บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ , นักวิจัย ดร.

คุณวุฒิ

 
ส้ตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Environmental Science & Policy)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
 

E-mail

 
boripat.sir@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
024415000

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.