ขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัคร

ขั้นตอนในการรับสมัครนักเรียนมีรายละเอียดต่อไปนี้
  1. 1. ส่งใบสมัครพร้อมติดภาพถ่าย 1 ภาพ (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อการติดต่อกลับ
  2. 2. ส่งหลักฐานผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่เพื่อประกอบการสมัคร เช่น สมุดรายงานผลการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
  3. 3. ส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองและหนังสือรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียน
  4. 4. เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเด็นที่เกี่ยวกับหัวข้อศึกษา โดยเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม
  5. 4. ส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยให้แนะนำตัวเองและนำเสนอว่าทำไมตัวเองถึงเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกมาเข้าร่วมโครงการนี้
หมายเหตุ: คลิปวีดีโอให้อัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอ บน Youtube เท่านั้น และส่ง Link ของคลิปวิดีโอ มาที่ e-mail address: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th และส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาทางไปรษณีย์

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

จ่าหน้าซองเอกสารมาที่
เรียน ประธานโครงการยุวชนสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ (สมัครค่ายยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม
73170