เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์),
M.Sc.(Environmental Pollution Control), ร.ม.(บริหารรัฐกิจ)
Ph.D. (Air Quality Assessment)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
มลพิษทางอากาศ, มลพิษทางเสียง, Air Quality Management
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
ศันสนีย์ ตั้งสุวรรณ, อรพินท์ เอี่ยมศิริ และเอื้อมพร มัชฌิมวงศ์. 2546. ความต้องการบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารราชการส่วนจังหวัด. วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 (2): 105-111.

Laowagul, W., Mutchimwong, A., Thavipoke, P., and Hooper, M.A. 2003. Development of diffusive sampler for volatile organic compounds in ambient air. Proceeding of the 9th International Joints Seminar of the Regional Deposition Processes in the Atmosphere. 1-3 December 2003. Bangkok, Thailand, pp.15-25

Mutchimwong, A., Fisher, B.E.A., and Sokhi, R.S. 2003. A Comparative Evaluation of Air Quality Models for Assessing the Impact of Road Transport on Air Quality in Bangkok. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี สวสท.'46 ครั้งที่ 15. 24-25 กรกฎาคม 2546. กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. หน้า 98-109.

เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์. 2542 การศึกษาระดับเสียงในสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สถาบันการศึกษา: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม 21 (2): 29-40.

เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์, การศึกษาระดับเสียงในสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สถาบันการศึกษา : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม 2542 ; 21 (2) : 29-40.

เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์. การควบคุมมลพิษทางเสียง. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. 49 หน้า.

เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์, มลพิษทางอากาศ. ในวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม. 2540. 27 หน้า.

เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์, มลพิษทางเสียง. ในวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม. 2540. 19 หน้า.
 

E-mail

 
auemphorn.mut@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1320

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.