ชิษณุพงศ์ ประทุม , นักวิจัย ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
- การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
- การสำรวจและประเมินคุณภาพน้ำ
- การวิเคราะห์และประเมินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำเสียระดับท้องถิ่น
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Chitsanuphong Pratum, Jaruwan Wongthanate, Chumlong Arunlertaree, Benjaphorn Prapagdee*. 2011. Decolorization of reactive dyes and textile dyeing effluent by Pleurotus sajor-caju. International Journal of Integrative Biology. 11(1): 52 – 57.
Chitsanuphong Pratum*, Nipon Tangkananuruk, Kanita Tangkananuruk and Sanya Sirivithayapakorn. 2014. Treatability study of isolated Bacillus subtilis KJP8 for the fermented rice noodle factory wastewater. International Journal of Integrative Biology. 15(1): 18 – 23.
Chitsanuphong Pratum*, Nipon Tangkananuruk, Kanita Tangkananuruk and Sanya Sirivithayapakorn. 2014. Enhancement of biological wastewater treatment of fermented rice noodle industry using Bacillus subtilis KJP8. International Journal of Applied Environmental Sciences. 9(2): 285 – 294.
Chitsanuphong Pratum*, Nipon Tungkananuruk and Kanita Tungkananuruk. 2015. Capability of vetiver grass (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) on wastewater treatment from fermented rice noodle. Nature Environment and Pollution Technology. 14(1): 113 – 118.
Chitsanuphong Pratum* and Napharat Khananthai. 2017. Assessment of Factors Affecting Drinking Water Quality from Free Water Dispensers in the Higher Education Institution. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION. VOL. 12, NO. 4, 787-797.
Chitsanuphong Pratum. 2019. Response of cadmium accumulation in rice (Oryza sativa L. cv. SPR1) grown with different organic soil amendments. Pertanika Journal of Science & Technology. 27(1):443-458.
Chitsanuphong Pratum*, Noppol Arunrat, Sukanya Sereenonchai, Jung-Chen Huang, Tian Xu. 2019. Water quality situation of the Tha Chin River and the riverbank community’s understanding. Nature Environment & Pollution Technology. 18(3):1045-1051.
ชิษณุพงศ์ ประทุม. 2558. ความเป็นไปได้ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรม. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม.11(2):106-133.
นภารัตน์ ขนันทัย และ ชิษณุพงศ์ ประทุม*. 2559. ผลของการให้ความรู้เรื่องระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อความเข้าใจของนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 9, n. 1, p. 163-172.
วิลินธร ชูโต และ ชิษณุพงศ์ ประทุม*. 2559. การรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ. Interdisciplinary Research Review. 10(3) : 52 – 59.
ชิษณุพงศ์ ประทุม. 2562. ผลของสารอินทรีย์ปริมาณสูงในน้ำเสียโรงงานขนมจีนต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของหญ้าแฝกหอมและกกกลมจันทบูร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(3):324-331.
ยุทธพล ผ่องพลีศาล* และ ชิษณุพงศ์ ประทุม. 2561. กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กร กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย. 5 : 54-60.
บทความ เรื่อง สารอินทรีย์ปริมาณสูงในน้ำเสียโรงงานขนมจีน: ประสิทธิภาพการบำบักน้ำเสีย หญ้าแฝกหอมและกกกลมจันทบรู. มหิดลสาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 01 (31 มกราคม 2561)
ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา สวรรยา แซ่แต้ และ ชิษณุพงศ์ ประทุม*. 2561. การประเมินความสัมพันธ์ของมลพิษทางอากาศบนถนนหลวงรอบมหาวิทยาลัย ศาลายา. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 15(1):28-41.
 

E-mail

 
chitsanuphong.pra@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0-2441-5000 ต่อ 1238

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.