มณฑิรา ยุติธรรม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
Ph.D. (Environmental Technology)
M.Sc. (Natural Resource Management)
B.Sc. (Agriculture, Major Soil Science)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Soil processes involving carbon dynamics (soil carbon, soil carbon sequestration) and greenhouse gases production and emission (especially CO2, CH4 and N2O.

Climate Change: Full Carbon Accounting, Carbon footprint (CFP), Life Cycle Assessment (LCA) and Vulnerability analysis.
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
[1] Yuttitham M., Chidthaisong, A. and Ruangchua, U., N2O fluxes and direct N2O emission factors from maize cultivation on Oxisols in Thailand. Geoderma Regional. 2020. E00244. https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2019.e00244.
[2] Ngamsang, T. and Yuttitham, M., Vulnerability assessment of areas allocated for municipal solid wastedisposal systems: a case study of sanitary landfill and incineration. Environmental Science and Pollution Research. 2019: (26), 27239–27258.
[3] Yuttitham, M., Boonpoke, A., Ngamsang, T. and Ruangchua, U. Climate Change Impact Assessment on Agriculture and Ecological System for Adaptation in Kwan Phayao, Thailand. World Congress on Geology & Earth Science, July 11-13, 2019, London UK, 66-67.
[4] Yuttitham M., Comparison of Carbon Footprint of Organic and Conventional Farming of Chinese Kale. Environment and Natural Resources Journal. 2019; (17) :1, 78-92.
[5] Jiraporn B, Yuttitham M, Carbon Footprint of Canned Pineapple. The 2nd International Conference on Climate Change 2018 (ICCC 2018), Colombo, Sri Lanka, February 15– 16, 2018.
[6] Reim, A., Hernández, M., Klose1, M., Chidthaisong, A.,Yuttitham, M., and Conrad, R. (2017). Response of methanogenic microbial communities to desiccation stress in flooded and rain-fed paddy soil from Thailand, Frontiers in Microbiology, 8, pp. 1-17
[7] Ruangchu U, Yuttitham M, The Measurement of Nitrous Oxide Emission from Maize Cultivation. The 4th EnvironmentAsia International Conference, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, June 21-23 2017; 222-231.
[8] Chumchuen, T. and Yuttitham M., (2017). Vulnerability Assessment of Rice Cultivation Community from Climate Change and Agricultural Policy of Community: A Case Study of Community in Tambon Krasiao, Samchuk Distric, Suphanburi Province. National Environmental Conference 16th, The Twin Towers Hotel, Bangkok, Thailand. May 17-18 2017.
[9] Ngamsaeng T, Yuttitham M, (2016). Vulnerability assessment of municipal solid waste disposal system with Sanitary Landfill, The 6th National and International Graduate Study Conference “Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development”, Nakhonpathom, Thailand. July 11-12, 2016.
[10] Ruangchu U, Yuttitham M., (2016). Nitrous Oxide Flux of Agricultural Soil in Maize. National Environmental Conference 15th, The Twin Towers Hotel, Bangkok, Thailand. May 11-13 2016; 60-68.
[11] Yuttitham M, Panin P, Phromphantakorn O, Prasertmak Y. Greenhouse gases emission of maize cultivation: A case study in Nakhon Ratchasima province, Thailand. ISC 2015 - Sustainable Uses of Soil in Harmony with Food Security 2015, August 17-20; Cha Am, Thailand. 2015; 119.
[12] Kanthachompoo S., Chaiyarat R.,Yuttitham M. and Thongthip N. Chemical compositions of natural salt licks and artificial salt licks for wild elephant(Elephas maximus) at Kui Buri Natural Park, Prachuap Khiri Khan province, The sixth National Conference. April 28-29, 2015, Bangkok, Thailand. P. 481-490.
[13] Boonmark J, Yuttitham M., (2015).Carbon Footprint in Pineapple Cultivation: A Case Study in Amphoe BanKha, Ratchaburi Province. The 34th National Graduate Research Conference (2015): 2015, March 27, Khonkhen University, Khonkhen, Thailand. 2015; 69.
[14] Karawake K, Nutmagul W, Navanugraha C, Suncharitgul S, Yuttithum M, and Rungjarat H. The Usage of Gibberellin-Rich Seed- Waste for Vegetable Growth Enhancement: A Case Study of Rambutan Seed. Environment and Natural Resources Journal. 2014; 12:7-17.
[15] Yuttitham M, Sukserm T, Sintarasukit and Suwanmance S. Greenhouse gases emission from tourism activities at Change National Park and Coral reef tourism at Mak, Rang, and Kradad Island, Trad province. International Journal of the Computer, the Internet and Management. 2014; 22: 60-63.
[16] Kridiborworn,P., Chidthaisong, A, Yuttitham, A and Tripetchkul, S. (2012), Carbon Sequestration by Mangrove Forest Planted Specifically for Charcoal Production in Yeesarn, Samut Songkram, Journal of Sustainable Energy & Environment, 3, pp. 87-92.
[17] Tripetchkul S, Rattanawilikul R, Chidthaisong A, Yuttitham M. (2012) Impact of and Adaptation to Climate Change in Mangrove Communities: Case study of Yeesarn Village, SamutSongkram Province, Thailand. Multi - disciplinary Marine Studies under the Changing World. 2012; 17-19 October 2012, Tawanna Hotel, Bangkok. 2012; 32-45.
[18] Yuttitham, M., Gheewala, S.H. and Chidthaisong, A. (2011). Carbon footprint of sugar produced from sugarcane in eastern Thailand, Journal of Cleaner Production, 19, pp. 2119-2127.
[19] Yuttitham, M., Chidthaisong, A., (2010) Greenhouse Gas Emission Intensity of Sugar and the Contribution of Bioenergy from Sugarcane Residues, The First Climate Thailand Conference (2010): National Risks and Opportunities in Global Climate Changes, August 19-21, 2010, IMPACT Exhibition and Convention Center, Nonthaburi, Bangkok, pp. 268-277.
[20] Yuttitham, M. and Chidthaisong, A. (2010), Greenhouse Gas Emissions for Calculating Carbon Footprint of Sugar: A Case Study in Eastern Thailand, shall make a presentation at EcoBalance2010 International Conference to be held from 9th Nov to 12th Nov, 2010, in The National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan), Tokyo, Japan, Organize by Institute of Life Cycle Assessment, Japan, pp. 44-47.
[21]Yuttitham, M. and Chidthaisong, A. (2009), Greenhouse Gas Mitigation through Sugarcane Farm Management and Biomass Utilization in Sugar Mill Factory: A Case Study in Eastern Thailand, World Renewable Energy Congress 2009-Asia, The 3rd International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2009)” 18-23 May 2009, Bangkok, Thailand, pp. 1374-1378.
[22] Yuttitham, M. and Chidthaisong, A. (2009), Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from Sugarcane Plantation Activities in Thailand, Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050; (SDSE 2008) 7-9 April 2009, Bangkok Thailand, pp. 270-274.
[23] Yuttitham, M., Chidthaisong, A., Gheewala, S.H., Tripetchkul, S. and Gale, G.A. (2008), In situ Decomposition of Sugarcane Biomass and GHG Emissions from Sugarcane Plantation, “Royal Golden-Jubilee Ph.D. Congress IX (RGJ-Ph.D. Congress IX), The Thailand Research Fund (TRF), April 4-6, 2008, Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya Chonburi, Thailand.
[24] Yuttitham, M. and Chidthaisong, A. (2006), Estimate of Soil Carbon Stock in a Sugarcane Planting Area using Different Analytical Techniques, The 2nd Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)”, 21-23 November 2006, Bangkok, Thailand, pp. 1-6.
[25] Yuttitham, M. and Chidthaisong, A. (2006), CO2 and CH4 Emissions from Sugarcane Plantation in Thailand, The 1nd ThaiFlux Colloquium, Gas and Energy Fluxes in Ecosystems, Bangkok Thailand, 31 October, 2006.
[26] Yuttitham, M. and Chidthaisong, A. (2004), CO2 and CH4 emissions from sugarcane plantation in Thailand, paper presented in the Conference of climate change in forest; forest and climate change, pp. 193-121, National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand (in Thai).
[27] Yuttitham, M., Tripetchkul, S., Gale, G. A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., Silapathong, C. (2003), Site Suitability Assessment for a Central Anaerobic Treatment Facility for Biogas Production in Nakhonpathom Province Thailand, Proceedings of the 2nd Regional Conference on Energy Technology Towards a Clean Environment 12-14 February 2003, Phuket, Thailand, pp. 233-239.
[28] Yuttitham, M., Tripetchkul, S., Gale, G. A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., Silapathong, C., (2003), Site Suitability Assessment for a Central Anaerobic Treatment Facility for Biogas Production in Nakhon Pathom Province Thailand, Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, First year, 1, pp. 67-74 (in Thai).
 

E-mail

 
monthira.yut@mahidol.ac.th, monthira.yut@mahidol.edu
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2201

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.