• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18

Power Green Camp 18

Image
แหล่งทุน
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ส่วนงานหลัก
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงานร่วม
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตณะ พฤกษากร
ผู้ดำเนินการร่วม
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดกิจกรรม
15-21 ตุลาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล, เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์:

มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การมีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งหวังว่าเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะเป็นกลุ่มผู้นำที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับส่งต่อไปยังครอบครัว คนใกล้ชิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดองค์ความรู้สู่เยาวชน ผ่านการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ และการลงมือปฏิบัติ Learning from Experience & Learning by Doing ร่วมกับกระบวนการการสะท้อนและอภิปราย (Reflection and Discussion) การอภิปรายและการนำเสนอความคิดรวบยอด (Concept Exploration) และการสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) ผ่านกระบวนการนําเสนอผลงาน (Presentations)

คำอธิบาย

มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การมีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้    Theme: Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer

เนื้อหา MU-SDGs Case Study

วัตถุประสงค์
1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กับคนรุ่นใหม่ และปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 เพื่อสร้างเยาวชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่สาธารณชนได้ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในอนาคต
3 เพื่อให้เยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานและความคิดต่าง ๆ ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
4 เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายของเยาวชนที่มีความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

การดำเนินการ
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 (The Power Green Camp 17) มีนักเรียน
จากทั่วประเทศให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 335 คน จาก 181 โรงเรียน 62 จังหวัด ของทุกภาคทั่วประเทศ โดยมีนักเรียนผ่านการเข้าร่วม 50 คน จัดกิจกรรมการบรรยายประกอบกับกิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนาม โดยหัวข้อการเรียนรู้ที่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ ประกอบด้วย 11 หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อ “Life Cycle Waste Management & non-tariff barriers”
หัวข้อ “Personal Carbon Footprint”
หัวข้อ “Food Waste Separation & Behavior”
หัวข้อ “Food Waste Transformation”
หัวข้อ “สายสืบภูมิสารสนเทศ: I can see your places”
หัวข้อ “สายสืบสารสนเทศ: “The more the better”
หัวข้อ “สายสืบสิ่งแวดล้อมทางทะเล: หาดทราย ทะเล สายลม พลาสติก เรา”
หัวข้อ “สายสืบระดับเซลล์: พลาสติกจิ๋วกับการปนเปื้อนระดับเซลล์ในพืชน้ำและพืชชายฝั่ง”
หัวข้อ “ถ่านชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตร: ผลของขนาดอนุภาคถ่านชีวภาพต่อสมบัติของดินร่วมปนทราย”
หัวข้อ “ทำ Content สิ่งแวดล้อมยังไงให้ปัง”
การบรรยายพิเศษ: Inspiration สู่การเป็น Green influencer

ผลการดำเนินงาน
ผลการตัดสินการประกวดโครงงาน รางวัล Popular Vote และรางวัลอื่นๆ ของโครงการค่ายเยาวชน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 18 (Power Green Camp 18 ) มีรายละเอียดดังนี้
1. รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
กลุ่มสีเหลือง โครงงาน: GREENDER & BANKUNG
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
กลุ่มสีส้ม โครงงาน: ถาดเพาะกล้าย่อยสลายเซลลูโลสจากเปลือกกล้วย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
กลุ่มสีเขียว โครงงาน: BioBoneBlend พลาสติกชีวภาพจากกระดูก
- รางวัลโครงงานชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท
กลุ่มสีฟ้า โครงงาน: ถังขยะรีเฟรช
กลุ่มสีแดง โครงงาน: Microplastic in Aquatic Plants การเดินทางของพลาสติกจิ๋วสู่พืชน้ำ
- รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ทุนการศึกษา 4,000 บาท
กลุ่มสีแดง โครงงาน: Microplastic in Aquatic Plants การเดินทางของพลาสติกจิ๋วสู่พืชน้ำ
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดโครงการฯ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88
กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 50 คน จากโรงเรียนทั่วประเทศ

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมให้ได้รับทราบถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

Key Message

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18 (Power Green Camp รุ่น ที่ 18) Theme: Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer ปลูกฝังความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

Links ข้อมูลเพิ่มเติม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

Partners/Stakeholders

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ

ภาพประกอบ
Image
Image
Image
Image

© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.