สยาม อรุณศรีมรกต , รองศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
ศษ.บ. (สุขศึกษา),
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),
วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม),
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
Ph.D. (Interdisciplinary Agriculture)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
- เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
 

E-mail

 
sayam.aro@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2304

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.