กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
B.A. (English)
M.Sc. (Technology of Environmental Management)
Ph.D. (Ecology)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Culture and ecology of communal resources, community-based resource management, community forestry, biodiversity and natural resource conservation, food security, community-based adaptation to climate change
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์, ดาลิน พูนบำเพ็ญ, และณัชชา ศรหิรัญ. 2556. ความมั่นคงทางอาหาร: การประเมินระดับครัวเรือนและชุมชนในมิตินิเวศวิทยามนุษย์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, ไพฑูรย์ โถทอง, อภิรักษ์ สุธาวรรณ์, คำพอง ใยเมือง, และอมรศักดิ์ อินมาส. 2556. พันธุ์พืชพื้นบ้าน: ความมั่นคงทางอาหาร นิเวศชุมชนอีสานใต้. กรุงเทพมหานคร: บริษัท แอ๊ดว้านซ์ พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด.

กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, อนุชา พลีเพื่อชาติ, นันวิมล ไทรนิทัศน์, ภัทรวรินทร์ สังขวิมล, ณรงค์ เพลินไพรเย็น, บุญชูเพลินไพรเย็น, และชลา ไทรสังขสินธิติ. 2556. พันธุ์พืชพื้นบ้าน: ความมั่นคงทางอาหาร นิเวศชุมชนกะเหรี่ยงตะวันตก กรุงเทพมหานคร: บริษัท แอ๊ดว้านซ์ พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด.

ยุทธพล ผ่องพลีศาล, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, จำลอง อรุณเลิศอารีย์ และจงดี โตอิ้ม. 2555. เครือข่ายชุมชนเพื่อ ป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นของเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน. การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555.

พศิกา จักรบุตร และกุลวดี แก่นสันติสุขมงคล.2555. ความมั่นคงของทรัพยากรอาหารจากป่าชุมชนบ้านป่าแดง จังหวัดแพร่. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 15 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2555.

กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, อรวรรณ บุญทัน, ชไมพร ไชยมงคล, จิรายุ รัตนเดชากร. 2555. ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ความท้าทายในการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. การประชุมวิชาการบูรณา การองค์ความรู้งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคม กับ นโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน. วันที่ 21-22 มิถุนายน 2555 เมืองทองธานี. มหกรรมวิชาการ สกว.

กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล และคณะ. 2553. การพัฒนาเครื่องมือในการวัดความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ เล่มที่ 1 การประเมินความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน).

กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล และคณะ. 2553. การพัฒนาเครื่องมือในการวัดความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ เล่มที่ 2 การสังเคราะห์พลวัตชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน).

กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล และคณะ. 2553. การพัฒนาเครื่องมือในการวัดความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ เล่มที่ 3 คู่มือการประเมินชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน).

อรวรรณ บุญทัน, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์, สัญชัย สูติพันธวิหาร. 2553. การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชป่า กรณีศึกษา ชนเผ่ากะหร่างในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน. รวมบทคัดย่อโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์: การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 14 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2553 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี.

อรวรรณ บุญทัน, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์, สัญชัย สูติพันธวิหาร. 2553. ความหลากหลายของ พรรณพืชรอบบ้านกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชนเผ่ากะหร่างในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2553.

Bhandari, B.B., Choowaew, S., Manomaipiboon, K. and Kansuntisukmongkol, K. 2010. Factors Affecting the Effectiveness of Runoff Harvesting Dams in Nepal. Environment and Natural Resources Journal 8(2): 1-12.

Aumson, U., and Kansuntisukmongkol, K. 2010. The analysis of ecotourism as a dynamic process in common property management: a case study of Plaipongpang Thai-style house conservation club, Amphoe Amphawa, Samutsongkhram Province. Environment and Natural Resources Journal 8 (1): 39-47.

Kansuntisukmongkol, K.. 2009. Understanding the Linkage of Biodiversity and Agricultural Sustainability under the Current Environmental Change in Thailand. Thailand Research Fund, proceedings of International Conference on Agriculture, Environment, Food Security, and Cooperation of Countries in Asian Sub-region, Bangkok, 25-27 May 2009.

Kumari, M.A.S., Kansuntisukmongkol, K., and Brockelman, W.Y. 2009. Plant diversity in home gardens and its contributions to household economy in suburban areas in Sri Lanka. Environment and Natural Resources Journal 7(.2): 12-30.

Thein, M.T., Kansuntisukmongkol, K., and Ross W. 2009. A sustainability assessment of dryland agriculture practices in Myanmar and their impact on local livelihoods. Environment and Natural Resources Journal 7(.2): 31-40.

Jnawali, D., Roachanakanan, R., Kansuntisukmongkol, K.. 2008. Application of forest gap model for Sal (Shorea Robusta) forest succession. Environment and Natural Resource Journal 6(2): 1-10.

นพพร อังศุโชติ, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, มัทนา ศรีกระจ่าง. 2551. การศึกษาแนวทางการบรรเทาปัญหาความ ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า: กรณีศึกษาตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารนิเวศวิทยา 6(2): 113-122.

กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, สัญชัย สูติพันธ์วิหาร, ธนา นิลชัยโกวิท, ชุมพร ยุวรี, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ, และ สุเทพ ศิลปนันทกุล. 2548. การฟื้นฟูศักยภาพและฐานทรัพยากรของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ สึนามิ. ใน กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล (บรรณาธิการ). สึนามิ: การฟื้นฟูศักยภาพและฐานทรัพยากร ชุมชน. โครงการบูรณาการฟื้นฟูบูรณะระบบนิเวศและสังคมพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ จากคลื่นยักษ์สึนามิ มหาวิทยาลัยมหิดล

Kulvadee Kansuntisukmongkol. 2004. Social and ecological dimensions of fallow dynamics in a Karen swidden cultivation system in Thailand. An unpublished Ph.D. dissertation, University of California, Davis.

Ian Grange and Kulvadee Kansuntisukmongkol. 2004. Impact of fallow length on soil structure and soil water characteristics in a swidden cultivation system of western Thailand. In Singh, B. Supersoil 2004: Program and Abstracts for the 3rd Australia New Zealand Soils Conference, University of Sydney, Australia, 5-9 December 2004.

Kulvadee Boonpinon. 1997. Institutional arrangements in communal resource management: a case study of a Karen village in a protected area. An unpublished master's thesis, Mahidol University.

กุลวดี บุญภินนท์. 2540. การจัดการทรัพยากรส่วนรวม:กลไกการรักษาป่าของชาวกะเหรี่ยงบ้านสะเนพ่อง. วารสารนิเวศวิทยา 24(3): 19-31.

Tangsubutra, Chun-eak, Kulvadee Boonpinon, and Mario Ambrosino. 1994. The traditional farming system of the Karen of Sanepong Village, Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary, Kanjanaburi Province, Thailand. Paper presented in a Southeast Asian regional seminar on Community Development and Conservation of Forest Biodiversity through Community Forestry at Regional Community Forestry Training Center, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 26-28 October 1994.

กุลวดี บุญภินนท์. 2536. วิถีชีวิตกะเหรี่ยง: วิถีแห่งความผูกพันกับธรรมชาติ.วารสารนิเวศวิทยา 20(3): 43-56.

นักศึกษาในการควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์

ปีสำเร็จการศึกษา 2548
1. นางสาววาสนา สุขกุล นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท
วิทยานิพนธ์เรื่อง Satisfaction of Peoples in Ban Maekhanintai toward Maekhan Dam Project

ปีสำเร็จการศึกษา 2549
1. นางสาวกรองแก้ว สูอำพัน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยานิพนธ์เรื่อง Factors Affecting Marine Ornamental Fishery Involvement: a Case Study of Small Scale Fishery Community at Had Rawai Village Phuket
2. Mr. Nguyen Dinh Cong นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยานิพนธ์เรื่อง Forest Dependency in Vietnam: a Case Study in Xa Luong Commune, Tuong Duong District, Nghe An Province, Vietnam
3. นายเกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ ในการแก้ไขปัญหามลพิษจากกิจกรรมเหมืองแร่ กรณีศึกษาการปนเปื้อนของสารตะกั่วบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี

ปีสำเร็จการศึกษา 2550
1. นางสาวเสาวภา อาศน์ศิลารัตน์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยานิพนธ์เรื่อง Sea Mobility in Southern Coast of Thailand and Rights over Resources: Conflicts of Resource Accessibility and Consequences

ปีสำเร็จการศึกษา 2551
1. นางนพพร อังศุโชติ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาแนวทางการบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า: กรณีศึกษาตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2. M.A.S. Kumari นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยานิพนธ์เรื่อง Plant diversity in home gardens and its contribution to household economy in suburban areas in Sri Lanka

ปีสำเร็จการศึกษา 2552
1. นางสาวอุษา อ่วมสน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์เรื่อง The analysis of ecotourism as a dynamic process in common property management: a case study of Plaipongpang Thai-style house conservation club, Amphoe Amphawa, Samutsongkhram Province
2. นางสาวอรวรรณ บุญทัน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์เรื่อง Utilization and conservation of wild plant diversity: case study of two Karang villages in Kaeng Krachan National Park
3. นางสาวปภัสร์ธนัน กนกกุลธีรพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์เรื่อง Community adaptation to flooding: a comparative study of two communities in Jaehom Municipal District, Jaehom District, Lampang Province

ปีสำเร็จการศึกษา 2554
1. นางสาวปวีณา สฤษดิ์นิรันดร์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยานิพนธ์เรื่อง Household Food Security: 10 Years after the Openning of Rasisalai Dam Gates
2. นางสาวดาลิน พูนบำเพ็ญ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์เรื่อง Fruit Tree Biodiversity, Wisdom, and Factors Affecting Conservation: a Case Study of Fruit Orchards in Samut Songkhram Province
3. นางสาวพศิกา จักรบุตร นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์เรื่อง The Study of Food Security among Communities adjacent to Pahdaeng Community Forest, Phrae Province
4. นางสาวพรพรรณ ธีรภาพสกุลวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาปัจจัยของความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน กรณีศึกษาคลองวัฒนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ปีสำเร็จการศึกษา 2556
1.นายจิรายุ รัตนเดชากร นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์เรื่อง บทบาทภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของครัวเรือนประมงพื้นบ้าน ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง
2.นางสาวชไมพร ไชยมงคล นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวระดับครัวเรือนต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาชุมชนพื้นบ้านลุ่มน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
3.ยุทธพล ผ่องพลีศาล นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
วิทยานิพนธ์เรื่อง การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ชายฝั่งบางขุนเทียน ถึง อำเภอเมือง สมุทรสงคราม
 

E-mail

 
kulvadee.kan@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1237

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.