About Image

โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าค่าย :
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2) จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน

Read More

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ พร้อมใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน มาทางโทรสาร 02-441-9510 หรือ E-Mail: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

Downloadเอกสาร

ดาวโหลดกำหนดการ

นักเรียนสามารถดูกำหนดการเข้าค่ายได้จากเอกสารนี้ค่ะ

ดาวโหลดประกาศ

ดาวโหลดประกาศผล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวโหลดประกาศ

ดาวโหลดใบตอบรับ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ พร้อมใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน มาทางโทรสาร 02-441-9510 หรือ E-Mail: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวโหลดใบตอบรับ

Contact Us