• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตร การบริหารมหาวิทยาลัยยั่งยืน Green and Sustainable University Management

Green and Sustainable University Management

Image
Image
Image
แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงานหลัก
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงานร่วม
วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
ผู้ดำเนินการหลัก
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต
ผู้ดำเนินการรอง
นายเสรี นาคบุญ

คำอธิบาย

โครงการการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารมหาวิทยาลัยยั่งยืน Green and Sustainable Universityระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2567 มีผู้เข้ารับการอบรม 53 คนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ การประเมินตามตัวชี้วัดระดับสากล และแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เนื้อหา MU-SDGs Case Study

ความสำคัญ วัตถุประสงค์โครงการ
1)เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ การประเมินตามตัวชี้วัดระดับสากล (UI Green Metric World University Ranking และ THE Impact Ranking) การจัดเก็บข้อมูล การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2)เพื่อยกระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนสู่ความยั่งยืน

การดำเนินการ
เป็นการอบรมภาคบรรยาย (ทฤษฎี) และการฝึกปฏิบัติ (ภาคปฏิบัติการ) ประกอบด้วย
1)การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) นโยบาย และยุทธศาสตร์การจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Green University Management Policy and Strategy and Sustainable University)
2)กรอบและวิธีการประเมินตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) และ มหาวิทยาลัยยั่งยืน (THE Impact Ranking)
3)การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sites Visited)
4)การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศจำนวน 53 คนมีองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SDGs และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยยั่งยืน

การนำไปใช้ประโยชน์
บุคลากรที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้มีความรู้ในประเด็นแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงได้รับทราบถึงมาตรฐานการชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยยั่งยืน และการประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร อันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ และการสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงต่อบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ความแตกต่าง หรือมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากโครงการอื่น

ความแตกต่าง หรือมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากโครงการอื่น

Key Message

โครงการการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารมหาวิทยาลัยยั่งยืน Green and Sustainable Universityระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2567 มีผู้เข้ารับการอบรม 53 คนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ การประเมินตามตัวชี้วัดระดับสากล และแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

Links ข้อมูลเพิ่มเติม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 3 “Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services”
ภาพประกอบ
Image
Image
Image
Image
Image
Image

© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.