นพพล อรุณรัตน์ , ดร.

คุณวุฒิ

 
Ph.D. Environmental Science and Engineering, Tsinghua University, China (2013-2017)
Ph.D. Environmental Resources (Soil Science)), Hokkaido University, Japan (2014-2017)
M.Sc. Technology of Environmental Management , Mahidol University (2006-2008)
B.Sc. Technology for Marine and Coastal Resources Management, Walailak University (2001-2005)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
  • Life Cycle Assessment (LCA)
  • Carbon Footprint and Water Footprint
  • Agricultural systems: Conservation Agriculture, Sustainable Agriculture, Climate-Smart Agriculture, and Food Security
  • Soil Science: Agricultural management practices, Greenhouse gases emission, Carbon and Nitrogen cycling in agroecosystem, Landuse changes, and Soil carbon sequestration
  • Modelling: APEX (Agricultural Policy/Environmental extender) model, EPIC (Environmental Policy Integrated Climate) model, SWAT (Soil and Water Assessment Tool) model), and CROPWAT model
  • Global climate change: Impact, Vulnerability, Adaptation, Mitigation, Economic and Policy
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ:
2014-2017: Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) RONPAKU (Dissertation PhD) Program
2013-2017: China Scholarship Council (CSC)
2008: Partial thesis scholarship for master degree, Mahidol University
2001-2005: Academic Excellence Scholarship, Thai Beverage Public Company Limited
บทความวิชาการ:
Arunrat, N. Pumijumnong, N., Sereenonchai, S., Chareonwong, U., and Wang, C. 2021. Comparison of GHG emissions and farmers’ profit of large-scale and individual farming in rice production across four regions of Thailand. Journal of Cleaner Production, 278, 123945. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123945
Arunrat, N., Kongsurakan, P., Sereenonchai, S., Hatano, R. 2020. Soil Organic Carbon in Sandy Paddy Fields of Northeast Thailand: A Review. Agronomy, 10(8), 1061. doi:10.3390/agronomy10081061
Arunrat, N., Pumijumnong, N., Sereenonchai, S., Chareonwong, U., and Wang, C. 2020. Assessment of climate change impact on rice yield and water footprint of large-scale and individual farming in Thailand. Science of the Total Environment, 726, 137864. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.137864
Arunrat, N., Pumijumnong, N., Sereenonchai, S., Chareonwong, U. 2020. Factors Controlling Soil Organic Carbon Sequestration of Highland Agricultural Areas in the Mae Chaem Bain, Northern Thailand. Agronomy, 10, 305. doi:10.3390/agronomy10020305
Sereenonchai, S., Arunrat, N., Kamnoonwatana, D. 2020. Risk perception on haze pollution and willingness to pay for self-protection and haze management in Chiang Mai Province, Northern Thailand. Atmosphere, 11, 600. doi:10.3390/atmos11060600
Sereenonchai, S., Arunrat, N. 2020. Practical agricultural communication: Incorporating scientific and indigenous knowledge for climate mitigation. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41, 60-67. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.05.014
Sereenonchai, S., Arunrat, N. 2019. Fishers’ decisions to adopt adaptation strategies and expectations for their children to pursue the same profession in Chumphon Province, Thailand. Climate.7(34): 1-16. doi:10.3390/cli7020034
ปุณยาพร ปรางบาง ทิพวรรณ ขันคูณ ธัญชนก ยะมงคล นาฏสุดา ภูมิจานงค์ สุกัญญา เสรีนนท์ชัย อุทัย เจริญวงค์ Thomas Neal Stewart และ นพพล อรุณรัตน์. 2562. การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ 16(1): 105 – 119.
นพพล อรุณรัตน์ และ นาฏสุดา ภูมิจำนงค์. 2562. การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ และการปลูกพืชที่หลากหลาย บริเวณลุ่มน้ำแม่่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร 35(1): 169-181.
Arunrat, N., Pumijumnong, N., Hatano, R. 2018. Predicting local-scale impact of climate change on rice yield and soil organic carbon sequestration: A case study in Roi Et Province, Northeast Thailand. Agricultural Systems. 164: 58–70. doi.org/10.1016/j.agsy.2018.04.001
Arunrat, N., Sereenonchai, S., Pumijumnong, N. 2018. On-Farm Evaluation of the Potential Use of Greenhouse Gas Mitigation Techniques for Rice Cultivation: A Case Study in Thailand. Climate. 6(2), 36. doi:10.3390/cli6020036
Arunrat, N., Pumijumnong, N., Sereenonchai, S. 2018. Air-Pollutant Emissions from Agricultural Burning in Mae Chaem Basin, Chiang Mai Province, Thailand. Atmosphere. 9(4), 145. doi:10.3390/atmos9040145
Sereenonchai, S., Arunrat, N. 2018. Practical agricultural communication: Incorporating scientific and indigenous knowledge for climate mitigation. Kasetsart Journal of Social Sciences. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.05.014
Mar Lar, N., Arunrat, N., Tint, S. Pumijumnong, N. 2018. Assessment of the Potential Climate Change on Rice Yield in Lower Ayeyarwady Delta of Myanmar Using EPIC model. Environment and Natural Resources Journal. 16(2):45-57.
Mar Lar, N., Pumijumnong, N., Roachanakanan, R., Arunrat, N., Tint, S. 2018. An Assessment of Climate Variability on Farmers’ Livelihoods Vulnerability in Ayeyarwady Delta of Myanmar. Applied Environmental Research.40(1):1-15.
Arunrat, N., Pumijumnong, N, Hatano, R., 2017. Practices sustaining soil organic matter and rice yield in tropical monsoon area. Soil Science and Plant Nutrition. 1-14. doi: 10.1080/00380768.2017.1323546
Arunrat, N., Wang, C., Pumijumnong, N., Sereenonchai, S., Cai, W., 2017. Farmers’ intention and decision to adapt to climate change: a case study in the Yom and Nan basins, Phichit province of Thailand. Journal of Cleaner Production. 143, 672-685. doi:10.1016/j.jclepro.2016.12.058
Arunrat, N., Pumijumnong N. 2017. Practices for reducing greenhouse gas emissions from rice production in Northeast Thailand. Agriculture. 7(4), 1-20.
Sereenonchai, S., Arunrat, N., Xu, P., Xue, Y. 2017. Diffusion and Adoption Behavior of Environmentally Friendly Innovation: Sharing from Chinese Society, International Journal of Behavioral Science, 12(2): 90-109.
Arunrat, N., Wang, C., Pumijumnong, N. 2016. Reprint of alternative cropping systems for greenhouse gases mitigation in rice field: A case study in Phichit province of Thailand. Special Volume: Green and Sustainable Innovation for Cleaner Production in the Asia-Pacific Region. Journal of Cleaner Production 134, Part B: 547-562.
Arunrat, N., Wang, C., Pumijumnong, N. 2016. Alternative cropping systems for greenhouse gases mitigation in rice field: A case study in Phichit province of Thailand. Journal of Cleaner Production 133: 657-671. doi:10.1016/j.jclepro.2016.05.137.
Arunrat, N., Pumijumnong, N. 2015. The Preliminary Study of Climate Change Impact on Rice Production and Economic in Thailand. Asian Social Science 11(15): 275-294.
Arunrat, N., Pumijumnong, N. 2015. Assessment of vulnerability to food security of farmers in Sisaket province, Thailand. Journal of International academic Research for Multidisciplinary 3(3): 256-281.
Arunrat, N., Pumijumnong, N. 2014. Evaluation of Erosion Productivity Impact Calculator (EPIC) for Nitrogen Losses in Rice Paddy of Thailand. Asian Journal of Agricultural Research 1-14. DOI:10.3923/ajar.2014.
Arunrat, N., Pumijumnong, N, Phinchongsakuldit, A. 2014. Estimating Soil Organic Carbon Sequestration in Rice Paddies as Influenced by Climate Change under Scenario A2 and B2 of an i-EPIC model of Thailand. EnvironmentAsia 7(1): 65-80.
Pumijumnong, N., Arunrat, N. 2013. Simulating the rice yield change in Thailand under SRES A2 and B2 scenarios with the EPIC model. Journal of Agri-Food and Applied Sciences 1(4): 119-125.
Pumijumnong, N., Arunrat, N. 2012. Reliability and evaluation of the potential of the i_EPIC model to estimate rice yields in Thailand. Agricultural Science Research Journals 2(12): 614- 622.
Arunrat, N., Pumijumnong, N., Limsakul, A., Nakapakorn, K. 2008. Coastal erosion related to Hydro-Meteorological regimes at Pak Phanang Bay, Nakhon Si Thammarat province. The paper was published in The Academic Conference at faculty of Environment and resource Studies, Mahidol University, 30-31 October 2008. Nakhon Pathom, Thailand.
บทความในหนังสือ:
Arunrat, N., Pumijumnong, N. 2016. The Preliminary Study of Climate Change Impact on Rice Production and Economic in Thailand. In: Cecep Effendi, Vasanthi Rajendran, and M.H. Kawsar (Eds). Climate Change Vulnerability: Cases from CIRDAP Member Countries. Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific, Dhaka, Bangladesh. p 28-56. ISBN: 984-8104-75-5.
Laongmanee, P, Obromwan, S, Arunrat, N., Limpuangkaew, S. 2006. Oceanographic condition during the pelagic fisheries resources survey in the Andaman Sea. In: The preliminary results on the large pelagic fisheries resources survey in the Andaman Sea. Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department. p 10-19. ISBN: 974-19-4667-4668.
ประชุมวิชาการ:
พิชญ์ภรณ์ เขียวกายสิทธิ์ กฤตพร ใจแน่น สุภาพร รัตนบุตรา นพพล อรุณรัตน์ และ สุกัญญา เสรีนนท์ชัย. 2562. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะกรณีศึกษา ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา1-2 นครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. จังหวัดสงขลา.
ทิพวรรณ ขันคูณ ธัญชนก ยะมงคล ปุณยาพร ปรางบาง นพพล อรุณรัตน์ และ นาฏสุดา ภูมิจำนงค์. 2561. การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
Duangpustra, K., Pumijumnong, N., Tuankrua, V., Arunrat, N., 2018. Assessment of Landuse Change and Climate Change on Runoff in Mae Chaem Watershed. The 19th National Graduate Research Conference. March 9, 2018 at Khon Kaen University, Thailand.
Arunrat, N., Wang, C., Pumijumnong, N., Sereenonchai, S., Cai, W., 2017. Farmers’ intention and decision to adapt to climate change: a case study in the Yom and Nan basins, Phichit province of Thailand. The 4th EnvironmentAsia International Conference on “Practical Global Policy and Environmental Dynamics” June 21-23, 2017, Bangkok, Thailand
Arunrat, N., Pumijumnong, N, Phinchongsakuldit, A. 2013. Estimating Soil Organic Carbon Sequestration in Rice Paddies as Influenced by Climate Change under Scenario A2 and B2 of an i-EPIC model of Thailand. The 2nd EnvironmentAsia International Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change” May 15-17, 2013, A-ONE the Royal Cruise Hotel Pattaya, Chonburi, Thailand
Arunrat, N., Pumijumnong, N. 2012. Simulating the rice yield change in Thailand under SRES A2 and B2 scenarios with the EPIC model. The 2nd National Rice Research Conference on “New Rice Research in Thailand” December 21-22, 2012, Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand.
โครงการวิจัย:
พ.ศ. 2563-2564: การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยสภาพภูมิประเทศแบบคาสต์ ระบบถ้ำ และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรณี ในจังหวัแม่ฮ่องสอน (แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ. 2563-2564: นิเวศวิทยาและประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์ช้างป่าภูหลวงและเขตรักษาพันธุ์ช้างป่าภูเขียว (แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) (ผู้ร่วมวิจัย)
2019-2020: Unravel dynamic of microbial community and metabolic structure in pesticide-contaminated rice paddies in Thailand (granted by Mahidol International College, Mahidol University (MUIC)) (Responsibility: co-researcher)
พ.ศ. 2562-2563: การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการพันธุ์ข้าว และกระบวนการจัดการเครือข่ายของ Young Smart Farmer เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) (หัวหน้าโครงการ)
พ.ศ. 2561-2562: การประเมินและเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการจัดการของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ สู่ทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO)) (หัวหน้าโครงการ)
พ.ศ. 2561-2562: การจัดการเขตพื้นที่ปลูกข้าวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย:ทางเลือกและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก)) (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ. 2561-2562: การจัดการความรู้การทำนาแปลงใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) (ผู้ร่วมวิจัย)
2018-2019: Development of technology to control the emissions of greenhouse gases (methane) emitted from rice paddies in Thailand under global warming (granted by Japanese government) (Joint research: Hokkaido University- Mahidol University- Kasetsart University)
พ.ศ. 2561-2562: การวิเคราะห์ทางเลือกการปรับตัวของชาวนาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การ ประเมินด้านเศรษฐกิจและนิเวศเกษตร (แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO)) (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ. 2560-2561: การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพด เลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธุ์ และ เกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)) (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ. 2560-2561: การสื่อสารเพื่อการปรับตัวและการมีส่วนร่วมในการจัดการชายฝั่ง กรณีศึกษา จ.ชุมพร (แหล่งทุน: เงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล งบประมาณประจำ ปี พ.ศ. 2560) (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ. 2559-2560: กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่น (แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO)) (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ. 2557-2559: การประเมินผลผลิตข้าวในอนาคตในประเทศไทย โดย EPIC โมเดล (แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ. 2557-2558: การประยุกต์และการเผยแพร่แบบจำลอง EPIC ในการประเมินระบบการผลิต ข้าว ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของ สปป.ลาว (แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ. 2557-2558: โครงการการพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนา ข้าว: การประเมินเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา จ.พิจิตร (แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ. 2556-2557: แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนในระบบการผลิต อาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเกษตรกรชาวนา จังหวัดศรีสะเกษ (แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)) (ผู้ร่วมวิจัย)
พ.ศ. 2556-2557: การประเมินความเปราะบางของความไม่มั่นคงอาหารต่อชาวนาในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย (แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)) (ผู้ร่วมวิจัย)
บริการวิชาการ:
พ.ศ. 2558-2559: โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำ (แหล่งทุน: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)) (ผู้ร่วมวิจัย)
 

E-mail

 
noppol.aru@mahidol.ac.th, noppol.aru@mahidol.edu
 

เบอร์ติดต่อ

 
66-2-4415000 ext.1326

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.