บุญลือ คะเชนทร์ชาติ , ดร.

คุณวุฒิ

 
ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
วท.ม. (เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
  • Applied ecology and Biological science
  • Greenhouse gas measurement and management
  • Life Cycle Assessment (LCA); Carbon and Water footprint
  • Geographic information management (GIS), Remote sensing (RS) and Global Positioning System (GPS) surveying
  • Environmental and landscape design
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ผู้อำนวยการแผนวิจัย

Development and utilization of Biological Nitrification Inhibitors (BNIs) from rice and grass genetic resources for rice breeding, conserving nitrogen nutrient and mitigating greenhouse gas emissions. 2012. (Ongoing research)

หัวหน้าโครงการวิจัย

Discovery and development of bioactive natural products for Biological Nitrification Inhibition (BNI) and their characteristics in some rice (Oryza spp.). 2012. (Ongoing research)

Nitrification inhibition capability in field condition of native Thai rice varieties. 2013. (Ongoing research)

Mitigation of greenhouse gas emissions from agricultural sector by nitrification inhibitors: A case study of sugarcane. 2014 (Ongoing research)

Monthly water footprint and midpoint and endpoint life cycle impact assessment of water consumptions for rice cultivation in Chao Phraya river basin. 2014. (Ongoing research)

นักวิจัยร่วมในแผนวิจัย

Mitigating water footprint and improving water use efficiency of Thai rice production under climate change. 2013. (Ongoing research) - Enhancement of efficiency for wastewater utilization from palm oil mill industry. 2013. (Ongoing research)

นักวิจัยร่วมในโครงการวิจัย

Application of water use study model and crop coefficient (Kc) of Thai rice to mitigate water footprint and increase irrigation water use efficiency of Thai rice production under climate change2013. (Ongoing research)

Integration of biological approaches for enhancement of biogas production, wastewater treatment, and utilization of palm oil mill effluent2013. (Ongoing research)

ผลงานวิชาการ
Original research article

Lek-Uthai U, Sangsayan J, Kachenchart B, Kulpradit K, Sujirarat D, Honda K (2010) Novel ellipsoid spatial analysis for determining malaria risk at the village level. Acta Tropica, 116, 51-60. 5-year impact factor 2.710

Kachenchart B, Jones DL, Gajaseni N, Edwards-Jones G, Limsakul A (2012) Seasonal nitrous oxide emissions from different land uses and their controlling factors in a tropical riparian ecosystem. Agriculture Ecosystems & Environment, 158, 15-30. 5-year impact factor 3.869

Kachenchart B, Jones DL, Gajaseni N, Edwards-Jones G, Limsakul A. Effect of spatial proximity to river on N2O emission in a tropical riparian ecosystem. Geoderma. (Manuscript Submitting) 5-year IF 3.349

Internatioanl Processding

Kuhakarn C, Pootanakit K, Jaipetch. T, Sirithunya P, Pongyuen W, Pichakum A, Roytrakul S, Traipermrn P, Hongthong S, Kachenchart B. (2013). Inhibitory properties of root exudates and their chemical components of native Thai rice (Oryza sativa L.) on nitrification. The 10th INWEPF Steering Meeting and Symposium. Balancing between Food Safety and Food Security in Paddy Production. 5th-7th November 2013. Chiang Mai, Thailand. International Network for Water and Ecosystem in Paddy Fields (INWEPF). Page 13.

Kachenchart B, Kuhakarn C, Pootanakit K, Jaipetch T, Sirithunya P, Pongyuen w, Hongthong S, Manitkoo S,Thongsamut C, Ruangsom N, Sukruedeehansa T. (2014) Biological nitrification inhibitory properties of root exudates from traditional Thai rice (Oryza sativa L.) and their mitigation of N2O and CH4 emission from paddy soil. The 4th International Rice Congress (IRC2014). Rice for the World. 27th October - 1st November 2014, Bangkok Thailand. International Rice Research Institute (IRRI).

National Processding

บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, วัลลภ พงษ์ยืน, เมธา มีแต้ม, ปัทมา ศิริธัญญา, ชุติมา คูหากาญจน์,อุษณีษ์ พิชกรรม, กุศล ภูธนกิจ, วิษุวัต สงนวล, ถาวร ใจเพ็ชร. (2557) ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนที่มีอยู่ในดินของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย 5 สายพันธุ์. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3. 11-12 กันยายน 2557. โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, ศิตะ มานิตกุล, ชามาภัทร ทองสมุทร, นิศาชล เรืองโฉมวัลลภ พงษ์ยืน, ธันวา สุขฤดีหรรษา. (2557) ทางเลือกการลดการปล่อยไนตรัสออกไซด์และมีเทนจากนาข้าวด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 13. 26-28 มีนาคม 2557. โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

Thesis topic for advisor (Major Advisor)

ALTERNATIVE MITIGATIONS OF NITROUS OXIDE AND METHANE EMISSION FROM PADDY FIELD BY SYNTHESIS ORGANIC NITRIFICATION INHIBITORS. 2014

MIDPOINT AND ENDPOINT LIFE CYCLE IMPACT ASSESSMENT AND ECO-EFFICIENCY OF A CHEMICAL DRUM PRODUCED BY VIRGIN AND RECYCLE HDPE PELLETS. 2014

TRADE - OFF ANALYSIS OF GREENHOUSE GAS EMISSION MITIGATION BETWEEN NITROUS OXIDE AND METHANE FROM PADDY FIELD USING NITRIFICATION INHIBITORS AND WATER MANAGEMENT. 2014

MITIGATION OF NITROGEN NUTRIENT LEACHING FROM PADDY ECOSYSTEM WITH NITRIFICATION INHIBITORS. 2014

SPATIAL ANALYSIS ON THE MALARIA DISTRIBUTION PATTERNS AND ITS RELATION TO ENVIRONMENTAL FACTORS AT COMMUNITY LEVEL IN ENDEMIC REGIONS. 2008

Senior Project for advisor (Major Advisor)

The study of local wisdoms in the local fishery utility by using Geographic Information System (GIS) case study Laeim Yai Subdistrict, Sanutsongkram Province.

Nitrogen nutrient conservation and nitrous oxide emission reduction in plotted vegetation by Biological Nitrification Inhibition (BNI). 2014.

 

E-mail

 
boonlue.kac@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1219

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.