แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกรณีศึกษา เมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม

  • "การประเมินองค์ความรู้ด้านเมืองยั่งยืนในประเทศไทย"
  • "ชุดโครงการชุดโครงการเมืองยั่งยืน "

การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกรณีศึกษา เมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม

Study of Approach for Enhancing Urban Development to Sustainable City with Participation : A case study for Salaya City, Nakhonpathom

บทสรุปย่อผู้บริหาร

การพัฒนาเมืองยั่งยืนต้องมุ่งเน้นการให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ลดทอนความสามารถของทรัพยากรในการตอบสนองต่อการความต้องการของประชาชนหรือการพัฒนาในอนาคตประการหนึ่ง และ ต้องให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับรากฐานของสังคมในการพัฒนาเมือง แต่ในการนำแนวคิดสู่การปฏิบัติของหลายๆพื้นที่ยังมุ่งเน้นการการพัฒนากรอบตัวชี้วัดและการดำเนินกิจกรรมตามแผน หรือการมุ่งตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์พื้นที่ของเมืองตามสิทธิของผู้ครอบครองที่ดิน แผนพัฒนาเมืองในพื้นที่ต่างๆยังไม่สามารถสะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาที่มีการประเมินถึงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในพื้นที่นั้นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชนมักเป็นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในกิจกรรม อาจเนื่องด้วยความเร่งรัดและกรอบเวลาที่ต้องแข่งขันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานสู่เมืองยั่งยืนอาจไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้ทรัพยากรอย่างประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง จากประเด็นที่เป็นช่องว่างด้านการพัฒนาเมืองยั่งยืนดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบกระบวนการพัฒนาเมืองยั่งยืนที่มีการมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประยุกต์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสะท้อนความต้องการของประชาชนเจ้าของเมือง โดยคาดการณ์สภาพความยั่งยืนของเมืองในอนาคตจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของพื้นที่ที่มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอิทธิพลของปัจจัยผลักดันด้านนโยบายภาครัฐ ความต้องการของภาคประชาชน รวมทั้งอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านต่างๆ โดยใช้พื้นที่ที่มีคุณลักษณะความเป็นเมืองเป็นกรณีศึกษา โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาเมืองทั้งในพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษาและเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการประยุกต์เพื่อวางแผนพัฒนาเมืองยั่งยืนต่อไป

*คำสำคัญ เมืองยั่งยืน การพัฒนาเมือง กระบวนการมีส่วนร่วมประสิทธิภาพ

*Keywords Sustainable city; Urban development; Participation; Efficiency

ดาวโหลดเอกสารโครงการ