Welcome To Research Coordination Office of the Sustainable City

"โครงการเมืองยั่งยืน"
ข่าวสารประจำเดือน

ชุดประสานงานโครงการมืองยั่งยืนได้ดำเนินการตามเป้าหมายในการประสานงานดูแลโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว โดยมีการรวบรวมผลงานวิจัยของทุกโครงการภายใต้การดูแลประสานงาน และรวมรวมออกมาเป็นหนังสือ "รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน"
ดาวโหลดหนังสือ "รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน"
หนังสือรวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืนหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน
         โครงการ "การพัฒนาตัวชี้วัดในการวัดผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน" ได้มีการจัดสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน" ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 63 (ช่วงเช้า) และวันพุธที่ 21 ตุลาคม 63 (ช่วงเช้า) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ตามรูปได้เลยค่ะ