ปรียาพร เกิดฤทธิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
  1. กลไกระดับโมเลกุลของโลหะหนักและสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังต่าง ๆ
  2. การพัฒนาระบบตรวจวัดโลหะหนักและสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ
  3. การคัดกรองสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช/สมุนไพร ในด้านฤทธิ์ชะลอความแก่/ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ/ ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง/ ฤทธิ์กระตุ้นการซ่อมแซมสารพันธุกรรม/ ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยา, อาหาร, และ เครื่องสำอางค์
  4. การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ที่เจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิสูง เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพและเป็นอาหารสัตว์
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
1) Park, J.Y., Lee, Y.J., Koedrith, P., and Seo, YR. “Protective role of thioredoxin reductase 1 in cadmium-induced DNA damage”, Molecular and Cellular Toxicology, 2012, Vol.8, p289-295.

2) Benjaphokee, S., Koedrith, P., Auesukaree, C., Asvarak, T., Sugiyama, M., Kaneko, Y., Boonchird, C., and Harashima S. “CDC19 encoding pyruvate kinase is important for high-temperature tolerance in Saccharomyces cerevisiae”, New Biotechnology, 2012, Vol. 29, p166-176.

3) Koedrith, P., Seo, YR. Review “Advances in Carcinogenic Metal Toxicity and Potential Molecular Markers”, International Journal of Molecular Science at special issue of Biomarkers 2011, 2011, Vol.12, p9576-9595.

4) Koedrith, P., Seo, YR. “Sensitizing effect of silencing Ape1/Ref-1 on doxorubicin-induced apoptosis in human carcinoma cells”, Molecular and Cellular Toxicology, 2011, Vol.7, p389-397.
5) Koedrith, P., Seo, YR. “Development of quantitative DNA cleavage assay for XPG endonuclease activity using endogenous nuclear proteins in human cell lines”, Oncology Reports, 2011, Vol.26, p1235-1241.

6) Seo, YR., Koedrith, P., Kim, HL., Lee, SM. Patent “Method for quantitative analysis of XPG endonuclease activity”, Patent No.10-2011-0085656, 2011.

7) Koedrith, P., Seo, YR. “Enhancement of the efficacy of mitomycin C-mediated apoptosis in human colon cancer cells with RNAi-based thioredoxin reductase 1 deficiency” Experimental and Therapeutic Medicine, 2011, Vol.2, p873-878.

8) Koedrith, P., Seo, YR. “Induction of doxorubicin-mediated apoptosis via thioredoxin reductase 1 RNAi in human colon cancer cells” Molecular and Cellular Toxicology, 2011, Vol.7, p112-119.

9) Koedrith, P., E. Dubois, B. Scherens, E. Jacobs, C. Boonchird and F. Messenguy. “Identification and Characterization of a Thermotolerant Yeast Strain Isolated from Banana in Northern Thailand”, ScienceAsia, 2008, Vol.34, No.2, p147-152.

10) Koedrith, P., E. Dubois, B. Scherens, E. Jacobs, C. Boonchird and F. Messenguy. “Relative Contribution of Phosphatase-encoding Genes to Low-and High-temperature Growth Phenotypes in Yeast Saccharomyces cerevisiae ” (In preparation)
 

E-mail

 
preeyaporn.koe@mahidol.ac.th or pkoedrith@gmail.com
 

เบอร์ติดต่อ

 
02 4415000 ต่อ 2213

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.