ศาสตราจารย์ ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
คุณวุฒิ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),
Ph.D. (Ecology of Coastal Marine Science)
E-mail : suvaluck.nat@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1316
More Info...

รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล
คุณวุฒิ : Ph.D. (Civil and Environmental Engineering)
E-mail : kampanad.bha@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1212
More Info...

รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคะภากร
คุณวุฒิ : ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)
M. Sc. (Remote Sensing & GIS),
D. Tech. Sc. (Remote Sensing & GIS)
E-mail : kanchana.nak@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1240
More Info...

รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต
คุณวุฒิ : B.Sc. (Industrial Chemistry),
M.Sc. (Petrochemistry and Polymer Science),
Ph.D. (Chemical Technology),
Post-Doctoral (Chemical Engineering)
E-mail : kitikorn.cha@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2309
More Info...

รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
คุณวุฒิ : B.Sc.(Hons.)(Sanitary Science)
M.Sc.(Environmental Technology and Management)
Ph.D.(Green Chemistry and Environmental Biotechnology)
E-mail : jaruwan.won@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1318
More Info...

รองศาสตราจารย์ ดร. จำลอง อรุณเลิศอารีย์
คุณวุฒิ : B.Sc. (Fisheries),
M.Agri. (Fisheries),
Ph.D. (Fisheries)
E-mail : chumlong.aru@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1215
More Info...

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ สิงห์คราญ
คุณวุฒิ : Ph.D. Cornell University (Major: Aquatic Science, Minor: Environmental System Engineering)
M.Sc. Chulalongkorn University (Environmental Science)
B.Sc. Chulalongkorn University (Marine Biology)
E-mail : nuanchan.sin@mahidol.edu
Tel : 086 018 9006
More Info...

รองศาสตราจารย์ ดร. นาฎสุดา ภูมิจำนงค์
คุณวุฒิ : วท.บ. (วนศาสตร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม),
Ph.D. (Natural Science)
E-mail : nathsuda.pum@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2311
More Info...

รองศาสตราจารย์ ประพฤติ เกิดสืบ
คุณวุฒิ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
E-mail : prapeut.ker@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1322
More Info...

รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
คุณวุฒิ : วท.บ. (วนศาสตร์) สาขาการจัดการสัตว์ป่า,
วท.ม. (วนศาสตร์) สาขาชีววิทยาป่าไม้ ,
วท.ด.(วนศาสตร์) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้
E-mail : rattanawat.cha@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2206
More Info...

รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต
คุณวุฒิ : ศษ.บ. (สุขศึกษา),
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),
วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม),
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
Ph.D. (Interdisciplinary Agriculture)
E-mail : sayam.aro@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2304
More Info...

รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ
คุณวุฒิ : วท.บ. (วนศาสตร์)
วท.ม.(ชีววิทยาป่าไม้),
วท.ด. (วนศาสตร์)
Cert. GIS in the field of Environment
E-mail : sura.pat@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1221, 3344
More Info...

รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี
คุณวุฒิ : วท.บ. (จุลชีววิทยา),
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
D.Tech.Sc.(Environmental Toxicology, Technology and Management)
E-mail : benjaphorn.pra@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1319
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตณะ พฤกษากร
คุณวุฒิ : วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปรัชญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม
E-mail : kritana.pru@mahidol.ac.th
Tel : 02 4415000 ต่อ 2202
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
คุณวุฒิ : B.Eng. (Civil Engineering),
M.Eng. (Architecture and Civil Engineering),
Dr.P.H. (Environmental Science)
E-mail : kobkaew.man@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2207
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันต์ ปานประยูร
คุณวุฒิ : Ph.D. (Renewable Energy)
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
E-mail : gunn.pan@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2215
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
คุณวุฒิ : B.A. (English)
M.Sc. (Technology of Environmental Management)
Ph.D. (Ecology)
E-mail : kulvadee.kan@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1237
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม
คุณวุฒิ : พยบ.(พยาบาลศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับ 1 ,
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ),
ปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
E-mail : jongdee.toi@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1232
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
E-mail : naphatsarnan.pha@mahidol.edu
Tel : 024415000 ext 1310
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย
คุณวุฒิ : - B.Sc. (Forestry)
- M.Sc. (Forestry)
- Ph.D. (Biology)
E-mail : thamarat.phu@mahidol.ac.th
Tel :
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล อรุณรัตน์
คุณวุฒิ : Ph.D. Environmental Science and Engineering, Tsinghua University, China
Ph.D. Environmental Resources (Soil Science), Hokkaido University, Japan
M.Sc. Technology of Environmental Management, Mahidol University
B.Sc. Technology for Marine and Coastal Resources Management, Walailak University
E-mail : noppol.aru@mahidol.ac.th, noppol.aru@mahidol.edu
Tel : 66-2-4415000 ext.1326
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรมิตา พันธ์วงศ์
คุณวุฒิ : Ph.D. (Environmental Science), University of York
M.Sc.(Botany), Chulalongkorn University
B.Sc.(Biology), Prince of Songkhla University
E-mail : paramita.pun@mahidol.edu
Tel : 024415000 # 1313
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียาพร เกิดฤทธิ์
คุณวุฒิ : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
E-mail : preeyaporn.koe@mahidol.ac.th or pkoedrith@gmail.com
Tel : 02 4415000 ต่อ 2213
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (ภูมิศาสตร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (ป่าไม้)
E-mail : tpiyakarn@gmail.com
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1321
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์
คุณวุฒิ : สถ.บ.(สถาปัตยกรรมหลัก),
ว.ทม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
ผ.ด. (การวางแผนภาคและเมือง)
E-mail : pijak.hin@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1213
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
คุณวุฒิ : Ph.D. (Environmental Technology)
M.Sc. (Natural Resource Management)
B.Sc. (Agriculture, Major Soil Science)
E-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th, monthira.yut@mahidol.edu
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2201
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมล สอนแจ่ม
คุณวุฒิ : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์),
พบ.ม. (สถิติประยุกต์),
Ph.D. (Statistics)
E-mail : wimon.son@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2217
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริตกุล
คุณวุฒิ : วท.บ. (สถิติ),
พบ.ม. (สถิติประยุกต์),
ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์)
E-mail : saranya.lee@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2205
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
คุณวุฒิ : Ph.D. in Communication, Communication University of China
M.A. in Language and Culture for Communication and Development, Mahidol University
B.A. in Languages for Career (2nd Hons.), Srinakharinwirot University
E-mail : sukanya.ser@mahidol.ac.th, ssereenonchai@gmail.com
Tel : 0-2441-5000 ext. 1324
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา
คุณวุฒิ :
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วบ.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วบ.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail : sureewan.sit@mahidol.ac.th, sureewan.sit@mahidol.edu
Tel : 024415000 ext 1325
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
คุณวุฒิ : B.Eng. (Environmental Engineering),
M.Sc. (Environmental Engineering),
Ph.D. (Civil Engineering)
E-mail : achara.uss@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2308
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ขำโสภา
คุณวุฒิ : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
E-mail : acharaporn.sun@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1317
More Info...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม กุลประดิษฐ์
คุณวุฒิ : B.A. (Political Science),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม),
E-mail : kasem.kul@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1216
More Info...

ดร. Kamalaporn Kanongdate คนองเดช
คุณวุฒิ : Ph.D., Environmental Science (General Ecology)
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(การจัดการประมง)
E-mail : kamalaporn.kan@mahidol.edu
Tel : 02 4415000 ext 1316
More Info...

ดร. จิรทยา เริ่มมนตรี
คุณวุฒิ : Ph.D (Environmental Technology)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
E-mail : jirataya.pan@mahidol.ac.th
Tel : 024415000 ต่อ 2214
More Info...

ดร. จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร
คุณวุฒิ : วท.บ. (ชีววิทยา),
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Dr.rer.nat.(Technische Chemie)
E-mail : chulaporn.kam@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2312
More Info...

ดร. ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ
คุณวุฒิ : ปริญญาเอก ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail : thunyapat.sat@mahidol.ac.th
Tel :
More Info...

ดร. นรินทร์ บุญตานนท์
คุณวุฒิ : B.Sc. (Chemistry)
M.Sc. (Analytical Chemistry)
Ph.D. (Science, Biogeochemistry) , Kyoto University, Japan
Post Doctoral Fellow (Researcher) , JST
E-mail : narin.boo@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2211
More Info...

ดร. นวพร กาญจนศิรานนท์
คุณวุฒิ : Ph.D. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
E-mail : navaporn.kan@mahidol.ac.th
Tel : 2204
More Info...

ดร. บัณฑิต ชาญณรงค์
คุณวุฒิ : D.Eng. (Environmental Engineering and Management)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์),
E-mail : bundit.cha@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2306
More Info...

ดร. บุญลือ คะเชนทร์ชาติ
คุณวุฒิ : ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
วท.ม. (เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
E-mail : boonlue.kac@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 1219
More Info...

ดร. พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
คุณวุฒิ : Ph.D. (Geography), University of Liverpool
M.Sc. (Industrial Ecology), Mahidol University
E-mail : poonperm.var@mahidol.ac.th
Tel : 02 441 5000 ext 2217
More Info...

ดร. ภัทรา เสมอวงษ์
คุณวุฒิ : Ph.D Social Science (Environmental Policy Group). Wageningen University
E-mail : phatra.sam@mahidol.ac.th
Tel : 024415000
More Info...

ดร. รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข
คุณวุฒิ : Ph.D (Urban Environmental Management)
Master of Arts in Economics
Bachelor of Arts in Economics
E-mail : ratchaphong.kli@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 2214
More Info...

ดร. รัตนะ บุลประเสริฐ
คุณวุฒิ : ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
Cert. Geographically Integrated Natural Disaster Managements
E-mail : rattana.boo@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ext 2209
More Info...

ดร. วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
คุณวุฒิ : ฺB.Sc. (Agro-Industry), Naresuan University
M.Sc. (Natural Resources and Environmental Management), Naresuan University
Dr. (Agricultural Science), University of Hohenheim, Germany
E-mail : wanwisa.pan@mahidol.ac.th
Tel : 024415000
More Info...

ดร. วิชญา รงค์สยามานนท์
คุณวุฒิ : วท.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหิดล
E-mail : witchaya.ron@mahidol.edu, witchaya.k@gmail.com
Tel : 024415000 ext. 2215
More Info...

ดร. วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ
คุณวุฒิ : ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม),
M.B.A. (Management Information System)
B.BA. (Computer Business)
E-mail : werachat.cha@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 - 5000 ต่อ 2313
More Info...

ดร. หะริน สัจเดย์
คุณวุฒิ : Ph.D. (Environment and Resource Studies)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
B.PE(Mechanical and Production Engineering)
E-mail : harin.sac@mahidol.ac.th
Tel : 024415000
More Info...

ดร. อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
คุณวุฒิ : Ph.D. Urban Engineering. U.of Tokyo, Japan
M.sc. Environmental Engineering, U.of Saitama, Japan
B.Sc. Civil Engineering. Thammasart University
E-mail : allansriratana.tab@mahidol.ac.th, allanstabucanon@gmail.com
Tel : 4415000 ext 1222
More Info...

ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร
คุณวุฒิ : Ph.D. Chemical Engineering, The University of Queensland, Australia
M.Sc. Environmental Technology, JGSEE, King Mongkut's University of Technology Thonburi
B.Sc. Environmental Science and Technology, Mahidol University
E-mail : piangjai.pee@mahidol.ac.th
Tel : 2205
More Info...

อาจารย์ สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
คุณวุฒิ : วท.บ. (ชีววิทยา),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
E-mail : sanchai.sut@mahidol.ac.th
Tel : 0 2441 5000 ต่อ 3343
More Info...

ผู้ช่วยอาจารย์ ภัทราวุธ พุสิงห์
คุณวุฒิ : วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
E-mail : pattrawut.pus@mahidol.ac.th
Tel : 024415000 ext. 2216
More Info...

ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์
คุณวุฒิ : วท.ม. สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (มหิดล)
E-mail : phanuwat.pra@mahidol.ac.th
Tel :
More Info...

ผู้ช่วยอาจารย์ ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail : sirasit.von@mahidol.ac.th
Tel : 02-4415000 ext. 3344
More Info...

ผู้ช่วยอาจารย์ อนพัช มีมั่งคั่ง
คุณวุฒิ : วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (ธรณีวิทยา)
E-mail : anapat.mee@mahidol.ac.th
Tel : 02-4415000 ext. 1315
More Info...

ผู้ช่วยอาจารย์ แพรวา วงษ์บุรี
คุณวุฒิ : M.S. Civil and Environmental Engineering
B.Eng.(Environmental Engineering)
E-mail : praewa.won@mahidol.ac.th
Tel :
More Info...

Back to Topกลับสู่ด้านบน

ผู้เชี่ยวชาวชาวต่างประเทศ
Thomas Neal Stewart
  Post Doc. Biochemistry (Duke University, Durham, NC)
Ph.D. Biological Chemistry (Univ. of North Carolina, Chapel Hill, NC)
B.S. Chemistry (Univ. of Florida, Gainesville, FL)
  e-mail : thomasneal.ste@mahidol.ac.th
  More Info...

Back to Topกลับสู่ด้านบน

นักวิจัย
นักวิจัย ดร. ชิษณุพงศ์ ประทุม
คุณวุติ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
E-mail : chitsanuphong.pra@mahidol.ac.th
Tel : 0-2441-5000 ต่อ 1238
More Info...

นักวิจัย ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
คุณวุติ : ส้ตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Environmental Science & Policy)
E-mail : boripat.sir@mahidol.ac.th
Tel : 024415000
More Info...

Back to Topกลับสู่ด้านบน