ภัทราวุธ พุสิงห์ , ผู้ช่วยอาจารย์

คุณวุฒิ

 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
 

E-mail

 
pattrawut.pus@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
024415000 ext. 2216

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.