สิ่งที่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการฯ นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ยังจะได้รับค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ ดังต่อไปนี้
 1. 1. ค่ายานพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิลำเนาของนักเรียนถึงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในราคาประหยัดและจ่ายจริง โดยให้นักเรียนจ่ายเงินค่าโดยสารล่วงหน้าไปก่อน และนำหลักฐานตั๋วโดยสารเดินทางมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อเบิกเงินคืนในวันเดินทางกลับ (รับคืนภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
  ค่ายานพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิลำเนาของนักเรียนถึงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจ่ายในอัตราชั้นประหยัดของรถโดยสารปรับอากาศ หรือรถไฟ โดยนักเรียนต้องจ่ายเงินค่าโดยสารล่วงหน้าก่อน และต้องนำหลักฐานตั๋วโดยสารเดินทางมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อรับเงินคืน
  หมายเหตุ : ทางคณะจะสนับสนุนเงินค่าเดินทางระหว่างจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนถึงศาลายา ดังนี้
  ค่าเดินทาง (ขามาและขากลับ) จากจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ตามเงื่อนไข ดังนี้
    1.1 จ่ายเงินตามตั๋วโดยสาร กรณีมีตั๋วโดยสารมาแสดงโดยต้องเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารหรือรถไฟ ชั้น 2 หรือ 3 และต้องเป็นการเดินทางจากจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเท่านั้น
    1.2 กรณีไม่มีตั๋วมาแสดง หรือเป็นการเดินทางที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 1.1 จะจ่ายเงินค่าเดินทางโดยคำนวณตามอัตราค่ารถยนต์โดยสารชั้น 2 จากจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
  ค่าเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ถึง ม.มหิดล ศาลายา ในอัตราเหมาจ่ายขามา มีดังนี้
      1 สถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต)/สายตะวันออก (เอกมัย) จำนวนเงิน 250 บาท
      2 สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ตลิ่งชัน) จำนวนเงิน 100 บาท
      3 สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวนเงิน 200 บาท
      4 สถานีรถไฟศาลายา จำนวนเงิน 40 บาท
  *ส่วนการเดินทางขากลับ ทางคณะจะมีรถตู้ไปส่งตามสถานีต่างๆ หากผู้ไม่ประสงค์ใช้บริการจะถือว่าสละสิทธิ์
  โรงเรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และนครปฐม เหมาจ่ายขามาและขากลับ เป็นจำนวนเงิน 400 บาท

  ปล. แต่ถ้ามาด้วยวิธีอื่น เช่น รถโดยสารชั้น 1 หรือ เครื่องบิน สามารถทำได้ แต่นักเรียนต้องจ่ายส่วนต่างเอง ทางค่ายจะจ่ายให้เท่ากับอัตราด้านบน (โดยทางค่ายจะมีราคาของแต่ละจังหวัดอยู่ค่ะ ที่เหลือนักเรียนจะต้องออกเอง)
 2. 2. การประกันอุบัติเหตุจะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ออกเดินทางจากที่พัก และเวลาการเข้าค่ายตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
 3. 3. ที่พักระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ ใช้หอพักนักศึกษาที่ทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้จัดให้
 4. 4. อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตลอดเวลาเข้าค่าย โดยเริ่มตั้งแต่มื้อกลางวันของวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 จนถึงมื้อกลางวันของวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
 5. 5. เอกสารประกอบการศึกษาของโครงการค่ายยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม
 6. 6. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่านักเรียนได้เข้าร่วมโครงการค่ายยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม
 7. 7. รางวัลพิเศษ
  ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ คณะกรรมการจะจัดสอบแข่งขันและมอบรางวัลดังนี้
  7.1 รางวัล "การนำเสนอสรุปความรู้รวบยอดดีเด่นแบบกลุ่ม" จำนวน 7 รางวัล โดยได้รับทุนการศึกษา สำหรับรางวัลที่ 1 จำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 7,000 บาท รางวัลชมเชยอันดับ 1 จำนวน 5,000 บาท รางวัลชมเชย 4 รางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  7.2 รางวัล "ขวัญใจชาวค่าย" จำนวน 2 รางวัล (ชายและหญิง) รางวัลละ 500 บาท