วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ , ดร.

คุณวุฒิ

 
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม),
M.B.A. (Management Information System)
B.BA. (Computer Business)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
<ไม่มีข้อมูล>
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
<ไม่มีข้อมูล>
 

E-mail

 
werachat.cha@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 - 5000 ต่อ 2313

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.