สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วบ.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วบ.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

งานวิจัยที่สนใจ

 

Biofuel from waste
Bioplastics
Biochemical products production
Bioremediation

Honors and Awards

Outstanding Alumni Award: Academic Affairs & Research. Year 2020. Graduate School, Khon Kaen University.

Outstanding University Staff: Academic type. Year 2020. Working period from 3-10 years. Faculty of Environment and Resource Studies. Mahidol University.

Outstanding award: EN Laboratory Safety Teams, Environmental microbiology laboratory passed an Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand (ESPReL) standard, MU Safety Day, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, June 2019.

EN Laboratory Safety Teams, Environmental microbiology laboratory passed an Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand (ESPReL) standard, MU Safety Day, Mahidol University, April 28, 2019.

EN Honor Award 2018, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, December 27, 2018.

Outstanding Award: High Impact Research Publication, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, February 2018.

Ph.D. Thesis Award, Level: Good, Year: 2014, National Research Council of Thailand (NRCT), Thailand

Taguchi Prize for Excellent Ph.D. Dissertation, 2014, Thai Society for Biotechnology (TSB), Thailand

Excellent Ph.D. Dissertation, 2013, Graduate School, Khon Kaen University

Outstanding Award "oral presentation" The 2012 Asian Biohydrogen and Bioproducts Symposium (ABBS), 2012, Chongqing University, China
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 

Publications

Sitthikipanya, N., Sittijunda,S., Khamtib, S., Reungsang, A. 2021. Co-generation of biohydrogen and biochemicals from co-digestion of Chlorella sp. biomass hydrolysate with sugarcane leaf hydrolysate in an integrated circular biorefinery concept. Biotechnology for Biofuels. 14.197.

Jomnonkhaow, U., Sittijunda, S.,Reungsang, A. 2021. Assessment of organosolv, hydrothermal, and combined organosolv and hydrothermal with enzymatic pretreatment to increase the production of biogas from Napier grass and Napier silage. Renewable Energy. (181).1237-1249.

Jomnonkhaow, U., Sittijunda, S.,Reungsang, A. 2021. Enhanced simultaneous saccharification and fermentation of Napier grass and Napier silage for two stage bio-hydrogen and methane production using organosolv and hydrothermal. Materials Chemistry and Physics. 267.124614.

Jomnonkhaow, U., Sittijunda, S.,Reungsang, A. 2021. Influences of size reduction, hydration, and thermal-assisted hydration pretreatment of increase the biogas production from Napier grass and Napier silage. Bioresource Technology. 331.125034.

Khamtib, S., Sittijunda, S., Imai, T., Reungsang, A. 2021. Co-digestion of oil palm trunk hydrolysate and slaughterhouse wastewater for biohydrogen production in a fix bed reactor by immobilized Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19 on expanded clay. Frontiers in Energy Research. 9.683989.

Saripan, K.,Reungsang, A.,Sittijunda, S. 2021. Co-production of hydrogen and ethanol by Thermoanaerobacterium thermosaccharolytium KKU-ED1 from alpha-cellulose and cellulose fraction of sugarcane bagasse. Bioresource Technology Reports. 15.100759.

Kongjan, P., Jariyaboon, R., Reungsang A., Sittijunda, S. 2021. Co-fermentation of 1,3-propanediol and 2,3-butanediol from crude glycerol derived from the biodiesel production process by newly isolated Enterobacter sp.: Optimization factors affecting. Bioresource Technology Reports. 13.100616.

Sittijunda S., Reungsang, A. 2020. Valorization of crude glycerol into hydrogen, 1,3-propanediol, and ethanol in an up-flow anaerobic sludge blanket (UABS) reactor under thermophilic conditions. Renewable Energy. 161.361-372.

Sittijunda S., Reungsang, A. 2020. Methane production from the co-digestion of algal biomass with crude glycerol by anaerobic mixed cultures. Waste and Biomass Valorization. 11.1873-1881.

Kongjan, P., Reungsang, A., Phasukaratchai, N., Sittijunda, S. 2019. Biogas production from single digestion of napier grass hydrolysate and co-digestion of solid fraction of microwave acid pretreated napier grass with swine manure. Chiang Mai Journal of Science. 46(4); 639-652.

Assawamongkholsiri, T., Reungsang, A., Sittijunda, S. 2019. Photo-hydrogen and lipid production from lactate, acetate, butyrate, and sugar manufacturing wastewater with an alternative nitrogen source by Rhodobacter sp. KKU-PS1. Peer J. 7:e6653.

Sittijunda, S ., Reungsang, A. 2019. Bioconversion of crude glycerol into 1,3- propanediol by an anaerobic mixed microbial consortium. Chiang Mai Journal of Science. 46:1-14.

Boonpiyo, S., Sittijunda, S., Reungsang, A. 2018. Co-Digestion of napier grass with food waste and napier silage with food waste for methane production. Energies. 11: 3200.

Thungklin, P., Sittijunda, S., Reungsang, A. 2018. Sequential fermentation of hydrogen and methane from steam-exploded sugarcane bagasse hydrolysate. International Journal of Hydrogen Energy. 43. 9924-9934.

Assawamongkholsiri, T., Reungsang, A., Plangklang, P., and Sittijunda, S. 2018. Repeated batch fermentation for photo-hydrogen and lipid production from wastewater of a sugar manufacturing plant. International Journal of Hydrogen Energy. 43;3605-3617.

Prapinagsorn, W.,Sittijunda, S.,and Reungsang, A. 2018. Co-Digestion of Napier Grass and Its Silage with Cow Dung for Bio-Hydrogen and Methane Production by Two-Stage Anaerobic Digestion Process. Energies. 11(1); 47.

Prapinagsorn, W.,Sittijunda, S.,and Reungsang, A. 2017. Co-Digestion of Napier Grass and Its Silage with Cow Dung for Methane Production. Energies. 10(10); 1654.

Sittijunda, S., and Reungsang, A. 2018. Biohydrogen production from crude glycerol using anaerobic mixed cultures: media optimization. Chiang Mai J. Sci. 45(2); 653 - 667.

Sittijunda, S., and Reungsang, A. 2017. Fermentation of hydrogen, 1,3-propanediol and ethanol from glycerol as affected by organic loading rate using up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor. International Journal of Hydrogen Energy. 42(45);27558-27569.

Sittijunda, S. 2017. หญ้าเนเปียร์กับการผลิตพลังงานทดแทน. วารสารสิ่งแวดล้อม. 21(1); 19-21.

Pattra, S., and Sittijunda, S. 2017. Biohydrogen production from hydrolysate of water hyacinth stem (Eichhornia crassipes) using anaerobic mixed cultures. Sains Malaysiana. 46(1); 51-58.

Sittijunda, S., and Pattra, S. 2016. Evaluation of different pretreatment methods to prepare an inoculum for bio-hydrogen production from cassava starch wastewater. KKU Research Journal. 22(1); 81-92.

Reungsang, A., Sittijunda, S.,Sreela-or, C. 2016. Methane production from acidic effluent discharged after the hydrogen fermentation of sugarcane juice using batch fermentation. Renewable Energy. 86; 1224-1231.

Sittijunda, S. 2015. Biogas production from hydrolysate napier grass by co-digestion with slaughterhouse wastewater using anaerobic mixed cultures. KKU Research Journal. 20 (1); 1-15.

Pattra, S., and Sittijunda, S. 2015. Optimization of factors affecting acid hydrolysis of water hyacinth stem (Eichhornia crassipes) for biohydrogen production. Energy Procedia. 79; 833-837.

Sreela-or, C., Reungsang, A., Sittijunda, S . 2014. Methane production from acidic effluent obtained from hydrogen fermentation process of food waste using continuous stirred tank reactor. Chaing Mai Journal of Science. 43(2); 578-587.

Sittijunda, S .,Tomas, A.F., Reungsang, A., O-thong, S., Angelidaki, I. 2013. Ethanol production from glucose and xylose by immobilized Thermoanaerobacter pentosaceus at 70 ºC in an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor. Bioresource Technology. 143; 598-607.

Reungsang, A., Pattra, S., Sittijunda, S. 2012. Optimization of key factors affecting methane production from acidified effluent coming from hydrogen fermentation process of sugarcane juice. Energies. doi:10.3390/en50x000x.

Thungklin, P., Reungsang, A., Sittijunda, S . 2011. Hydrogen production from sludge of poultry slaughterhouse wastewater treatment plant pretreated with microwave. International Journal of Hydrogen Energy. 36(14); 8751-8757.

Sittijunda, S .,Reungsang, A., O-Thong, S. 2010. Biohydrogen production from dual digestion pretreatment of poultry slaughterhouse sludge by anaerobic self- fermentation. International Journal of Hydrogen Energy. 35(24); 13427-13434.

Plangklang, P., Sittijunda, S., TeerakuL, M., Reungsang, A. 2010. Hydroponic removal of carbofuran from contaminated waste by local Thai aquatic plants. Journal of Biotechnology. 150S; S1-S576.

Book chapter

Reungsang A, Zhong N, Yang Y, Sittijunda S , Xia A, Liao Q. Hydrogen from photo fermentation. In: Qiang Liao Q, Chang JS, Herrmann C, Xia A. (eds). Bioreactors for microbial biomass and energy conversion. 1st ed. Singapore: Springers; 2018. p. 221-318. ISBN 978-981-10-7676-3.

Salakkum A, Plangklang P, Sittijunda S , Kongkeitkajorn MB, Lunprom S, Reungsang, A. Bio-hydrogen and methane production from lignocellulosic materials. In: Abd EI-Fatah Abomohra. (eds). Biomass for Bioenergy - Recent Trends and Future Challenges. 1st ed. United Kingdom: Intech Open; 2019. p:1-40. ISBN 978-1-78923-988-1 eBook(PDF) ISBN: 978-1-83968-221-6.

สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา และ ชัชวินทร์ นวลศรี. การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ. ใน: อลิศรา เรืองแสง (บรรณาธิการ). เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์โดยจุลินทรีย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2562. หน้า: 447-498. ISBN 978-616-438-364-7.

อภิลักษณ์ สลักคำ ศิริพร ลุนพรม และ สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา . การผลิตชีวเคมีภัณฑ์. ใน: อลิศรา เรืองแสง (บรรณาธิการ). เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์โดยจุลินทรีย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2562. หน้า: 449-540. ISBN 978-616-438-364-7.
 

E-mail

 
sureewan.sit@mahidol.ac.th, sureewan.sit@mahidol.edu
 

เบอร์ติดต่อ

 
024415000 ext 1323

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.