จิรทยา เริ่มมนตรี , ดร.

คุณวุฒิ

 
Ph.D (Environmental Technology)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1.1 การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขยะของเสีย
1.2 การประเมินการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากภาคขนส่งทางถนน
1.3 การจัดทำบัญชีการปลดปล่อยสารปรอทในประเทศไทย
1.4 การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลในการประเมินการเผาเศษชีวมวลทางการเกษตรในที่โล่ง
1.5 การบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีการดูดซับ
1.6 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ด้านเทคโนโลยีพลังงาน
2.1 การประเมินศักยภาพชีวมวลทางการเกษตรในการผลิตไฟฟ้าและความร้อน
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 

งานวิจัย

ชญาดา พันธุ์สุข, เอกพล จันทร์เพ็ญ.การประเมินการจัดการขยะมูลฝอยจากภาคครัวเรือนที่อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลาง.
ชญาดา พันธุ์สุข, อารุญ เกตุสาคร.การประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
ชญาดา พันธุ์สุข, เอกพล จันทร์เพ็ญ. การติดตามสถานการณ์การลักลอบเผาขยะในพื้นที่เทกองบนพื้นกลางแจ้งของประเทศไทยด้วยข้อมูลการสำรวจระยะไกล.
พรทิพย์ จอมพุก, อารุญ เกตุสาคร, ชญาดา พันธุ์สุข. การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

ผลงานตีพิมพ์

ชญาดา พันธุ์สุข, เอกพล จันทร์เพ็ญ, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์. การติดตามสถานการณ์การลักลอบเผาขยะในพื้นที่เทกองบนพื้นกลางแจ้งของประเทศไทยด้วยข้อมูลการสำรวจระยะไกล. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา 2560; 8(16).
ผกาวรรณ อุดร, ชญาดา พันธุ์สุข. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา 2560; 8(16).
ภัคธีมา ตาลประสาท, ชญาดา พันธุ์สุข. การพัฒนาระบบจัดการของเสียสารเคมีและวัตถุอันตรายของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา 2560; 8(16).
Pansuk C, Vinitnantharat S. Investigations on the Fixed-bed Column Performance of Acid Brown 75 Adsorption by Surface Modified Fly Ash Granules. Advanced material Research. 2014; 931-932: 241-245.
Pansuk C, Vitnantharat, S. Decolorization of Dye Wastewater by Adsorption on Fly Ash Granules Coated with Hexadecyltrimethylammonium Bromide. Advances in Environmental Biology. 2014; 8(15): 57-60.
Pansuk, C. and Vinitnantharat, S. Decolorization of dye wastewater by adsorption on fly ash granules coated with Hexadecyltrimethyl ammonium Bromide. In 1st International Conference of Environmental and Occupational Health (ICEOH), 2014, Malaysia.
Pansuk, C. and Vinitnantharat, S. Organo-fly ash granule as an adsorbent for removal acid brown 75, direct yellow 162, and chromium (III) in single and mixed solute system. In 15th International Conference International Water Association Diffuse Pollution Specialist Group: Diffuse Pollution and Europhication (DIPCON), New Zealand.
Pansuk, C. and Vinitnantharat, S. Adsorption Kinetics of acid brown 75, direct yellow 162, and chromium (III) onto surfactant modified granule made from coal fly ash. In 4th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE): A Paradigm Shift to Low Carbon Society. 2011, Thailand.
Pansuk, C. and Vinitnantharat, S. Pelletization of coal fly ash for acid brown 75, direct yellow 162 and chromium (III) removal from aqueous solution. In The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Conference (TISD). 2010, Thailand.
 

E-mail

 
jirataya.pan@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
024415000 ต่อ 2214

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.