ฝึกอบรม

ตารางสรุปโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2557
งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ ชื่อโครงการ กำหนดการ จำนวน (คน)
1. KODOMO Ramsar for Education for Sustainable Development (ESD)
[รายละเอียดการอบรม]
9 – 13 มกราคม 2557 85
2. โครงการอบรมอบรมเชิงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
website
19 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 20
3. ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 25

facebook twitter website
24 – 31 มีนาคม 2557 100
4. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
website
เมษายน – พฤษภาคม 2557 80
5. ค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 (Power Green Leader Camp 7)

facebook twitter website
ตุลาคม 2557 20
6. ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9 (Power Green Camp 9)

facebook twitter website
ตุลาคม 2557 70


ประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติม:
น.ส. วิลินธร ชูโต (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม) งานวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 0 2441 5000 ต่อ 2110, E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th
EN Webmaster