หะริน สัจเดย์ , ดร.

คุณวุฒิ

 
Ph.D. (Environment and Resource Studies)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
B.PE(Mechanical and Production Engineering)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
 

E-mail

 
harin.sac@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
024415000

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.