ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ , ดร.

คุณวุฒิ

 
ปริญญาเอก ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
 

E-mail

 
thunyapat.sat@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.