leaf_iconคณะผู้บริหาร
อาจารย์ประจำ
เจ้าหน้าที่
Home
Site Map
English Language
dean
รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล

E-mail : kampanad.bha@mahidol.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลือพล ปุณณกันต์ (รักษาการ)

E-mail : luepol.pun@mahidol.ac.th
ลือพล ปุณณกันต์


รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร. จำลอง อรุณเลิศอารีย์ (รักษาการ)

E-mail : chumlong.aru@mahidol.ac.th
ดร. จำลอง อรุณเลิศอารีย


รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต 

E-mail : kitikorn.cha@mahidol.ac.th
กิติกร จามรดุสิต


รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ขำโสภา 

E-mail : acharaporn.sun@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ขำโสภา


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และระบบมาตราฐานสากล
รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต 

E-mail : sayam.aro@mahidol.ac.th
รองศาสตราจารย์สยาม  อรุณศรีมรกต


ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม 

E-mail : jongdee.toi@mahidol.ac.th
ดร. จงดี โตอิ้ม


ที่ปรึกษาคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์  

E-mail : pijak.hin@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจักษณ์  หิญชีระนันทน์


ที่ปรึกษาคณบดี
รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ  

E-mail : rungjarat.hut@mahidol.ac.th
รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 

E-mail : sittipong.dil@mahidol.ac.th
สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ อุยะเสถียร 

E-mail : enuuy@mahidol.ac.th
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ อุยะเสถียร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง 

E-mail : enwantanee@mahidol.ac.th
วันทนีย์ โพธิ์กลาง
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายคลังบริหารสินทรัพย์และการระดมทุน
นางจินตนา ประสพถิ่น 

E-mail : jintana.pra@mahidol.ac.th
จินตานา ประสพถิ่น
EN Webmaster