นวพร กาญจนศิรานนท์ , ดร.

คุณวุฒิ

 
Ph.D. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
 

E-mail

 
navaporn.kan@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
2204

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.