จารุวรรณ วงค์ทะเนตร , รองศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
B.Sc.(Hons.)(Sanitary Science)
M.Sc.(Environmental Technology and Management)
Ph.D.(Green Chemistry and Environmental Biotechnology)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Biogas Technology
Waste Reuse and Recycling
Green Energy and Green Technology
Wastewater Treatment Technology and Monitoring
Environmental Technology and Management
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Photong N, Wongthanate J. Biofuel production​ from​ bio-waste by​ biological and​ physical conversion processes. Waste Manag.​ Res. 2020;38(1): 69-77.

Wongthanate J, Mongkarothai K. Enhanced thermophilic bioenergy production from food waste by a two-stage fermentation process. Int. j. recycl. org. waste agric. 2018;7:109-116.

Sutthipattanasomboon C, Wongthanate J. Enhancement of biohydrogen production from starch processing wastewater and further inside its ecosystem disclosed by 16S rDNA sequencing and FISH. Braz Arch Biol Tech. 2017;60: 1-12.

Songkampol N, Wongthanate J. Optimal condition of dye removal from textile dyeing industrial wastewater by adsorption process. J Indus Tech. 2017; 13(3): 70-84.

Wongthanate J, Termyuan P. Biohydrogen Production from Rice Noodle Processing Wastewater by Immobilizing Hydrophobic Media. J Environ Sci Tech. 2015; 8 (4):162-171.

Wongthanate J, Khumpong M. Biohydrogen Production from Food and Beverage Processing Wastewater by Enriching Hydrogen-Producing Bacteria from Sludge Compost. Res. J. Microbiol. 2015; 10 (9):433-439.

Wongthanate J, Chinnacotpong K. Optimal condition for biological hydrogen production from food waste. Environ Eng Res. 2015; 20 (2): 121-125.

Wongthanate J, Polprasert C. Immobilized Biofilm in Thermophilic Biohydrogen Production using Synthetic versus Biological Materials. Braz Arch Biol Tech. 2015;58 (1): 123-129.

Wongthanate J, Anusasnee N, Prapagdee B, Kumsopa A. Removal of Lead from Synthetic Wastewater using Aquatic Plants. J Indus Tech. 2014; 1(3): 16-30.

Wongthanate J, Mapracha N, Prapagdee B, Arunlertaree C. Efficiency of Modified Grease Trap for Domestic Wastewater Treatment. J Indus Tech. 2014; 1(2): 10-22.

Wongthanate J, Chinnacotpong K and Khumpong M. Impacts of pH, temperature and pretreatment method on biohydrogen production from organic wastes by sewage microflora. Int J Energy Environ Eng. 2014; 5(1): 1-6.

Wongthanate J, Pichonsajja S. Effects of initial pH and organic loading rate on hydrogen production. Thai Environmental Engineering Journal. 2010; 24(3): 21-31.

Wongtanet J, Parkpain P. Phytoremediation of lead in contaminated water. Journal of Environmental Research. 2008; 30(2): 1-10.

Wongtanet J, Prapadee B. Effects of inorganic ions and glucose on hydrogen production by indigenous microbes in sewage sludge. EnvironmentalAsia. 2008; 1(2): 30-36.

Wongtanet J, Sang BI, Lee SM, Pak DW. Biohydrogen production by fermentative process in continuous stirred-tank reactor. Int. J Green Energy. 2007; 4: 385-395.

จารุวรรณ วงค์ทะเนตร. สิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียว. นครปฐม: สายสี่การพิมพ์; 2558.

จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, ลักขณา มุ่งวัฒนา. เทคโนโลยีสะอาดของการจัดการของเสียในฟาร์มโคนม จังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2557;10(1):38-49.

จารุวรรณ วงค์ทะเนตร. เคมีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. นิตยสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 2552;6(4-5):25-28.

สุรสิน ธรรมสร และ จารุวรรณ วงค์ทะเนตร. Biohydrogen: พลังงานสะอาดทางชีวมวล. วารสารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 (2551) หน้า 18-19.
 

E-mail

 
jaruwan.won@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1318

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.