กันต์ ปานประยูร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
Ph.D. (Renewable Energy)
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ประสิทธิภาพพลังงาน
นโยบายพลังงาน
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
ผลงานตีพิมพ์

Panprayun G*, Pitaksintorn S. Development and evaluation of solar powered catamaran for sustainable tourism in South east of gulf of Thailand. 2018; 8(2): 1124-1129.

Hinjiranan P, Panprayun G*, Bhaktikul K, Suwansumrit P. Desired Environments for Government Residential Compound Development: A Case Study of Royal Irrigation Department, Pak Kret. Journal of community development and life quality. 2018; 6(2): 403-426.

Panprayun G*. 8 kWp Rooftop PV System and Feasibility of System Expansion. Journal of Professional Routine to Research. 2017; 4: 76-86.

Panprayun G*. Alternative Utilization of Photovoltaic Panels from Solar Home System Project for Rural Community. SDU Research Journal Sciences and Technology. 2017; 10(2): 49-68.

Panprayun G*, Ketjoy N, Rakwichian W, Thanarak P. Alternative Utilizations of Photovoltaic Modules from Solar Home System: Thailand, International Journal for Renewable Energy, 2011; 6(1): 57-66.

ประชุมวิชาการ

สุวรรณ พิทักษ์สินธร, กันต์ ปานประยูร. การศึกษาการใช้เรือพลังแสงอาทิตย์เพื่อการท่องเที่ยวในแนวปะการัง. The 5th Marine Science Conference, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 2559.

Panprayun G, Ketjoy N. Alternative Utilization of PV Module from SolarHome System Project to PV-Diesel Hybrid System, 5th E-NETT, Narasuan University, Phitsanulok. 2009.

Panprayun G, Ketjoy N. Feasibillity of Alternative Utilization of PV Module from Solar Home System Project, 4th E-NETT, Silpakorn University, Nakhonpathom. 2008.

โครงการวิจัย/ร่วมวิจัย

2560, 2561 วัสดุพืชพรรณสำหรับสวนดาดฟ้าบำรุงรักษาต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

2561 ประสิทธิภาพของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่ใช้แผ่นเหล็กสำเร็จรูปเป็นวัสดุปูพื้น

2559 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเรือพลังแสงอาทิตย์

2558 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากโครงการระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนชนบท

2557 การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกาญจนบุรีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

2557 คุณลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดโครงการท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาวะ

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

2561 การประเมินศักยภาพเรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการท่องเที่ยวตามแนวปะการัง

2561 การออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพของเรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

2561 การศึกษาประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งผักตบชวา

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี

2560 การเปรียบเทียบอัตราส่วนของเศษอาหารกับผักตบชวาสดสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ

2559 การประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2559 การศึกษาประสิทธิภาพของดรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการอบแห้งผักตบชวา

2558 จลนศาสตร์การเจริญเติบโต และศักยภาพในการสะสมน้ำมันของสาหร่าย Chlorella ellipsoidea

2558 การออกแบบระบบโซลาร์เซลล์กับพัดลมระบายอากาศสำหรับโรงอบผักตบชวา

2557 ปริมาณไนโตรเจนที่มีผลต่อการสะสมน้ำมันในสาหร่ายคลอเรลลา

2556 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากโครงการระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนชนบท

 

E-mail

 
gunn.pan@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2215

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.