สัญชัย สูติพันธ์วิหาร , อาจารย์

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (ชีววิทยา),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Public Participation
Environmental Planning and Management
Strategic Environmental Assessment ; SEA
Environmental Public Policy
Health Impact Assessment; HIA
Clean Technology; CT
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
1.โครงการธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , พ.ศ.2549
2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม , พ.ศ.2549
3.โครงการศึกษาเพื่อกำหนดโครงการ (กิจการ) ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญต้องให้ความเห็นประกอบ ก่อนมีการดำเนินโครงการ , พ.ศ.2548
4.โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณี การสร้างเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก , พ.ศ.2548
5.โครงการศึกษาและจัดทำกฎหมายสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน , พ.ศ.2548
6.โครงการวิจัยการฟื้นฟูศักยภาพและฐานทรัพยากรชุมชน กรณีพิบัติภัยสึนามิ , พ.ศ.2548
7.โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , พ.ศ.2547
8.โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการดำเนินงานและโครงข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม , พ.ศ.2546
9.โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม , พ.ศ.2545
10.โครงการพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำภาครัฐ กรณีศึกษา โครงการคลองประปาฝั่งตะวันตก และผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม , พ.ศ.2545
 

E-mail

 
sanchai.sut@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 3343

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.