About Image

โครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและ
ความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าค่าย :

สมัครเข้าร่วมโครงการจะรับสมัครแบบเป็นทีม ทีมละ 3 คน

ประกอบด้วยคุณครู 1 คน นักเรียน 2 คน
โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2) จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน และ คุณครูอายุไม่เกิน 45 ปี

Read More สมัครเข้าร่วมค่าย

HotNews

ประกาศผล
คุณสมบัติ
ดาวโหลดใบตอบรับ
ใบตอบรับ

Downloadเอกสาร

ดาวโหลดกำหนดการ

นักเรียนสามารถดูกำหนดการเข้าค่ายได้จากเอกสารนี้ค่ะ

ดาวโหลดกำหนดการค่าย

ดาวโหลดประกาศผล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวโหลดประกาศ

ดาวโหลดใบตอบรับ

หนังสือรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ พร้อมใบรับรองแพทย์

Contact Us