ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวในการผลิตเชื้อเพลิงไมโครอิมัลชั่น
การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวในงานทางสิ่งแวดล้อม
การใช้ประโยชน์ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Publication

2020 Rongsayamanont, W., Tongcumpou, C. & Phasukarratchai, N. Diesel-Contaminated Soil Washing by Mixed Nonionic Surfactant Emulsion and Seed Germination Test. Water, Air, & Soil Pollution, 231: 267, 1-10.

2020 Assawadithalerd, M. & Phasukarratchai, N. Optimization of Cadmium and Zinc Removal from Contaminated Soil by Surfactants Using Mixture Design and Central Composite Rotatable Design. Water, Air, & Soil Pollution, 231 (7), 1-12.

2019 Kongjan, P., Reungsang, A., Phasukarratchai, N. & Sittijunda, S. Biogas Production from Single Digestion of Napier Grass Hydrolysate and Co-Digestion of Solid Fraction of Microwave Acid Pretreated Napier Grass with Swine Manure. Chiangmai Journal OF Science, 46 (4), 639-652.

2019 Phasukarratchai, N. Phase behavior and biofuel properties of waste cooking oil-alcohol-diesel blending in microemulsion form. Fuel, 243, 125-132.

2018 Pookboonmee, P., Tongcumpou, C. & Phasukarratchai, N. Application of surfactant aqueous-based solution for oil and phorbol esters extraction from Jatropha curcas L. seed-kernel in one step. Chiang Mai Journal of Science, 45(7), 2757-2767.

2018 Sankumgon, A., Assawadithalerd, M., Phasukarratchai, N., Chollacoop, N. & Tongcumpou, C. Properties and performance of microemulsion fuel: blending of jatropha oil, diesel, ethanol-surfactant. Renewable Energy Focus, 24, 28-32. doi:10.1016/j.indcrop.2016.11.009

2017 Phasukarratchai, N., Damrongsiri, S. & Tongcumpou, C. Recovery of phorbol esters from pressed jatropha seeds by surfactant extraction and cloud-point separation. Industrial Crops and Products, 95, 549-557. doi:10.1016/j.ref.2017.12.001

2017 Phasukarratchai, N., Damrongsiri, S. & Tongcumpou, C. Degradation rates of phorbol esters in Jatropha curcas L. oil and pressed seeds under different storage conditions. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97, 1482-1487. doi:10.1002/jsfa.7888

2016 Phasukarratchai, N., Damrongsiri, S. & Tongcumpou, C. Solubilization Behavior of Phorbol Esters from Jatropha Oil in Surfactant Micellar Solutions. Journal of Surfactants and Detergents, 19, 29-37. doi:10.1007/s11743-015-1758-7

2012 Phasukarratchai, N., Tontayakom, V. & Tongcumpou, C. Reduction of phorbol esters in Jatropha curcas L. pressed meal by surfactant solutions extraction. Biomass and Bioenergy, 45, 48-56. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.05.020

Conference

2018 Phasukarratchai, N. Screening of Nonionic Surfactants for Diesel Contaminated Soil Washing. Oral presentation in “The 4th International Conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation 2018 (CLEAR2018)” at The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong on 16 - 18 August 2018.

2015 Phasukarratchai, N., Tongcumpou, C. & Damrongsiri, S. Separation of phorbol esters from Jatropha pressed seeds by surfactant extraction and cloud point technique. Oral presentation in “The Fifth Annual Asian Conference on Sustainability, Energy, and the Environment” at Art Center of Kobe, Japan on June 11 – 14.

2013 Phasukarratchai, N. & Tongcumpou, C. Degradation of phorbol esters in Jatropha curcas seed and oil in different storage conditions. Poster presentation in “Environmental and Hazardous Substance Management towards a Green Economy” at Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, Bangkok on May 21 – 23.

2012 Phasukarratchai, N. & Tongcumpou, C. Phorbol esters extraction from Jathopha curcas pressed cake using surfactant aqueous-base solution. Oral presentation in “World Congress on Oleo Science & 29th ISF Congress” at Sasebo, Nagasaki, Japan on September 30 – October 4.

2009 Chaichodkunchai, K., Tongcumpou, C. & Tontayakom, V. Phorbol esters removal from Jatropha curcas seed meals using surfactant solution. Oral presentation in “the Pure and Applied Chemical International Conference 2009” at Naresuan University on January 14 – 16.

 

E-mail

 
naphatsarnan.pha@mahidol.edu
 

เบอร์ติดต่อ

 
024415000 ext 1310

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.