รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข , ดร.

คุณวุฒิ

 
Ph.D (Urban Environmental Management)
Master of Arts in Economics
Bachelor of Arts in Economics
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
 

E-mail

 
ratchaphong.kli@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2214

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.