจัยผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)28/09/256327/06/2565
188 2563ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและประมาณการผลผลิตแบบแม่นยำสำหรับการปลูกอ้อย โครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)03/09/256302/03/2565
189 2562ADB TA-9204 THA: Strengthening Integrated Water Resource Planning and Management at River Basin Level: Strategic Environmental Assessment (SEA) of Rayong Province and Khlong Yai River Basin Development and Revision of Thai Draft SEA Guidelinesโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกInternational Centre for Environmental Management (ICEM) 01/03/256210/07/2562
190 2562Baseline and Biodiversity Monitoring Surveys for the ASEAN Flyway Network Sitesโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ปิยะกาญจน์เที้ยธิทรัพย์ทุนภายนอกASEAN Centre for Biodiversity: ACB14/03/256230/06/2562
191 2562Survey and Database Development for Wildlife and Habitat in Tung Yai Naresuan West โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกUnited Nations Development Programme (UNDP) 01/06/256210/12/2562
192 2562การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด16/09/256216/09/2562
193 2562โครงการ English-Thai Technical Translatorโครงการบริการวิชาการอ.ภัทราวุธพุสิงห์ทุนภายนอกUnited Nations Development Programme (UNDP) 22/02/256210/03/2562
194 2562โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร11/09/256211/09/2562
195 2562โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)05/09/256206/09/2562
196 2562โครงการการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ของพื้นที่คลองซอยที่เชื่อมกับคลองดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 02/04/256230/07/2562
197 2562โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน โครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม16/02/256213/09/2562
198 2562โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 8 โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01/04/256230/11/2562
199 2562โครงการจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (SD Report) โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/02/256230/09/2562
200 2562โครงการจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/01/256225/10/2562
201 2562โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/256130/09/2562
202 2562โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0โครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม25/12/256224/12/2563
203 2562โครงการทดสอบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของแผ่นฟิล์มโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)05/08/256230/08/2562
204 2562โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 08/08/256208/08/2562
205 2562โครงการฝึกอบรมและตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)10/05/256210/05/2562
206 2562โครงการพัฒนาความยั่งยืนเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 31/10/256231/03/2563
207 2562โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ระยะที่ 1 คลองเจดีย์บูชา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 (นครปฐม)19/06/256208/08/2562
208 2562โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรีโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 22/01/256215/09/2562
209 2562จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้กรอบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ในจังหวัดตราดโครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน01/09/256230/09/2562
210 2562โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2562โครงการบริการวิชาการดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร19/04/256210/05/2562
211 2562An assessment of Climate in the past millennium in nortwest Thailand by using evidence from archeological site โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/11/256131/10/2562
212 2562การจัดการเขตพื้นที่ปลูกข้าวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 05/11/256106/11/2562
213 2562การจัดการความรู้การทำนาแปลงใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)17/10/256116/08/2562
214 2562การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการพันธุ์ข้าว และกระบวนการจัดการเครือข่ายของ Young Smart Farmer เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโครงการวิจัยรศ.ดร.นพพลอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)11/03/256210/03/2563
215 2562การประเมินและเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการจัดการของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มของเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ สู่ทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการวิจัยรศ.ดร.นพพลอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 26/10/256128/12/2562
216 2562การประยุกต์ใช้มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เพื่อลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 28/06/256227/08/2563
217 2562การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วมระหว่างน้ำกากส่าและกากยีสต์โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
218 2562การพัฒนาการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็ก โครงการวิจัยนายวรงค์บุญเชิดชูทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 01/11/256131/10/2562
219 2562การพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โครงการวิจัยผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/08/256229/08/2563
220 2562การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงครั่งและการเพิ่มมูลค่าผลไม้เศรษฐกิจและยางพาราด้วยผลิตภัณฑ์จากครั่ง โครงการวิจัยผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
221 2562การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการขยะและน้ำเสียแบบบูรณาการทุกภาคส่วนบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการวิจัยผศ.ดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/08/256229/08/2563
222 2562การส่งเสริมการบำบัดเชิงชีวภาพของน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำทะเลโดยสารกระจายคราบน้ำมันจากสารลดแรงตึงผิวชีวภาพร่วมกับสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์โครงการวิจัยดร.วิชญารงค์สยามานนท์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/06/256231/05/2563
223 2562การสร้างภาพฉายสิ่งแวดล้อมในอดีตสมัยวัฒนธรรมโลงไม้โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/04/256229/04/2565
224 2562การสื่อสารเพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่เผชิญปัญหาหมอกควันโครงการวิจัยผศ.ดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/03/256228/02/2564
225 2562ความมั่นคงด้านน้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาเพชรบุรีตอนล่างโครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 21/12/256120/12/2562
226 2562ความหลากหลายของพรรณไม้และโครงสร้างของสังคมพืชบนภูเขาหินปูนบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/01/256231/12/2562
227 2562โครงการการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟเพื่อยกระดับสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟระดับโลก (ปีที่ 1)โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/12/256130/11/2562
228 2562โครงการพัฒนาเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
229 2562โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการวิจัยผลกระทบจากแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำโครงการวิจัยดร.เพชญ์เตชรัตน์--23/09/256222/03/2563
230 2562นิเวศวิทยาและประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 2562โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
231 2562ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและประมาณการผลผลิตแบบแม่นยำสำหรับการปลูกอ้อยโครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
232 2561โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิรูปอุตสาหกรรม”ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม22/02/256125/09/2561
233 2561โครงการ “ตรวจประเมินเบื้องต้นรับรองมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม”โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)04/09/256104/09/2561
234 2561โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 7โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)31/03/256125/12/2561
235 2561โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 7โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)13/03/256125/12/2561
236 2561โครงการการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี02/02/256131/07/2561
237 2561โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 03/01/256127/10/2561
238 2561โครงการจ้างสังเคราะห์และจัดทำองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยสำหรับกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 โครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 03/03/256129/06/2561
239 2561โครงการจ้างสำรวจการใช้ประโยชน์ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของชุมชนชายฝั่งอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก01/08/256129/03/2562
240 2561โครงการตรวจประเมินเบื้องต้นโครงการสำนักงานสีเขียว Green office awaed Pre-assessmentโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)25/04/256125/05/2561
241 2561โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/256030/09/2561
242 2561โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 30/05/256130/05/2561
243 2561โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ.ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2561โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)23/07/256122/02/2562
244 2561โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2560โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)14/03/256113/08/2561
245 2561โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)27/02/256123/11/2561
246 2561โครงการศึกษาผลของสารสกัดธรรมชาติต่อการสร้างฮอร์โมนเพศ และการพัฒนาของนกพิราบ (Columba livia) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 03/08/256129/04/2562
247 2561โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 21/03/256130/09/2561
248 2561จ้างจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (MU Sustainability)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล18/06/256111/04/2562
249 2561ประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) ปี 2561โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 16/03/256120/11/2561
250 2561โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2561โครงการบริการวิชาการดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร23/04/256111/05/2561
251 2561การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วมระหว่างน้ำกากส่าและกากยีสต์โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดา--01/10/256030/09/2561
252 2561การพัฒนาประสิทธิภาพสารไล่แมลงจากสารสกัดสาบเสือ และหญ้าดอกขาว เพื่อควบคุมหนอนใยผักแบบชีววิถี ในการปลูกผักกินใบโครงการวิจัยนางสาวลัดดาเสียงอ่อนทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 28/08/256127/08/2562
253 2561การวิเคราะห์ทางเลือกการปรับตัวของชาวนาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:การประเมินด้านเศรษฐกิจและนิเวศเกษตรโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/02/256115/04/2562
254 2561การศึกษาระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารกับการค้าระหว่างประเทศภายใต้กฏระเบียบใหม่โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/02/256114/02/2562
255 2561ความพึงพอใจของผู้เขียนในการตัดสินใจเลือกส่งบทความเข้ารับการติพิมพ์ในวารสาร Environment and natural Resources Journal โครงการวิจัยนางสาวอิสรีย์อภิญญาทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 01/08/256131/07/2562
256 2561เครื่องมือตรวจติดตามและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสาหร่ายในน้ำดิบของระบบผลิตน้ำประปาโครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกการประปานครหลวง10/05/256109/05/2562
257 2561โครงการเทิดพระเกียรติเพื่อศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนโครงการวิจัยรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256030/09/2561
258 2561โครงการศึกษาผลกระทบด้านขยะและน้ำเสียบริเวณพื้นที่เขตชายแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/03/256129/01/2562
259 2561ชายฝั่งทะเลไทย: ความเปราะบาง ความยืดหยุ่น และการปรับตัวของบริเวณชายฝั่งทะเลไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.กาญจนานาคะภากรทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)28/09/256127/09/2564
260 2561ชุดโครงการเมืองยั่งยืนโครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)10/04/256109/04/2563
261 2561นิเวศวิทยาและประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 2561โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256030/09/2561
262 2561ปฏิสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน สิ่งแวดล้อม และมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตามแนวทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในสมัยโฮโลซีน โครงการวิจัยผศ.ดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)02/05/256101/05/2562
263 2561ผู้สูงอายุ การแยกตัวจากสังคม ความว้าเหว่ สุขภาพ การดูแลทางสังคมและความมีอายุยืนยาว : การศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากกรณีศึกษาในประเทศไทยและอินเดียโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)31/12/256007/01/2561
264 2561แผนงานการยกระดับมาตรฐานกาแฟไทยเพื่อความสามารถทางการแข่งขันภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/10/256030/09/2561
265 2561พลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากกระบวนการหมักย่อยร่วมระหว่างกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไปโอดีเซลล์สาหร่ายโครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)02/05/256101/05/2563
266 2560การสื่อสารเพื่อการปรับตัวและการมีส่วนร่วมในการจัดการชายฝั่ง กรณีศึกษาจ.ชุมพร-ผศ.ดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
267 2560Restoration of Biodiversity at BMW Site, Rayong Province, Thailandโครงการบริการวิชาการดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายนอกBMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.20/10/255830/10/2559
268 2560การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย “3R ประชารัฐโครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี20/08/256019/03/2561
269 2560การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Standard)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28/12/256025/06/2560
270 2560กิจกรรมการบูรณาการด้วยการประยุกต์งานวิจัยในการส่งเสริมศักยภาพการผลิต SMEs สมุนไพรโครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม13/07/256024/12/2560
271 2560กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดโครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม14/06/256013/06/2561
272 2560โครงการการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด เพิ่มเติมส่วนขยายโรงงานฟีนอล 2โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด13/05/256030/01/2560
273 2560โครงการการติดตามตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการฝายอย่างยั่งยืนโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม13/07/256012/07/2561
274 2560โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาชาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)22/09/256022/09/2560
275 2560โครงการจ้างรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลสอบถามการใช้ประโยขน์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนชายฝั่งอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดโครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน11/07/256010/04/2561
276 2560โครงการจ้างสำรวจการใช้ประโยขน์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนชายฝั่งอำเภอเมืองจังหวัดตราดโครงการบริการวิชาการศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก01/10/256030/05/2561
277 2560โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/03/256030/03/2560
278 2560โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)02/12/255930/09/2560
279 2560โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)02/12/256030/09/2560
280 2560โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)17/07/256017/07/2560
281 2560โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 26/04/256026/04/2560
282 2560โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 20/12/255916/09/2559
283 2560โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2560โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 31/03/256030/09/2560
284 2560โครงการพัฒนาศักยภาพและการจัดการข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
285 2560โครงการวิจัยโรงเรียนสุขภาวะโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 30/12/255930/06/2559
286 2560โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมโครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 01/02/256030/11/2560
287 2560โครงการส่งเสริมกิจกรรมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน ภายใต้แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (MU Sastainability)โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/04/256031/12/2560
288 2560จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 13/03/256012/10/2560
289 2560จ้างตรวจประเมินพื้นที่ 5ส และเสนอแนะข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรม 5ส ของการไฟฟ้านครหลวง ตามมาตรฐานกลางและเกณฑ์การตรวจประเมินพื้นที่ ๕สโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)21/08/256020/11/2560
290 2560รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการส่วนต่อขยายทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ส่วนขยายโซน C)โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)14/07/256031/03/2561
291 2560การใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลจากการหมักกากน้ำตาลโครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
292 2560การใช้พืชพลังงานในการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลจาก น้ำมันพืชใช้แล้ว โครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
293 2560การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธ์และเกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/11/255916/11/2560
294 2560การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองขนาดเล็กสู่อากาศจากกิจกรรมการเผากำจัดขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โครงการวิจัยผศ.ดร.จิรทยาเริ่มมนตรีทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/07/256030/06/2561
295 2560การผลิตก๊าชไฮโดรเจนและก๊าชมีเทนจากกระบวนการหมักย่อยร่วมของกากเซลล์สาหร่ายและกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 03/11/255902/11/2560
296 2560การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากกระบวนการหมักย่อยร่วมของกากเซลล์สาหร่ายและกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล03/11/255903/11/2560
297 2560การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำทิ้งกระบวนการหมักไร้แสงด้วยเซลล์อิเล้กโทรไลซิสจุลชีพโครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายนอกเครือข่ายพันธมิตรการวิจัย คลัสเตอร์พลังงาน (RUN)01/04/256031/03/2561
298 2560การพัฒนาระบบอัตโนมัติของอากาศยานไร้คนขับสำหรับพ่นสารอินทรีย์ทางใบสำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะม่วงสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกโครงการวิจัยดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)17/07/256016/03/2561
299 2560การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการจัดการพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย โครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25/07/256024/03/2561
300 2560การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารและประสิทธิภาพทางนิเวศในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล10/01/255930/09/2560
301 2560การศึกษานิเวศวิทยาระดับภูมิภาพและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสมในพื้นที่ซ้อนทับ 2560โครงการวิจัยอ.NorbertoAsensioทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
302 2560การสังเคราะห์ตัวแบบเมืองน่าอยู่จังหวัดลำปาง ศึกษาวิเคราะห์พลวัตรระบบแวดล้อมและทัศนภาพยุทธศาสตร์สู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทสากลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิจัยดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
303 2560การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในวัดป่า กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีโครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
304 2560นิเวศวิทยา ประชากร และแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) และชาวบ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
305 2560ประสิทธิภาพของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่ใช้แผ่นเหล็กสำเร็จรูปเป็นวัสดุปูพื้นโครงการวิจัยผศ.ดร.กันต์ปานประยูรทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
306 2560พฤติกรรมวัฎภาคและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวภาพผสมจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว แอลกอฮอล์และดีเซล โดยใช้เทคนิคการเกิดอิมัลชั่นด้วยสารลดแรงตึงผิวโครงการวิจัยผศ.ดร.ณภัสนันท์พสุการัชต์ชัยทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
307 2560วัสดุพืชพรรณสำหรับสวนดาดฟ้าบำรุงรักษาต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
308 2559โครงการการจัดทำกิจกรรมการชดเชยคาร์บอนของบริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด เพื่อขอใช้เครื่องหมายรับรองการชดเชยคาร์บอนโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด15/06/255930/11/2559
309 2559โครงการการดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจัดทำแผนขยายผลการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)22/03/255923/05/2559
310 2559โครงการการตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)06/06/255916/06/2559
311 2559โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2559โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด01/01/255931/12/2559
312 2559โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ ๕โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)08/03/255925/07/2559
313 2559โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 6โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
314 2559โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 5 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01/03/255931/12/2559
315 2559โครงการจัดทำเกณฑ์การจัดระดับความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)09/08/255904/02/2560
316 2559โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคริสเตียน ในที่ดินแปลงศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย01/01/255901/07/2559
317 2559โครงการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่เกาะต่างๆ (เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล) โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)24/06/255923/11/2559
318 2559โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (โครงการต่อเนื่อง-ปี58)โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255830/09/2559
319 2559โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)11/11/256007/07/2560
320 2559โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 10/12/256004/09/2560
321 2559โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 10/12/255804/09/2559
322 2559โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)09/06/255909/06/2559
323 2559โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 29/06/255929/06/2559
324 2559โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด30/06/255930/06/2559
325 2559โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และต้นทุน-ผลประโยชน์จากกิจกรรมการลดการเผาตอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่โล่งเชิงเศรษฐศาสตร์โครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม02/02/255929/08/2559
326 2559โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2559โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 24/12/255818/02/2559
327 2559โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 01/12/255827/07/2559
328 2559โครงการพัฒนาหลักสูตรนิเวศท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษารอบพื้นที่โครงการป่าวังจันทร์โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)04/07/255915/12/2559
329 2559โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างทีมงานผู้ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม (Green Office Auditors) อย่างยั่งยืนโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)15/09/255914/03/2560
330 2559โครงการวิเคราะห์ความเข้มข้นก๊าชเรือนกระจกโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น02/05/255931/07/2559
331 2559โครงการศึกษา การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น กรณีศึกษาการผลิตอ้อยโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม29/12/255828/09/2559
332 2559โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2559โครงการบริการวิชาการอ.กฤษฎาพันธุ์ผลากิจทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)30/12/255828/10/2559
333 2559โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี11/02/255907/09/2559
334 2559Estimation of carbon sources and sinks in Metropolitan city using remote sensing techniques: a case study of Bangkok, Thailandโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/05/255930/04/2560
335 2559กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่นโครงการวิจัยผศ.ดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 01/10/2558 
336 2559การกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/06/255931/05/2560
337 2559การใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลจากการหมักกากน้ำตาลโครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
338 2559การประเมินผลผลิตข้าวในอนาคตของประเทศไทย โดย EPIC โมเดล โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
339 2559การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวในการกำจัดแคดเมียมและสังกะสีออกจากดินปนเปื้อน โครงการวิจัยผศ.ดร.ณภัสนันท์พสุการัชต์ชัยทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 02/02/256001/02/2561
340 2559การพัฒนาเพาะเลี้ยงหอยทากบกพื้นเมืองเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
341 2559การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศสังคมพืชเดี่ยว กรณีศึกษาระบบนิเวศกกธูปฤาษีโครงการวิจัยดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
342 2559การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ : กรณีศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการวิจัยนางสาวอารยานอบน้อมทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 29/08/255928/04/2560
343 2559การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต 1,3 propanediol และเอทานอลจากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 19/08/255915/08/2560
344 2559นิเวศวิทยา ประชากร และแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) และชาวบ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลยโครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
345 2559แบบจำลองเพื่อประเมินผลกระทบและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเตรียมพื้นที่ถ่านหิน โครงการวิจัยดร.เพชญ์เตชรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)05/09/255904/09/2560
346 2559ผลของสารปรับปรุงดินต่อการดูดซับแคดเมียมของต้นข้าวโครงการวิจัยนายชิษณุพงศ์ประทุมทุนภายนอกศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย16/05/255916/05/2560
347 2559ผู้ประสานงานโครงการเมืองยั่งยืนโครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)10/03/255909/03/2561
348 2559แผนงานการกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/06/255931/05/2560
349 2559แผนงานการประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของรูปแบบโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าเรือปากบารา โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/05/255914/05/2560
350 2559วัสดุพืชพรรณสำหรับสวนดาดฟ้าบำรุงรักษาต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
351 2559สาเหตุการเกิดและการระบุวงปีปลอมของไม้สนเขาร่วมกับการจำแนกขอบเขตที่แท้จริงของไม้ต้นฤดูและไม้ปลายฤดูเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการศึกษาการผันแปรของสภาพภูมิอากาศและการตอบสนองต่อการเติบโตของไม้สนโครงการวิจัยอ.กฤษฎาพันธุ์ผลากิจทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/05/255930/04/2561
352 2558โครงการการจัดทำมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ของ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด01/01/255822/08/2558
353 2558โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดผลกระทบสิ่งแวด ล้อม บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด01/01/255830/12/2558
354 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติกโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)29/04/255829/04/2559
355 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 2โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)10/04/255809/06/2558
356 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 3โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)27/04/255826/06/2558
357 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 4โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)27/08/255826/10/2558
358 2558โครงการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของเหมืองทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 16/01/255816/02/2558
359 2558โครงการการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปีงบประมาณ 2558 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 13/12/255708/09/2558
360 2558โครงการการยกระดับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในเครือข่ายกลุ่มประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing HIA for ASEAN-Networks)โครงการบริการวิชาการดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ29/04/255828/04/2559
361 2558โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 4โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01/04/255801/02/2559
362 2558โครงการขยายผลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco school)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 25/03/255827/09/2558
363 2558โครงการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ISO 14001 : 2004 & OHSAS 18001 : 2007โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)09/09/255808/06/2559
364 2558โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255730/09/2558
365 2558โครงการทวนสอบ "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (CCS Plant)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด23/06/255823/06/2558
366 2558โครงการทวนสอบ "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (MMA Plant)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด22/06/255822/06/2558
367 2558โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด15/09/255815/09/2558
368 2558โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด13/08/255813/08/2558
369 2558โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท ธนภักดี จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท ธนภักดี จำกัด25/07/255825/07/2558
370 2558โครงการประเมินให้การรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 28/03/255825/07/2558
371 2558โครงการพัฒนาเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้าโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม08/01/255807/09/2558
372 2558โครงการพัฒนาโครงร่าง และเนื้อหาหลักสูตร ในด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด01/04/255830/09/2558
373 2558โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับเทศบาลสู่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมการนำเสนอข้อเสนอการดำเนินงานโครงการโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 14/01/255830/09/2558
374 2558โครงการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กันต์ปานประยูรทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 19/02/255820/04/2558
375 2558โครงการวิจัยข้อมูลฐานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสำหรับโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนของ ปตท.ในพื้นที่วังจันทร์โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)29/04/255828/04/2559
376 2558โครงการศึกษา การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น กรณีศึกษาการผลิตอ้อยโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/12/255730/09/2558
377 2558โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.เรวดีโรจนกนันท์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25/09/255824/09/2559
378 2558โครงการศึกษาปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) พื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกกรมชลประทาน30/07/255824/07/2559
379 2558โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย โครงการย่อยที่ ๒ : การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยโครงการบริการวิชาการอ.สรรพิศาศรีไตรรัตน์ทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)30/12/255725/09/2558
380 2558โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของประเทศ ภายใต้มาตรา ๖ ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Article 6 of United Nations Framework Convention on Climate Change) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28/02/255825/09/2558
381 2558โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2558โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/05/255831/12/2558
382 2558โครงการสร้างค่านิยมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ปีงบประมาณ 2558โครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 22/12/255726/09/2558
383 2558โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานที่สูญเปล่า (From Waste to Worth)โครงการบริการวิชาการดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกบริษัท สมาร์ท เวท กรุ๊ป จำกัด01/02/255830/05/2558
384 2558โครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)01/05/255831/12/2558
385 2558โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29/10/255729/10/2557
386 2558ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3 : การศึกษาวิจัยปริมาณก๊าซมีเทนในระบบข้าวนาน้ำน้อยโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)30/12/255723/01/2559
387 2558การใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลจากการหมักกากน้ำตาลโครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
388 2558การบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าวไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 14/10/255713/10/2558
389 2558การประมวลองค์ความรู้ การสื่อสารเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโครงการวิจัยผศ.ดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัย--30/06/255829/06/2559
390 2558การประเมินความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศรุนแรงในพื้นที่อ่าวรูปตัว ก ต่อพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อการวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคตโครงการวิจัยผศ.ดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 11/09/255810/09/2560
391 2558การประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล25/09/255824/09/2559
392 2558การประเมินผลผลิตข้าวในอนาคตในประเทศไทย โดย EPIC โมเดล โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
393 2558การประยุกต์และการเผยแพร่แบบจำลอง EPIC ในการประเมินระบบการผลิตข้าวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของสปป.ลาว โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล02/05/255701/11/2558
394 2558การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนของปุ๋ยพืชสดในชุดดินเชียงของโครงการวิจัยอ.บรรณรัตน์ปรีดาสุทธิจิตต์ทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 15/07/255814/07/2559
395 2558การพัฒนาแบบจำลองปัจจัยด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและโอกาสทางการเงินและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกไทย: กรณีศึกษา เขตเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ท่าเรือน้ำลึกทวายโครงการวิจัย