เพชญ์ ภัคโชตานนท์ , ดร.

คุณวุฒิ

 
PhD in Environmental Systems Engineering, University of Regina, Canada (2013).
วท.ม. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (2008).
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล (2006).
 

งานวิจัยที่สนใจ

 

ประวัติงานบริการวิชาการและงานวิจัย:
• คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ กระทรวงพลังงาน 2018-ปัจจุบัน
• The editorial board for International Journal of PETROLEUM published by Elsevier Group 2017-ปัจจุบัน
• หัวหน้าโครงการวิจัย แบบจำลองเพื่อประเมินผลกระทบและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่การเตรียมถ่านหิน (งบประมาณ 2.8 ล้านบาท) ทุนสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2016-ปัจุบัน

• Visiting research scientist of International Center for CO2 Capture and Storage (iCCS), Hunan University, Changsha, China. 2015- ปัจจุบัน
• Visiting research scientist of The Clean Energy Technologies Research Institute (CETRi ), University of Regina, Canada. 2015- ปัจจุบัน
• นักวิจัยโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 9 จังหวัด ภาคกลาง 2016
• หัวหน้าโครงการ วิจัย เรื่อง “การประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบหล่อเย็น กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าราชบุรี” ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล 2016
• หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การคำนวณการกระจายของฝุ่นละอองและก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าราชบุรี ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล 2015

ประวัติการทำงาน

1. 2015-2016 อนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฎิรูปแห่งชาติ
2. Research Assistance on Development of an air quality monitoring tool based on satellite remote sensing technology project, Saskatchewan Ministry of Environment, Canada, 2011-2013.
3. Research Assistance on Atmospheric Modeling, SaskPower, Canada on Carbon Capture and Storage Project, Environmental Systems Engineering, Faculty of Engineering and Applied Science, University of Regina, Canada,2009-2010.
4. Mae La Refugee Camp Mapping, Aide Medicale Internationale, France, 2008-2009.
5. Research Assistance, Department of Civil Engineering, Mahidol University,Thailand, 2006-2009.
6. Trafficking mapping using GIS. UNESCO Thailand, 2005.

รางวัลและทุนวิจัยที่ได้รับ

1. Best Conference Paper Award, 2016, 12th Conference on Energy Network of Thailand .
2. 3rd Best Student Oral Presentation, 2012, 33rd Canadian Symposium on Remote Sensing Ottawa, Canada, 2012.
3. Graduate Student Travel Award-2012 Fall, University of Regina, Canada.
4. Saskatchewan Ministry of Environment, Canada, 2011-2013 (Development of an air quality monitoring tool based on satellite remote sensing technology project).
5. Graduate Student Travel Award-2010 Fall, University of Regina, Canada.
6. Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) of Canada and Sask Power, Canada, 2009-2010 (on Carbon Capture and Storage Project).
7. Wetlands Database Development Project. Department of Water Resources of Thailand, 2009.
8. Chaopraya River Pollution Carrying Capacity Investigation Project. Pollution Control Department of Thailand, 2008.
9. Mahidol University Research Scholarship, August, 2008.
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 

Book Pet Techarat, Amornvadee Veawab, Joseph M. Piwowar and Magfur Rahman (2018). Mapping Spatial Distribution of Ambient Particulate Matter and Sulfur Dioxide Concentrations Using LANDSAT Data: A Case Study for the Province of Saskatchewan, Canada. Advances in Environmental Research, Volume 62, New York, Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-53613-530-5.

publication:
2018: 1.Techarat P. (2018). Accidental Release of SO2 from a Petroleum Refinery due to Power Outage. Petroleum & Petrochemical Engineering Journal; 2(3) 1-6.

2017: 1. Teerawut Kinlaor and Pet Techarat (2017). Suitable conditions for furfural production from waste using hydrothermal liquefaction process: the Energy Network of Thailand: E-NETT 13th 2017 (pp.125-130), Chiengmai, Thailand.
2. Wisara Jitmung and Pet Techarat (2017). Comparison between Fermentation and Hydrothermal Liquefaction Conversion Waste to Energy: Sri Muang Market, Ratchaburi, Thailand – a Case Study: the Energy Network of Thailand: E-NETT 13th 2017 (pp.120-124), Chiengmai, Thailand.
3. Peerapong Sangdit and Pet Techarat (2017). An impact of using coal as a source of energy: a case study of simulating: Coal dust dispersion from a coal stockpile: the Energy Network of Thailand: E-NETT 13th 2017 (pp.579-585), Chiengmai, Thailand.
4. Pet Techarat (2017). Energy from Tidal Current: the Energy Network of Thailand: E-NETT 13th 2017 (pp.1729-1732), Chiengmai, Thailand.

2016: 1. Pet Techarat (2016).The Future of Coal, CCS and Clean Coal Technologies after Paris. Paper presented at the Future of Coal and Chance for Clean Coal, May 5-6, 2016, (pp. 3-5), Seoul, South Korea.
2. Gowit Supankan and Pet Techarat (2016). Mornitoring air quality caused by electricity generation using remote sensing: the Energy Network of Thailand: E-NETT 12th 2016 (pp.988-994), (ISBN: 978-616-7920-77-7).
3. Sakulwajee Pangjan and Pet Techarat. (2016). Environmental performance analysis of clean coal technology: Krabi coal-fired power plant case study: Proceedings of Energy Network of Thailand: E-NETT 12th 2016 (pp.999-1001), (ISBN: 978-616-7920-77-7).
4. Ratirat Sapapisut, Chanya Saad and Pet Techarat (2016). Environmental friendly coal storage and distribution center: Proceedings of Energy Network of Thailand: E-NETT 12th 2016 (pp. 982-987), (ISBN: 978-616-7920-77-7).

2015: 1. Pet Techarat (2015). School Environmental Education: A learning by doing method: Proceedings of the 2nd Internation conference on innovation in education ICIE2015, March 16-18, 2015 (pp.85), Nakhorn Pathom, Thailand.
2. Sakulwajee Prangchan, Pet Techarat (2015). Life cycle assessment of cooling system: A case study of Ratchaburi power plant: Proceedings of Energy Network of Thailand: E-NETT 11th 2015 (pp.1353-1360), (ISBN: 978-974-456-761-1).

2012: 1. Pet Techarat, Amornvadee Veawab and Magfur Rahman (2012). “Estimation of Ambient Particulate Matter Concentrations Using LANDSAT Data: A Case Study for the Province of Saskatchewan” 33rd Canadian Symposium on Remote Sensing, June 11-14 2012, Ottawa, Ontario, Canada.

2011: 1. Pet Techarat, Amornvadee Veawab and Adisorn Aroonwilas (2011). “Quantification of Carbon Sink in Forest Using Remote Sensing Techniques: A Case Study for Saskatchewan, Canada”The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), May 2-3, 2011, Phuket, Thailand.

2007-2010: 1. Pet Techarat, Amornvadee Veawab and Adisorn Aroonwilas (2010). “Spatial distribution and impacts of AMINE vapour emissions from CO2 capture unit: A case study for the Boundary Dam Power Station”, International Conference on Greenhouse Gas Technologies (GHGT10), September 19-23, RAI Amsterdam, Netherlands.
2. Pet Techarat, Amornvadee Veawab and Adisorn Aroonwilas (2010). “Mapping AMINE distribution”, 60th Canadian Chemical Engineering Conference (CSChE2010), October 24-27, Saskatoon, Saskatchewan, Canada.
3. Pet Techarat, Bunlur Emaruchi (2009). “Evaluation of pollution carrying capacity of Chaopraya River”., 14th National Convention on Civil Engineering, Thailand..
4. Pet Techarat, BunlurEmaruchi, SuwannaBoontanon. (2009). “Management of water retarding areas for flood reduction”, 14th National Convention on Civil Engineering, Thailand.
5. Pet Techarat, JanjiraJamjun, Bunlur Emaruchi (2008). “Selection of the most preferable area for solid waste landfill by using geographic information system (GIS): A case study of Nakornpathom Province, Thailand”, The 13th National Convention on Civil Engineering, Thailand..
6. Techarat, P., Emaruchi, B. (2007) “A Method of Making Emergency Maps Using Low Altitude Aerial Photos”. In proceedings, International Conference on Engineering and Environment, ICEE 2007, May 10-11, Thailand..
7. Techarat, P., Rangsimapirat ,W., Emaruchi, B., (2006). “A mathematical model for locating flooding area in the lower Maeklong river basin”,4th PSU-Engineering Conference, Thailand.
 

E-mail

 
pet.tec@mahidol.ac.th,techarap@uregina.ca
 

เบอร์ติดต่อ

 
024415000 ext 1235

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.