จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร , ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (ชีววิทยา),
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Dr.rer.nat.(Technische Chemie)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Waste Utilization
Wastewater Treatment
Environmental Biotechnology and Environmental Microbiology
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Stehr J., Mïller T., Svensson K., Kamnerdpetch C., and Scheper T., 2001,"Basic Examinations on Chemical Pre-oxidation by Ozone for Enhancing Bioremediation of Phenanthrene Contaminated Soils," Appl. Microbiol. Biotechnol. 57 : 803-809

Kamnerdpetch C., Weiss M., Kasper C., and Scheper T., "An Improvement of Potato Pulp Protein Hydrolyzation Process by the Combination of Protease Enzyme Systems", Enzyme and Microbial Technology (in press)

Presentations:

Kamnerdpetch C., Nopparatana A., Tanticharoen M., Bhumiratana S., and Chaipraseart P., 1991, "The Effect of Feeding Modes on the Development of Biofilm in Anaerobic Filter Reactors Treating Tapioca Wastewater," 17 th Congress on Science and Technology of Thailand, Health Sciences Auditorium, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, Oct. 24 - 26, 1991.

Kamnerdpetch C., Nopparatana A., Tanticharoen M., and Bhumiratana S., 1992, "Effect of Feeding Modes on Rheology and Microbial Distribution in the Anaerobic Filter Reactors," The 8 th NRCT, NUS, DOST-JSPS Joint Seminar on Biotechnology and the 4 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, Siam City Hotel, Bangkok, Thailand, Oct. 29 - 31, 1992.

Nopparatana A. Tanticharoen M., Bhumiratanna S., and Kamnerdpetch C., 1993, "A High Rate Anaerobic Fixed Bed Reactor to Treat Tapioca Starch Waste Water," 11 th Australian Biotechnology Conference, Perth, Western Australia, September 20 - 24, 1993.

Tunsakul C., Kamnerdpetch C., Nopparatana A., Tanticharoen M., Bhumiratana S. and Lee-wit S., 1993, "Biogas Production from Soy-bean Whey in Anaerobic Fixed Film Reactor," The Congress on Science and Technology of Thailand, Hat Yai, Songkhla, Thailand, Oct. 27 - 29, 1993.

Wangnail C., Kamnerdpetch C., Nopparatana A., Tanticharoen M., and Bhumiratana S., 1994, "Microbial Distribution in Anaerobic Filter Reactors Under Different Feeding Modes," The 9 th NRCT, NUS, DOST-JSPS Joint Seminar on Biotechnology and The 6 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, Khosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, Oct. 12 - 15, 1994.

Kamnerdpetch C., Niwa Y., Yokoyama E., Ohki A., and Maeda S., 1997, "Effect of Nutrients on Growth and Bioaccumulation of Antimony(III) in Chlorella vulgaris," The 2 nd JSPS-NRCT-DOST-LIPI-VCC , The large Scale Cooperative Research Program in the Field of Biotechnology, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, Nov 19 - 21, 1997.

สัมฤทธิ์ เกียววงษ์, นิพนธ์ วิสารทานนท์, จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร, และ สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช., 2541, " โรคใบไหม้ของผักตบฉวาที่เกิดจากเชื้อรา Aphanomyces sp. ในประเทศไทย " การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ครั้งที่ 36, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 3-5 กุมภาพันธ์ 2541

Stehr J., Kamnerdpetch C., M?ller T., and Scheper T., 1999, "Chemical Pre oxidation by Ozone for Enhancing Bioremediation of PAH-contaminated Soils" Biotechnica Fair, Hannover, Germany, Oct. 5-7, 1999.
 

E-mail

 
chulaporn.kam@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2312

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.