ธรรมรัตน์ พุทธไทย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
- B.Sc. (Forestry)
- M.Sc. (Forestry)
- Ph.D. (Biology)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Plant biodiversity (Bio-indicator species for better environment)
Plant ecology & systematic Taxonomy
Plant selection species for Urban ecology
Ethnobotany
Plant disturbance ecology
Limestone flora and their's ecology
Forest ecological services and assessment
Biodiversity assessment
Flora of Thailand (Begoniaceae (Author))
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
ผลงานตีพิมพ์

กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ, อัญชนา ประเทพ, ชูเกียรติ ละอองผล, ธรรมรัตน์ พุทธไทย, พลวัตร ภัทรกุลพิสุทธิ และ เจนจรีย์ อินอุทัย. (2552). พรรณไม้ในลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา (หนังสือชุด โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศและแผนที่เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางทะเล ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา). โรงพิมพ์ ไอ ดีไซน์.

Phutthai, T., Sands, M. and Sridith, K. (2009). Field surveys of natural populations of Begonia L. in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) Special Issue: Papers from the 14th Flora of Thailand Meeting 18?21 August 2008, Copenhagen, Denmark.

Phutthai, T. and Sridith, K. (2010). Begonia pteridiformis (Begoniaceae), a new species from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 37-41.

Phutthai, T. and Sridith, K. 2010. The genus Begonia L. in Thailand. Abstracts of 8th International Flora Malesiana Symposium 23?27 August 2010. Singapore Botanic Gardens. Singapore. p. 63.

Rajbhandary, S., Hughes, M., Phutthai, T., Thomas, D.C. & K. Shrestha, Krishna. (2011). Asian Begonia: out of Africa via the Himalaya?. Gardens? Bullettin Singapore 63 (1&2): 277-286.

Thomas, D. C., Hughes, M., Phutthai ,T., Rajbhandary, S., Rubite, R., Twyford, A. D., Ardi, W. H. & Richardson, J. E. (2011). A non-coding plastid DNA phylogeny of Asian Begonia (Begoniaceae): Evidence for morphological homoplasy and sectional polyphyly. Molecular Phylogenetics and Evolution 60: 428-444. Impact Factor = 3.556.

Thomas, D. C., Hughes, M., Phutthai ,T., Rajbhandary, S., Rubite, R., Twyford, A. D., Ardi, W. H. & Richardson, J. E. (2012). West to east dispersal and subsequent rapid diversification of the mega-diverse genus Begonia (Begoniaceae) in the Malesian archipelago. Journal of Biogeography 39: 98-113. Impact Factor = 4.6

Phutthai, T. Hughes, M and Sridith, K. (2011). A new species of Begonia (Begoniaceae) from Peninsular Thailand. Edinburgh Journal of Botany 69 (2): 1-6.

Lindsay, S., Phutthai, T., Sridith, K., Chanthanaorrapint, Middleton, D.J. (2012). Actinostachys wagneri (Schizaeaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 40: 14-16.

Phutthai, T. Hughes, M. & Sridith, K. (2014). Begonia kanburiensis (sect. Diploclinium, Begoniaceae), a new species from Thailand?. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 43-47.

Suddee, S. Phutthai, T & Rueangruea, S. (2014). Sonerila dongnathamensis (Melastomataceae) a new species from Thailand?. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 81-84.

Phutthai, T. & Hughes, M. (2016). A new species and a new record in Begonia sect.Platycentrum from Thailand. Gardens' Bulletin Singapore 68(1): 99-107.

 

E-mail

 
thamarat.phu@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.