จงดี โตอิ้ม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
พยบ.(พยาบาลศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับ 1 ,
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ),
ปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 

Eco-informatic

Environmental Education

Environmental Management Information System

Health Impact Assessment Network

Courseware Development for Distance Learning.
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 

International publications

1. To-im J, Chaiboonchoe K. The Development of Integrated Learning Package on Mangrove Ecosystems for Secondary School Students in Samutsongkhram Province, Thailand. IJL. 2012; 18(8): 153-162.

2.To-im J, Klunklueng A. A Firefly Learning Module for Environmental Sustainable Development in Samutsongkhram Province, THAILAND. IEJEEGreen. 2012; 2(1): 37-63.

3.Bhaktikul K, Anujit R, To-im J. Estimation of Crop Coefficient of Corn (Kccorn) under Climate Change Scenarios Using Data Mining Technique. EnvironmentAsia, 2012; 5(1): 56-62.

4.To-im J, Tianchai C, Tianchai, N, Ketpichainarong W, Jittam P, Sriwattanarothai N, et al. Using a local water problem as case-based scenario to encourage Thai grade 8 students’ learning of science. The International Journal of Learning. 2010; 17(6):157-163.

5.To-im, J., & Ruenwongsa, P., (2009). Guided Inquiry Learning Unit on Aquatic Ecosystems For Seventh Grade Students. Journal of Natural Resources and Life Science Education, 38, 106-114.

6.To-im J., & Ruenwongsa, P. (2007, November). Bottle ecosystem activity: Exploring lower secondary students’ understanding of ecosystems. In Proceeding from ICASE Asian Symposium 2007 “Science Education for All: Towards Sustainable Development Regardless of Resource”, Pattaya, Thailand.

Conference Proceedings

1.To-im J., & Ruenwongsa, P. (2007, November). Bottle ecosystem activity: Exploring lower secondary students’ understanding of ecosystems. Paper presented at ICASE Asian Symposium 2007 “Science Education for All: Towards Sustainable Development Regardless of Resource” , Pattaya, Thailand.

Publications

1. Kok Weng T., Mazlin B. M., and To-im, J. (2009). A review on Integrated Water Resources Management in Community Based Perspective. Environment Asia. (Submitted).
 

E-mail

 
jongdee.toi@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1232

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.