สุระ พัฒนเกียรติ , รองศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (วนศาสตร์)
วท.ม.(ชีววิทยาป่าไม้),
วท.ด. (วนศาสตร์)
Cert. GIS in the field of Environment
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าชุมชนกับนิเวศวิทยาป่าไม้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
สุระ พัฒนเกียรติ. 2549. (หัวหน้าโครงการ) ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์.

สุระ พัฒนเกียรติ. 2549. (หัวหน้าโครงการ) โครงการการจัดทำระบบคลังข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษา: โครงการศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ GLOBE ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

สุระ พัฒนเกียรติ. 2549. (หัวหน้าโครงการ) โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ.

สุระ พัฒนเกียรติ. 2549. (หัวหน้าโครงการ) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยระบบสื่อผสม (Multimedia) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

สุระ พัฒนเกียรติ. 2548. (หัวหน้าโครงการ) โครงการปรับปรุงการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำปิง-วัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28พฤษภาคม พ.ศ.2528 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

สุระ พัฒนเกียรติ. 2547. (หัวหน้าโครงการ) โครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ด้านการสำรวจระยะไกล กรณีศึกษา จังหวัดกระบี่ และพังงา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

สุระ พัฒนเกียรติ. 2546. ระบบภูมิสารสนเทศในทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม (Geo-Informatics in Ecology and Environment). โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น กรุงเทพฯ

สุระ พัฒนเกียรติ. 2545. (หัวหน้าโครงการ) การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของสังคมพืชกับสภาพภูมิอากาศและคุณสมบัติดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง
 

E-mail

 
sura.pat@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1221, 3344

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.