อัจฉราพร ขำโสภา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Bioremediation Technology, Aquatic Toxicology, Environmental Biotechnology
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Pokethitiyook P., Sungpetch A., Upatham S., and Kruatrachue M. 2002. Enhancement of Acinetobacter calcoaceticus in biodegrdation of Tapis crude oil. 17th Word Congress of soil science, Bangkok, Thailand, August 14-21, 2002. (poster)

Sungpetch A. GMOs and ecology. J. of Ecosystem Perspectives., Jan-April 27(1), 2001. Sungpetch A. GMOs and agriculture. J. of Ecosystem Perspectives., May-August 27(2), 2001.

Visoottiveseth, P, Sungpetch, A and Pongthana, N. (1997) Karyotype of hybrid catfish (Clarias Macrocephalus x Clarias Gariepinus), J.Sci.Soc. Thailand 24:57-63.

Visoottiveseth, P, Sungpetch, A and Nukwan, S. (1998) The effect of Triphenyltin hydroxide to chromosomes of catfish (hybrid of Clarias Macrocephalus and C. Gariepinus), J.Sci.Soc. Thailand 24:193-198.

Visoottiveseth, P, Sungpetch, A and Nukwan, S. (1998) The effect of Triphenyltin hydroxide to chromosomes of catfish (hybrid of Clarias Macrocephalus and C. Gariepinus), J.Sci.Soc. Thailand 24:193-198.

 

E-mail

 
acharaporn.sun@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1317

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.