กันต์ ปานประยูร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
Ph.D. (Renewable Energy)
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ประสิทธิภาพพลังงาน
นโยบายพลังงาน
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
ผลงานตีพิมพ์

Juntarasena S, Panprayun G. Solar Powered Ultraviolet C Germicidal Closet. Proceeding of the 5th UTCC National Conference; 2021 Jun 8; Online. Bangkok: University of the Thai Chamber of Commerce; 2021. p. 2555-2564.

Chaiyarat R, Sakchan P, Panprayun G, Thongthip N, Nakbun S. Monitoring of forage and nutrition before and after reintroduction of banteng (Bos javanicus d’Alton, 1823) to Salakphra Wildlife Sanctuary, Thailand. Scientific Reports. 2020. 10:11135. [https:// doi.org/10.1038/s41598-020-67942-2]

Panprayun G*, Pitaksintorn S. Development and Evaluation of Solar Powered Catamaran for Sustainable Tourism in Southeast of the Gulf of Thailand. International Journal of Renewable Energy Research. 2018; 8(2): 1124-1129.

Hinjiranan P, Panprayun G*, Bhaktikul K, Suwansumrit P. Desired Environments for Government Residential Compound Development: A Case Study of Royal Irrigation Department, Pak Kret. Journal of community development and life quality. 2018; 6(2): 403-426.

Panprayun G*. 8 kWp Rooftop PV System and Feasibility of System Expansion. Journal of Professional Routine to Research. 2017; 4: 76-86.

Panprayun G*. Alternative Utilization of Photovoltaic Panels from Solar Home System Project for Rural Community. SDU Research Journal Sciences and Technology. 2017; 10(2): 49-68.

Panprayun G*, Ketjoy N, Rakwichian W, Thanarak P. Alternative Utilizations of Photovoltaic Modules from Solar Home System: Thailand, International Journal for Renewable Energy, 2011; 6(1): 57-66.

ประชุมวิชาการ

สุวรรณ พิทักษ์สินธร, กันต์ ปานประยูร. การศึกษาการใช้เรือพลังแสงอาทิตย์เพื่อการท่องเที่ยวในแนวปะการัง. The 5th Marine Science Conference, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 2559.

Panprayun G, Ketjoy N. Alternative Utilization of PV Module from SolarHome System Project to PV-Diesel Hybrid System, 5th E-NETT, Narasuan University, Phitsanulok. 2009.

Panprayun G, Ketjoy N. Feasibillity of Alternative Utilization of PV Module from Solar Home System Project, 4th E-NETT, Silpakorn University, Nakhonpathom. 2008.

โครงการวิจัย/ร่วมวิจัย

2564 เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2563 การออกแบบ ปรับปรุง และประเมินสมรรถนะเรือคาตามารานพลังแสงอาทิตย์

2561 ประสิทธิภาพของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่ใช้แผ่นเหล็กสำเร็จรูปเป็นวัสดุปูพื้น

2561 เรือคาตามารานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเดินเรือท่องเที่ยว

2560 เรือเก็บผักตบชวาและวัชพืชพร้อมย่อยและอัด

2560, 2561 วัสดุพืชพรรณสำหรับสวนดาดฟ้าบำรุงรักษาต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

2559 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเรือพลังแสงอาทิตย์

2558 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากโครงการระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนชนบท

2557 การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกาญจนบุรีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

2557 คุณลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดโครงการท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาวะ

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

2564 THE APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS WITH SCENARIO ANALYSIS TO ENHANCE MUNICIPALITY SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT: A CASE STUDY OF PHRA PHUTTHABAT DISTRICT, SARABURI PROVINCE, THAILAND

2563 "SOLAR POWERED ULTRAVIOLET C GERMICIDAL CLOSET

2562 Development of a Solar Greenhouse-Biogas Hybrid Dryer for Drying Water Hyacinth

2561 การประเมินศักยภาพเรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการท่องเที่ยวตามแนวปะการัง

2561 การออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพของเรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

2561 การศึกษาประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งผักตบชวา

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี

2560 การเปรียบเทียบอัตราส่วนของเศษอาหารกับผักตบชวาสดสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ

2559 การประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2559 การศึกษาประสิทธิภาพของดรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการอบแห้งผักตบชวา

2558 จลนศาสตร์การเจริญเติบโต และศักยภาพในการสะสมน้ำมันของสาหร่าย Chlorella ellipsoidea

2558 การออกแบบระบบโซลาร์เซลล์กับพัดลมระบายอากาศสำหรับโรงอบผักตบชวา

2557 ปริมาณไนโตรเจนที่มีผลต่อการสะสมน้ำมันในสาหร่ายคลอเรลลา

2556 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากโครงการระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนชนบท

 

E-mail

 
gunn.pan@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2215

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.