ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์ , ผู้ช่วยอาจารย์

คุณวุฒิ

 
วท.ม. สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (มหิดล)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
 

E-mail

 
phanuwat.pra@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.